събота, септември 25, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Стопанства за бионаправление с над 100 ха да не получават подпомагане, предлагат от бранша

Биопроизводители искат , сами да могат да иницират проверки

С ново писмо до земеделския министър от Националната био асоциация предлагат, биопроизводителите сами да иницират проверки пред фон „Земеделие“.Сред предложенията им с цел превенция от източване на средства от националния и европейски бюджет е и това, стопанства от бионаправлението с над 100 хектара да не получават подпомагане, но да могат да прилагат биологичните методи на производство.

Публикуваме пълния текст на писмото им  с всичките им предложения.

10.12.2020г.

До

Министъра на земеделието, храните и горите г-жа Десислава Танева по електронен път на е-шаП : ш1п181ег@Ш2Ь.§оуегпшеп1.Ь§

До

Заместник – министъра на земеделието, храните и горите г-жа Вергиния Кръстева по електронен път на е-шаП :

УКга81еуа@Ш2Ь.§оуегпшеп1.Ь§

Адрес за кореспонденция :

Национална Био Асоциация,по електронен път на е-шаП: пЬюа88ос@§таП.сот

Соп!ас! :

ШИопа1 Огдатс АззоааНоп е-таИ: пЬюа88ос@§таП.сот

Относно: Изпратени материали по Третото заседание на ТРГ за СПРЗСР,

Интервенция: Биологично земеделие, чл.65 от Регламент за стратегически планове.

Уважаема г-жо Танева,

Уважаема г-жо Кръстева,

Ние, в качеството си на браншова организация в сектор „Плодове и зеленчуци“ и „Биоземеделие“, регистрирана по ЗЮЛНЦ – в публична полза, с настоящето писмо бихме искали да изразим отношение по така направеното предложение на МЗХГ, касаещо направление : Биоземеделие през новия програмен период.

Предвид гореизложеново, Ви изпращаме и нашето

С Т А Н О В И Щ Е :

1.

Предложение на МЗХГ :

Ангажиментите са за период от пет години, като съществува вариант за ежегодно удължаване на срока с две допълнителни години. Площта за извършване на дейности по направление „Биологично растениевъдство” може да бъде намалена с не повече от 10 %, като всяка година поне 90 % от площта по направлението се припокрива географски с площта, за която има поет ангажимент.”

Предложение на НБА :

Ангажиментите са за период от пет години, като съществува вариант за ежегодно удължаване на срока с две допълнителни години. Площта за извършване на дейности по направление „Биологично растениевъдство” може да бъде намалена с не повече от 25 %, като всяка година поне 75 % от площта по направлението се припокрива географски с площта, за която има поет ангажимент.” Допълнително предлагаме, всеки един бенефициент, да може да предизвика проверка пред ДФЗ-РА, като се измерят земеделските му площи на място от служители на Технически инспекторат.

Мотиви:

През годините сме били свидетели на чисто административни провали на системата ИСАК, касаещи :

 • географско изместване на ортофото картата на земеделските парцели след заснемане на земеделските масиви;

 • географско изместване на КВС системата, спрямо ортофотокартата в системата ИСАК;

 • несъответствие на т.н. „СЛОЙ НОВИ БИО ПЛОЩИ 2020“ с действителното разположение на масивите, както са били очертавани през годините.

2.

Предложение на МЗХГ :

Подпомагането по тази интервенция се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска земя в направленията „Биологично растениевъдство” и „Биологично животновъдство”. Размерът на хектарите в направлението „Биологично животновъдство” се определя при съотношение 0,5 ЖЕ/ 1 ха. Размерът на ЖЕ се формира въз основа на възрастта на отглежданите животни (към крайната дата на кампания). Финансовата помощ по направление „Биологично пчеларство” се формира въз основа на броя на отглежданите пчелните семейства.,,

Предложение на НБА :

Подпомагането по тази интервенция се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска земя в направленията „Биологично растениевъдство” и „Биологично животновъдство”. Размерът на хектарите в направлението „Биологично животновъдство” се определя при съотношение 0.5 ЖЕ/ до 1 ха. Размерът на ЖЕ се формира въз основа на възрастта на отглежданите животни (към крайната дата на кампания). Финансовата помощ по направление „Биологично пчеларство” се формира въз основа на броя на отглежданите пчелните семейства.

Мотиви:

Приемаме така направеното предложение на МЗХГ, като допълнително предлагаме площтта, която се подпомага за 0.5 ЖЕ, да бъде изписана „до 1 ха“, а не 1 ха.

Нашето предложение е продиктувано от практиката до момента, в която не малък брой дребни земеделски стопани, нямат възможност да получат подпомагане поради недостиг/ ограничения поземлен фонд за пасища и мери:

Пример: Бенефициент с общ размер от 1,5 ЖЕ – следва да кандидатства и да получи подпомагане за 30 дка, но ако бенефициента реално има сключени договори за 29.5 дка, и е кандидатствал с тях, то той няма да може да бъде подпомогнат.

3.

Предложение на МЗХГ :

До края на прилагане на дейността поне веднъж да получат сертификат за съответствие на произведената от него растителна или животинска продукция с правилата на биологичното производство и да докажат реализация на биологични продукти от дейностите подпомагани по интервенцията от стопанството, с което е поет многогодишен ангажимент.”

Предложение на НБА :

До края на прилагане на дейността поне веднъж да получат сертификат за съответствие на произведената от него растителна или животинска продукция с правилата на биологичното производство и да докажат минимум 5 % реализация на биологични продукти от дейностите подпомагани по интервенцията от стопанството за съответната година, с което е поет многогодишен ангажимент. Правилото за минимум 5 % реализация на биологични продукти от дейносттите по интервенция от стопанството не се прилага, когато :

 • е налице пълно и/или частично пропадане на реколтата;

 • при трайни насаждения – които не са навлезли в период на пълно плододаване”

Мотиви:

Като надграждане от страна на целите по направление Биоземеделие от ПРСР, смятаме, че е редно всеки земеделски стопанин, да поеме ангажимент, поне 5 процента от произведената от него продукция, че ще съумее да я продаде като биологична.

По – голям процент от 5%, според нас е неразумен, тъй като при пазарния принцип на икономика, не може да се гарантира продажбата на произведената био продукция на земеделските стопани, като биологична.

От друга страна това изискване не може да се приложи при пълно или частично пропадане на реколтата. При пълно пропадане на реколтата, реално добив на продукция не е налице, докато при частично пропадане на реколта има възможност качеството на продукта да не отговаря на пазарното търсене. Например при природно климатично събитие „градушка“ – 60%, то увреждането на плодовете на останалите 40 % плодове, може практически да доведе до непродаваемост на реколтата.

От това изискване следва да отпаднат и трайни насаждения, които не са навлезли в период на пълно плододаване, съобразно техните сортови характеристики.

4.

Предложение на МЗХГ :

До края на втората година от многогодишния ангажимент кандидатът трябва да премине агроекологично или биологично обучение. Кандидати, получили сертификат за биологични продукти към датата на кандидатстване или за такива изпълнили многогодишен ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 не е необходимо да преминават обучение.

Предложение на НБА :

До края на втората година от многогодишния ангажимент кандидатът трябва да премине агроекологично или биологично обучение. Кандидати, получили сертификат за биологични продукти към датата на кандидатстване или за такива изпълнили многогодишен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР (2007-2013) и мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 не е необходимо да преминават обучение.

Мотиви:

Предлагаме както беше прието и по мярка 11 „Биоземеделие“, да отпадне изискването да преминават обучение и бенефициентите успешно приключили мярка 214 „Агроекологични плащания“. Това са идентични мерки, провежда се идентично обучение по агроекологично направление, двете мерки имат едни и същи цели по ПРСР. Нещо повече мярка 214 „Агроекологични плащания“ е по-всеобхватна от мярка 11 „Биологично земеделие“.

5

Предложение на МЗХГ :

За дейностите от направление „Биологично растениевъдство”, с изключение на групата на постоянно затревените площи, финансовото подпомагането се определя въз основа на дегресивни ставки на база заявения размер на площи от съответната група култури в стопанството. Изчисленията се извършват на база средния размер на нивата на плащане към декларирани площи, определени както следва:

Биологично растениевъдство по отделни групи (за преход или биологични):

Размер на площите

Ставка

до 50 ха

100%

от 50.01 ха. до 65 ха.

50%

над 65.01 ха

10%

Предложение на НБА :

За дейностите от направление „Биологично растениевъдство”, финансовото подпомагането се определя въз основа на дегресивни ставки на база заявения размер на площи от съответната група култури в стопанството. Изчисленията се извършват на база средния размер на нивата на плащане към декларирани площи, определени както следва:

Не приемаме предложение на МЗХГ, площите от групата на постоянно затревените площи, да отпаднат от тази скала на подпомагане. Тези площи също трябва да се подпомагат по скалата описана в таблицата по-горе.

Биологично растениевъдство по отделни групи (за преход или биологични):

Размер на площите по всички направления

Ставка

до 50 ха

100%

от 50.01 ха. до 65 ха.

50%

над 65.01 ха – 100 ха

10%

над 100.01 ха

без подпомагане

Мотиви:

Като цяло приемаме, така направеното предложение от страна на МЗХГ. Задължително следва да е налице приемственост между двата програмни периода в условията на подпомагане по направление Биологично земеделие.

Ноторно известно е че биологичното земеделие е предназначено за малки и средни ферми, които могат да осигурят и адекватно отглеждане на био културите. Биологичното

земеделие не се прилага върху големи по обем площи. Ако е налице отглеждането на значителен по обем площи в едно стопанство заявени по био мерките на ПРСР, това е явен знак, че се цели източване на субсидии, а не производство на био продукт. Предвид гореизложеното именно с цел превенция и защита на европейския и националния финансов ресурс предназначен за биоземеделие, ние предлагаме и следната схема на подпомагане, като стопанствата с био направление за площите над 100.01 ха – да могат да прилагат биологичния метод на производство, но да не се получава подпомагане.

Размер на площите по всички направления

Ставка

до 50 ха

100%

от 50.01 ха. до 65 ха.

50%

над 65.01 ха – 100 ха

10%

над 100.01 ха

без подпомагане

Допълнителни мотиви :

 • При по големите стопанства са налице ефект на икономия от мащаба. По този начин те получават допълнителен ефект от по мащабното производство, което прилагат и не е налице необходимост на свръх подпомагане;

 • Стопанствата, прилагащи биологичният начин на производство с площи над 100.01 ха – освен че е налице икономия от мащаба, то те са изключително пазарно ориентирани с утвърдена пазарна ниша. Тъй като никой производител не би засял/засадил огромни по обем площи земеделски земи за биоземеделие, без да е налице – реализиране на произведената продукция. От тук следва, че едно такова стопаството е нарастнало постепенно през годините, утвърдило се е на пазара, има значителен пазарен дял, налице е икономия от мащаба и не е налице необходимост от прахосване на финансов ресурс за неговото свръх подпомагане;

 • Ако от друга страна е налице стопанство с площи над 100.01 ха, но не е налице реализация на биологична продукция, предприятието не е пазарно ориентирано и не е налице пазарна ниша, стопанството не е познато на пазара – на която то реализира продукцията си – то това е т.н. бенефициент „чертожник“. Всичките действя на този бенефициент са насочени към усвояване на площи, не с цел производство и прилагане на правилата за биологично земеделие, а с цел източване на евросредства. През годините многократно бяхме свидетели на това. В този ред на мисли може да припомним журналистическо разследване на г-жа Валя Ахчиева, от 29.9.2020г. – за фиктивно отглеждане на големи площи с био соя;

ЬЦр5://^^^.уои!иЬе.сот/^а1сЬ?у=ОгВ5 дТКдЮ – линк към разследването;

 • Именно за да се спре източването на евро средства по мярка биоземеделие, ние предлагаме да се продължи с утвърдената схема на подпомаганепо мярка 11 „Биоземеделие“, като допълнително под рестрикциите попаднат и постонно затревени площи и заявени площи над 100.01 ха. ;

 • Както по аналогия се прие за правилно, при младите земеделски стопани че е налице допълнителен ефект от налагането на таван за подпомагане от 30ха., поради ограничения бюджет, който по този начин да се разпредели върху по- голям брой бенефициенти .То нека така по аналогия, да се приеме, че ограничения бюджет по агроекологичните мерки, ще се разпредели върху по голям брой – РЕАЛНИ биопроизводители.

Извън гореизложеното, бихме искали да Ви информираме, че сме запознати с предложението на Българска асоциация биопродукти и фондация „Биоселена“ за драстично повишение на тавана на подпомаганите площи на които да няма редуциране. Ние категорично не подкрепяме подобен род целенасочено прахосване на финансов ресурс на европейския данъкоплатец, тъй като това не отговаря на принципите за ефективност и ефикастност при изразходването на публичния бюджет.

Обръщаме Ви внимание, че след направена справка в публичните регистри към Агенция по вписванията, се установява, че и двете организации са регистрирани в частна полза. От тук следва обоснования извод, че и двете организации защитават частни интереси на техни членове или подръжници, а не на обществото като цяло. Предвид това, изцяло следва да се пренебрегне предложението на БАБ и Биоселена за подпомагане на площи без таван или то да е със символични намаления. Двете организации представят идентични становища, като изтъкват аргумент, че с цел постигане на 25% био площи, то ние следва да не налагаме тавани по агроекологичните мерки. За нас подобен род аргумент е голословен и необоснован мотив в полза на големи частни и корпоративни земеделски стопанства. Напълно е ясно, че ограниченият финансов ресурс, следва да се разпредели по справедливо върху по-голям брой бенефициенти, а не между единици олихаргични земеделски стопани. Ние сме склонни да приемем и по-големи ставки за дребни и средни стопанства, но категорично не можем да приемем да отворим вратите за „източване“ на агроекологичните мерки.

Допълнителен мотив за нашето становище е, че сме свидетели на недостиг на финансов ресурс на тези мерки през годините, дори наличието на т.н. нулеви години на прием.

Не на последно място, един от най-важните аргументи е, че всички Регламенти на европейските институции са за подкрепа на микро, малки и средни земеделски производители, а не на големи, камоли олигархични земеделски структури. В европейския модел е обичайна практика – земеделското стопанство на един земеделски производител да е до 30 ха. Считаме, че всички правила, които ще въведем в стратегическия план, трябва да се съобразим с тази цифра 30 ха. Няма никаква логика по СЕПП – преразпределителното плащане и при МЗС /младите земеделски стопанства/ тавана на плащане да бъде 30 ха., а в агроекологичните мерки десетки пъти повече. Крайно време е с този програмен период, да се промени съотношението 10% от зем. производители да получават 90% от общите субсидии.

6.

Предложение на МЗХГ :

Площите, животните и пчелните семейства, преминали периодите на преход, и за които земеделският стопанин е получил сертификати за биологична продукция в периода 2014-2020 г., както и тези площи, включени в „Биологични слой” в неговото стопанство през 2019 и 2020 г., не могат да бъдат подпомагани за дейности за преход към биологично производство.”

Предложение на НБА :

Изцяло не приемаме така направеното предложение на МЗХГ.

Мотиви:

Основните ни мотиви за това неприемаме на направеното предложение изцяло произтичат от проблеми, с които са се сблъсквали земеделските стопани, както и от практиката.

Има редица причини даден парцел да бъде върнат в период на преход:

 1. Биопарцела е засегнат от действията на трети лица, които не са спазили отстояние при провеждане на растително – защитни мероприятия – При тази ситуация, освен, че земеделския стопанин, не може да продаде продукцията си като биологична, то при връщане на парцела му в преход, не поради негова вина, то той няма право да получи и подпомагане в продължение на 2 или 3 години, докато той не премине периода на преход отново. Това от своя страна обрича едно стопанство на фалит;

 2. Върху биопарцела след приключване на агроекологичния ангажимент, не се прилагат правилата на биологично производство. – В този случай парцела, ако същия или друг бенефициент отново преценят да прилагат правилата на биологичното производство, то тя няма да получат подпомагане за периода на преход, тъй като са включени в т.н биологичен слой.

Гореизложеното по същество представлява дискриминация на различните бенефициентите. Тъй като ако един бенефициент е прилагал правилата на биологичното производство върху един парцел и е получавал субсидия за периода на преход,то след което е приключил ангажимента си по мярката и е прекъснал процеса на сертификация, то след време друг бенефициент, не би могъл да получи същата субсидия ако прилага същите правила за същия парцел.