Междувременно Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) се сдобива с две нови дирекции – „Лабораторен контрол“ и „Контрол на фуражите и страничните животински продукти“.

Структурните промени бяха одобрени с решение на Министерски съвет от заседанието на 7 октомври. Те влизат сила с Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на БАБХ.

Целта на новите звена е да се постигне по-ефективна организация на дейността на дирекциите в Централното управление на агенцията, както и да се повишат контролът и координацията при лабораторния контрол.

Друг мотив е, че така ще се осъществява по-ефективен контрол и от страна на Областните дирекции по безопасност на харните по отношение на здравеопазване на животните и контрола на храните.