четвъртък, август 13, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Брюксел ще намали употребата на антимикробни средства в животновъдството до 2030 г.

Ще се насърчават методи на животновъдство, при които се намалява до минимум нивото на изхвърляните вредни емисии в околната среда

7Четения

Една от целите пред ЕС до 2030 година е намаляване употребата на антимикробни вещества в животновъдния сектор, става ясно от отговорите на журналистическите въпроси по време на представените вчера стратегии за запазване на биоразнообразието и „От фермата до масата“. Там се казва, че „ в приложимите от 2022 г. нови регламенти относно ветеринарномедицинските продукти и медикаментозните фуражи е предвиден широк набор от конкретни мерки. Тяхното въздействие по места ще доведе до намаляване на употребата на антимикробни средства при селскостопанските животни, като продажбите ще се наблюдават на годишна основа.“

За да насърчи потребителите да избират произведени по по-устойчив начин храни, Комисията предприема преглед на програмата на ЕС за насърчаване на селскостопански продукти, с оглед на повишаването на нейния принос за устойчивото производство и потребление и в съответствие с променящите се начини на хранене. По отношение на месото този преглед следва да се насочи към начина, по който ЕС може да използва своята програма за насърчаване, за да подкрепи животновъдните методи, които са най-устойчиви и най-ефективни от гледна точка на емисиите на въглерод“, казват ощр от ЕК. Предвижда се и улесняване пускането на пазара на фуражни добавки, които спомагат за намаляване на отпечатъка на парниковите газове и замърсяването на водите и въздуха, които се свързват с добавките. Ще бъде преразгледано и законодателството третиращо хуманното отношение към животните, като ще се обмислят начини за свързване на етикетирането на храните и хуманното отношение към животните.

NivaBG.com