четвъртък, август 13, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Българското земеделие изостава по отношение на брутна добавена стойност на обработваемите площи

Над 35% от доходите на фермерите идват от субсидии

393Четения

Българското земеделие изостава по отношение на брутната добавена стойност на обработваемите площи в сравнение с останалите страни от ЕС, като за периода 2007-2017 година брутната добавена стойност се повишава от около 5 евро на хектар на 400 евро на хектар.   Това става ясно от анализа за състоянието на земеделието ни към момента, представен вкрая на юли при първия дебат между администрация и бранш за състоянието на преговорния процес за Общата селскостопанска политика. Все пак темповете на растеж следват тези на останалите страни от Общността.

По отношение структурата на производство между растениевъдство и животновъдство в разглеждания период се наблюдава намаляване дела на животновъдството за сметка на растениевъдството. Ако през 2000 година съотношението е било почти равно  50 на 50, то през 2017 година делът на растениевъдството минава над 70% при под 30% за животновъдството.  „Това са относителни дялове, и като цяло животновъдството не губи позициите си”, уточни доц. Божидар Иванов. Водещи в растениевъдството са зърнопроизводството и зеленчукопроизводството, чиито дял общо достига до малко над  50%. Едно от обясненията за спада в дела на животновъдството според специалистите е, ниската му възвращаемост, и по-ниската добавена стойност на животинската продукция.

Анализът на експертите показва още, че делът на субсидиите в доходите на фермерите за периода2007-2017 година нараства от 15 на над 35% като за сравнение в ЕС се наблюдава намаляване на този дял от 35 на 30% за същия период. По отношение  размера на селските стопанства на хектар данните  показват, че страната ни стартира на много по-ниски нива в сравнение с останалите страни членки на ЕС. като се наблюдава увеличение на размера: от 4 хектара на стопанство през 2007 година до над 20 хектара през 2016 година.”В последните години средният размер на земята обработвана от стопанствата у нас надминава средния за ЕС, който е под 19 хектара на стопанство”, разясни доц. Иванов.

Освен това по данни на разплащателната агенция за периода към 2016 година броят на стопанствата кандидатстващи за субсидии е достигнал до 67 хиляди. 65%  от стопанствата са получили под 2000 евро, като средният размер на субсидиите на стопанство у нас е малко под 2 000 евро.

По отношение на конкурентноспособността на стопанствата са разгледани 5 сектора от земеделието като водещ сектор се оказва зърнопроизводството,, докато конкурентноспособността на млечния сектор намалява. Много ниска остава конкурентноспособността в производството на говеждо и свинско месо, докато при птицепроизводството е на  средните за света нива. Наблюдава се също така отстъпление в  конкурентноспособността на зеленчукопроизводството и производството на плодове. „Като цяло земеделието ни сравнение  в световен мащаб не изглежда лошо, но ако се сравнява с европейското земеделие, нещата не са толкова добри”, обобщи той. Делът на аграрната продукция в износа на страната към 2016 година достига до 15%. Земеделието остава един от секторите с положително салдо, като вносът на селскостопанска продукция достига до нива от около 10%. По отношение  делът на земеделието от БВП на страната у нас той достига до 4% при среден от 7,5% за ЕС.

В представения от него анализ върху който ще стъпи и самият слод анализ с цел неговата обективност е направено сравнение със състоянието на земеделието в страни като Франция, Полша и Гърциякато са взети и различни показатели общо за ЕС-28. Франция е избрана като еталон заради това, че е най-голямата земеделска страна в Европа, каквато е Полша за Източна Европа, докато Гърция като съседна нам страна е със сходно по размерите си земеделие.

Анализът за състоянието на земеделието ни,  направен от учените на Института по аграрна икономика към БАН стъпва на методологичните изисквания определени от Брюксел и обхваща шест от деветте цели, които ще се включват в стратегическия план, които засягат земеделието.

NivaBG.com