събота, юни 3, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

До 31 октомври стопаните подават документи за инвестиции в земеделски стопанства

Стопаните от общините Крушари и Тервел могат да подават проекти до 31 октомври.

Със заповед на председателя на Местната инициативна група (МИГ) Тервел- Крушари по приема на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) се удължава срокът, в който земеделските стопани могат да подават заявления за участие по подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» на мярка M04 „Инвестиции в материални активи“ на ПРСР 2014-2020. Така четвъртият прием по подмярката ще бъде затворен на 31 октомври т. г., става ясно от МИГ Тервел – Крушари.

Допустимите кандидати на финансовата помощ по мярката, трябва да са регистрирани земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители и да имат минималният стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство да е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

Общият размер на безвъзмездната финансовата помощ е от 40% до 60% от общите допустими разходи по проекта, като минималният размер на общите допустими разходи по проект е 5 000 лвева, а максималният – 160 000 лева.

По мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ се подпомагат проекти с дейности за материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство и икономическа устойчивост, чрез следните допустими дейности:

  • Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или
  • Опазване на компонентите на околната среда; или
  • Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
  • Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
  • Осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегия за ВОМР, финансирани от ЕЗФРСР, е до 30 юни 2025 г.

Виктор Павлов