четвъртък, март 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Без строителството в пасища и ливади

Нов законопроект ще урежда нормативната регулация на обществените отношения в земеползването

4.74ХилядиЧетения

Нов законопроект предвижда забрана за извършване на строителство в земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, включени в слой „Постоянно затревени площи“, Документът е уреждащ нормативната регулация на обществените отношения в земеползването. Текстът му вече  е публикуван за обществено обсъждане.

Новите промени  предвиждат договорите за аренда за ползване на земите от държавния и общинския поземлен фонд да имат максимален срок от 10 стопански години при  отглеждане на едногодишни полски култури. За договорите за създаване и отглеждане на трайни насаждения – до 30 стопански години, като за последните се предвижда възможност за анексирането им до изтичане на срока на плододаване, при арендна вноска, определена по пазарен механизъм; предвижда се също да отпадне възможността за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ДПФ или ОПФ чрез конкурс.

Регламентиран ще бъде  и нов ред за разпределение на държавните и общински пасища, мери и ливади, като обща комисия, с представители на общинската администрация и на областната дирекция „Земеделие“, ще разпределя едновременно пасища, мери и ливади от ОПФ и ДПФ на правоимащите лица в землището, където е регистриран животновъдният им обект, а при изчерпване на ресурса от държавни и общински имоти в същото землище, ще се разпределят  имоти от двата фонда в съседни землища.

С промените се създава и нова процедура за продажба на свободни земеделски земи от ДПФ на притежатели на компенсаторни инструменти и заплащане на 40 на сто от цената на имота в лева, при начална тръжна цена, определена по пазарен механизъм, като се отмени Наредба №16/2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове.

Виктор Павлов