четвъртък, септември 21, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаРастителна защита

Бюлетин за растителна защита 7 / 2011 месец май

Борба със заплевеляване при картофи

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

ОСНОВНИ ВРЕДИТЕЛИ за периода са:

–         заплевеляване  при картофи;

–         заплевеляване  при слънчоглед и царевица;

–         сив царевичен хоботник и телени червеи при  слънчоглед и царевица

 

КАРТОФИ

 

Картофите в страната се отглеждат в райони с различни почвено-климатични условия. Големите площи са основно в планинските райони, където  e по-висока почвената  и въздушната  влажност, и  преобладават кафяви и горски почви. Площите за ранно и средно ранно производство  са около консумативните  центрове и се отглеждат при полски условия на алувиално-ливадна почва, по-ограничено на карбонати и в различна степен излужени черноземи.

Това разнообразие е една  от причините  за големи различия в степента и видовото заплевеляване при картофите. Различията в заплевеляването   налагат различен и конкретен подход при извеждане на борбата срещу плевелите.  От едногодишните плевели се срещат основно късните пролетни  – те поникват през втората половина на пролетта  и началото на лятото – имат много разтегнат период на поникване и създават проблеми във всички фази от развитието на картофите. Образуват голямо количество семена, лесно се приспособяват към промените на екологичните условия.

Особено силно нараства заплевеляването с видове, които са по-топлолюбиви и най-вече издържат на засушаване.

При заплевеляване с едногодишни широколистни (видовете щир, див синап, бяла куча лобода, черно куче грозде, теснолистна лайка, звездица, росопас, подрумче, фасулче, пипериче, пача трева, татул, млечок и от  едногодишните  житни плевели (кощрява, кокошо просо, кръвно просо, лисича опашка, див овес, диво просо и др.)  – време на приложение – след сеитба / засаждане  преди поникване  / ССПП

  ПРЗ

ДОЗА/ДКА

а.в.- пендиметалин

Стомп Нов 330 ЕК

Стомп Аква

400-500 мл

350-400 мл

а.в.- изоксафлутол

Мерлин 750 ВГ

3,5 г

а.в.- s –метолахлор

Дуал Голд 960 ЕК

150 мл

а.в.- оксадиаржил

Рафт 400 СК

80-100 мл

а.в. – ацетохлор

Рилей 90 ЕК

180-220 мл

а.в.- диметенамид-П

Фронтиер Супер

80-140 мл

и др. регистрирани ПРЗ

Площите,  заплевелели основно  с широколистни   едногодишни плевели може да бъдат третирани със следните хербициди, като    времето  на приложение  е след сеитба / засаждане  преди поникване – ССПП или при височина 5-10 см на културата при някои   ПРЗ

 

Регистрирани ПРЗ :


  ПРЗ

ДОЗА/ДКА

а.в.-метрибузин

 Еклипс 700 ВДГ

70 г ССПП

60 г вегетационно

 

Зенкор 70 ВГ

 70-80 г ССПП

60-70 г. вег.

а.в.- линурон

Калин Фло

200-250 мл

а.в. – флурохлоридон

Рейсър 25 ЕК краен срок за предлагане на пазара 31.12.2011г

200-300 мл

Площите,  заплевелели основно  с житни   едногодишни и многогодишни плевели може да бъдат третирани със следните хербициди, като    времето  на приложение  е 3-5-ти  лист на плевелите :

 

Регистрирани ПРЗ :  ПРЗ

ДОЗА/ДКА

а.в.- клетодим +прилепител

Ароу 120 ЕК

краен срок за предлагане на пазара 31.12.2011г.

80 мл едногодишни

160 мл многогодишни

Селект Супер 120 ЕК краен срок за предлагане на пазара 31.12.2011г.

80 мл едногодишни

160 мл многогодишни

а.в.- квизалофоп-П-етил

Тарга Супер  5 ЕК

150 мл едногодишни

220-300 мл многогодишни

Леопард 5 ЕК

Навигатор 5 ЕК

150 мл едногодишни

200 мл многогодишни

а.в.- флуазофоп-П-бутил

Фузилад Форте

90 мл едногодишни

130 мл многогодишни

а.в. – феноксапроп- П-етил

Фуроре Супер 5 ЕВ

120 мл едногодишни

200 мл многогодишни

и др. регистрирани ПРЗ

При  картофите  в  прогнозирания в този бюлетин период ще продължи вредоносната дейност на:

– колорадски бръмбар –очакваме масова поява на презимувалото възрастно и начало на яйцеснасяне.

 

СЛЪНЧОГЛЕД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

В началните фази от развитието на слънчогледа конкуренцията с плевелите   е  голяма  – те са пряк конкурент за вода и хранителни вещества, силно задържат растежа на слънчогледа,  забавят неговото развитие във времето и изместват критичните етапи като цъфтеж, опрашване, наливане на зърното в най-горещия летен месец – август, когато температурите са най-високи, валежите липсват и летежът на пчелите ограничен. При отглеждане на слънчогледа могат да се определят четири основни проблема с плевелния състав, а именно:

 › едногодишни житни и широколистни плевели – синап, видовете кощрява, просо, лисича опашка, бяла куча лобода, щир, черно куче грозде

› трудни за контрол широколистни плевели – паламида и бутрак

›  многогодишни житни  плевели – балур от коренища

› паразитни плевели – синя китка

Възможни  варианти за справяне с проблемите в зависимост от вида на заплевеляването  са :

 • Конвенционална технология
 • Технология с толерантни хибриди на база трибенурон –метил
 • Сlearfield технология

При избор на конвенционалната технология ползвайте за широколистни и житни  плевели следните

Регистрирани  ПРЗ  :


ПРЗ

ДОЗА/ДКА

 

 

а.в.- пендиметалин

 

Стомп Нов 330 ЕК

 

400 мл ССПП

450 мл – в на-чало на вегета-ция и до 2 лист на плевелите

а.в.-линурон

 

Линурон45 СК

250-300 мл

 

Калин Фло

250-300 мл ССПП

 

а.в.- оксифлуорфен

 

Галиган 240 ЕК краен срок за предлагане на пазара 31.12.2011г.

80-100 мл

 

а.в.-ацетохлор + антидот

 

Гардиан краен срок за предлагане на пазара 31.12.2011г.

200-250 мл

 

а.в.- .-ацетохлор + антидот- фуриразол

 

Гардиан МАКС краен срок за предлагане на пазара 31.12.2011г.

200-250 мл

 

а.в.- s –метолахлор + тербутилазин

 

Гардоприм плюс голд 500 СК  краен срок за предлагане на пазара 31.12.2011г.

 350 мл

 

и др. регистрирани ПРЗ

 

 

Технологията с   толерантни хибриди на база трибенурон –метил решава проблема с широколистните плевели, но остават ранно-пролетните широколистни- лобода, синап, щир и остават едно- и много-годишните житни плевели, затова след   сеитбата може да се ползват Стомп нов 330 ЕК и Уинг П  или Трофи супер (само за житни плевели)  и

Регистрираният за устойчиви на Експрес   50 СГ хибриди  :


ПРЗ

ДОЗА/ДКА

 

 

а.в.- трибенурон-метил

 

Експрес  50 СГ

4 г   – внася се във фаза 2-6 лист    плевелите

 

      Сlearfield технологията  успешно контролира целия плевелен спектър  в  две решения  – чисто поле и чисто поле до жътва:

 • Пулсар 40 в доза 120 мл/дка във фаза 4-6 лист на слънчогледа или
 • двойното  хербицидно действие на Пулсар 40 в доза 120 мл + Стомп Нов 330 ЕК в доза 230 мл  във фаза  4-6 лист на слънчогледа или
 • във влажна пролет  схемата е:

400 мл Стомп Нов 330 ЕК – ССПП и  

120 мл Пулсар 40 във фаза 4-6-8 лист на слънчогледа.

 

ЦАРЕВИЦА

 

Културата изисква висок агрофон за оптимална реализация на продуктивния й потенциал. Но и тук конкуренцията с плевелите може да провали добивът до 70-80 % или напълно  да го компрометира.  Веднага след сеитбата внесете за борба с  широколистни и житни плевели някои от :

 Регистрираните  ПРЗ  :


ПРЗ

ДОЗА/ДКА

 

 

а.в.- пендиметалин

 

Стомп Нов 330 ЕК

 

400 мл ССПП

 

Пендиган 33 ЕК

400 мл ССПП

а.в.-тербутилазин

 

Клик 50 СК

200-250 мл ССПП

 

а.в.- мезотрион

 

Калисто 480 СК

30-40 мл

 

а.в.-ацетохлор 

 

Аценит Голд 84 ЕК краен срок за предлагане на пазара 31.12.2011г.

200-300 мл

 

а.в.- .-ацетохлор + антидот- фуриразол

 

Гардиан МАКС краен срок за предлагане на пазара 31.12.2011г.

200-300 мл

 

а.в.- s –метолахлор + тербутилазин

 

Гардоприм плюс голд 500 СК  краен срок за предлагане на пазара 31.12.2011г.

 400-450 мл

 

а.в.-изоскафлутол 

 

Мерлин 750 ВГ

12,5 г

 

а.в.-изоскафлутол  + тербутилазин

 

Мерлин Дуо

200 мл -ССПП

или  170 мл 

след поникване до 3-ти лист на културата

 

и др. регистрирани ПРЗ

 

 

Седмицата започнала с по-хладно време и продължава с интензивни дъждове и гръмотевици. Дългоочакваните валежи   ще помогнат  за бързото и дружно поникване на   младите  растения, и за по-добра ефективност на почвените хербициди. За борба с едногодишните  житни  и широколистните плевели    може да ползвате и регистрираните вегетационни  хербициди:


ПРЗ

ДОЗА/ДКА

 

 

а.в.-  форамсулфурон+йодосулфурон-метил-натрий+антидот

 

 Вентум ВГ

 10-15 г – 

 Фаза 2-6 лист на културата

а.в.- форамсулфурон+антидот

 

Екип   СК

200-250 мл

Фаза 2-8 лист на културата

 

а.в.- никосулфурон

 

Империя 4 СК

Крю 4 СК

125 мл

до 8 ми лист на културата

 

Принципал

(никосулфурон+  римсулфурон)

9 г

Фаза 2-8 лист на културата

 

а.в.- просулфурон + дикамба  

 

Каспър 55 ВГ

30  г

Фаза 3-8 лист на културата

 

а.в.- темботрион+ изоксадифен

 

Лаудис ОД

200 мл

Фаза 2-8 лист на културата

 

а.в.-  римсулфурон + дикамба  

 

Титус плюс ВГ

 30,7 г + 0,1%Тренд

Фаза 2-6 лист на културата

 

и др. регистрирани ПРЗ

 

 

Само срещу житни плевели  – едногодишни и многогодишни  плевели приложете регистрираните хербициди :

 
ПРЗ

ДОЗА/ДКА

 

 

а.в.-  никосулфурон

 

Термидор 4  СК

 40 г – 

 Фаза до 8 лист на културата

а.в.- римсулфурон

 

Титус 25 ДФ

4-6 г

Фаза до 8 лист на културата

 

 

Само срещу широколистните  плевели  – едногодишни и многогодишни плевели приложете регистрираните хербициди, като най-използвани са хормоналните хербициди от групата на 2,4 Д :ПРЗ

ДОЗА/ДКА

 

 

а.в – 2,4 Д

 

Дезормон Ликид

120 мл – 

 Фаза 3-5 лист на културата

 

Дифендър СЛ

120 мл – 

 Фаза 3-5 лист на културата

 

Дикопур Ф

120 мл – 

 Фаза 3-5 лист на културата

а.в.- просулфурон

 

Пик 75 ВГ

1,5г + 0,2 Атплюс мл

Фаза 3-8 лист на културата

 

и др. регистрирани ПРЗ

 

 

Сив царевичен хоботник

 През последните години неприятелят се появява постоянно в посевите от слънчоглед и царевица в районите на Северна България.  Сивият царевичен хаботник нанася най-големи повреди в началните фенофази от развитието на културите. Бръмбарите нагризват младите кълнове от началото на поникване до 3-ти – 4-ти лист. При по-малка плътност те причиняват разреждане на посевите, а при висока плътност унищожават напълно растенията. Химична борба срещу неприятеля се осъществява   в настоящия момент чрез  вегетационно пръскане с инсектициди в началото на поникване на културите, което обикновено съвпада с масовата поява на хоботника. Наблюденията за появата и популационната плътност   започват от началото на поникване на културите. Специално внимание да се обърне на площи, засети с нетретирани семена.

Прагът  на икономическа вредност при царевица за видовете хоботници е:

 

 • над 2 бр. възрастни/кв.м. във фенофаза до 5-ти – 7-ми лист”; 40-50%  повредена листна маса;

 

Прагът на икономическа вредност при слънчоглед за сивия царевичен хоботник е:

 

 • 2 бр.възрастни/кв.м. във фенофаза поникване”;
 • 5-6 бр.възрастни/кв.м. във фенофаза 4-5-ти лист”;

 

Телени червеи

Телените червеи са едни от най-често срещаните многоядни неприятели. Ларвите им имат силно хитинизирано продълговато тяло, наподобяващо късчета тел и се характеризират с широка хранителна пластичност. Вредата нанесена от ларвите на телените червеи зависи не само от тяхната плътност, но и от

типа на почвата,

от нейната влажност и температура,

от количеството на хумусните вещества,

от скоростта на  поникване на растенията и

от възрастта на ларвите. Ларвите са активни при температура от 12-13 до 20˚С и влажност 55-65% от ППВ.

През последните няколко години се наблюдава намаляване на плътността на неприятелите под прага на икономическа вредност, поради увеличаване на площите, засяти със семена – третирани с разрешените обеззаразители.

Прагът на икономическа вредност при царевицата е:

 • 2-3 бр/кв.м. пунктирно; – преди, по време на сеитба и до 6-7 ми лист;
 • 5-8 бр/кв.м.  редово; – преди, по време на сеитба и до 6-7 ми лист;
 • 8-13 бр/кв.м. площно;преди, по време на сеитба и до 6-7 ми лист;

 

Прагът  на икономическа вредност при слънчогледа е :

 • 5 бр/кв.м – при сеитба до 10 Април
 • 3 бр/кв.м – при сеитба след 10 Април

 

 

При използване  на продукти за растителна защита е необходимо да се спазват изискванията посочени в Наредба № 104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита (обн. ДВ, бр.81 от 06.10.2006 г.)

 

 1. (ПРЗ) да се използва защитно облекло и лични предпазни средства;

 • 100 м от жилищни сгради, обори и складове за фураж;
 • 200 м от водоеми, водоизточници и вододайни зони;
 • 25 м от напоителни канали;

 

 • с наземна техника – не по-малко от 50 м, когато посоката на вятъра е обратно на населеното място, и не по-малко от 150 м, когато посоката на вятъра е към населеното място;
 • с авиационна техника – не по-малко от 200 м, когато посоката на вятъра е обратно на населеното място, и не по-малко от 800 м, когато посоката на вятъра е към населеното място;

 

 • над 5 м/сек за наземна и авиационна техника при третиране с фунгициди и инсектициди;
 • над 2 м/сек за внасяне на хербициди, десиканти и дефолианти савиационна техника;

 

 1. °С, измерена на сянка.

 

За извеждане на борбата с болестите, неприятелите и плевелите да се прилагат само разрешените за употреба продукти за растителна защита при съответната култура, вредител и в регистрираната доза.

Следете крайните срокове на употреба на продуктите, на които е прекратен срокът на разрешаване!

Вашият коментар