сряда, септември 23, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

До 10 юли: Приемат проекти за биосигурност по подмярка 5.1

Ообщият бюджет е в размер на близо 46 млн. лв.

25Четения

До 10 юли 2020 г. продължава приемът на проекти по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от ПРСР 2014-2020 г., напомнят от ДФ „Земеделие”. Приемът по подмярката започна на 8 май т.г., като общият бюджет е в размер на близо 46 млн. лв.

Процедурата има за цел да намали риска и да ограничи последствията както от заразни болести по животните, така и от опасни метеорологични явления. Със средствата животновъдите ще могат да закупуват или изграждат инсталации и оборудване за дезинфекция, огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата, безопасно съхранение на фуражи и на странични животински продукти, както и да направят инвестиции в санитарната инфраструктура..

За безвъзмездна финансова помощ по процедурата могат да кандидатстват както земеделски стопани, така и публични субекти, сред които Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Изпълнителната Агенция „Борба с градушките” (ИАБГ) и Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф. д-р Г. Павлов“ (НДНИВМИ).

Проектните предложения се подават от кандидатите чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България ИСУН 2020.

NivaBG.com
Виктор Павлов