събота, април 13, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаОвощарствоРастителна защитаТорове и препарати

Бюлетин растителна защита 12 / 2011 юли

Средства за борба с вредителите пo oвощни култури

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

 

Ябълков плодов червей

     Продължава летежа и яйцеснасянето на пеперуди от второ поколение на ябълков плодов червей.  Високите температури, съчетани с ниска атмосферна влажност  депресират летежа  и яйцеснасянето на  пеперудите. Високите температури оказват въздействие и върху последействието на използваните инсектициди, което налага да не се удължава периода между две третирания на повече от 10-12 дни. Друга характерна особеност във фенологията на плодовите червеи, която трябва да се има предвид е вредоносната дейност на източния плодов червей в насаждения от ябълки, круши и дюли. Особено внимание трябва да се обръща на градини, които граничат с насаждения от праскови и  в смесени градини. След прибиране на продукцията от праскови, настъпва миграция на източния плодов червей и се създават условия за получаване на смесена червивост. В период на високи температури да се използват органофосфорни инсектициди, които имат по –дълго последействие. Третиране да се провежда при достигане на плътност над  ИПВ(1,2-1,5% пресни вгризвания в плодовете).

ПРЗ

ДОЗА

а.в.-алфациперметрин

Вазтак нов 100 ЕК

0,0125%

а.в.-гама цихалотрин

Нексид 015КС

0,03%

а.в.-делтаметрин

Децис 2,5 ЕКДецис 20 ВГ

0,03%

О,003%

а.в.-тиаклоприд

Калипсо 480 СК

20мл

а.в.-есфенвалерат

Суми алфа 5 ЕК

0,02%

а.в.-.зетациперметрин

Фюри 10 ЕК

0,0125%

а.в.-ламбда-цихалотрин

Ламбада 5 ЕККарате зеон

0,015%

0,02%

а.в.-метоксифенозид

Ранер240 СК-двукратно третиране през 14 дни

0,04%

а.в.-хлорпиирфосетил+ циперметрин

Нуреле Д

0,05%

а.в.-хлорпирифосетил

Дурсбан 4 ЕПиринекс 48 ЕК

0,2%

0,12%

а.в.-хлорпирифос метил

Релдан 40 ЕК

0,12%

а.в.-циперметрин

Ефциметрин 10 ЕК /Цайпер/10 ЕКЦиклон 10 ЕКСипервет 25 ЕКСуперсект Мега

0,04%

 

0,02%

0,02%

0,015%

и др. регистрирани ПРЗ

 

Сливов плодов червей

  Продължава вредната дейност на гъсеници от второ поколение на непирятеля. Да се извърши поредно третиране срещу гъсеници от второ поколение, като срока съобразите с последействието на използваните инсектициди. Третиране да се провежда при достигане плътонст над  ИПВ(0,8-1% пресни вгризвания в плодовете).ПРЗ

ДОЗА

а.в -хлорпирифосетил

Дурсбан 4 ЕПиринекс 48 ЕК

0,15%

0,15%

а.в -алфациперметрин

Вазтак нов 100 ЕК

0,0125%

а.в -делтаметрин

Децис 2,5 ЕК

0,05%

а.в.-метоксифенозид

Ранер 240 СК

0,03%

а.в -есфенвалерат

Суми алфа5 ЕК

0,02%

и др. регистрирани ПРЗ

 

Източен  плодов червей

Наблюдава се  вредна дейност на гъсеници от трето поколение, които повреждат  предимно плодовете. Да се извършат 1, 2 последователни третирания в начало на излюпване на гъсениците при достигане на плътност над ИПВ.

ПРЗ

ДОЗА

а.в.- гама цихалотрин

Нексид 015 КС

0,03%

а.в.-метоксифенозид

Ранер 240 СК

0,03%

а.в.-цис-транс-циперметрин

Суперсект 10 ЕК

0,0125%

а.в.-циперметрин

Циклон 10 ЕК

0,02%

а.в.-хлорпирифосетил

Дурсбан 4 ЕТерагард 48 СК

0,12%

0,12%

а.в.-есфенвалерат

Суми-алфа 5 ЕК

0,02%

а.в.-алфаметрин

Вазтак нов 100 ЕК

0,0125

а.в.-делтаметрин

Децис 2,5 ЕК

0,04%

и др. регистрирани ПРЗ

 

Кръгломиниращ молец

   Наблюдаваме изхранване и какавидиране на гъсеници от второ поколение на неприятеля. Регистрирано е повишаване на популационната плътност от второ поколение. Започна  летежа на пеперуди от трето  поколение на неприятеля в южните области на страната. До края на месец юли се очаква да започне летеж на пеперуди от трето поколение и начало на яйцеснасяне  във всички области на страната. Ако е констатирана висока популационна плътност може да използвате хормоноподобни инсектициди при констатиран летеж и начало на яйцеснасяне. Следващият момент, в който можете да извършите третиране е при начало на излюпване на гъсеници от трето поколение. За определяне на точните моменти за извеждане на борбата с миниращите молци използвайте Бюлетините, издавани от ОДБХ, тъй като в основата на успешната борба с миниращите молци е точната прогноза и сигнализация.

 

Калифорнийска щитоносна въшка

Наблюдаваме развитие на второ поколение на неприятеля. Добра практика е при констатирано нападение от калифорнийска щитоносна въшка в овощните градини, да се използват ПРЗ  с едновременна регистрация срещу ябълков плодов червей и калифорнийска щитоносна въшка за едновременна борба с посочените неприятели.ПРЗ

ДОЗА

а. в. – диметоат

Би -58

0,2%

а.в.-хлорпиирфосетил+ циперметрин

Циперфос 530 ЕКНуреле Д

0,05%

0,05%

а.в.-хлорпирифосетил

Дурсбан 4 ЕПиринекс 48 ЕК

0,15%

0,15%

и др. регистрирани ПРЗ

 

В овощните градини продължава вредната дейност на:

-червен овощен акар– неприятелят е в ниска популационната плътност в цялата страна, което не налага провеждането на специализирани третирания. Изключения правят отделни масиви в областите Пловдив, Пазарджик и др. Ако се установи по-висока популационна плътност над регистрираните ИПВ

( ябълки 3-4 подвижни форми на лист;круши, 5-7 подвижни форми на лист; сливи 3-5 бр./лист) да се третира преди залагане на зимните яйца с един от разрешените акарациди.

Намножаването на червеният овощен акар може да бъде резултат  от прекалено честото използване на пиретроиди. Повишаването  на температурите също  благоприятства намножаването на неприятеля.

 

бяла американска пеперуданаблюдаваме развитие на второ поколение на неприятеля в южните райони на страната. До края на месец юли  и през първата десетдневка на месец август се очаква излюпване на гъсеници от второ поколение във всички области на страната. Високите температури и ниската атмосферна влажност ще депресират развитието на гъсеници от второ поколение. При констатиране на вредна дейност изрязвайте и изгаряйте гъсеничните гнезда.

 

 

Лоза

 

Мана по лозата

     До този момент от вегетацията на културата в лозови масиви с редовни РЗ третирания не е допуснато нападение от патогена. Сухото и горещо време ограничи развитието и разпространението на маната по лозата през настоящата година. След падналите валежи и градушки в различни райони на страната е необходимо да се извърши третиране, като се използва един от регистрираните ПРЗ.

При допусната инфекция и наличие на валежи използвайте ПРЗ със с лечебно действие- системни и системно-контактни фунгициди.

Регистрирани ПРЗ са:ПРЗ

ДОЗА

а. в.-алуминиев фозетил+фолпет

Микал флаш

0,3%

а. в. -азоксистробин

Куадрис 25 СК!!!

0,075%

алуминиев фозетил+фенамидон

Верита ВГ

0,2%

а.в.-ипроваликарб+ меден оксихлорид

Мелоди компакт 49 ВГ

0,15%

а. в. -манкоцеб + металаксил-М

РидомилголдМЦ68ВГ

0,25%

а. в. -манкоцеб + симоксанил

Корсейт М ДФКупросейт голд МДраго 76 ВПМанексС-8ВП

0,25%

0,15%

0,16%

0,15%

а. в. – меден оксихлорид+симоксанил

Корсейт Р ВПКорсейт Р ДФ

0,25%

0,25%

а. в. -симоксанил+фамоксадон

Икуейшън про

0,04%

а. в. -симоксанил+трифлоксистробин

Еклер 49 ВГ!!!

0,05%

а.в.-триадименол +фолпет

Шавит Ф 71,5 ВПAШавит Ф 72 ВДГA

0,2%

0,2%

а.в.-беналаксил+манкоцеб

Галбен 8М65

0,25%

а.в.-диметоморф +манкоцеб

Акробат МЦАкробат плюс ВГ

0,2%

200г/дка

а. в. меден оксихлорид + металаксил

Аксанит Сu ВП

0,25%

а. в. -манкоцеб + металаксил

Арметил ММанколаксил 72 ВПМеталаксан МЦ 72ВП

0,25%

0,25%

0,25%

а. в.-метирам+пираклостробин

Кабрио топКабрио топ!!!

0,15%

0,2%

и други регистрирани ПРЗ

Забележка:!!!- ПРЗ с регистрация за мана, оидиум и сиво гниене. Приложението им е особено подходящо, когато са необходими пръскания срещу комплекса от икономически важни болести без да се натрупват комбинации от фунгициди.

При добра опазеност на културата по отношение причинителя на заболяването, високи температури и липса на валежи може да използвате контактни фунгициди.

Регистрирани ПРЗ са:

ПРЗ

ДОЗА

а.в.-манкоцеб

Дитан М-45ДитанДГМанкоцеб 80 ВПСанкоцеб 80 ВП

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

а.в.-меден оксихлорид

Меден оксихлорид 50ВПРумба 35 СККупро 50 ВП

0,25%

0,35%

0,25%

а.в.-меден оксихлорид + манкоцеб

Купроцин супер M

0,2%

а.в.-меден хидроокис

Витра 50 ВПКонцентрат на бордолезов р-р  СК 11Косайд 2000ВГФунгуран ОН 50 ВПШампион ВП

0,15%

 

1%

0,12%

0,15%

0,15%

а.в.-меден сулфат

Купроксат ФЛ

0,3%

а.в.-хлороталонил

Банко 500

0,2%

и други регистрирани ПРЗ

 

  Брашнеста мана

      Да продължат третиранията срещу оидиума по лозата до преминаване чувствителната фенофаза на културата „прошарване на гроздето”. Да се осигури добро покритие на всички вътрешни части на главината. Добра практика са всички просветляващи резитби-колтучене, кършене  и привързване на  леторастите. При задържане на сухо и горещо време в системата за борба могат да се включат и контактни фунгициди: АКОИДАЛ ВГ-0.25%, КУМУЛУС-0.2-0.3%, ТИОЗОЛ 80 ВП- 0.8%, ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ-0.2%, ТИОПАСТ СК60-.25%, СОЛФОЛИКИД-0.3%,  ПОЛ СУЛКОЛ 80ВП-0.3% и др.

Регистрирани ПРЗ са:

ПРЗ

ДОЗА

а.в.-триадименол

Байфидан 250 ЕКШавит 25 ЕК

0,01%

0,01%

а.в.-пропиконазол

Бампер 25 ЕК

0,02%

а.в.-миклобутанил

Систан Супер 24 ЕБолеро 12 ЕК

0,01%

0,02%

а.в.-крезоксим-метил

Строби ДФАрдент 50 СК

0,02%

0,02%

а.в.-фенбуконазол

Индар 050ЕВ

0,06%

а.в.-тебуконазол

Фоликур 250 ЕВ / ХоризонтОриус25ЕВ

0,04%

 

0,04%

а.в.-триадименол+тебуконазол+

спироксамин

Фалкон 460 ЕВ

0,03%

а.в.-боскалид+крезоксим-метил

Колис

0,04%

а.в.-пенконазол

Топаз 100 ЕК

0,015%

а.в.-флузилазол

Пънч 40 ЕК

0,005%

а.в.-прокиназид

Талендо 20 ЕК

0,02-0,025%

а.в.- тебуконазол+трифлоксистробин

Флинт макс ВГ

0,016%

и други регистрирани  ПРЗ

 

Сиво гниене

Да се извърши поредно третиране във фенофаза ”прошарване на гроздето”, като се използва един от регистрираните ПРЗ. Лозови масиви, в които е допуснато нападение от шарен гроздов молец, мана и оидиум са по-застрашени от сиво гниене. Най- подходящи за извеждане на борбата с икономически важните болести по лозата през този момент от вегетацията на културата са фунгицидите с едновременна регистрация срещу мана, оидиум и сиво гниене.

Регистрирани ПРЗ са:

ПРЗ

ДОЗА

а. в.-метирам+пираклостробин

Кабрио топ!!!

0,2%

а.в.-азоксистробин

Куадрис 25 СК!!!

0,075%

а.в.-тиофанат метил

Топсин М 70 ВДГТоп плюс 70 ВП

0,1%

0,1%

а.в.-тирам

Тирам 80 ВГ

0,4 %

а.в.- трифлоксистробин+симоксанил

Еклер 49 ВГ!!!

0,05%

а.в.-триадименол+фолпет

Шавит Ф 71,5 ВП!!!ШавитФ 72 ВДГ!!!

0,2%

0,2%

а.в.-боскалид

Кантус

0,1%

а.в.-ципродинил+флудиоксонил

Суич 62,5 ВП

0,08%

и други регистрирани  ПРЗ

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

Столбур

Констатирани са прояви на столбур по домати и пипер в различни области на страната. Какви  са признаците по които можете да разпознаете заразени със столбур растения домати?   Заразените растения започват да изостават в растежа си. Новообразуваните листа са дребни, хлоротични, антоцианово оцветени по периферията, силно деформирани. При високи температури се наблюдава прегаряне на върха. От долната страна на листата нерватурата е виолетово оцветена.

Най-характерните признаци на болестта са деформациите по цветовете,чиито венчелистчета не се развиват, а чашелистчетата силно нарастват и по този признак болестта е позната като едроцветие. Всички части на цвета -венчелистчета, плодник и тичинки позеленяват и силно се редуцират. Нов завръз не се образува. Плодовете, формирани след заразяването, са твърди и със силно вдървесинено месо, оранжево-червени, безвкусни, негодни за консумация в прясно състояние и за преработка.

При пипера болните от столбур растения имат силно жълт цвят на листата. При някои сортове зеленият цвят се запазва само по дължина на нервите. Листата са щръкнали, завити като ладия и твърди при стискане /в началото на зоболяването/. Корените са кафяви, изприщени и кората им лесно се смъква. След известно време болните растения увяхват и изсъхват.ВНИМАНИЕ!!!!  Тъй като болните от столбур растения загиват и изсъхват, понякога те погрешно се диагностицират като  болни от мана растения. Разлика е в това, че болните от столбур растения жълтеят и увяхват след няколко дни, а при маната всички внезапно увяхват, но са запазили зеления цвят на листата. Освен това от столбур заболяват отделни растения, разпръснати в посева, докато при маната в ниските места се образуват петна от загинали растения.

За предпазване на посевите от домати и пипер от цикадата , вектор на столбура, третирайте с инсектициди през 10-12 дни.

 

Паяжинообразуващи акари

Сухото и горещо време благоприятства развитието и разпространението на паяжинообразуващите акари. Констатирано е повишаване на популационната плътност основно при домати, краставици, дини и пъпеши.

При констатиране на плътност над регистрираните ИПВ( тиквови- 5% нападнати растения; домати-10% нападнати растения; патладжан- 10-15% нападнати растения; пипер-5-6 подвижни форми на лист) извършете третиране с един от регистрираните ПРЗ:ПРЗ

ДОЗА

а.в.-диметоат

Би-58

0,1%

а.в.-пропаргит

Омит 57 ЕК

0,1%

а.в.- азадарахтинА

Бионим плюс 1,5 ЕК

0,25%

а.в.- флуфеноксурон

Каскейд 5 ЕК

0,1%

а.в.-фенпироксимат

Ортус 5 СК

0,1%

а.в.-хекситиазокс

Нисоран 5 ЕК

0,06%

а.в.-азадирахтин

Нимазал Т/С

0,3%

и др. регистрирани ПРЗ

 

Картофена мана по домати

   Да продължат предпазните третирания срещу патогена. При констатиране прояви на болестта, в схемата за борба да се включат системни и системно-контактни фунгициди.

Регистрирани ПРЗ са:


ПРЗ

ДОЗА

а.в.-алуминиев фозетил+фенамидон

Верита ВГ

150г/дка

а.в.-манкоцеб + металаксил-М

Ридомил голдМЦ68ВГ

250 г/дка

а.в.-манкоцеб + металаксил

Рубин 72 ВП

250г/дка

а.в.-азоксистробин

Куадрис 25 СК

75мл/дка

а.в.- симоксанил+манкоцеб+меден оксихлорид

Триомакс 45 ВП

0,25% 250г/дка

а.в.-манкоцеб + симоксанил

Корсейт М ДФ

0,25%

а.в.-симоксанил+фамоксадон

Икуейшън про

0,04% 40г/дка

а.в.-диметоморф+манкоцеб

Акробат МЦ

0,2%

а.в.-диметоморф+меден оксихлорид

АкробатР

Акробат плюс ВГ

0,25%

200г/дка

а.в.-пропамокарб-хидрохлорид

Превикур 607 СЛ0,25%-предп. през 10 дни

 

0,35%-лечеб. през 10 дни

а.в-мандипропамид

Ревус 250 СК0,05%50г/дка

и други регистрирани ПРЗ

 

 

Бактериози по зеленчукови култури

   Падналите валежи, придружени с бурни ветрове ще създадат благоприятни условия за развитие на бактерийните болести по зеленчуковите култури.   Това налага провеждането на незабавно третиране с медсъдържащи фунгициди.

 

Листоминиращи мухи

    Продължава вредната дейност на листоминиращите мухи, което налага провеждането на редовни третирания за ограничаване развитието и разпространението на неприятелите от групата на листоминиращите мухи.

Регистрирани ПРЗ са:


ПРЗ

ДОЗА

а. в.-алфациперметрин

Вазтак нов 100 ЕК– възр.

0,03%

а. в.-циромазин

Тригард 75 ВП

0,02%

а. в.-имидаклоприд

Пикадор 20 СЛ- в начало на летеж на мухите

0,05%

а. в.-трифлумурон

Алсистин 25 ВП

0,1%

и др. регистрирани ПРЗ

     

 

Оранжерийна белокрилка

    Продължава  намножаването  на неприятеля при зеленчукови култури полско производство. Въпреки проведените третирания в много райони на страната наблюдаваме повишаване на популационната плътност.

Да продължат редовните третирания, като се спазват препоръките при избора на ПРЗ-да се редуват различни активни бази; да се има предвид фазата на развитие на неприятеля.

Регистрирани ПРЗ са:
ПРЗ

ДОЗА

а. в.-алфациперметрин

Вазтак нов 100 ЕК

0,03%

а. в.-ацетамиприд

Моспилан 20 СП

Газел

0,02%

0,02%

а. в.-диметоат

БИ-58

0,1%

а. в.-делтаметрин

Децис 2,5 ЕК

0,05%

а. в.-пиретрум

Пирос

0,08%

а. в.-зетациперметрин

Фюри 10 ЕК

0,02%

а. в.-циперметрин +хлорпирифосетил

Нуреле Д

0,1%

а. в.-пиридабен

Санмайт 20 ВП

0,075%

а. в.-тиаметоксам

Актара 25 ВГ

0,03%

а. в.-пирипроксифен

Адмирал 10 ЕК

0,05%

и др. регистрирани ПРЗ

 

 

Памукова нощенка

    Наблюдаваме вредна дейност на гъсеници от второ поколение на неприятеля. Установени са повреди по домати, пипер, царевица. Третирането е ефикасно, когато е насочено срещу преобладаващи млади гъсеници от втора до трета възраст. Регистриран инсектицид борба с за вредителят е Афърм 095 СГ  – 0,15 %.

 

Доматен миниращ молец

    Неприятелят е наблюдаван в много области на страната. Нападението е констатирано както при оранжерийно, така и при полско производство на домати. Следвайте препоръките дадени в специалната рубрика за неприятеля, качена на сайта. За идентифициране на неприятеля при съмнение за нападение от доматен миниращ молец, сигнализирайте Областните дирекции по безопасност на храните.

Вашият коментар