събота, декември 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

ДФЗ нареди още пари по ПРСР

21 бенефициентa ще получат над 10 млн. лева

21 бенефициентa ще получат над 10 млн. лева (10 026 017,23 лв.) по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.). Държавен фонд „Земеделие“ оторизира плащанията към бенефициентите по следните мерки:

– по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 2 974 567,95 лв. по 5 проекта;

– 19 965,08 лв. по един проект ще бъдат изплатени по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;

– по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 6 проекта ще получат 5 492 806,14 лв.;

– по 5 проекта от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са оторизирани 401 518,17 лв. ;

– по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ ще бъдат изплатени 35 580,75 лв. по 3 проекта;

– 1 101 579,14 лв. по един проект са наредени по мярка 20 „Техническа помощ“;

Виктор Павлов