сряда, януари 22, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаЗърнопроизводство

Бюлетин Растителна защита 5 / 2019 – Пшеница и ечемик

Защита на пшеница и ечемик през есента

Бюлетин Растителна защита 5 / 2019 - Пшеница и ечемик
2.13ХилядиЧетения
NivaBG.com

Пшеница и Ечемик

 

Опазването  на посевите от болести, неприятели и плевели е предпоставка за получаване на високи добиви и качествено зърно.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ СПАЗВАНЕТО НА  ОБЩИТЕ ПРИНЦИПИ НА ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ   Е  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА ВСИЧКИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ.

Технологията на отглеждане:

 • СеитбообръщениеПшеницата е взискателна към предшествениците и изисква:
 • да освобождават рано полето, да оставят след себе си почвата чиста от плевели и без растителни остатъци.
 • да са от разнообразни ботанически семейства

Най-подходящи предшественици за отглеждане на пшеницата са грах , фий, фасул и др., които обогатяват почвата с азот и освобождават рано полето. Към тях се отнасят и бобовите смески (фиево-овесена, грахово-овесена и др.), ранните картофи и др.

Пшеницата се развива добре и след торените окопни култури – царевица, слънчоглед, тютюн, памук, цвекло. Те са и основни предшественици за нея в нашата страна, защото площите, засети с бобови култури са малко.

Лоши предшественици за отглеждане на пшеницата са житните култури – пшеница, ръж, ечемик, овес и тритикалеПшеницата не трябва да се отглежда след себе си.

Монокултурното отглеждане на житни култури води до масово намножаване на неприятели, които са се специализирали   и се хранят с житни растения, каквито са  житен  бегач, житари, червено житно комарче, житни цикади, пшеничен трипс, житни мухи, житни стъблени и листни оси,  и др.

Изборът на подходящи предшественици на пшеницата е важен момент  от контрола на болестите. Предшествениците имат значение главно за патогените, които се запазват в почвата и в растителните остатъци. Към тях спадат: фузарийно  кореново гниене, гниене на основите и паразитно полягане, черното кореново гниене.

Монокултурното отглеждане е причина за многократно увеличилите се площи в страната, заплевелени с едногодишните житни плевели като: див овес, лисича опашка, ветрушка, пиявица, райграс и др. Неправилните сеитбообръщения са причина за трайно настаняване на устойчивите и слабо чувствителни видове на хормоноподобни хербициди, като  ралица, видовете подрумчета,  лайка, лепка, див мак и др.

 

 • Обработка на почвата–  цели се да се унищожат

растителните остатъци и самосевките, като  гостопри-емници на болести и неприятели.  Да се създадат благоприятни условия за минерализиране на тези остатъци, както и да се унищожат някои плевели. Обработката на почвата зависи от предшественика, климатичните особености, почвения тип и технологията на отглеждане на културата.

Минималните обработки и директните сеитби са причина за увеличаване числеността на вредителите: обикновена полевка, житен бегач, житни мухи, пшеничен трипс, житни бълхи и цикади  и др. В случаите със зърнено-житни предшественици съществува риск да се увеличи нападението освен от неприятели и от болести. Необходимо е след прибирането на реколтата площта да се изоре на дълбочина 20-25 см. Това важи и за площите силно заплевелени с едногодишни житни плевели.

При обръщане на почвения пласт много от вредителите се заорават по-дълбоко и загиват, други умират от механичното въздействие, а трети извадени на повърхността биват унищожени от неблагоприятните  условия или от биотични фактори.

На силно заплевелените  площи   дълбочината на оранта трябва  да е (18-20 см), без образуване на буци. На сравнително чистите от плевели полета или такива с късни предшественици да се извърши плитка  предсеитбена оран или дисковане на 10-12 см.

 

 • Оптимални срокове на сеитба:   

за Северна България оптималните срокове на сеитба са от 25 септември до 15 октомври, за Южна България от 1 до 20 октомври, а за предпланинските райони от 20 септември до 10 октомври. Засяването в агротехническите срокове  на качествени семена с висока кълняема енергия  редуцира силно нападението от: житни  мухи, листни въшки, житни бълхи и цикади, червено житно комарче и др.

Ранната  и късна сеитба са причина за  по-силна проява на заболявания. Засяването на пшеницата преди оптималния срок създава условия за нападения от вирози, кореново гниене, брашнеста мана, септориози и др. При по-късна сеитба има риск от измръзване и силно прореждане на посевите от неблагоприятните зимни условия.

Сеитбата се извършва с конвенционални или комбинирани редосеялки за получаване на слят посев. Подходящото междуредово разстояние е между 10 и 15 см, възприето е  – 12 см.

 • Качествените семенаселекцията на семената  от пшеница и ечемик  залага високи  стандарти, които гарантират – висока кълняема енергия и висока братимост, много добра толерантност към болести, висока толерантност на стресови условия, много добра устойчивост на полягане и измръзване,  високо съдържание на глутен, много висок добивен потенциал и много висока стабилност на добивите
 • Посевна норма–  количеството семена на единица площ

зависи главно от сортовите особености и възможностите за братене от агротехничексия срок на сеитба, от качеството на предсеитбената подготовка на площта. Добре гарнираните посеви по-слабо се нападат от житни мухи, житни стъблени оси, вредна житна дървеница, житни цикади, листни въшки и др. Листните въшки и цикадите предпочитат разредените и изостанали в развитието си посеви. По-гъстите посеви са нападат по-често от брашнеста мана, ръжди, кореново гниене и др.

Посевната  норма за  пшеница-500 кълняеми семена/м2 и за ечемика – 400 кълняеми семена/м2, в границите на оптималните агротехнически срокове и добра подготовка на почвата. При късна сеитба и сеитба  върху площи с голяма маса на следжътвени остатъци е препоръчително нормата да се увеличи с 20 %.

 • Оптимална дълбочина на сеитба –за пшеницата е 3-4

см, за ечемика – 4-5 см. При по-дълбока сеитба поникването е забавено, неравномерно, кълнът остава по-дълго в почвата и се напада в по-голяма степен от почвени патогени и неприятели. По – плиткото засяване не позволява да се образува добра коренова система и растенията остават по – податливи на измръзване и изтегляне.

 • Торене –двете култури са взискателни към почвеното

плодородие и за реализация на продуктивния потенциал, и получаването на качествена продукция се изискват високи норми на торене, съобразени с различните почвени условия. Торенето зависи и  от предшественика в установеното сеитбообръщение. Фосфорните и калиевите торове се прилагат или повърхносттно или заедно със сеитбата  при ползване на комбинирани сеялки. Торенето с азотни торове е с три срока на приложение

Торене с цяла норма  – еднократно зимно подхранване – ползва се на равнинни терени и при предшественици,  неоставящи голяма маса на следжътвените  остатъци;

Дробно торене – 2 кратно внасяне    – предсеитбено и  зимно подхранване – ползва се   при предшественици,   оставящи голяма маса на следжътвените  остатъци и  интензивна микробиална дейност,  при която повърхностния слой обеднява  откъм азот и затруднява началните фази на развитие на културите ;

Дробно торене – 3 кратно внасяне     – предсеитбено и  двукратно  подхранване – препоръчва се при наклонени полупланински терени, където са възможни  големи загуби на азот от стичане на валежни води  или от инфилтрацията им.

 • Качествено обеззаразяване на семената

– допринася за значителното намаляване на инокулума и ограничава развитието на   патогените. Много е важно, третирането да се извършва с изправна техника, която да дозира точно фунгицида и равномерно да покрие    семената с работния   разтвор.

 

 

 

С посевния материал се пренасят основно следните болести – твърда и праховита главня по пшеница, праховита главня и ленточна болест по ечемик, фузариоза по пшеница и ечемик, септориози по пшеница и ечемик, мрежести петна по ечемик, хелминтоспориоза, снежна плесен и др.

 

Разрешени   фунгициди: третиране на посевен материал от пшеница и ечемик

 

Активни вещества ПРЗ Доза на 100 кг семе Болести,

срещу които действа

Култура
Тефлутрин + флуди-оксонил АУСТРАЛ ПЛЮС 500 мл + 0,5 л вода твърда главня; септориоза; фузариоза пшеница, тритикале
ленточна болест; фузариоза ечемик
Флуди-оксонил +тебуконазол+ протиоко-назол БАРИТОН СУПЕР 97,5 ФС 100 мл +

0,4-1,0 л вода

твърда главня; снежна плесен; фузарийно ко-реново гниене пшеница
праховита главня; ленточна болест; мрежести петна; снежна плесен; фуза-рийно корено-во гниене ечемик
Тиофанат-метил + тетраконазол БИОШИЛД ТОП* 100 мл + 0,5 л вода твърда главня; снежна плесен; загиване на кълновете пшеница
Флуди-оксонил + седаксан ВИБРАНС ДУО* 200 мл, + до    1,5 л вода твърда и праховита главня; снежна плесен; септориоза; фузарийно ко-реново гниене, ризоктония пшеница, ръж, тритикале
праховита и покрита главня; снежна плесен; ленточна болест; фузарийно ко-реново гниене ечемик
Флутриафол ВИНСИТ КС 100 мл, до 4 л вода твърда и праховита главня; фузариоза

 

пшеница (масов посев)
150 мл, до 4 л вода твърда и праховита главня пшеница (семепроиз-воден посев)
Дифеноко-назол ДИВИДЕНТ ФОРМУЛА М* 150 мл+ 1.2 л вода твърда главня; фузарийно ко-реново гниене пшеница
167-200 мл праховита и вджуджаваща главня пшеница
187,5-200 мл септориоза пшеница
150 мл+1.2 л вода стъблена главня; фузарийно ко-реново гниене ръж
ДИФЕНД ФС 200 мл твърда и вджуджаваща главня пшеница; тритикале
ИНТЕРЕСТ* 200 мл твърда и праховита главня пшеница
200 мл праховита главня и ленточна болест ечемик
Дифеноко-назол +

флуди-оксонил

ДИФЕНД ЕКСТРА* 200 мл

+ 0.4 л вода

твърда и вджуджаваща главня; фузариоза пшеница; ръж; тритикале
200 мл фузариоза ечемик
Тритикона-зол + прохлораз меден хлорид комплекс КИНТО ПЛЮС ФС* 150 мл +

4 л вода

твърда и праховита главня пшеница, ръж, тритикале
150 мл +

4 л вода

праховита главня и ленточна болест ечемик
200 мл +

4 л вода

фузарийно ко-реново гниене; снежна плесен пшеница, ечемик, ръж, тритикале
Тебуконазол + протиокона-зол ЛАМАДОР 400 ФС* 20 мл твърда и праховита главня; снежна плесен; фузариоза пшеница
20 мл праховита главня и ленточна болест; мрежеста петнистост; снежна плесен; фузариоза ечемик
20 мл твърда главня ръж; тритикале
РЕДИГО ПРО 170 ФС* 50 мл твърда и праховита главня пшеница
50 мл праховита главня ечемик
66,7 мл ленточна болест, мрежести петна, фузариум, хелминтоспо-риум ечемик
66,7 мл фузариоза; снежна плесен пшеница, ръж, тритикале
Тебуконазол + протиокона-зол + флуопирам ЛАМАДОР

ПРО*

50 мл + 1-1.5 л вода праховита и покрита главня; ленточна болест; мрежести петна; снежна плесен; фуза-рийно корено-во гниене ечемик
Флуди-оксонил МАКСИМ 025 ФС* 200 мл + 800 мл вода твърда главня; септориоза; снежна плесен; фузарийно ко-реново гниене пшеница
200 мл + 800 мл вода ленточна болест; фузарийно ко-реново гниене ечемик
200 мл + 800 мл вода главня; снежна плесен; фузариоза ръж, тритикале
Флуди-оксонил + ципрокона-зол МАКСИМ СТАР 025 ФС* 100-150 мл твърда и праховита главня, септориоза, хелминтоспориоза, снежна плесен, фузарийно ко-реново гниене пшеница
150-200 мл покрита и праховита главня, ленточна болест, мрежести петна, снежна плесен, фуза-рийно корено-во гниене ечемик
Тебуконазол ОРИУС 6 ФС* 50 мл твърда и праховита главня пшеница
50 мл праховита главня ечемик
РАКСИЛ 060 ФС 35 мл, до 4 л вода твърда главня пшеница
50 мл, до 4 л вода праховита главня пшеница
Ипконазол РАНКОНА 15 МЕ* 100 мл твърда и праховита главня, фузариоза, снежна плесен пшеница
  133 мл праховита главня, ленточна болест, фуза-рийно кореново гниене; снежна плесен ечемик
Ипконазол + имазалил РАНКОНА  МИКС* 100 мл твърда главня, снежна плесен; фузариоза пшеница
100 мл праховита главня, ленточна болест, фузариоза, снежна плесен ечемик
Тритиконазол ПРЕМИС* 100-150 мл твърда главня пшеница
100-150 мл праховита главня ечемик
Протиокона-зол РЕДИГО 100 ФС* 100 мл +

200-400 мл вода

твърда и праховита главня, септориоза, снежна плесен, фузарийно ко-реново гниене пшеница
фузарийно ко-реново гниене снежна плесен, стъблена главня по ръж тритикале, ръж
ленточна бо-лест, фузарийно кореново гние-не снежна плесен ечемик
Тебуконазол + имазалил СЕЙВИДЖ 5 ФС* / ОРИУС 5 ФС* 150 мл +

460-480 мл вода

праховита главня,

ленточна болест,

мрежести петна

ечемик
Дифенокона-зол +флудиоксонил ЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС 200 мл твърда, праховита и вджуджаваща главня; септориоза; фузариоза; хелминтоспориоза; снежна плесен пшеница
200 мл фузариоза, хелминтоспориоза, снежна плесен ръж, тритикале
200 мл покрита главня, ленточна болест, фузариоза, хелминтоспориоза, снежна плесен, мрежести петна ечемик

 

За опазване на растенията в началните фази от развитието им, на площи с установено нападение от житен бегач да се извърши обеззаразяване на семената срещу неприятеля. Да се обърне особено внимание на площите с монокултурно отглеждане на есенни житни култури, където числеността на житния бегач е значително по-висока.

Основното средство за борба срещу неприятеля    е спазването на правилно сеитбообращение.

Регистрирани ПРЗ за обеззаразяване  на посевния материал срещу неприятели 

 

Активни вещества ПРЗ Доза на 100 кг семе Неприятели,

срещу които действа

Тефлутрин + флудиоксонил АУСТРАЛ ПЛЮС 500 мл + 0,5 л вода житен бегач, телени червеи, миниращи мухи
Тефлутрин ФОРС 20 КС* 100 мл + 0,5-1,5 л вода житен бегач, телени червеи, коренова муха

 

ВАЖНО! Третирането на семена да се извършва само от лица, които притежават Сертификат по чл.83 от Закона за защита на растенията (обн. ДВ бр.61 от 25.07.2014 г.) за употреба на продукти за растителна защита от професионална категория !

 

КОНТРОЛ НА ПЛЕВЕЛИТЕ

Борбата срещу житните плевели е възможна и икономически изгодна главно през есента, след сеитба преди поникване или след 3-ти лист на културата, в ранни фази от развитието на плевелите до фенофаза братене.

Регистрирани хербициди за есенно приложение срещу едногодишни житни и      някои широколистни плевели

Активни вещества ПРЗ Доза на дка Фаза на приложение Култура
пендиметалин СТОМП АКВА 250-300 мл ССПП пшеница, ечемик, тритикале, ръж
хлортолурон ТОЛУРЕКС 50 СК

Краен срок за  предлагане на пазара до 02.11.2019 г.

Краен срок  за съхранение и употреба      02.02.2020 г.

350-400 мл ССПП или след 3-ти лист пшеница, ечемик

 

Третирането с хербициди съдържащи активното вещество хлортолурон трябва да става предимно наесен, тъй като пролетното е свързано с риска плевелите да преминат 3-ти и 4-ти лист, в които са най-чувствителни. Отлагането на пръскането през пролетта е оправдано само в по-високи хладни райони, в които ветрушката и др. едногодишни житни плевели поникват късно през пролетта. При третиране с хлортолурон през вегетацията, културите трябва да са развили най-малко 3-ти лист, въздушната температура в момента на прилагането да не е по-ниска от 9-10º С, а житните плевели да са развили най-много 3-4 същински лист.

Борбата срещу дивия овес се води с един от следните хербициди, които се внасят от фаза 3-ти лист до края на братене на плевелите в т.ч. дивия овес:

Активни вещества ПРЗ Доза на дка
Феноксапроп-П-етил + антидот ПУМА СУПЕР 7,5 ЕВ 100 мл
Феноксапроп-П-етил + антидот СКОРПИО СУПЕР 7,5 ЕВ

ИМАСПРО 7,5 ЕВ

100 мл
Клодинафоп-пропаргил + антидот ТОПИК 080 ЕК 30-40 мл

само при пшеница

Клодинафоп-пропагрил СУОРД 240 ЕК 17 мл

 

Разрешени за есенно приложение срещу едногодишни широколистни плевели в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобни продукти, са хербицидите на база хлорсулфурон:

 

Активни вещества ПРЗ Доза на дка Фаза на приложение Култура
Хлорсулфурон ГЛИЙН 75 ВГ 1,5-2,0 г ССПП пшеница
1,3-2,0 г От разтворен 1-ви лист до начало на удължаване на стъблото пшеница

ечемик

ИГЪЛ 75 ВГ 1,5-2,0 г ССПП пшеница
1,3-2,0 г От разтворен 1-ви лист до начало на удължаване на стъблото пшеница ечемик

 

ВАЖНО!  Хербицидите на база хлорсулфурон да се прилагат на площи за монокултурно отглеждане на зимни житни култури !

Есенното внасяне на противожитни хербициди при пшеницата и ечемика има редица предимства:

 • Посевът се освобождава рано от конкуренцията на плевелите;
 • Плевелите са в ранна фаза от развитието си и са по-чувствителни на хербициди;
 • Спестява време и се освобождава техника за извършване на пролетните мероприятия

За оптимален ефект от противожитните хербициди са необходими следните условия:

 

 • Да се знае видовия състав на плевелните асоциации в съответната площ, за да се избере най-подходящият хербицид;
 • Третиране в ранни фази от развитието на плевелите – до начало на братене;
 • Точно дозиране и равномерно изпръскване, без застъпване на ивици;
 • Селективността на противожитните хербициди е на физична основа. По тази причина е необходимо те да се прилагат на по-тежки почви, след добра почвена подготовка и наличие на почвена влажност.

 

При прилагане на хербициди през есента след поникване е необходимо да се спазват следните условия:

 • Културите да са развили най-малко три листа;
 • Дневната температура на въздуха да не е по-малко от 9-10°С, а нощната да не пада под 0°С;
 • Житните плевели да са във възможно най-ранна фаза на развитие – до 4-ти÷5-тилист.

 

Съгласно Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (обн. ДВ. бр.70 от 09.09.2016 г.),

Чл.4. (1) Разрешава се третиране с инсектициди, препарати за дезинфекция и дезинсекция със:

 1. наземна техника – от залез слънце до 10,00 ч. на следващия ден;
 2. авиационна техника – от изгрев слънце до 10,00 часа.

Чл.8. (1) Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, в срок до 3 дни преди датата на третирането са длъжни да:

 1. уведомят лично (с SMS и/или по електронна поща) собствениците на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, разположени в землището на населеното място по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и собствениците на пчелини, разположени в граничещите землища, за датата и часа, в който ще се извърши мероприятието;
 2. изпратят уведомително писмо съгласно приложение №1 до кмета на населеното място, в чието землище ще се извършва третирането, както и до кметовете на населените места, чиито землища граничат с третираните площи.

(2) Кметовете по ал.1, т.2 обявяват предстоящото третиране в деня на получаване на уведомителното писмо чрез местните средства за масово осведомяване и чрез обява на видно място в съответното населено място.

Чл.11. (1) Третирането на площите, посочени в уведомителното писмо, не може да продължи повече от 3 дни за определен масив, когато се извършва с наземна техника, и повече от 5 дни – чрез въздушно пръскане.

(2) Възложителят на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомява кмета на населеното място и кметовете на граничещите населени места за приключване на третирането.

(3) Кметовете по ал.2 обявяват приключилото третиране по реда на чл.8, ал.2.

За извеждане на борбата с болестите, неприятелите и плевелите да се прилагат само разрешените за употреба продукти за растителна защита  при съответната култура, вредител и в регистрираната доза!

 

На вниманието на земеделските производители:

Чл. 105. от Закон за защита на растенията:                                                                                                                                                                                    В зависимост от категорията им на употреба продуктите за растителна защита се прилагат от потребителите, както следва:

 1. ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ на употреба – от потребители със сертификат по чл. 83 и под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“;
 2. ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ на употреба – от потребители със сертификат по чл. 83;
NivaBG.com