събота, декември 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

ДФЗ изплати 5,4 млн. лв. по ПРСР

Парите са по 8 мерки от програмата

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 5,4 млн. лв. (5 345 372,61 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за периода от 11.11.2021 г. до 17.11.2021 г. Подпомагане получават 18 бенефициери, като разпределението по мерки е, както следва:
– по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 1 067 414,49 лв. по 2 проекта;
– по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 7 536,36 лв. по един проект;
– по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 1 638 230 лв. по 2 проекта;
– по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 104 775,73 лв. по един проект;
– по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 2 084 196,24 лв. по 6 проекта;
– по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 233 758,66 лв. по 4 проекта;
– по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 13 881,13 лв. по един проект;
– по подмярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ са изплатени 195 580 лв. по един проект.

Виктор Павлов