събота, май 15, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

47 проекта чакат финансиране по новата подмярка 5.1

Общата стойност на всички подадени предложения е 42 017 523.53 лв

47 предложения са  подадени  по новата подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020,  съобщават от Национална селска мрежа (НСМ). Общата стойност на всички подадени предложения е 42 017 523.53 лв, а 25 592 859.82 лв. е общата стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по подадените проектни предложения. Очаква се да бъде потвърден окончателният брой на подадените проекти от страна на ДФ „Земеделие”, тъй като ИСУН не отчита броя на дублираните проекти.

За финансиране на проекти по подмярка 5.1 могат да участват както частни субекти, така и публични. Частните субекти могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г, а  публичните – БАБХ или ИА „Борба с градушките” (ИАБГ) или Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт проф. д-р Г. Павлов.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 45 905 931 лева, от който 9 387 840 лв. е гарантираният размер на БФП за кандидати – публични субекти и 36 518 091 лв. е гарантираният размер на БФП за кандидати – земеделски стопани.

По отношение на свиневъдните стопанства, размерът на допустимите разходи за един животновъден обект не може да надхвърля 700 хиляди евро. При кандидатите, отглеждащи птици максималният размер на допустимите разходи е левовата равностойност на 500 хиляди евро. За кандидати, отглеждащи дребни преживни животни, таванът е левовата равностойност на 200 000 евро.

Финансовата помощ не може да надминава 70% от размера на допустимите разходи за кандидати, които са засегнати от усложнена епизоотична обстановка и животните им са умъртвени в техните стопанства. 60% от размера на допустимите разходи ще се дават за животновъдни стопанства , които не са засегнати от епизоотичната обстановка

Виктор Павлов