вторник, юли 23, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Биохраните у нас- с нулев контрол

Разрешителните се издават на килограм, нарушителите не се санкционират

345Четения

Системата за надзор и контрол върху производството и търговията с биологични храни в България не защитава достатъчно интересите на потребителите. Това заключение са направили експерти от Сметната палата. За периода 01.01.2015 г. – 30.06.2017 г. те са извършили одит във връзка с „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“.

Експертите са установили редица скандални несъответствия. Контролът върху биологично произведените земеделски продукти и храни в търговската мрежа не е достатъчно ефективен. Липсва информация за всички обекти в страната, които търгуват с биологично произведени земеделски продукти и храни.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) проверява само етикети и означения в търговската мрежа за биологичен метод на производство, преработка и търговия с биохрани, но не осъществява контрол върху същите в заведенията за обществено хранене и онлайн търговията поради липса на нормативна регламентация.

Дефицитът на контрол поражда риск в тези обекти да се продават храни, които не отговарят на изискванията за биологично производство, с което се ограничава ефектът от извършения контрол в търговската мрежа като цяло.

Отделно не са съставяни актове за нарушения на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, а са издавани само предписания. По този начин e прилаган по-благоприятен ред при установено нарушение на законова норма и не е приложена предвидената санкция.

В същото време процесът по издаване на разрешенията за контролна дейност не е достатъчно ефективен. През по-голямата част от одитирания период китапите за контрол са давани на килограм, без утвърдени вътрешни правила и процедури. Има случаи на издаване на разрешения за контролна дейност, без процедурите на кандидатите да отговарят на важни нормативни изисквания, а в други случаи няма увереност, че изпълняват изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 поради липса на документи.

От друга страна, базата данни на проверяващите за спазването на правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни не осигурява необходимата проследимост за дейността на контролиращите лица. От една страна, това може да бъде използвано недобросъвестно от производители, търговци и преработватели. От друга страна, поражда риск от грешки при осъществяване на контрола в търговската мрежа от БАБХ.

Самият надзор върху контролиращите лица не е ефективен по няколко причини. Надзорните проверки не са планирани адекватно и не са използвани възможностите за осъществяване на допълнителен контрол. Надзорът е нормативно ограничен само в рамките до един процент от досиетата на производители, преработватели и търговци, с които контролиращите лица имат договор. Съществуват значими пропуски при извършване на надзорните проверки и последващия контрол за изпълнение на предписанията.

Сериозен проблем е и липсата на прозрачност. Потребителите не са достатъчно осведомени за изискванията за етикетиране и означаване на биологичните храни и начините за тяхното разпознаване. Информационната база данни на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни не изпълнява основното си предназначение да осигурява необходимата прозрачност за потребителите.

Няма ефективен обмен на информация между Министерството на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните и Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция, в случай на нередности и нарушения на правилата за биологично производство.

NivaBG.com
Виктор Павлов