събота, юли 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Животновъдство

ДФЗ: Всички одобрени заявления за закупуване на пчелни майки и отводки ще бъдат финансирани

Кандидатите с отговор „Не“ във второ класиране по интервенциите IE3, IE4 и IE5 могат да подпишат договори под условие

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира всички кандидати с одобрени заявления за подпомагане със заявени разходи за закупуване на пчелни майки и отводки, че е осигурен бюджет за всички проекти. Това е възможно след преразпределение на бюджета по интервенциите в сектора на пчеларството, съгласно Заповед № РД09-701/21.06.2024 на министъра на земеделието и храните.
Общият бюджет по интервенция IE7 „Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Запазване/възстановяване и/или увеличаване броя на пчелните семейства“ вече е в размер на 1 799 090.97 лв. Той е разпределен, като следва 1 131 834.85 лв. за закупуване на пчелни майки и 667 256.12 лв. за закупуване на отводки. Така ще могат да бъдат финансирани всички 542 одобрени заявления за пчелни майки и 188 за отводки от второ класиране.
ДФЗ уведомява и всички кандидати класирани с отговор „Не“ във второто класиране по интервенциите – IE3 „Подновяване на пчелните кошери“, IE4 „Рационализиране на подвижното пчеларство“ за закупуване на нов инвентар за подвижно пчеларство и IE5 „Инвестиции в материални и нематериални активи“ за осигуряване на техническо оборудване, машини и съоръжения за добив и първична обработка на пчелни продукти, както и за дейности, свързани с отглеждането и здравето на пчелните семейства, че могат да подпишат договори под условие. Със Заповед на министъра е определен бюджет за сключване на договори над бюджета по тези интервенции. Съгласно, чл. 48, ал. 6 от Наредба №8 от 20.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от СП в сектора на пчеларството, изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ може да сключва договори по заявления за подпомагане, които са класирани по реда на ал. 3 и за които е установен недостиг на средства до размера на преразпределения по ал. 5 бюджет. Сключването на договорите се извършва в низходящ ред на базата на класирането по ал. 3.“.

Виктор Павлов