четвъртък, май 23, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Без конкурс за земи от държавния и общинския поземлен фонд

Предвижда се и нов ред за разпределение на пасища и мери

Земеделските стопани могат да проверят дали заявените от тях земи попадат изцяло или частично в допустимия за подпомагане слой „Площи в добро земеделско състояние” за 2013 г.Земеделските стопани могат да проверят дали заявените от тях земи попадат изцяло или частично в допустимия за подпомагане слой „Площи в добро земеделско състояние” за 2013 г.
1.77ХилядиЧетения
NivaBG.com

Отпада конкурсната процедура за отдаване под наем или аренда на земи от държавния и общинския поземлен фонд. Измененията са заложени  в новия проект на закон за ползването на земеделските земи. Новата разпоредба е направена предвид, че условията за провеждане на конкурс се определят по преценка и критерии, определени от министъра, на които отговарят определен кръг субекти и може да се счете, че същите са субективни и не са така ясни и прозрачни, каквито са уредените в тръжната процедура, в която могат да участват всички заинтересовани лица, в условията на свободна конкуренция.
Това стана ясно по време на представяне на промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по време на заседание на парламентарната комисия по земеделие днес. Уреден е специален режим за земите от държавния и общински поземлен фонд. Въведени са минимални и максимални срокове. Максималният е десет години за договорите за отглеждане на едногодишни полски култури и 30 години за земите, върху които се отглеждат трайни насаждения.

В новия законопроект се предвижда и нов ред за разпределение на пасища и мери.
Прецизирана е процедурата по разпределение на общинските и държавни пасища, мери и ливади, като съществен момент е, че съответните комисии ще разпределят в съществуващата последователност първо имоти от двата фонда в землището, където е регистриран животновъдният обект на лицето, а при изчерпване на ресурса от общински и държавни земи в същото землище, ще разпределят имоти от двата фонда в съседни землища.
Съществуващият досега ред на разпределение – първо на целия ресурс от общински имоти, включително и в землища, съседни на землището, където се намира животновъдният обект на лицето, а само при недостиг на площи – доразпределяне до определената норма на имоти от държавния поземлен фонд (ДПФ), създава затруднения за ползвателите на пасища, мери и ливади, на които се налага да ползват площи от общинския поземлен фонд в съседни землища, някои от които – недопустими за подпомагане, при наличие на свободни площи от ДПФ в същото землище, където са регистрирани животновъдните обекти на участниците в разпределението. Освен това, по този начин пасищата, мерите и ливадите от ДПФ ще се управляват по-ефективно и целесъобразно.

NivaBG.com
Виктор Павлов