събота, май 25, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Директни плащания 2023 – всичко важно на едно място СЕПП=ОПДУ

Директни плащания - още една година ще се подават заявления по стария начин

Планира се Кампанията по директните плащания да започне на 1 март и да приключи на 9 юни 2023 г.
Начинът на заявяване тази може и да бъде по електронен път. Именно заради това всеки земеделски производител, който иска да кандидатства за директни плащания, ще

трябва да си направи профил в СЕУ (виж във видеото)

Земеделските производители могат и сами да си подадат и приключат заявлението в СЕУ. В този случай им е необходим квалифициран електронен подпис, а за кампанията след 2 години ще е задължително, защото заявленията се ще се подават само електронно.

Не могат да се комбинират няколко ЗП да подават заявления с един електронен подпис (един от често задаваните въпроси на срещите от информационната кампания на ДФЗ, относно директните плащания).

Новото и различното от предишните кампании е, че стопаните ще виждат в СЕУ предварително попълнените си заявления.

Как ще става заявяването за Кампания 2023?

Чрез Стратегическия план се поставят завишени зелени изисквания към земеделските стопани, каза съветник на ресорния министър

Светлана Боянова, снимка БТА
Светлана Боянова, снимка БТА

По повод новите зелени изисквания към земеделците, Светлана Боянова посочи, че се въвеждат т.нар. еко схеми.

„Това са директни плащания, доброволни за стопаните, които, ако преценят, че могат да ги изпълнят, ще получат допълнително плащане към основното си*“,

*сновното плащане е около 100€ / хектар

Като примери за еко схеми тя посочи намаляване на употребата на пестициди, екстензивна паша за животновъдите, за затревяване на междуредията при производството на плодове и зеленчуци, за зелено торене и т.н. или т.нар. ДЗЕС-ове (виж още тук)

Според Боянова различните еко схеми, освен че ще донесат допълнителни плащания на стопаните, ще допринесат за опазване на околната среда. „Важно е хората да осмислят къде в своите стопанства и кои площи да използват за такива еко схеми“, съветва експертът.

Сред другите новости в земеделския сектор са т.нар. правила за добро земеделско екологично състояние. „Някои от тях са прилагани по друг начин досега и затова е нужно да се разясни на стопаните какво ще се изисква от тях“, обясни Боянова.

Друг стандарт, с който ще трябва да се съобразяват стопаните, е този, според който всяка година ще трябва да заделят 4 процента от своите площи за т.нар. непроизводствени площи. Това означава, че или трябва да има 4 на сто угар или елементи на ландшафта – дървета, ивици, зелени зони около течения и т.н.. „Това ще е предизвикателство за хората, въпреки че те досега имаха такова „зелено плащане“, но то се получаваше като допълнително плащане. Сега обаче тези елементи са задължителни и ако липсват, то стопаните няма да получат основното си директно плащане“, подчерта Боянова. Допълнителни зелени плащания фермерите ще могат да получат, само ако си изберат еко схема.

По думите на Светлана Боянова около 8 милиарда евро е финансовата рамка на Стратегическия план за България за целия период като превес имат директните плащания.

Вижте на кои схеми за държавна помощ ще разчитат земеделците (агрозона)

До средата на годината земеделските производители ще могат да се възползват от прилаганите досега държавни помощи, като има вероятност част от тях да се прилагат и в новия програмен период. Това става ясно от отговора на земеделския министър Румен Гечев на депутатско питане. „Всички схеми за помощ остават освободени в рамките на период за приспособяване от шест месеца. Тази разпоредба дава възможност до нотифицирането на нови схеми за държавни помощи, но не по-късно от 30.06 2023 г. да се прилагат сега действащите схеми за държавна помощ.“ се казва в документа. В тази връзка е предвидено за този период, до нотифицирането на нови схеми да продължат да се прилагат следните схеми за държавна помощ:

 • Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“ (SA 52433):
 • Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ (SA.54114)
 • Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“ (SA 55096),
 • Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ (SA 42240);
 • Помощ за компенсиране на разходите отстраняване и унищожаване на мъртви животни“ (SA 46251),
 • Помощ за създаване и поддържане на родословна, книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните“ (SA 57528)
 • Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейство в резултат на природни бедствия“ (5A.63684); .
 • Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“ (SA 61905): ..
 • Помощ за участие на земеделски стопани в са за качество за производство на семена и посадъчен материал“ (SA, 41078);
 • Помощ за сертифициране на стопанства в сектор Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P“ (SA.52178))
 • Помощ „Инвестиции в натермални активи земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна Земеделска продукция“ (SA.56160),
 • Помощ за участие в изложения“ (SA 47097);
 • Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по националната програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем, телени червеи (Elatenidae)“ (SA.41894);
 • Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период(SA:55616);
 • Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“ (SA.55375).

Схеми за държавна помощ Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете (SA 104590) и Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ (SA 104589) са със срок на прилагане 31 декември 2024 г. Схема за държавна помощ Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“ (SA. 104672) е с срок на прилагане 31 декември 2027 г. и ще продължи да се прилага до този cpok.

Предстои годишните бюджети за 2023 г. по всички схеми да бъдат утвърдени от Управителния съвет на Държавен фонд Земеделие“

Срокът за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък“  SA 59399 (2020/XA) е до края на 2022 г. включително за данъчна 2022 г. За периода 2023-2029 г. държавната помощ ще може да се приложи само след нотификация пред ЕК и изменение на националното данъчно законодателство, уреждащо правното основание за прилагане на помощта.

„По отношение на политиката на подпомагане чрез инструмента на държавните помощи през следващия програмен период, вече разполагаме с рамката на подпомагането в сектора във връзка с производството, преработката и маркетинга на земеделски продукти за новия програмен период 2023-2029 г. а именно Регламент (ЕС) 2022/2472 относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и насоки за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони, одобрени от Европейската комисия на 14.12.2022 г., публикувани в Официалния вестник на ЕС и в сила от 01.01.2023 г.“, се казва в отговора на земеделския министър.

Нужни са нови схеми за държавна помощ

Предвид, че новите правила са вече факт, е необходимо да бъдат предприети мерки за разработване на нови схеми за държавна помощ, съобразени с новото законодателство в областта на държавните помощи, и в тясно сътрудничество със сектора. На базата на анализ на прилаганите до настоящия момент схеми е взето решение за разработване и съответно пренотификация на следните схеми за държавна помощ.

 • Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“
 • Инвестиции за закупуване на съоръжен добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранван
 • новородени животни с мляко“;
 • Инвестиции за изграждане на кланични пунктове;
 • Помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“
 • Помощ за компенсиране на разходите  при отстраняване и унищожаване на мъртви животни“;
 • Помощ за създаване и поддържане на родословната книга и за определяне продуктивността
 • животните“;
 • Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“;
 • Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“;
 • Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия“;
 • Помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция“;
 • Помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“;
 • Помощ за сертифициране на стопанство в сектор Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALGA.P;
 • Помощ Инвестиции в материални активи земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“:
 • Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен даньк“
 • Помощ за участие в изложения“;
 • Помощ за компенсиране разходите на земеделските производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи
 • „Помощ за компенсиране разходите за земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период“
 • Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“

В хода на разработване на схемите за държавна помощ ще бъдат предложени и обсъдени със сектора подробните параметрите по схемите и бюджетите Предвижда се схема на държавна помощ. Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни“ (SA: 41481) да не бъде пренотифицирана, тъй като за периода на подпомагане по схемата, интересът към нея от страна на земеделските стопани пренебрежимо нисък.

На последно място, но не и по значение, Министерство на земеделието прилага и схема за държавна помощ Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ (SA.60138) Схемата е нотифицирана със срок за прилагане до 31 декември 2023 г. Нотифицираният бюджет е до 100 млн. лева годишно, като точният размер се определя ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Към настоящия момент Европейската комисия не е започнала процедурата по съгласуване и приемане на нов общ регламент за групово освобождаване, за периода след края на 2023 г.

При възникване на необходимост от компенсаторно подпомагане във връзка с кризата покрай руското нашествие в Украйна или друга кризисна ситуация, която може да се отрази негативно на традиционно ниската ликвидност на земеделските стопанства и да доведе до редица стопански оператори да преустановят своята дейност Министерството на земеделието има готовност да разработи и извънредни кризисни мерки за държавна помощ.