вторник, юли 14, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Агро ДокументиГоведаДокументиЖивотновъдствоЖИВОТНОВЪДСТВООвце

Как се прилагат Договорни отношения от Наредба №1 от 28.01.2015 г. в СЕКТОР МЛЯКО

Как се прилагат Договорни отношения от Наредба №1 от 28.01.2015 г. в СЕКТОР МЛЯКО

410Четения

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Дирекция “Животновъдство”      

УТВЪРЖДАВАМ:

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

Д-р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ

                                  

 

НАСОКИ

за прилагане на Глава втора „Договори за доставка на мляко” от Наредба №1 от 28.01.2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организация на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти

 

І. Обща информация:

 Глава втора от Наредба № 1 от 28.01.2015 г. урежда реда за прилагане на чл. 148 от Регламент (ЕО) №1308/2013 г. и членове 55 а – 55 в от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Договорите трябва да не нарушават правилата на вътрешнообщностния пазар и конкуренцията. Не се допускат типови договори между производители и изкупвачи, такива договори са допустими само за признати междубраншови организации в сектора на млякото, за членовете на тези организации и при изпълнение на други изисквания за уведомяване. В момента в България не действа нито една призната междубраншова организация в сектора на млякото и млечните продукти.

 

ІІ. Насоки за прилагане на чл. 3 – чл. 8 от Наредба №1 от 28.01.2015 г.

 

  1. Чл. 3.

1.1  Договорите за доставка и купуване на мляко покриват всяко количество сурово мляко (краве, овче, козе и биволско), напуснало стопанството на производителя с цел търговия за преработка или директно за преработка в млечни продукти. Договорите между производител и изкупвач се сключват за всички видове сурово мляко – краве, овче, козе и биволско. Когато производителят произвежда повече от един вид сурово мляко, а изкупвачът има интерес да купува това мляко, договорът може да е един, да не се сключват отделни договори за различните видове млека, като според спецификата на отделната суровина следва да се съобразят и договореностите по задължителните клаузи. Възможно е, обаче, в случай, че двете страни желаят, за различните видове мляко да се сключат отделни договори.

1.2  „Изкупвач” е физическо или юридическо лице, търговец по смисъла на Търговския закон, което има регистрирани стационарни обекти (млекосъбирателен пункт или млекопреработвателно предприятие) и/или специализирани транспортни средства по реда на Закона за храните и/или Закона за ветеринарномедицинската дейност и извършва дейност по изкупуване на сурово мляко директно от производителите.

1.3  Договорите се сключват в писмена форма.

1.4  Минималният срок на договорите е 6 месеца, няма поставен лимит за максимален срок. Може да бъде и безсрочен.

1.5  Минималният срок от 6 месеца за договор може да бъде отхвърлен само по желание на производителя на сурово мляко. За тази цел производителят прави отказ от минималния срок от 6 месеца, в писмена форма (чл. 148, пар. 3, последен абзац от Регламент (ЕО) №1308/2015 г) по номера на приложимия договор. Писменият отказ следва да придружава договора при регистрацията от страна на изкупвача в Държавен фонд „Земеделие”. Всички задължителни клаузи в договорите се прилагат в случай на отказ от минималния 6 месечен срок.

 

  1. Чл. 4. Задължителни елементи на договорите

 

2.1 цена на доставеното мляко, която може да бъде

– Чл. 4, ал. 2, т. 1, буква а от Наредба №1 от 28.01.2015 г. Фиксирана цена на физически литри или килограми за целия период на договора, без допълнително заложени изисквания.

 

– Прилагане на чл. 4, ал. 2, т. 1, буква а и буква б от Наредба №1 от 28.01.2015 г. едновременно.  Базова цена на физически литър или килограм с комбинация от фактори, вписани в договора (ценообразуваща формула). Факторите могат да бъдат пазарни показатели, които отразяват промените в пазарните условия и са достъпни за двете страни по договора. Публични пазарни показатели – на месечна база за суровото мляко и сирената и на седмична база за другите основни млечни продукти, както и движение на цените и ценови индекси могат да се намерят на интернет-страницата на Европейската обсерватория на пазара на млякото https://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/index_en.htm . Като пазарни показатели могат да се използват и анализите и ценовите бюлетини на интернет-страницата на Държавната комисия по стокови борси и тържища https://www.dksbt.bg/?a=firstpage . Могат да се използват и всякакви други пазарни показатели с динамична стойност и  съответните им източници, отразяващи промените в пазарните условия, от които зависи пряко дейността на изкупвача и които са налични като информация за производителя, като например показателите, които са използвани до момента при ценообразуването от изкупвачи и производители до въвеждане на задължителното им вписване в договора. По този начин устната договорка за пазарно ценообразуване, която се е прилагала някъде по договори се превръща в писмена договорка с вписани пазарни показатели за промени в пазарните условия.

Други фактори за ценообразуване, които могат да се използват към базовата цена са доставеното количество и/или качество и/или състав на млякото. Тук вариантите са много според търсенето на изкупвача на определени качествени показатели на суровината и предлагането от страна на производителя. Например един или комбинация от следните показатели – оводняване, плътност, съдържание на СБО, белтъчини, мазнини, ОБМ, ОБСК и други специфични за производството на определен вид млечни продукти показатели.

 

В договора могат да се уредят последствия при продажба на инхибиторно мляко. Инхибиторното мляко е отговорност на производителя на суровината и е забранено за влагане в преработка.

Възможно е ценообразуването да се определя и вписва в договора и като комбинация от базова цена + пазарни показатели + обем и/или качество и/или състав на суровото мляко.

 

– Прилагане само на чл. 4, ал. 2, т. 1, буква б от Наредба № 1 от 28.01.2015 г. – всички възможности по т.2.2, без да се определя базова цена.  

Допълнение: При договор, сключен по т.2.1 от насоките, цената се определя за целия период на договора. По подразбиране не следва да се променя чрез сключване на допълнителни споразумения (анекси).

При договор, сключен по т.2.2. и 2.3 от насоките, анекси следва да се сключват при промяна на някой/някои от факторите – вида на пазарните показатели и/или показателите за качество и състава на суровината. В случай, че показателите не се променят, анекси към договорите не е необходимо да се сключват, въпреки, че цената постоянно се променя въз основа на динамиката на пазарните показатели и/или резултатите от анализите за качество и състав на млякото. Писмени уведомления за цената с резултатите от прилагането на формулата за ценообразуване с протоколи от изпитване и стойност на пазарните показатели за периода, за който е договорено плащането на партида са подходящ документ в този случай.

 

2.2 максимален или точно определен обем сурово мляко, който може или трябва да бъде доставен, и график на доставките

При вписване в договора на максимален обем, който изкупвачът може да изкупи от производителя, не се поражда задължение за достигането му от производителя. При избор на максимален обем в договора се дава сигнал на производителя, че ако произвежда повече от определения максимален обем или  реши да разширява дейността си преди изтичане на договора, следва да си осигури друг изкупвач и друг договор за количеството, което ще произведе над максималния обем по договора.

При вписване в договора на точно определен обем, производителят се задължава да го достави, а изкупвачът да го изкупи.

Графикът на доставките се определя от страните по договора. Под график на доставките се разбира интервалът, на който ще се извършат доставките – например два пъти дневно, на 24 часа, на 48 часа и т.н. Може де се определи и часови график на доставките, с цел да се подобри ефективността на събирането и доставянето на млякото.

 

2.3 срок на договора при условията на чл. 3, ал. 3.

Договорите могат да са срочни или безсрочни, с минимален срок от 6 месеца, с изключение на случаите, в които производителят е представил писмен отказ за спазване на минималния срок по приложимия договор.

 

2.4         начин и срок на плащане

Начинът и срокът за плащане се преговарят свободно от страните и се вписват в договора.

 

2.5 начин на събиране и доставяне на суровото мляко

 В договора се определя дали изкупвачът ще събере млякото и как ( от сборен млекосъбирателен пункт или от фермата със специализиран транспорт) и/или производителят ще го достави директно на посочено от изкупвача място (сборен млекосъбирателен пункт или приемна на млекопреработвателно предприятие).

 

2.6 освобождаване от отговорност в случаите на непреодолима сила

Тази клауза от договора следва да се съобрази с чл. 306 от Търговския закон и чл. 81 от Закона за задълженията и договорите. При желание на двете страни по договора, могат да се впишат и конкретни непредотвратими събития от извънреден характер, въз основа на които едната или двете страни се освобождават от отговорност.

 

2.7 прекратяване на договора

В договора се вписват условията за прекратяване на договора, включително и условия и последствия за предсрочно прекратяване, когато са договорени такива.

 

По т. 2.2 до т. 2.7 анекси за изменение и/или допълнение на договора могат да се сключват, когато се променят условия по клаузите, без да се отменят или обезсмислят самите задължителни клаузи. Например: допълнително споразумение за увеличаване на обема на доставките, промяна в начина на плащане, промяна на условията по прекратяване на договора и т.н.

Тъй като договорът е резултат от преговорите на двете страни – производителя на сурово мляко и изкупвача, съдържанието на елементите по т. 2.1 – 2.7 се договарят свободно от страните. Всякакво насърчаване на добри практики, избягване на лоши такива или допълнителни договорки могат да се включат като клаузи по договорите.

 

2.8. Съгласно чл. 4, ал. 5 от Наредба № 1 от 28.01.2015г. в случаите, когато ценообразуването по договор се извършва чрез показатели за качество и/или състав на млякото, пробите се изследват в независими акредитирани лаборатории, като честотата на вземане на пробите и се определя от страните по договора.

 

  1. Регистрация на договорите за доставка на сурово мляко (чл. 5 – 7 от Наредба № 1 от 28.01.2015 г.)

Договорите и допълнителните споразумения към тях се регистрират от изкупвача по адрес на дейността му в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие”. Образците на документи за регистрация, изискванията за регистрация и инструкция за попълването на формулярите са публикувани на интернет-страницата на Държавен фонд „Земеделие”, рубрика „Селскостопански пазарни механизми” – Мляко – Договорни отношения в сектора на млякото https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/mliako/dogov-sektor-mliako/ .

Вашият коментар