понеделник, май 25, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Агро ДокументиАгро ДокументиБабхГорско стопанствоДокументиЖивотновъдствоЗеленчукопроизводствоЗърнопроизводствоКартофопроизводствоЛоза и виноЛозарствоМЗХОвощарствоПРСР 2014-2020Рибарство и аквакултуриТютюнопроизводство

АГРАРЕН ДОКЛАД 2014

АГРАРЕН ДОКЛАД 2014

АГРАРЕН ДОКЛАД на МЗХ 2014 – Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието в България

Съдържание:

РАЗВИТИЕ НА АГРАРНИЯ ОТРАСЪЛ ПРЕЗ 2013 Г. И ПРОГНОЗИ ЗА 2014 Г.
1. Използване на земеделската земя и структури в земеделието
1.1. Използване на площите със селскостопанско предназначение
2. Използване на земеделски парцели
2.1. Система за идентификация на земеделски парцели
2.2. Подаване на заявления за подпомагане – кампания 2013 и 2014 г.
2.3. Регистрация на земеделски производители
3. Участие на Държавния поземлен фонд в поземлените отношения в България
3.1. Предоставяне на имоти от ДПФ под наем или аренда
3.2. Търгове със земи от ДПФ за притежатели на поименни компенсационни бонове
3.3. Учредяване на ограничени вещни права върху земи от ДПФ
3.4. Комасация (уедряване) на земеделските земи
4. Дейности по опазване на земеделските земи
5. Поземлени отношения
6. Дейности по поддръжка на Картата на възстановената собственост, регистри, договори
7. Структура на земеделските стопанства
8. Икономически и производствени резултати през 2013 г. и прогнозни данни за 2014 г.
8.1. Икономически сметки за селското стопанство за 2013 г.
8.2. Производствени резултати в растениевъдството
8.2.1. Зърнопроизводство
8.2.2. Маслодайни култури
8.2.3. Технически култури
8.2.4. Зеленчуци
8.2.5. Плодове
8.2.6. Медицински и ароматни култури
8.3. Производствени резултати в животновъдството
8.3.1. Говедовъдство и биволовъдство

8.3.2. Овцевъдство и козевъдство
8.3.3. Свиневъдство
8.3.4. Коневъдство
8.3.5. Птицевъдство
8.3.6. Пчеларство
8.3.7. Зайцевъдство
8.4. Състояние на биологичното земеделие в България през 2013 г.
8.4.1. Брой оператори в система на контрол
8.4.2. Площи в система на контрол
8.4.3. Биологично животновъдство
8.4.4. Финансово подпомагане на биологичното производство
8.5. Лозарство и винопроизводство
8.5.1. Производство на грозде
8.5.2. Винопроизводство
8.5.3. Износ и внос на вино
III. ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ
1. Равнище и динамика на външната търговия с аграрни стоки през 2013 г.
2. Географско разпределение на външната търговия със селскостопански стоки
3. Структура на износа и вноса по групи стоки
4. Развитие на външната търговия със селскостопански стоки през 2014 г.
IV. ПОДПОМАГАНЕ НА АГРАРНИЯ ОТРАСЪЛ
1. Прилагане на Общата селскостопанска политика на ЕС
1.1. Подпомагане по първи стълб на ОСП
1.1.1. Директни плащания на площ, национални доплащания към директните плащания и специфично подпомагане
1.1.2. Механизми за пазарна подкрепа по сектори
1.1.2.1. Сектор „Полски култури”
1.1.2.2. Сектор „Месо и пчеларство”
1.1.2.3. Сектор „Мляко”
1.1.2.4. Сектор „Вино”
1.1.2.5. Сектор „Плодове и зеленчуци”
1.1.2.6. Сектор „Захар”
1.1.2.7. Сектор „Промоционални програми”
1.1.2.8. Политика на качество – защитени наименования

1.1.3. Търговски механизми
1.1.3.1. Лицензиране на износа
1.1.3.2. Лицензиране на вноса
1.2. Подпомагане по втори стълб на ОСП – прилагане на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
1.2.1. Анализ на постигнатия напредък по прилагането на ПРСР и по постигне на целите, по оси
1.2.2. Финансово прилагане на ПРСР по мерки, на база изплатени проекти
1.3. Допълнително държавно подпомагане
1.3.1. Държавни помощи
1.3.2. Краткосрочно кредитиране
1.3.3. Инвестиционни схеми за подпомагане на ДФЗ
V. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
1. Контрол на земеделска и горска техника
1.1. Състояние на механизацията на земеделието и структура на машинно-тракторния парк
1.2. Регистрация на земеделска и горска техника
1.3. Контрол по техническото състояние и безопасността на техниката
1.4. Технически прегледи на техниката
1.5. Правоспособност за работа с техника и издаване на свидетелства
2. Хидромелиорации
2.1. Контрол по дейностите, свързани с експлоатацията на хидромелиоративния фонд и с услугата „водоподаване за напояване”
2.2. Дейности, свързани с експлоатацията и поддържането на язовирите и обектите за предпазване от вредното въздействие на водите
2.3. Контрол по дейностите, свързани с образуването и развитието на сдруженията за напояване
3. Растителна защита
3.1. Фитосанитарен контрол
3.1.1. Граничен фитосанитарен (карантинен) контрол при внос на растения и растителни продукти
3.1.2. Контрол при износ на растения и растителни продукти
3.1.3. Контрол при производството на растения и растителни продукти
3.1.4. Изпитване, регистрация и контрол на продукти за растителна защита
4. Торове

4.1. Регистрация на торове
4.2. Контрол на торовете при предлагането им на пазара
4.3. Употреба на торове
4.4. Контрол за спазване на правилата за добра земеделска практика, програмата от мерки за ограничаване замърсяването с нитрати за целите на контрола по агроекологичните мерки и кръстосаното съответствие
5. Сортоизпитване, апробация и семеконтрол
6. Контрол на зърно и зърнени продукти
6.1. Лицензиране и контрол на публичните складове, зърнохранилища и други обекти за съхранение
6.2. Окачествяване на реколта `2013
7. Безопасност на храните
7.1. Здравеопазване и хуманно отношение към животните
7.2. Информационна система за идентификация и проследяване движението на животните
7.3. Контролни дейности
7.3.1. Безопасност на храните
7.3.2. Система за бързо предупреждение за храни и фуражи
7.3.3. Граничен контрол
7.3.4. Контрол на ветеринарномедицинската дейност, ветеринарномедицинските продукти и фуражи
7.3.4.1. Контрол на ветеринарномедицинската дейност
7.3.4.2. Контрол на ветеринарномедицинските продукти
7.3.4.3. Контрол на фуражите
7.3.4.4. Проверка на ефективността на официалния контрол на фуражи
7.3.5. Център за оценка на риска
7.3.6. Законодателни промени в областта на безопасността на храните
8. Селекция и репродукция в животновъдството
8.1. Управление на националните генетични ресурси в животновъдството
8.2. Контрол и координация на развъдната дейност
9. Селскостопанска наука, обучение и съветническа дейност
9.1. Научноизследователска дейност и научно обслужване в селското стопанство, осъществявани от Селскостопанска академия
9.1.1. Създадени и внедрени в производството научни продукти
9.1.2. Трансфер на знания и научни продукти

9.1.3. Квалификационна структура на учените, обучение на докторанти и публикационна дейност
9.1.4. Международно сътрудничество в областта на селскостопанската наука
9.2. Съветническа дейност
10. Професионално образование
11. Борба с градушките
12. Международни отношения
VI. ГОРСКО СТОПАНСТВО
1. Характеристика на горските територии
2. Промени в горските територии
3. Стопанисване на горските територии
3.1. Залесяване и защита срещу ерозия
3.2. Провеждане на сечи в горите
4. Ползване на дървесина и на недървесни горски продукти
4.1. Ползване на дървесина
4.2. Ползване на недървесни горски продукти
5. Защита на горските територии
5.1. Защита на горските територии от болести, вредители и други повреди
5.2. Защита на горите от пожари
6. Защитени територии
7. Горска сертификация
8. Недържавни гори
9. Ловно стопанство
10. Опазване на горските територии и контрол
11. Стратегическо планиране и международни дейности
12. Финансиране и инвестиции в горските територии
12.1. Изпълнителна агенция по горите
12.2. Държавни горски предприятия
13. Публични регистри на физически лица за упражняване на частна лесовъдска практика и на търговци, извършващи дейности в горския фонд
VІІ. РИБАРСТВО
1. Улов и производство на риба и други водни организми
2. Внос и износ на риба и рибни продукти
3. Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”, финансирана от Европейския фонд за рибарство

4. Административно-наказателна дейност при управление на рибарството и аквакултурите
РАЗДЕЛ Б
ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА В АГРАРНИЯ ОТРАСЪЛ, МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ ПРЕЗ 2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ

NivaBG.com

Вашият коментар