петък, септември 24, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаЗърнопроизводствоРАСТЕНИЕВЪДСТВОРастителна защитаТорове и препарати

Бюлетин Растителна Защита 19: Сеитба на пшеница и ечемик

Сеитба

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК

Пролетта и лятото  на 2014 година  бяха много нетипични  – студена  и много влажна пролет,  лятото – с почти  всекидневни краткотрайни превалявания или продължителни, напоителни валежи със силни градушки.  Факт е, че в страната  във втората десетдневка на септември има все още неожънати  площи със зърнено-житни култури. 

 

В подобни екстрени условия  проличават всички плюсове и минуси на приложената технология  на отглеждане на основните култури,   качествата на предпочитаните  за отглеждане  сортове в  страната, констатацията, че не са никак  малко площите в  страната, засети с несертифицирани семена, наблюдавано 

силно полягане на площи  с   

едностранно  азотно торене;

късно появили се болести и невъз-можност за навременно извеждане на борбата  с тях;  изключително силно вторично  заплевеляване; получени нелоши добиви, но с недобро качество на зърното. 

Натрупаният инфекциозен фон,   силното заплевеляване  с житни и широколистни плевели, констатирани грешки  в технологията на отглеждане   през 2014 г.     трябва да ни  накарат да бъдем  по-предвидливи за новата реколта 2015 г.

 

Да се получат   високи добиви и качествено зърно без опазване  на посевите от болести, неприятели и плевели е немислимо, както и спазването на  общите принципи на интегрираната растителна защита   – задължителни за всички стопани от началото на 2014 г.

 

ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА ИНТЕГРИРАНА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

  • Спазване на сеитбообръщение монокултурното отглеждане на житни култури води до масово намножаване на неприятели, които са се специализирали   да се хранят с житни растения, каквито са  житен  бегач, житари, червено житно комарче, житни цикади, пшеничен трипс, житни мухи, житни стъблени и листни оси, житна стъблена нощенка и др.

Изборът на подходящи предшественици на пшеницата е важен момент  от контрола на болестите. Предшествениците имат значение главно за патогените, които се запазват в почвата и в растителните остатъци. Към тях спадат: фузарийно  кореново гниене, гниене на основите и паразитно полягане, черното кореново гниене, хелминтоспориозно кореново гниене. Монокултурното отглеждане на зимните житни води до силно нападение от тях. Най-подходящи предшественици на житните са бобовите култури – люцерна и детелина. Добри предшественици са още рапица, слънчоглед, тютюн, зеленчукови култури от сем. Тиквови (тикви, дини, пъпеши)

 

Монокултурното отглеждане е причина за увеличилите се площи в страната, заплевелени с едногодишните житни плевели като: див овес, лисича опашка, ветрушка, пиявица, райграс и др.

Неправилните сеитбообръщение са  причина за трайно настаняване на устойчивите и слабо чувствителни видове на хормоноподобни хербициди, като  ралица, видовете подрумчета,  лайка, лепка, див мак и др.

 

  • Обработка на почвата –    цели се да се унищожат растителните остатъци и самосевките, като  гостопри-емници на болести и неприятели.  Да се създадат благоприятни условия за минерализиране на тези остатъци, както и да се унищожат някои плевели.

Минималните обработки и директните сеитби са причина за увеличаване числеността на житните мухи, пшениченият трипс, житните бегачи, житните бълхи и цикади, обикновената полевка и др. В случаите със зърнено-житни предшественици съществува риск да се увеличи нападението освен от неприятели и от болести. Необходимо е след прибирането на реколтата площта да се изоре на дълбочина 20-25 см. Това важи и за площи силно заплевелени с едногодишни житни плевели.

При обръщане на почвения пласт много от вредителите се заравят по-дълбоко и загиват, други умират от механичното въздействие, а трети извадени на повърхността биват унищожени от неблагоприятни условия или биотични фактори.

На силно заплевелените  площи   дълбочината на оран да е (18-20 см), без образуване на буци. На сравнително чистите от плевели полета или такива с късни предшественици да се извърши плитка  предсеитбена оран или дисковане на 10-12 см.

 

  • Оптимални срокове на сеитба:

за Северна България оптималните срокове на сеитба са от 25 септември до 15 октомври, за Южна България от 1 до 20 октомври, а за предпланинските райони от 20 септември до 10 октомври. Засяването в срок на качествени семена с висока кълняема енергия  редуцира силно нападението от житни  мухи, листни въшки, житни бълхи и цикади, червено житно комарче и др.

Ранната  и късна сеитба са причина за  по-силна проява на заболявания. Засяването на пшеницата преди оптималния срок създава условия за нападения от вирози, кореново гниене, брашнеста мана, септориози и др. При по-късна сеитба има риск от измръзване и силно прореждане на посевите от неблагоприятните зимни условия.

Сеитбата се извършва с конвенционални или комбинирани редосеялки за получаване на слят посев. Подходящото междуредово разстояние е между 10 и 15 см, възприето за оптимално за нашите условия – 12 см. 

 

 

  • Посевна норма –  количеството семена на единица площ зависи главно от сортовите особености и възможностите за братене. Добре гарнираните посеви по-слабо се нападат от житни мухи, житни стъблени оси, вредна житна дървеница, житни цикади, листни въшки и др. Листните въшки и цикадите предпочитат разредените и изостанали в развитието си посеви. По-гъстите посеви са нападат по-често от брашнеста мана, ръжди, кореново гниене и др.

Посевната  норма за обикновена и твърда пшеница е 500 кълняеми семена / м2 и за ечемика е 400 кълняеми семена / м2  в границите на оптималните агротехнически срокове и добра подготовка на почвата. При късна сеитба и сеитба  върху площи с голяма маса на следжътвени остатъци е препоръчително нормата се увеличи с 20 %.

 

  • Оптимална дълбочина на сеитба – оптималната дълбочина на сеитба за пшеницата е 3-4 см, за ечемика – 4-5 см. При по-дълбока сеитба поникването е забавено, неравномерно, кълнът остава по-дълго в почвата и се напада в по-голяма степен от почвени патогени и неприятели. По- плиткото засяване не позволява да се образува добра коренова система и растенията остават по – податливи на измръзване и изтегляне.
  • Торене – двете култури са взискателни към почвеното плодородие и за реализация на продуктивния потенциал и получаването на качествена продукция се изискват високи норми на торене, съобразени с различните почвени условия. Торенето зависи и  от пред-шественика в установеното сеитбообръщение. Фосфорните и калиевите торове се прилагат или повърхносттно или заедно със сеитбата  при ползване на комбинирани сеялки. Торенето с азотни торове е с три срока на приложение

Торене с цяла норма  – еднократно зимно подхранване – ползва се на равнинни терени и при предшественици,  неоставящи голяма маса на следжътвените  остатъци;

Дробно торене – 2 кратно внасяне    – предсеитбено и  зимно подхранване – ползва се   при предшественици,   оставящи голяма маса на следжътвените  остатъци и  интен-зивна микробиални дейност,  при която повърхностния слой обеднява  откъм азот и затруднява началните фази на развитие на културите ;

Дробно торене – 3 кратно внасяне     – предсеитбено и  двукратно  подхран-ване – препоръчва се при наклонени полупланински терени, където са възможни  големи загуби на азот от стичане на валежни води  или от инфилтрацията им.

 

  • Качествено обеззаразяване на семената  

от предназначените за сеитба семена   вземането на  проби за лабораторен анализ за определяне на вида  и степента   на зараза от гъбни болести преносими със семената, каквито са  фузариум, видовете  главни– твърда и праховита, ленточна болест по ечемика и др. Според получения след здравния анализ резултат, се пристъпва към обеззаразяване на семената с регистрираните продукти за растителна защита.

Качественото обеззаразяване на семената допринася за значителното намаляване на инокулума и ограничава развитието на опасните патогени. Много е важно, третирането да се извършва с изправна техника, която да дозира точно фунгицида и равномерно да се покрият  семената с работен   разтвор.

 

БОЛЕСТИ, КОИТО СЕ ПРЕДАВАТ СЪС СЕМЕНАТА

 

Обикновена ( мазна ) главня – Tilletia tritici ( Bjerk.) Wint. / Tilletia levis Kuhn.

Симптоматика на болестта     –    симптомите на болестта се виждат  8 месеца след сеитбата на семената  – след изкласяването. Обикновено растенията са закърнели,  а понякога имат жълти ивици по флаговия лист. Инфектираните класове са със сивозелен цвят и зеещи покривни люспи. Главниви образувания пълни с черен прах и с миризма на риба заместват семената. Черният  прах е съставен от милиони спори на причинителя на болестта.

 

Рискови фактори: Сеитба с необеззаразени семена; Влошени условия за поникване на пшеницата; Кратък  срок от жътвата до новата сеитба; Суха почва в периода между жътвата и сеитбата.

Борба с болестта : След работа със зърното  се изчистват и обеззаразяват добре машините, транспортните средства и складовете, за да се унищожат спорите на Tilletia tritici.

Основният  метод за борба с твърдата главня е предсеитбеното обеззаразяване на семената с регистрираните  фунгициди за борба с твърда главня.

Разрешените  фунгициди  през 2014 г. за борба с твърдата главня по пшеницата– търсете в Приложение № 1 към Бюлетина.

Праховита главня по пшеница, ечемик и овес

Праховитата главня по зърнено – житните се причинява от гъбите  от род Ustiliago  и по точно: Ustilago nuda f.sp. tritici (Pers. Bostr.) – праховита главня по пшеница; Ustilago nuda f.sp. hordei ( Pers.)  Kell. et Swing. ) – праховита главня по ечемик; Ustilago avenae ( Pers., Rostr.) – праховита главня по овес.

Симптоматика : Праховитата главня се разпознава лесно поради очевидните промени по класа, където семената са напълно заменени със струпвания на спори на причинителя. Понякога само части от класа са засегнати от патогена.  И при тази болест  след изкласяване  се вижда  черното оцветяване по класовете  и е толкова очебийно, че дори инфекцията да не е толкова сериозна изглежда, че пораженията са големи.

Жизнен цикъл на болестта – Спорите на праховитата главня се освобождават от инфектираните класове и чрез вятъра се разнасят върху отворените цветове на околните здрави растения. Те се развиват в гъби, инфектиращи развиващите се зърна. Метеорологичните условия по време на цъфтежа влияят върху продължителността на периода, в който цветчетата са отворени и податливи към заразяване със спори на патогена. Гъбата остава спяща в ембриона на зърната до момента на засяване, покълване и поникване, когато се активизира и развива заедно с развитието на инфектираното растение. Инфекцията достига и формиращия се клас като зърната се заместват с образувания със спори на патогена, които ще се освободят по време на изкласяването.

Борба с болестта:  Главният  метод за борба с праховитата главня по житни е чрез обеззаразяване на семената със системни  фунгициди. Регистрираните  фунгициди за борба с праховита главня по зимните житни култури  при  пшеница и ечемик   са  в  Приложение № 2 към Бюл. 19.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Разрешени   фунгициди за  обеззаразяване  на семена от пшеница    срещу причинителите  на   обикновената  / мазна / твърда главня 


Активни  вещества

ПРОДУКТ ЗА РЗ

Доза/дка

Култура

 

Дифеноконазол + флудиоксонил + тиаметоксам

ЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС

130 мл / 100  кг семе  при сеитбена норма до 20 кг/ дка.

Прилага се във фенофаза „сухо семе” – ВВСН  – 00.

Третираните семена да са напълно инкорпорирани  в почвата за опазване на птиците и дивите бозайници.

Пшеница

 

прилага се  също и  срещу

праховита главня, житен бегач, гниене на  корените и кълна, причинено  от гъби от р. Фузариум и като стимулатор на покълването и развитието на кореновата система  

Клотианидин + имидаклоприд + протиоконазол + тебуконазол

ЮНТА КУАТРО  ФС

160 мл / 100  кг семе  при

сеитбена норма до 22 кг/ дка.

Количество на работния разтвор  – 830 мл/ 100  кг семе.

Прилага се във фено-фаза  ВВСН  – 00.

Третираните семена да са напълно инкор-порирани  в почвата за опазване на птиците и дивите бозайници.

Пшеница

 

прилага се  също  и срещу

праховита главня, обикновен житен бегач, фузарийно кореново  гниене, шведска муха и телени червеи   

Прохлораз меден хлорид комплекс + тритиконазол

 

КИНТО ПЛЮС

150 мл/100 кг семе, +  4 л вода

Пшеница

 

 

фузарийно кореново  гниене

200 мл/100 кг семе, +  4 л вода

Дифеноконазол

ДИВИДЕНТ

Формула М

150 мл/100 кг семе,

до 1,2 л вода;

 

Пшеница

прилага се  също  срещу

праховита главня,

 

Септориоза

Leptosphaeria nodorum

 

Вдуджаваща главня

Tilletia controversa

187-200 мл/ 100 кг семе до 1,2 л вода;

 

200 мл/100 кг семе

до 1,2 л вода

Дифеноконазол + ципроконазол

ДИВИДЕНТ СТАР  036 ФС

100 мл/100 кг семе, до 4 л вода

Пшеница

Манкоцеб

ДИТАН  М – 45

300 г/100 кг

Пшеница

Дифеноконазол

ДИФЕНД      ФС

200 мл/100 кг семе +

от 0 до 0,4 л вода;

 

Пшеница

прилага се  също  срещу

Вджуджаваща главня

Tilletia controversa

Прохлораз +

триадименол

ШАВИТ  П 210 ЕК

150 мл/100 кг семе, до 4 л вода –

Пшеница

Тритиконазол

РЕАЛ 300 ФС

17 мл/100 кг семе, до 4 л вода

Пшеница

Ипконазол

РАНКОНА 15 МЕ

100 мл/100 кг семена

Пшеница

Тебуконазол

РАКСИЛ  УЛТРА 120 ФС

25 г/4 л вода/100 кг семе

Пшеница

Тебуконазол

РАКСИЛ 060 ФС

35;50  мл /4 л вода /100 кг семе

Пшеница

Тебуконазол

ОРИУС 6 ФС            (ПРОТЕКТОР 6 ФС)

50 мл/100 кг семе, до 4 л вода

Пшеница

Тебуконазол + протиоконазол

 

ЛАМАДОР 400 ФС

20 мл/100 кг семена

Пшеница

Флудиоксонил

МАКСИМ 025 ФС

0,2 л / 100 кг семена

Пшеница

прилага се  също  и срещу

загиване на кълновете при пшеница от Фузариум

Флутриафол

ВИНСИТ КС

100 мл/100 кг семе, до 4 л вода

Пшеница

прилага се  също  и срещу

загиване на кълновете при поникване на пшеница, причинено  от Фузариум

Флутриафол  + тиабендазол

ВИНСИТ Ф 

100 мл/100 кг семе, до 4 л вода – масов посев

Пшеница

150 мл/100 кг семе, до 4 л вода – семепроизводен  посев

Имазалил + тиабендазол + флутриафол 

ВИНСИТ ФС 

150 мл/100 кг семе, до 4 л вода

Пшеница

Карбоксин + тирам

ВИТАВАКС 2000 (АНКОР,  ВИТАВАКС РОЯЛ)

200 мл/100 кг семе – масов посев

Пшеница

300 мл/100 кг – семепроизводен  посев

Карбоксин + тирам

ВИТАВАКС 200 ФФ

300 мл/100 кг семе

до 4 л вода

Пшеница

прилага се  също  и срещу

загиване кълновете на пшеницата, причинено  от Фузариум

Тирам

ФЛОУЗАН ФС

300 мл/100 кг семе

 

Пшеница

за масов посев

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Разрешени   фунгициди за  обеззаразяване  на семена от пшеница и ечемик     срещу причинителите  на праховита главня  по пшеница и ечемик от род  USTILAGO и др.

Активни  вещества

ПРОДУКТ ЗА РЗ

Доза/дка

Култура

Тритиконазол

РЕАЛ 300 ФС

17 мл/100 кг семе, до 4 л вода

Пшеница

РЕАЛ 300 ФС

20 мл/100 кг семе, до 4 л вода

Ечемик

Прохлораз меден хлорид комплекс +тритиконазол

 

КИНТО ПЛЮС

150 мл/100 кг семе, до 4 л вода

Пшеница

Ечемик

прилага се  също и  срещу ленточна болест

Прохлораз +

триадименол

ШАВИТ  П 210 ЕК

150 мл/100 кг семе, до 4 л вода –

Пшеница

Ечемик

прилага се  също и  срещу ленточна болест

Тебуконазол

ОРИУС 6 ФС            (ПРОТЕКТОР 6 ФС)

35 мл/100 кг семе, до 4 л вода

Пшеница

Имазалил + тебуконазол

ОРИУС 5 ФС /    СЕЙВИДЖ 5 ФС       

150 мл/100 кг семе, до 4 л вода –

Ечемик

прилага се  също и  срещу ленточна болест

Дифеноконазол + ципроконазол

ДИВИДЕНТ СТАР  036 ФС

100 мл/100 кг семе, до 4 л вода

Пшеница

 

 

150 мл/100 кг семе, до 4 л вода

Ечемик

прилага се  също и  срещу ленточна болест

Дифеноконазол

ДИВИДЕНТ

Формула М

150 мл/100 кг семе,

до 1,2 л вода;

 

Пшеница и Ечемик

прилага се  също  срещу фузарийно кореново  гниене

 

Пшеница

праховита главня

 

Ечемик

ленточна болест

 

167-200  мл/100 кг семе,до 1,2 л вода;

200  мл/100 кг семе,до 1,2 л вода;

Флудиоксонил

МАКСИМ 025 ФС

0,2 л / 100 кг семена

Ечемик

прилага се  срещу фузарийно кореново  гниене и ленточна болест

Карбоксин + тирам

ВИТАВАКС 2000 (АНКОР, ВИТАВАКС РОЯЛ)

200 мл/100 кг семе – масов посев

Пшеница

300 мл/100 кг – семепроизводен  посев

Карбоксин + тирам

ВИТАВАКС 200 ФФ

250 мл/100 кг семе до 4 л вода

Ечемик

 

300 мл/100 кг семе до 4 л вода

Пшеница

прилага се  също  при загиване на кълновете при поникване на пшеница

 

 

 

 

Карбоксин + тиабендазол + имазалил

ВИТАВАКС ЕКСТРА

150 мл/100 кг семе до 4 л вода

Ечемик

прилага се  също и  срещу ленточна болест

Ипконазол

РАНКОНА 15 МЕ

100 мл/100 кг семена

Пшеница

130 мл /100 кг семена

Ечемик

прилага се  също и  срещу ленточна болест

Имазалил + ипконазол

РАНКОНА и МИКС

100 мл/100 кг семе до 4 л вода

Ечемик

прилага се  също и  срещу ленточна болест

 

Тебуконазол

РАКСИЛ 060 ФС

35;50 мл/4 л вода/100 кг семе

Пшеница

Тебуконазол

РАКСИЛ  УЛТРА 120 ФС

25 г/4 л вода/100 кг семе

Пшеница

Тебуконазол + протиоконазол

ЛАМАДОР 400 ФС

20 мл/100 кг семена

Пшеница

 

Флутриафол

ВИНСИТ КС

100 мл/100 кг семе, до 4 л вода

Пшеница

Флутриафол  + тиабендазол

ВИНСИТ Ф 

100 мл/100 кг семе, до 4 л вода – масов посев

Пшеница

150 мл/100 кг семе, до 4 л вода – семепроизводен  посев

Имазалил + тиабендазол + флутриафол 

ВИНСИТ ФС 

150 мл/100 кг семе, до 4 л вода

Пшеница

Ечемик

прилага се  също и  срещу ленточна болест

Дифеноконазол + флудиоксонил + тиаметоксам

ЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС

130 мл / 100  кг семе  при сеитбена норма до 20 кг/ дка.

Прилага се във фенофаза „сухо семе” – ВВСН  – 00.

Третираните семена да са напълно инкорпорирани  в почвата за опазване на птиците и дивите бозайници.

Пшеница

прилага се  също и  срещу

твърда  главня, житен бегач, гниене на  корените и кълна, причинено  от гъби от р. Фузариум и като стимулатор на покълването и развитието на кореновата система

 Ечемик

прилага се  също и  срещу

ленточна болест, листни въшки,  гниене на  корените и кълна, причинено  от гъби от р. Фузариум  

Клотианидин + имидаклоприд + протиоконазол + тебуконазол

ЮНТА КУАТРО  ФС

160 мл / 100  кг семе  при

сеитбена норма до 22 кг/ дка.

Количество на работния разтвор  – 830 мл/ 100  кг семе.

Прилага се във фено-фаза  ВВСН  – 00.

Третираните семена да са напълно инкор-порирани  в почвата за опазване на птиците и дивите

бозайници.

Пшеница

прилага се  също  и срещу

праховита главня, обикновен житен бегач, фузарийно кореново  гниене, шведска муха и телени червеи   

 

 

 

 

 

 

 

 

Пшеница и Ечемик

листни въшки

 

 

 

 

 

Ечемик

ленточна болест, обикновен житен бегач, фузарийно кореново  гниене, шведска муха и телени червеи   

150 мл / 100  кг семе при

сеитбена норма до 22 кг/ дка за пшеница

и до 18 кг/ дка за ечемик.

 

160 мл / 100  кг семе

 

 

 

 

Вашият коментар