четвъртък, януари 28, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Агроведомството: Заседанията на тематичната работна група не са тайна

Бранш и министерство са финализирали втория етап от стратегическото планиране на ОСП

С информационен щанд по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. ще се представи Министерство на земеделието и храните по време на Фестивала на народните традиции и художествени занаяти и панаира на киселото млякоС информационен щанд по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. ще се представи Министерство на земеделието и храните по време на Фестивала на народните традиции и художествени занаяти и панаира на киселото мляко
178Четения

Заседанията на Тематичната работна група (ТРГ) по изготвяне на Националния стратегически план за Общата селскостопанска политика 2021-2027 г. и взетите решения не са тайна“, се казва в отговор на поставени от нас въпроси от агроведомството. Причината за отправянето им е упорството на ведомството да не излъчва онлайн заседанията на тематичната група, темите от работата на която са с особена важност за широки обществени кръгове. Оттам напомнят, че на сайта на МЗХГ се публикува протокол от взетите решения от тематичната работна група.

В рубриката „ОСП 2021-2027 г.“ се публикуват всички актуални и важни документи около Стратегическия план. Материалите по обсъжданията се изпращат на заинтересованите страни. Също така, след проведена ТРГ, се представя информация в публичното пространство за взетите решения и обсъжданите теми.

Последното заседание се проведе в два поредни дни на 8 и 9 септември 2020 г. С обсъждане на предложенията и потребностите се финализира вторият етап от стратегическото планиране на Общата селскостопанска политика (ОСП) – от SWOT анализ до идентифицирани нужди. На база на тях, предстои разработването на първите проекти на мерки, новите изисквания за завишена условност и дефинициите. На заседанието се изтъкна необходимостта от участието на браншовите организации при разработването на мерките в новия програмен период, които да отразяват спецификите и нуждите от подпомагане на българското земеделие. ТРГ и браншът обсъдиха идентифицираните нужди за подпомагане в Стратегическия план за ОСП от 2021г. до 2027 г.

На заседанията на ТРГ освен членовете съгласно Заповед за сформиране на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г. заявили участие и присъствали след обявено на 9 март 2020г. съобщение за обявяване на покана бяха представители от Фондация Биоселена; Национална асоциация на зърнопроизводителите; Национална асоциация “Зелена Сърница”; Българска асоциация „Биопродукти“, Национална овцевъдна и козевъдна асоциация и Добруджански овощарски съюз, Българска камара на месодайното животновъдство, Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция, Национален съюз на говедовъдите, Национален съюз на градинарите, Национална асоциация на местните инициативни групи в България, СНЦ „Българска асоциация на търговците на агротехника“, Българска асоциация на собствениците на земеделски земи, Национална асоциация на местните инициативни групи в България, Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране, СНЦ Национален съюз на зооинженерите в България.

Предсти да бъде прието изменение на Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. Необходимостта от приемане на нормативния акт се обуславя от осигуряване на широко участие на заинтересованите страни в процеса по програмиране на средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. С извършените промени се допуска в тематичната работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони да бъдат включени юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза и кооперативни съюзи.

Целта е да бъде изготвен балансиран стратегически документ, който ефективно да отразява и адресира потребностите и приоритетите от финансиране, както в земеделския сектор, така и в хранително-вкусова промишленост.

Изискванията за участие и задължителните представители като членове в Тематичните работни групи на национално ниво, които разработват стратегическите и програмните документи на България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. са определени в чл. 7 от Постановление № 142 на Министерски Съвет от 2019 г.

С Постановление № 5 от 18 януари 2012 г. на Министерския съвет, за разработване на стратегическите и програмните документи на България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС за програмния период 2014-2020 г., беше определен редът за разработване на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. В него са посочени задължителните институции и организации, чиито представители трябва да бъдат включени в състава на тематичните работни групи за разработване на всяка от програмите за периода 2014-2020. В това число: чл.5, ал.4, т.9. „Национално представителните организации на и за хора с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания“.

В тази връзка, национално представителните организации на и за хора с увреждания бяха включени в състава на ТРГ за разработване на ПРСР 2014-2020 г. Тяхното участие и изразяваните от тях мнения, позиции и становища гарантират, че изготвеният стратегически документ е в съответствие с европейските и национални политики за недопускане на дискриминация на хората с увреждания при предоставянето на финансиране със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

В продължение на водената и досега политика за предоставяне на равни възможности на хората с увреждания, в ПМС № 142/07.06.2019 г. е посочено, че национално представителните организации на и за хора с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания, са задължителен участник в работата на ТРГ за разработване на всяка от програмите, финансирани от фондовете за програмния период 2021-2027.