събота, май 30, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Агро ДокументиДокументиПРСР 2014-2020

Наредба 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на Мярка 4.1

Наредба 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на Мярка 4.1

НАРЕДБА № 9 ОТ 21 МАРТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.1 “ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” ОТ МЯРКА 4″ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗАРАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

В сила от 24.03.2015 г.

Издадена от Министерството на земеделието л храните

Обн. ДВ. бр.22 от 24 Март 2015г.

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 “Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Чл. 2. Подмярка 4.1 ' ' Инвестиции в з емеделски стопанства” има з а цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:

 1.  преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 2.  насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
 3.  опазване на компонентите на околната среда;
 4.  спазване стандартите               на   Европейския  съюз (ЕС) и подобряване                                                         на условията              в

земеделските стопанства;

 1.  насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Чл. 3. Финансовата помощ по тази наредба се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.

Глава втора. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ Раздел I. Обхват на дейностите

Чл. 4. По подмярка 4.1. “Инвестиции в земеделските стопанства” се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

 1.  внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или ^материани активи; или
 2.  насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или
 3.  опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или
 4.  повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
 5.  подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
 6.  подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или

7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Чл. 5.(1) Финансова помощ се предоставя на:

 1.  земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
 2.  признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

(2)        Земеделските  продукти           по ал. 1 могат  да  бъдат   само   продукти,   включени   в

приложение № 1, и памук, с изключение на тютюн, риба и аквакултури.

(3)           Финансова помощ се отпуска само в случай, че продуктът е памук или продуктите по приложение J№ 1 са в обхвата на приложение J№ I по член 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Чл. 6. (1) Финансова помощ не се предоставя за дейности:

 1.  включени в оперативните програми по чл. 33 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB L 347, 20.12.2013 г.) на кандидати – организации на производители на плодове и зеленчуци;
 2.  по преструктуриране       и   конверсия      на винени   лозя,                    в т.ч.       за                                   създаването     и

презасаждането на винени       лозя  и    за  напоителни   съоръжения     и  оборудване,  необходими за

отглеждането    на винени     лозя,     включително  системи   за   капково  напояване,      инсталации за

дъждуване и маки помпени станции, допустими за подпомагане по мярка “Преструктуриране и конверсия” от                             Националната програма за   подпомагане  на  лозаро-винарския  сектор   за периода

2014-2018 г.;

 1.  свързани с производството и съхранението на тютюн;
 2.  свързани с производството и съхранението на маслиново масло и трапезни маслини;
 3.  подпомагани по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 г. относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82 (OB L 314, 30.11.2005 г.);
 4.  допустими з а подпомагане по мерките з а подкрепа на подновяването на пчелните кошери от Националната програма по пчеларство за периода 2014 – 2016 г., в т.ч. закупуването на кошери от кандидати, притежаващи по-малко от 150 пчелни семейства;
 5.  свързани с преработка на селскостопански продукти.

(2)                                             Финансова помощ не се предоставя за инвестиционни разходи по приложение № 2, свързани с изграждане на нови, ремонт, реконструкция и/или разширяване на съществуващи съоръжения за                             съхранение на оборски тор   в  регистрирани    и действащи   животновъдни обекти,

които са:

 1.  разположени на територията на нитратно уязвими зони, определени в заповед на министъра на околната среда и водите, издадена на основание чл. 151, ал. 2, т. 2, буква “ф” от Закона за водите, съгласно приложение № 3, или се използват за дейности в такива зони;
 2.  директно свързани с изпълнението на задължителните изисквания съгласно Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвимите зони, утвърдена със заповеди на министра на околната среда и водите и на министра на земеделието и храните.

(3)           Алинея 2 не се прилага за кандидати, получаващи помощ по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски производители” от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014 – 2020 г., като финансовата помощ за инвестициите по ал. 2 може да бъде отпусната в рамките на не повече от 24 месеца от датата на създаването на стопанството на младия земеделски стопанин.

Раздел II. Допустими кандидати

Чл. 7. (1) За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:

 1.  земеделски стопани;
 2.  признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 “Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 – 2020 г.

(2) За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-млко 6 лица и са извън посочените вм.1.

Чл. 8. (1) Земеделските стопани по чл. 7, ал. 1, т. 1 към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

 1. да са     регистрирани като   земеделски  стопани   съгласно  чл.   7, л. 1 от       Закона  за

подпомагане на земеделските производители;

 1.  минимлният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;
 2.  ако са юридически лица, трябва да са:

а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане нт площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

б)   регистрирани      по        Търговския  закон,      Закона    за     кооперациите,      Закона  за

вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

(2)           Минималният стандартен производствен обем нт земеделското стопанство по л. 1, т. 2 се доказва със:

 1.  регистрация нт обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система зт администриране и контрол и декларация (по образец) за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване; или
 2.  документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона зт собствеността и ползването нт земеделските земи, която участва при изчисляването му, и декларация (по образец) за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване; или
 3. анкетните   формуляри  от  анкетна    карта/анкетни   карти     на  земеделския   стопанин,

издадени по реда на наредбата по § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители зт създаване и поддържане нт регистър на земеделски стопани, и декларация по образец за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущаа стопанска годинт към момента на кандидатстване.

(3)           Когато минимлният стандартен производствен обем се доказва с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година, в декларацията зт видовете култури задължително се посочва конкретен период, в рамките нт който ще се извърши засаждането/засяването на културите.

(4)     Алинея 1, т. 3, буква “а” не се прилага за кандидати, създадени до 1 година преди датата на кандидатстване за проект в селски район, съгласно приложение № 4, с инвестиции изцяло в сектори “Животновъдство”, “Плодове и зеленчуци” или “Етеричномаслени и медицински култури”, включително с инвестиции, в обхвата на два или повече от тези сектори.

Чл. 9. (1) При кандидатстване за колективна инвестиция условията по чл. 8 трябва да са изпълнени за всички лица, участващи в юридическото лице.

(2) За колективни инвестиции не се подпомагат кандидати, при които някое от лицата, участващи в юридическото лице:

 1.  притежава доминиращо влияние върху дейно ста на кандидата;
 2.  участва в проекта със стандартен производствен обем на земеделското си стопанство, който надвишава 30 на сто от общия стандартен производствен обем, формиран като сбор от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете, с които те участват в проекта;
 3. помежду си    са   свързани  предприятия   или   предприятия   партньори по    смисъла на

Закона за малките и средни предприятия.

Чл. 10. (1) Кандидатите/ползвателите се подпомагат, при условие че:

 1.  нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд “Земеделие”;
 2.  нямат други изискуеми публични задължения към държавата;
 3.  не         са    в             открито производство за                     обявяване в несъстоятелност  или                            не            са    обявени             в

не състоятелно ст;

 1.  не са в производство по ликвидация.

(2)          Изискванията по ал. 1, т. 3 и 4 не се отнасят за кандидати физически лица и кандидати, регистрирани по Закона з а вероизповеданията, а по ал. 1, т. 4 – з а кандидати еднолични търговци.

(3)    Не се предоставя финансова помощ в случай, че кандидатьт/ползвателят на помощта – физическо лице, или представляващият кандидата/ползвателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или                     юридическо лице и член/ове на                                      управителния    им орган,  както   и

временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, както и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта, попадат                                   в някоя  от категориите, определени в  чл.                                    106,

параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква “а” от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.).

(4)          Не се подпомагат кандидати/ползватели на помощта:

 1.  при които кандидатът/ползвателят на помощта – физическо лице, или представляващият кандидата/ползвателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в Управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
 2.  които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(5)                                                           Изпълнението     на изискванията   по                                                ал. 3 и 4     се                                                доказва от кандидата/ползвателя     на

помощта и от лицата, участващи в юридическото лице, за колективни инвестиции със:

 1.  декларация към момента на кандидатстване;
 2.  официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата,                                 за  които  такива    документи   се издават, и с   декларация    за   всички  останали

обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър.

(6)          Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ на кандидати/ползватели нт помощ, които са включени в Централната база данни на отстраняванията по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г.

(7)          Когато кандидат за колективни инвестиции е юридическо лице, условията по ал. 1 – 4 и ал. 6 трябва да са изпълнени по отношение на всички лица, участващи в това юридическо лице.

Чл. 11. (1) Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема в случаите, когато бъде установено, че кандидат за подпомагане или негови членове са създли изкуствено условията, необходими зт                     получаване      на        това         предимство, в                       противоречие   с     целите  на

европейското и националното законодателство в областта на селското стопанство.

(2)    Финансовата помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, които не ст независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за млките и средните предприятия (ЗМСП) и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел получаване на предимство в противоречие с целите на подмярката по ПРСР 2014 – 2020 г., включително с цел получаване на финансова помощ в размер, надвишаващ посочените по тази наредба максимални размери.

Раздел III.

Финансови условия

Чл. 12. Финансова помощ по редт на тази наредба се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014 – 2020 г. под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

Чл. 13. (1) Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

(2)          Финансовата помощ по л. 1 се увеличава с 10 на сто за:

 1.  проекти, представени от млади земеделски стопани;
 2.  интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;
 3.  проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;
 4.  проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани.

(3)          Финансовата помощ по ал. 1 с е увеличава с 15 на сто з а инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мяркт 11 “Биологично земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 “Агроекологични плащания”, направление “Биологично земеделие” от ПРСР 2007 – 2013 г.

(4)          Финансовата помощ по л. 1 се увеличава с 20 на сто за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.

(5)          Алинея 3 се прилага и зт кандидати, които са заявили подпомагане по мярка 11 “Биологично земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г. към датата на кандидатстване по редт на тази наредба и към момента на подаване на заявка зт плащане са одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11 “Биологично земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г.

(6)          За проектите по ал. 2, т. 3 трябва да са изпълнени едновременно следните условия:

 1. д ейностите, включени в з аявлението за подпомагане, за които с е кандидатства, с е изпълняват на територията на населено място, чието землище попадт в необлагодетелстван район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2008 г.; изм., бр. 53 от 2011 г.);
 2. най-малко 75 на      сто   от  посочената  в бизнес    плана    земя  или  площ   се  намира  в

необлагодетелстван район.

(7)                                                              За кандидати                            с   проекти       за    инвестиционни разходи,                                      изцяло насочени в сектор

“Животновъдство”, както и инвестиции, свързани с трайни насаждения, оранжерии и гъбарници, е достатьчно изпълнението на едно от посочените условия по ал. 6.

(8)          Максималният р азмер на ф инансовата помощ з а проект, отговарящ на повече от едно от условията по ал. 2 и/или ал. 3, е не повече от 70 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

(9)          Максималният р азмер на финансовата помощ з а проект з а колективни инвестиции, представен от един кандидат/ползвател на финансова помощ, отговарящ на повече от едно от условията по ал. 2, 3 и 4, е не повече от 90 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

(10)      В случай че на кандидата е предоставена финансова помощ в размер над 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, той се задължава да поддържа съответствие с условията, при които е получил помощта в по-големия размер, за период от:

 1.  три години от датата на получаване на окончателно плащане – за ползватели, които са малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средни предприятия;
 2.  пет години след датата на получаване на окончателното плащане за ползватели, които са големи предприятия.

(11)                                                                    Финансовата       помощ   за  общите               разходи     по      чл. 32, ал. 1, т. 13 по                                       проекта и    за

закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост се определя съгласно съответното процентно съотношение по ал. 1 – 9.

(12)                                                                  Изискването      по      ал.        10 не се прилага за кандидати,      които        са                                      получили по-голям

размер на помощта при условията на ал. 2, т. 1, като в тези случаи одобреният кандидат се задължава да придобие съответните професионални умения и компетентности в срок до 36 месеца считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от датата на подаване на заявка за окончателно плащане.

Чл. 14. Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се                    осигурява от кандидата,    като  участието  на    кандидата може  да бъде само    в парична

форма.

Чл. 15. (1) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро.

(2)          Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро.

(3)          Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 500 000 евро.

(4)          Максималният размер на допустимите разходи за изпълнение на интегриран проект за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро.

(5)          Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани, за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 4 000 000 евро.

(6)          Максималният размер на общите допустими разходи за инвестиции в земеделска техника за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани, за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 750 000 евро.

(7)                                                              Максималният размер на  общите допустими разходи               за           проекти                                               за  колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или признати групи/организации на производители, за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 5 000 000 евро.

(8)          Максималният размер на общите допустими разходи за инвестиции в земеделска техника зт проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или признати групи/организации на производители, за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 1 000 000 евро.

(9)          Максималният размер на общите допустими разходи за периода на прилагане на ПРСР не трябва да надвишава размера, посочен в ал. 1 – 4, за кандидатите и/или ползвателите по чл. 7, ал. 1, т. 1, които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

(10)      В случаите, когато кандидат по чл. 7, ал. 1, т. 1 е участвл в юридическо лице за колективни инвестиции, които са подпомагани по реда на тази наредба, в максимлния размер по л. 2, 3 и 4 се включва размерът нт допустимите разходи по проекта за колективни инвестиции, изчислен пропорционално спрямо стандартния производствен обем, с който участва в юридическото лице за колективни инвестиции.

Чл. 16. Финансовата помощ по проект може дт бъде изплащана авансово, междинно и окончателно.

Чл. 17. (1) Авансово плащане се извършва, при условие че е предвидено в договора за предоставяне нт (финансова помощ. Авансовото плащане е в р азмер до 50 нт сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта и се изплаща при условията и по реда на сключения договор.

(2)          Авансово плащане с е д опуска, при условие ч е н еговият р азмер н адвишавт 10 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.

(3)          Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди крайната дата за изпълнение на инвестицията по сключения договор за отпускане на финансовата помощ.

(4)          В случаите, когато се изплаща авансово плащане, се изисква представяне от ползвателя на безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на РА в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора РА дт отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника – ползвател нт помощта, в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане.

(5)          Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря на следните условия:

 1.  да е юридическо лице – търговец п о смисъла н а чл. 1, ал. 2 от Търговския з акон, и дт е вписан в търговския регистър;
 2.  да е регистриран и да извършва търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;
 3.  да няма изискуеми задължения към Държавен фонд “Земеделие”;
 4.  да няма изискуеми публични задължения към държавата;
 5.  да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;
 6.  да не е в производство по ликвидация;
 7.  25 нт сто от размера нт собствения му капитл, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и/или последното приключило тримесечие, преди подаване на з аявката з а авансово плащане д а е р авен или по-голям от 100 н т сто от стойността н а искания аванс;
 8.  20 на сто от размера на приходите му от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 100 на сто от стойността на искания аванс.

(6)          При изчисляването на размера нт собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва поетите задблансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват

обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.

(7)          В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство, като общият размер на обезпечените вземания за авансови плащания по сключените между съответния поръчител и РА договори за поръчителство не може да надхвърля 1 500 000 лв.

(8)       Разплащателната  агенция не     сключва  договор   за  поръчителство  с  лице,   за  което

установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника – ползвател на помощта, в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане.

(9)          Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 4 или срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 4 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансовата помощ, удължен с шест месеца.

(10)      Б анковата гаранция п о ал. 4 с е о свобождава или договорът з а поръчителство по ал. 4 се прекратява, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.

Чл. 18. (1)          Междинно   плащане се   извършва    при  условие,  че  такова е заявено      от

кандидата/ползвателя и е предвидено в договора за предоставяне на финансова помощ.

(2)          Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта, а в случай на проекти с включени строително-монтажни работи или проекти за създаване на трайни насаждения – не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.

(3)          Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, като същото може да бъде заявено не по-късно от четири месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за предоставяне на (финансова помощ.

Раздел IV. Изисквания към проектите

Чл. 19.         Финансова помощ  се   предоставя    за  проекти,    които    се    осъществяват на

територията на Република България.

Чл. 20. Финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или/и Закона за водите.

Чл. 21. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на Европейския съюз.

Чл. 22. (1) За подпомагане по реда на тази наредба кандидатите представят бизнесплан по образец съгласно приложение № 5, който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи – за 10-годишен период.

(2)          Бизнеспланът по ал. 1 трябва да показва подобряване на дейността на земеделското стопанство на кандидата или на земеделските стопанства на членовете на групите или организациите на производители чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите съгласно чл. 2 и в съответствие с принципите по чл. 3.

(3)          Бизнеспланът трябва да доказва икономическата жизнеспособност на проекта и стопанството за периода, посочен в ал. 1, и постигането на показателите, посочени в приложение № 5.

(4)          Бизнеспланът за интегрирани проекти трябва да доказва, че изпълнението му води до по-добри финансови резултати от дейността на кандидата, отколкото ако операциите или дейностите се изпълняват поотделно.

(5)                Бизнеспланът, представен от група/организация на производители, трябва да доказва

подобряване на земеделската дейност на земеделските стопанства на членовете и основната дейност на групата/организацията чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или                              повече   цели съгласно          чл. 2 и 3, както и да    показва,           че   инвестициите  и

дейностите са от полза на цялата група/организация на производители.

(6)    Бизнеспланът, представен от кандидати по чл. 7, ал. 2, трябва да доказва ефективност и икономическа жизненоспособност чрез съвместно прилагане на планираните инвестиции и дейности,                     включени   в  проекта,   и   че  тези    инвестиции и    дейности   водят  до    подобряване на

земеделската дейност на земеделските стопанства на лицата, участници в юридическото лице кандидат, и че водят до постигане на една или повече цели съгласно чл. 2 и 4.

(7)          Бизнеспланът по ал. 5 и 6 трябва да доказва икономическа жизнеспособност за съответния период по ал. 1.

(8)          При закупуване на земеделска техника в бизнесплана трябва да бъде посочен размерът на земята, за която техниката ще бъде използвана.

(9)          Кандидатите и съответно лицата, участници в юридическото лице за колективни инвестиции, или членовете на групите/организациите на производители се задължават да обработват земя с размер не по-малък от посочената съгласно ал. 8 и одобрена от Държавен фонд “Земеделие” – РА, до:

 1.  три години от датата получаване на окончателно плащане – за ползватели, които са малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
 2.  пет години след датата на получаване на окончателното плащане за ползватели, които са големи предприятия.

Чл. 23. (1) Техническите характеристики и капацитетът на земеделската техника, за която се предоставя финасова помощ, трябва да съответстват на площта на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури. Кандидатът доказва това съответствие чрез обосновка в бизнесплана, която подлежи на оценка от РА по изготвена от нея методика и съгласувана от министъра на земеделието и храните.

(2)    Капацитетът на съоръжения и сгради за съхранение на продукция, за които се предоставя финансова помощ, трябва да съответства на прогнозния размер на произведената от кандидата собствена продукция, за която кандидатът представя обосновка в бизнесплана.

Чл. 24. (1) Когато се кандидатства за предоставяне на финансова помощ за инвестиции в дейности, свързани с производство, съхранение и/или подготовка на растителни продукти за продажба, размерът на площта, от която се добиват тези продукти, се доказва чрез:

 1.  регистрация в Интегрираната система за администриране и контрол на кандидата, на членовете на групата/организацията на производители или на лицата, участващи в юридическото лице за колективни инвестиции; или
 2. документи    за   собственост    и/или     ползване на  земеделска     земя и/или     друг вид

недвижими имоти        за трайни  насаждения, или   за  оранжерии   и гъбарници,   както  и във  всички

случаи извън тези по т. 1; или

 1.  анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на наредбата по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

(2)    Кандидатите и съответно лицата, участващи в юридическото лице за колективни инвестиции, или членовете на групите/организациите на производители се задължават да обработват земя с размер не по-малък от посочения в ал. 1 за срока по чл. 22, ал. 9.

Чл. 25. (1) Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за:

 1. учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато е учредено срочно право на строеж – в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи за изграждане нт нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж, за които се изисква разрешение за строеж, съгласно Закона за устройство на територията;
 2. документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане – в случай на кандидатстване за разходи за:

а) закупуване и/или инстлиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими зт подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно ЗУТ;

б) строително-монтажни работи извън случаите по т. 1;

в) създаване и/или презасаждане на трайни насаждения.

(2)          Документ по ал. 1, т. 2, буква “а” не се изисква при кандидатстване зт подпомагане за закупуване на земеделска техника и специализирани транспортни средства, които:

 1.  не са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;
 2.  поради своето естество или предназначение не се използват в затворени помещения.

(3)          Към проектите, включващи разходи за строително-монтажни работи, се прилагат:

 1.  заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато зт предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ;
 2.  одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза “Технически проект” или “Работен проект (работни чертежи и детайли)” в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. зт обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г., бр. 93 и 102 от 2014 г. и бр. 13 от 2015 г.);
 3.  подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице;
 4.  разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона зт устройство на територията;
 5.  становище нт главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на територията.

(4)          Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти, се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията.

Чл. 26. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията.

Чл. 27. Когато правилата нт Общата организация на пазарите нт земеделски продукти на ЕС или схеми за директно подпомагане, финансирани от Европейския земеделски фонд за гарантиране на земеделието, налагат ограничения върху производството или върху подпомагането нт ЕС на равнището на отделния земеделски стопанин или отделното стопанство, инвестиции, които биха увеличили обема на производството над тези ограничения, не се подпомагат.

Чл. 28. (1) Финансова помощ се предоставя за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.

(2)          Инвестиции по ал. 1, включително проекти с инвестиции зт производство на електрическа и/или топлиннт енергия или енергия зт охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса, се подпомагат, ако ст зт собствено потребление и същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите нт земеделските стопанства. Капацитетът на инстлациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават.

(3)          При комбинирано топло- и електропроизводство капацитетът на инстлацията трябва да съответства на необходимата за дейностите на земеделското стопанство полезна топлоенергия.

(4)          При производство на електроенергия от биомаса инсталациите трябва да произвеждат най-малко 10 на сто топлинна енергия.

(5)          Проекти с инвестиции за производство на биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37 – 40 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

(6)          Използваните за производство на биоенергия, включително биогорива, суровини от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни и маслодайни култури и суровини, които се използват за фуражи, не трябва да надхвърлят 20 на сто от общия обем суровини, използвани за това производство.

(7)                                                                                                     Условието по ал. 6 не       се                 прилага    за отпадъчни                                                      продукти   от култури,  които           не                          се

използват за фуражи.

(8)          Към заявлението за подпомагане се прилага анализ на изпълнението на условията по ал. 2 – 7, изготвен и съгласуван от правоспособно лице.

Чл. 29. Не се подпомагат като самостоятелен проект:

 1.  събарянето на стари сгради и производствени съоръжения;
 2.  инвестициите в нематериални активи.

Чл. 30. (1) Изборът се извършва при даване на приоритет на:

 1.  проекти, представени от млади земеделски стопани и одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007 – 2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014 – 2020, които не са получавали финансова помощ по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” и подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделските стопанства”;
 2. кандидати   –    тютюнопроизводители,  регистрирани    по  Закона     за    подпомагане на

земеделските производители, за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство на тютюн;

 1.  проекти за инвестиции в сектор “Плодове и зеленчуци” и/или проекти за инвестиции в сектор “Животновъдство”, и/или проекти за инвестиции в сектор “Етеричномаслени и медицински култури”;
 2. проекти с  инвестиции  за   производство  на биологични    суровини  и   продукти     или        в

преход към биологично производство на суровини и продукти;

 1.  проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда, включително технологии, водещи до намаляване на емисиите, и/или постигане на стандартите на ЕС;
 2. проекти,   изпълнявани   в  Северозападния  район    или  в  райони   с природни   и  други

специфични ограничения или местата по национална екологична мрежа Натура 2000;

 1.  проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата;
 2.  проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите;
 3.  проекти, чието изпълнение води до осигуряване на допълнителна заетост в стопанствата;
 4.  проекти, изпълнявани на територията на селски район.

(2)          Земеделски стопани с проекти, изпълнявани в Северозападния район, са лица, за които най-малко 75 на сто от посочената в бизнесплана земя или площ се намира в една или повече административни области в страната, посочени в приложение № 6, или инвестициите по проекта се намират в административна област, посочена в приложение № 6.

(3)          Земеделски стопани с проекти, изпълнявани в райони с природни и други специфични ограничения, са лица, за които най-малко 75 на сто от посочената в бизнесплана земя или площ се намира в едно или повече землища на населени места, посочени в Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, а в случаите, когато проектът е за инвестиции, изцяло насочени в сектор ' 'Животновъдство”, или инвестиции, свързани с трайни насаждения, оранжерии или гъбарници, условието се счита за изпълнено, ако животновъдният обект, трайните насаждения, оранжериите или гъбарниците нт кандидата се намират в землището на населено място в обхвата на посочената наредба.

(4)            Земеделски стопани с проекти, изпълнявани нт територията на селски район, са лица, зт които най-млко 75 на сто от посочената в бизнесплана земя или площ се намира в един или няколко селски района съгласно приложение № 4. Когато проектът е за инвестиции, насочени изцяло в сектор “Животновъдство”, или инвестиции, свързани с трайни насаждения, оранжерии или гъбарници, условието се смята за изпълнено, ако животновъдният обект, трайните насаждения,    оранжериите или гъбарниците на кандидата се намират в                        селски        район,     съгласно

приложение № 4.

(5)          Тежестта на приоритетите по тл. 1 с е определя в съответствие с критерии з а оценка на проекти съгласно приложение № 7 и се преценява към датата на подаване нт заявлението за подпомагане съобразно приложените към него документи.

(6)          В случай че изпълнението на приоритетите по тл. 1 е станало о снование за класиране на кандидата пред други кандидати по реда на тази наредба, той се задължава да поддържа съответствие с приоритетите по л. 1, с изключение на условието по ал. 1, т. 1 в срока по чл. 22, л. 9.

(7)                                                                                Земеделски   стопани                             с проекти с инвестиции и                                          дейности,   които       се                     изпълняват на

територията на места по Натурт 2000, ст лица, зт които най-малко 75 на сто от посочената в бизнесплана земя или площ се намира в защитени зони по Национлната екологична мрежа Натура 2000, обявени със заповед на министъра нт околнатт среда и водите, а в случаите, когато проектът е за инвестиции, изцяло насочени в сектор “Животновъдство” или инвестиции, свързани с трайни насаждения, оранжерии или гъбарници, условието се счита за изпълнено, ако животновъдният обект, трайните насаждения, оранжериите или гъбарниците нт кандидата се намират на територята на защитени зони по Национлната екологична мрежа Натура 2000.

(8)          Тютюнопроизводители по л. 1, т. 2 ст земеделски стопани, които са отглеждали тютюн, който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия за референтен период 2007 – 2009 г., и обработваната от тях земя или площ към този период не надхвърля 8 000 евро стандартен производствен обем.

Чл. 31. Подпомагат        се проекти,  които са  получили   минимален     брой от 10  точки по

критериите за оценка, посочени в приложение № 7.

Раздел V. Допустими разходи

Чл. 32. (1) Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са:

 1.  строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана зт         земеделското производство, включително    такава,  използвана     за опазване   компонентите  на

околната среда;

 1.  закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително зт опазване компонентите нт околнатт среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 2.  създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни         лозя,    медоносни   дървесни  видове за    производство  на  мед,   други  бързорастящи

храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

 1.  разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;
 2.  закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
 3.  разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;
 4.  закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
 5.  з акупуване на сгради, помещения и друга недвижима с обственост, необходими з а изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 4;
 6.  закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства                                      за транспортиране  на продукция,   превозни  средства  за   транспортиране на

живи животни и птици;

 1.  разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на      системи  за управление     на качеството  в  земеделските стопанства,   въвеждане  на

добри производствени практики, подготовка за сертификация;

 1.  закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 2.  за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 3. разходи,    свързани с  проекта,   в т.ч.  разходи з а   предпроектни   проучвания,   такси,

хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 12.

(2)        Допустимите   разходи    за     консултантски   услуги,   свързани      с подготовката     и

управлението на проекта, като част от разходите по ал. 1 не могат да превишават:

 1. едно на    сто от    допустимите разходи – за   проекти  с инвестиции    само за   земеделска

техника и/или разходи по ал. 1, т. 10 – 12;

 1.  пет на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1 – 12 – за проекти с включени инвестиции за създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни дейности и/или оборудване и/или машини, но не повече от левовата равностойност на 35 000 евро;
 2.  левовата равностойност на 35 000 евро и до едно на сто от горницата над левовата равностойност на 1 500 000 евро от допустимите разходи по т. 1 – 12 – за проекти над левовата равностойност на 1 500 000 евро.

(3)           Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост по ал. 1, т. 7 и 8, не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по ал. 1, т. 1 – 6 и т. 9- 12.

(4)           Разходите по ал. 1, т. 13 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

(5)                                                                        Дейностите и разходите    по проекта,                 с изключение     на разходите                                                    по        ал.       1,        т.        13,           са

допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

(6)           З а кандидат, получаващ ф инансова помощ по подмярка 6.1 от ПРСР 2014 – 2020 г . и ако достигането на съответния стандарт е включено в одобрения му бизнесплан по тази подмярка, срокът е до 24 месеца от датата на създаване на стопанството му, но не по-късно от датата на подаване на заявката за окончателно плащане по реда на тази наредба.

(7)          Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост са допустими зт финансиране до размера на данъчнатт им оценка, влидна към датата на подаване на заявлението за подпомагане. В случай че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер.

(8)          Закупуването чрез финансов лизинг нт активите е допустимо, при условие че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив.

(9)          Разплащателната агенция извършва оценка на основателността на предложените за финансиране разходи по л. 1 чрез съпоставяне на предложените разходи с определените от РА референтни разходи за допустими за финансиране активи и услуги и/или сравняване на представени оферти.

(10)      Списък с активите, дейностите и услугите, зт които са определени референтни разходи, се съгласува от министъра на земеделието и храните и се публикува на електронната страница на РА не по-късно от датата нт публикуване на заповедта за определяне на съответния период на прием на заявления за подпомагане.

(11)       За всеки заявен за финансиране разход по л. 1, който към датата нт подаване на заявлението за подпомагане е включен в списъка по ал. 10, кандидатът представя една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента, срока на влидност на офертата, датата на издаване нт офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цент в левове или евро с посочен данък върху добавената стойност (ДДС). Разплащателната агенция извършва съпоставка между размера на определения референтен разход и нт предложения зт финансиране                                от кандидата,                    като        одобрява                за финансиране разхода               до

по-ниския му размер.

(12)                                                                За всеки заявен за финансиране разход по л. 1, който към датата нт подаване на заявлението зт подпомагане не е включен в списъка по ал. 10, кандидатът представя най-млко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока нт влидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС. Кандидатът представя и        решение за избор    нт                                доставчика/изпълнителя, запитване                                 за    оферта     по

образец съгласно приложение № 9, т когато не е избрал най-ниската оферта – писмент обосновка зт мотивите, обусловили изборт му. В тези случаи РА извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер, освен ако кандидатът е представил мотивирана обосновка за направения избор.

(13)                        В случаите по ал. 11 и 12 оферентите, когато са местни лица, следва дт са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а о ферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ зт правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър нт строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите. Оферентите нт посадъчен материал трябвт да имат издадено разрешително за производство и заготовка на посевен и посадъчен материл и/или удостоверение за регистрация като търговец на посевен и посадъчен материал в случаите, предвидени в Закона за посевния и посадъчния материал. Оферентите за създаване на трайни насаждения за дървесни видове за производство на биоенергия трябвт да са вписани в публичните регистри съгласно чл. 235 и 241 от       Закона               за горите. Изискването зт       вписване          в          Търговския регистър     към Агенцията     по

вписванията не се прилага за Националната служба за съвети в земеделието, физически лицт – оференти на                         посадъчен   материл,    или за   производство   и  предлагане  нт пазара    нт  елитни и племенни пчелни майки и отводки, както и физически лица, предоставящи услуги по ал. 1, т. 13.

(14)        Когато за заявения за финансиране разход кандидатът е представил съпоставими оферти, независимо че разходът е включен в списъка по ал. 10, РА извършва съпоставка между размера на разхода,                        посочен    във    всяка     от представените              оферти, и    размера  на  определения

референтен разход, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер. Когато кандидатът е представил мотивирана обосновка за направения избор, съпоставката се извършва между размера на                      определения референтен разход               и размера   на предложения     за финансиране

разход, като РА одобрява за финансиране разхода до по-ниския му размер.

(15)       Изискванията по ал. 9 – 14 н е с е прилагат п о отношение н а з аявени з а ф инансиране разходи за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти.

(16)         За разходите по ал. 1, т. 13, извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки, при подаване на заявлението за подпомагане представят заверено от възложителя       копие         на                         всички документи     от                  проведената         съгласно     изискванията     на ЗОП

процедура за избор на изпълнител/и.

(17)       За кандидати, които са възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки, обосноваността на разхода може да се преценява чрез съпоставяне с определени референти разходи.

(18)       За разходите за производство на пчелни майки по ал. 1, т. 5 кандидатът представя удостоверение съгласно чл. 24, ал. 4 от Наредба № 47 от 2003 г . з а производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистр (обн., ДВ, бр. 103 от 2003 г.; изм., бр. 26 от 2008 г., бр. 67 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г.).

Чл. 33. Не са допустими следните разходи:

 1.  за закупуване и/или инсталиране на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
 2.  за закупуване на лизинг на недвижима собственост;
 3.  за данък върху добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
 4.  оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, както и други разходи, възникнали при изпълнение на договори за лизинг, марж/печалба за лизингодателя, разходи за лихви, разходи за неустойки и такси, режийни разходи;
 5.  за банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
 6.  за принос в натура;
 7.  за изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;
 8.  за трговия на дребно;
 9.  за закупуване на права за производство на земеделска продукция;
 10.  за закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане;
 11.  за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, за частта над пазарната им стойност;
 12.  за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други международно признати стандарти;
 13.  които представляват обикновена подмяна;
 14.  свързани с плащания в брой;
 15.  инвестиции в частта им, която надвишава определените референти разходи.

Глава трета.

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Раздел I.

Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване

Чл. 34. Документите, приложени към заявлението за подпомагане и към заявките за плащане, както и тези, представени от кандидатите/ползвателите в резултат на допълнително искане от РА, трябва да:

 1.  бъдат представени в оригинал, нотарилно з аверено копие или копие, з аверено от кандидата; в случай на представяне нт заверени от кандидата копия нт документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на РА;
 2.  бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;
 3.  бъдат           представени    на български            език;    в                       случаите, когато                                оригинлният документ         е

изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисълт на Гражданския процесулен кодекс – да бъде легализиран или с апостил; когато между Република България и държавата, от която произхожда документът, е страна по Конвенцията зт премахване на изискването за легализация нт чуждестранни публични актове, ратифицирана със закон (ДВ, бр. 47 от 2000 г.), и имт договор з а правна помощ, о свобождаващ д окументите от леглизация, документът трябвт да е представен съгласно режима на двустранния договор.

Чл. 35. (*) (1) Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане се определят със заповед на министъра на земеделието и храните. Заповедта съдържа началния и крайния срок     зт приемане           нт заявления   за             подпомагане,   както и бюджета      на     подмяркатт    за

съответния период на прием.

(2)          В заповедта по л. 1 могат дт бъдат определени и допълнителни ограничения относно допустимите за финансова помощ разходи, инвестиции, кандидати и интегрирани проекти.

(3)          При вземане на решение з а з апочване приема нт з аявления з а подпомагане се публикува съобщение най-малко 10 работни дни преди започването на приема на електронните страници на Министерството нт земеделието и храните и РА и на общодостьпно място в областните дирекции на Държавен фонд “Земеделие” и в областните дирекции “Земеделие”.

(4)          При вземане нт решение за прекратяване на приема нт заявления за подпомагане съобщението се публикува най-млко 10 работни дни преди прекратяване нт приема на електронните страници на МЗХ и РА и на общодостьпно място в областните дирекции на Държавен фонд “Земеделие” и областните дирекции “Земеделие”.

(5)          При вземане на решение за изменение на заповедта по ал. 1 съобщението се публикува най-млко 10 календарни дни преди влизане в сила нт изменението и не по-късно от 10 календарни дни от определената крайна датт на приема на електронните страници на МЗХ и РА и на общодостьпно място в областните дирекции на ДФ “Земеделие” и областните дирекции “Земеделие”.

Раздел II. Процедура за разглеждане па заявления за подпомагане

Чл. 36. (1) Кандидатите или упълномощени с изрично и нотариално заверено пълномощно от тях лица подават в областната дирекция на Държавен фонд “Земеделие” по място на извършване на инвестицията заявление за подпомагане по образец съгласно приложение № 10 и прилагат документите, указани в същото приложение.

(2)          Длъжностно лице от областната дирекция на Държавен фонд “Земеделие” извършва преглед на документите в присъствието на кандидата или упълномощеното от него лице.

(3)          При липса или нередовност на документите по ал. 1 длъжностното лице връща документите нт кандидата, като писмено посочва установените липси и/или нередовности и предоставя копие на контролния лист.

(4)          Заявлението за подпомагане може да бъде прието и при липса и/или нередовност, но само когато те се отнасят за документи, издавани от други държавни и/или общински органи и институции, за които кандидатът представи писмени доказателства, че е направил искане за издаване от съответния орган. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите и поема задължение да представи издадените въз основа на искането документи най-късно в срока по чл. 37, ал. 3, като писмено посочва мотивите и забележките си.

(5)          Приетите заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.

Чл. 37. (1) В        срок до три месеца   от   крайната   дата  за   съответния  период  на  прием,

определен в заповедта по чл. 35, РА:

 1.  извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;
 2.  може да извърши посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:

а) посещението на място се извършва в присъствието на кандидата или на упълномощен негов представител;

б) след приключване на посещението на място служителят на РА представя протокола с резултатите от посещението за подпис на кандидата или на упълномощен негов представител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;

в) екземпляр от протокола по буква “б” се предоставя на кандидата или на упълномощен негов представител веднага след приключване на посещението на място;

г)   в случай   че  кандидатът    или   упълномощен  негов    представител   не е    открит  при

извършване на посещението на място, РА уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола;

д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола по буква “г” за посещението на място кандидатът                 може  писмено да  направи    възражения  и да  даде    обяснения по   направените

констатации пред изпълнителния директор на РА;

 1.  одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.

(2)          В случай на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и/или създаване на трайни насаждения, в срок до 10 работни дни от подаване на заявлението за подпомагане длъжностно лице от РА задължително извършва посещението на място по ал. 1, т. 2.

(3)                                                                      В случай на липса или нередовност на документи, при възникване на необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 и 2, както и с цел да се удостовери верността на заявените данни, РА указва на кандидата необходимостта от представяне на допълнителни данни и/или документи. Кандидатът е длъжен в                                              срок до       10    работни  дни                         от уведомяването                 да                                     представи изисканите му

данни и/или документи. Представените след този срок данни и/или документи, както и такива, които не са изрично изискани от РА, не се вземат предвид при последващата обработка на заявлението за подпомагане.

(4)          Срокът по ал. 1 може да бъде удължен, когато:

 1.  Разплащателната агенция е упражнила правомощието си по ал. 3 – със срока за представяне на изисканите данни и/или документи от страна на кандидата;
 2.  в резултат     от действията по ал. 1         са      събрани   документи     и/или                                информация,            които

създават съмнение за нередност – до установяване от РА на всички факти и обстоятелства, необходими за изясняване на случая, а при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства – до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;

 1.  при обработката на заявлението за подпомагане РА установи необходимост от предоставяне на становище от други органи или институции – до датата на получаването му.

(5)          В случаите по ал. 4, т. 2 и 3 изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция, издавт заповед за спиране нт производството по обработка на заявлението за подпомагане, която се връчва на кандидата.

(6)          Заявлението за подпомагане и приложените към него документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от кандидата по всяко време в писмена форма. Оттеглянето поставя кандидата в положението, в което се е намирал преди подаването на оттеглените документи или на част от тях.

(7)          Когато кандидатът е уведомен от РА зт случаи нт несъответствия и/или нередности в документите по ал. 6 или когато кандидатът е уведомен за намерението на РА дт извърши проверка/посещение нт място, или когато при проверката/посещението на място се установи нередност, не се разрешава оттегляне по отношение на частите на тези документи, засегнати от нередността. В тези случаи РА писмено уведомява кандидата зт решението си по направеното искане за оттегляне.

(8)                                                                            При оттегляне нт заявлението з а подпомагане, което не попада в о бхвата на ал. 7, РА прекратява образуваното пред          нея          административно производство, а кандидатът имт      право                                                     да

подаде ново заявление за подпомагане за финансиране на същия проект, в случай че е обявен нов период на прием по подмярката.

(9)          Не се допуска коригиране или поправяне на заявленията за подпомагане и приложените към тях документи извън случаите по ал. 6.

Чл. 38. (1) За осигуряване на прозрачност списък нт одобрените и отхвърлените проекти се публикува на електронните страници на РА и Министерството на земеделието и храните.

(2)    Информацията се публикува при спазване на Закона зт защита на личните данни и на ограниченията за опазване на търговска, производствена или друга защитена от закона тайна.

Чл. 39. (1) Заявлението за подпомагане получава пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:

 1.  нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при проверките по чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2;
 2. несъответствие с   целите  и  изискванията      към кандидатите,  дейностите,   проектите  и

заявените разходи, определени в тази наредба;

 1.  несъответствие на проекта с минималния брой точки съгласно чл. 31;
 2.  неотстраняване на нередовност на документи, непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти и/или непредставяне на изисканите от РА документи, необходими за удостоверяване съответствие на заявените от кандидата данни до изтичане нт срока по чл. 37, ал. 3, като РА  отказва                     изцяло финансирането или       намалява финансовата помощ                 в съответствие с

естеството на неотстранените нередности, непълноти, неясноти и/или липси;

 1.  недостатъчен бюджет за финансиране на подаденото заявление за подпомагане, определен в заповедта за откриване на съответния прием;
 2.  допустимите разходи по проекта са на стойност под определения минимлен размер съответно над определения максимлен размер съгласно чл. 15;
 3.  установяване на о бстоятелствата, п осочени в чл. 10, ал. 3 или 4, както и н епредставяне на някой от документите в срока по чл. 37, ал. 3;
 4.  при установено несъответствие на техническите характеристики и капацитета на з аявената з т подпомагане земеделска техника спрямо р азмер т на обр аб отваната от кандидата земя по реда на чл. 23.

(2)          В случаите нт частичен отказ по ал. 1 кандидатът има право д т сключи д оговор з а предоставяне на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.

(3)                                                          В случаите      на               пълен отказ   по л. 1         кандидатът      имт право да                         кандидатства отново за

същата инвестиция по реда на тази наредба.

Чл. 40. Преди издаване на заповед за одобрение на заявлението за подпомагане РА изисква от кандидата, който в срок от 10 работни дни от уведомяването му за това представя:

 1.  свидетелство за съдимост от кандидата – физическо лице, или на представляващия кандидата едноличен трговец, трговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или трговски пълномощник, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта, издадено най-рано 4 месеца преди представянето му;
 2.  декларация по приложение № 11.

Чл. 41. (1) Постъпилите заявления за подпомагане се оценяват съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 7. Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане съобразно приложените към заявлението за подпомагане документи.

(2)          Заявленията за подпомагане се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.

(3)            Класираните заявления за подпомагане с еднакъв брой точки, за които е наличен частичен разполагаем бюджет при класирането по ал. 2, се одобряват след изменение на бюджета, определен в                        заповедта   на министра на    земеделието  и  храните  по   чл.   35, ал. 1  за съответния

период на прием.

Чл. 42. (1) Изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за пълно или частично одобрение или отказ за финансиране на заявлението за подпомагане. Заповедта за частично одобрение (в частта на отхвърлените за финансиране разходи) и заповедта за отказ от финансиране на заявлението за подпомагане подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2)          В срок от 15 календарни дни от получаване на заповедта за пълно или частично одобрение за финансиране на заявлението за подпомагане кандидатът има право да подпише договор за предоставяне на финансовата помощ.

(3)          Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ и краен срок за започване изпълнението на дейностите и инвестициите по проекта.

(4)          Когато при обработката на заявлението за подпомагане бъдат установени съмнения за изкуствено създадени условия, в договора по ал. 2 с е предвижда извършване на допълнителни проверки преди изплащане на финансовата помощ.

(5)                        При            неявяване на        кандидата   за          подписване     на предложения му проект                              на договор           за

предоставяне на финансова помощ след изтичане на срока по ал. 2 той губи правото на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на тази наредба.

(6)          В случаите по чл. 8, ал. 2 след сключване на договора з а предоставяне на ф инансова помощ РА извършва проверка/посещение на място с цел да установи изпълнение на намеренията на кандидата за засаждане/засяване на земеделските култури през текущата стопанска година към датата на кандидатстване. В случай че бъде установено, че одобреният кандидат не е засял/засадил културите след изтичане на посочения в декларацията период или засетите/засадените култури водят до несъответствие с изискването по чл. 8, ал. 1, т. 2, РА прекратява едностранно и без предизвестие сключения договор за отпускане на финансова помощ.

Глава четвърта.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.

Изплащане на финансовата помощ

Чл. 43. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция.

(2)          Финансовата помощ може да бъде изплатена и преди извършване нт цялата инвестиция при спазване на изискванията на чл. 17 и 18.

(3)          Финансовата помощ не се изплаща нт ползватели на помощта, за които е установено, че са създали изкуствено условията, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на подмярката.

(4)       Финансовата помощ се изплаща при условие, че в срокт по чл. 45, ал. 2 ползвателят е представил съответните лицензи, разрешения и/или удостоверения зт регистрация за извършването на всички дейности и/или функционирането нт всички активи, включени в одобрения            проект,   за                    които                      съгласно действащото законодателство        се                      изисква лицензиране,

разрешение и/или регистрация.

Чл. 44. (1) При кандидатстване зт авансово плащане ползвателят нт помощта подава заявка зт авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор нт РА, в съответната областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие” по чл. 44 от Устройствения правилник на Държавен фонд “Земеделие” (обн., ДВ, бр. 55 от 2012 г.; изм., бр. 60 от 2014 г.) по мястото на извършване на инвестицията и прилага документи съгласно приложение № 12.

(2)          Заявка за авансово плащане се подава най-рано 10 работни дни след датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

(3)          Длъжностното лице от съответната областнт дирекция на Държавен фонд “Земеделие” извършва преглед на документите в присъствието на ползвателя на помощта.

(4)                                               В случай на липса или нередовност нт документите по л. 1 областната дирекция на Държавен фонд      “Земеделие” връща   документите   на ползвателя  на  помощта  заедно с  писмено

изложение на липсите и нередовностите.

(5)          След отстраняване нт липсите или нередовностите по тл. 4 ползвателят на помощта има право в срока по чл. 17, ал. 3 отново да подаде заявка за плащане.

(6)          След приемане на документите зт плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.

(7)          В срок до 25 работни дни от дататт на подаване на заявката за авансово плащане РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане, за което уведомява писмено ползвателя.

Чл. 45. (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА и публикуван нт електронната страница на РА, в съответната областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие” по       чл. 44 от          Устройствения правилник на Държавен фонд “Земеделие”            по                            място  на

извършване на инвестицията, като прилага към нея документите, посочени в приложение № 13.

(2)      Заявката за окончателно плащане се подава лично от ползвателя или от упълномощено от него лице с изрично и нотариално заверено пълномощно в срок не по-късно от един месец след изтичане на срока зт извършване на инвестицията, посочен в договора за предоставяне на финансова помощ.

Чл. 46. (1) Длъжностно лице от съответната областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие” извършва преглед на документите по чл. 45, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта или упълномощеното от него лице.

(2)      При липса или нередовност на документите по ал. 1 длъжностното лице връща документите на ползвателя на помощта или упълномощеното от него лице, като писмено посочва установените липси и/или нередовности.

(3)           Ако заявката за плащане е подадена след срока по чл. 45, ал. 2, длъжностното лице връща документите на ползвателя на помощта или на упълномощеното от него лице, като писмено посочва причината за това.

(4)       След    отстраняване  на   констатираните     липси  или   нередовност       ползвателят  на

помощта или упълномощеното      от него лице има   право в срока по   чл. 45, ал.    2 отново да подаде

заявка за плащане.

(5)       След  приемане     на   документите  за    плащане  ползвателят    на   помощта  получава

уникален идентификационен номер на заявката.

Чл. 47. (1) В срок не по-късно от три месеца след подаване на заявката                                 за

междинно/окончателно плащане РА:

 1.  извършва проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
 2.  може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи и за установяване спазването на критериите за допустимост, както и на ангажименти или други задължения на ползвателя по настоящата наредба, договора за предоставяне на финансова помощ и/или ПРСР 2014 – 2020 г., като:

а) проверката се извършва в присъствието на ползвателя на помощта или на упълномощен негов представител;

б) при          приключване           на проверката                         на     място служителят на РА изготвя                                         протокол            за

резултатите    от   проверката     и  го представя    за    подпис  на    ползвателя на     помощта    или  на

упълномощен    негов   представител,   който     има  право  да      напише в  протокола  обяснения   и

възражения по направените констатации;

в) след приключване на проверката на място, ако е установено неспазване, на ползвателя на помощта или упълномощен негов представител се изпраща копие от протокола по буква “б”;

г) в срок д о 10 р аботни д ни от п олучаването на протокола п о буква ' ' б” ползвателят н а помощта или упълномощен негов представител може писмено да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА;

 1.  одобрява или мотивирано отказва изплащането на част или цялата (финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрената и реално извършената инвестиция;
 2.  изплаща одобрената (финансова помощ в съответствие с т. 3.

(2)               В случай на нередовност или липса на документи, при възникване на необходимост от представяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 и 2, както и с цел да се удостовери съответствието на заявените данни, РА писмено уведомява ползвателя на помощта за необходимостта от представяне на допълнителни данни и/или документи, включително такива, които не са посочени в приложение № 13. Ползвателят       на   помощта представя                 изисканите му данни и/или документи                 в     срок до    15

работни дни от уведомяването.

(3)           Срокът по ал. 1 може да бъде удължен, когато:

 1.  Разплащателната агенция е упражнила правомощието си по ал. 2 – със срока за представяне на изисканите данни и/или документи от ползвателя;
 2.  по реда на ал. 1 са събрани данни и/или документи, от които възниква съмнение за нередност – до установяване от РА на всички факти и обстоятелства, необходими за изясняване на случая, а при установени съмнения за наличие на престпни обстоятелства – до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;
 3.  при обработката на заявката за плащане РА установи необходимост от предоставяне на становище и/или информация от други органи или институции – до датата на получаването им в РА;
 4.  се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Делегиран

регламент (ЕС) № 907/2014 нт Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото                    управление, уравняването          на    сметки, обезпеченията                и използването   на

еврото (ОВ, L 255/18 от 28 август 2014 г.) (Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014) – с един месец.

(4)          В случаите по ал. 3, т. 2 и 3 РА уведомява писмено ползвателя на помощта.

(5)          Заявките зт плащане и приложените към тях документи могат дт бъдат изцяло или частично оттеглени от ползвателя на помощта по всяко време в писмена форма. Оттеглянето поставя ползвателя в положението, в което се е намирал преди подаването на въпросните документи или на част от тях.

(6)          Когато ползвателят нт помощта е уведомен от РА за евентуални случаи на нередности в документите по ал. 5 и е уведомен зт намерението на РА да извърши проверка на място/посещението или когато при проверката нт място се установи нередност, не се разрешава оттегляне по отношение на частите на тези документи, засегнати от нередността.

(7)          При оттегляне на заявката за плащане, което не попада в хипотезата на ал. 6, ползвателят има право да подаде нова заявка за плащане в срока по чл. 45, ал. 2.

(8)    Заявките за плащане и приложените към тях документи могат да бъдат поправяни и коригирани по всяко време след подаването им в случай на очевидни грешки, признати от РА въз основа на           цялостна                    преценка нт конкретния           случай и        при условие     че ползвателят      е   действл

добросъвестно.

(9)                                                                                                 Разплащателната  агенция       може        да признае очевидни грешки                                                           само    ако  те   могат     да

бъдат непосредствено установени при техническа проверка нт информацията, съдържаща се в документите по ал. 8.

(10)      Не се допуска коригиране или поправяне на заявките за плащане и приложените към тях документи извън случаите по л. 8.

Чл. 48. Размерът на дължимите на ползвателите плащания се изчислява въз основа на приетите за допустими и релно извършени разходи след извършване на проверките по чл. 47, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите на чл. 63 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 нт Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 227/69 от 31 юли 2014 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014).

Чл. 49. (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането, както и да изиска възстановяване на част или цялата финансова помощ, когато:

 1.  установи при проверките по чл. 47, л,1, т. 1 и 2 нередовност нт документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти;
 2.  ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските и не представи изисканите му документи в срока по чл. 47, ал. 2;
 3.  установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази

наредба;

 1.  наложи административна санкция по чл. 63, параграф 1 от Регламент зт изпълнение (ЕС) № 809/2014;
 2.  инвестицията не е изпълнена в срока, посочен в договора за отпускане на (финансово подпомагане;
 3. инвестицията  е    изпълнена неточно,   включително   когато  ползвателят   на  помощта е

придобил активи и/или изпълнил д ейности – предмет на подпомагането, с технически параметри или в отклонение от количествено-стойностна сметка, различни от одобрените от РА – когато констатираните отклонения водят до недопустимост или необоснованост на заявените за подпомагане дейности или разходи или засягат основната цел на проекта, или променят предназначението нт инвестицията съгласно одобрения проект, или водят до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба и договора за отпускане на финансова помощ;

 1.  ползвателят на помощта е представил пред РА декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или преправени такива, включително когато тази декларация и/или документ са представени при или по повод кандидатстването му за подпомагане;
 2.  бъде наложена финансова корекция на заявените за плащане разходи съгласно Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, приета с Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 53 от 2010 г.);
 3.  при извършване на проверките по букви “iii” и “v” от Раздел 2 “Контролни дейности”, т. А “Процедури по одобряване на заявленията” от Приложение № I към Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 във връзка с чл. 48, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 РА установи, че ползвателят на помощта, подаденият от него проект или предложените за финансиране разходи не отговарят на изискванията за допустимост за подпомагане, посочени в настоящата наредба;
 4.  когато ползвателят на помощта или упълномощен негов представител възпрепятства и/или осуетява извършването на проверка по чл. 47, ал. 1, т. 2;
 5.  установи наличие н а някоя от хипотезите, уредени в чл. 35 от Делегиран р егламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията       от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013

на Европейския парламент                     и на Съвета по   отношение          на интегрираната система  за

администриране и контрол                    и условията за     отказ или           оттегляне на плащанията    и

административните санкции,               приложими към  директните         плащания, подпомагането  на

развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 181/48 от 20 юни 2014 г.).

(2)           В случаите по ал. 1, т. 9 и 11 РА извършва проверка за съответствието с изискванията за допустимост за подпомагане преди предоставяне на помощта въз основа на представените към заявлението за подпомагане и изискани допълнително документи. При нередовност или липса на документи, както и при възникване на необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на посочените в заявлението за подпомагане и документите към него данни, РА писмено уведомява ползвателя на помощта за необходимостта от представяне на допълнителни данни и/или документи, включително такива, които не са посочени в приложение № 13. В тези случаи ползвателят е длъжен в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването да представи изисканите му данни и/или документи.

(3)                  В                случаите на пълен       или частичен           отказ  за                    изплащане         на финансовата      помощ

ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане за същата инвестиция.

Раздел I I. Условия за изпълнението на дейностите по проекта и контрол

Чл. 50. (1) Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи з а строително-монтажни р аботи и з а създаване на трайни насаждения, в срок до 36 месеца, считано от:

 1.  датата на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ с РА за кандидати, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки;
 2.  д атата на п олучаване от п олзвателя н а финансова п омощ н а уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време обществена поръчка за избор на изпълнител по проекта за получатели на финансова помощ, които се явяват възложители

по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки.

(2)          Крайният срок по ал. 1 е до 15 септември 2020 г.

(3)          Най-късно до края на изпълнението нт проекта ползвателите на помощта трябва да отговарят на всички задължителни стандарти, отнасящи се до техните дейности, в т. ч. опазването компонентите нт околнатт среда, фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, ветеринарно-санитарните изисквания, безопасността на храните и фуражите, хигиената, безопасните условия на труд.

(4)          Когато преди извършване нт окончателно плащане РА установи, че не е изпълнено задължение по ал. 3, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените авансови и/или междинни плащания.

Чл. 51. (1) Ползватели на помощта, които са възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки, провеждат обществени поръчки зт избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ с изключение на процедурите за избор на изпълнител/и за разходи по чл. 32, ал. 1, т. 13, зт които при подаване на заявлението за подпомагане представя заверено от възложителя копие от документацията от проведената обществена поръчка или процедура за възлагане по Закона за обществените поръчки.

(2)          В срок до 15 работни дни от сключване на договора зт предоставяне нт финансовата помощ с Държавен фонд “Земеделие” ползвателите, които се явяват Възложители на обществени поръчки, предоставят на РА документите съгласно указанията по ал. 5 за извършване на контрола по ал. 6.

(3)          Крайният срок за публикуване на публичната покана или нт решението за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор нт изпълнител за всички разходи по чл. 32, ал. 1, т. 1 – 12 в проекта е до три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ. Ползвателят на помощта уведомява РА зт публикуване на всякт публична покана в срок до три работни дни от датата на публикуването, а за всяко решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка – в срок до 7 работни дни от дататт на публикуването.

(4)          Разплащателната агенция осъществява предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки съгласно утвърдени от изпълнителния директор на РА процедури за предварителни проверки и последващ контрол.

(5)          Указанията на РА при о съществяване нт предварителната проверка на планираните обществени поръчки зт избор на изпълнител нт всички дейности по проекта са задължителни за ползвателя на помощта.

(6)              Разплащателната агенция осъществява предварителния контрол по тл. 4 в срок до 20 работни                   дни от  получаването  на  списъка   на   планираните   обществени   поръчки,   който   е по

образец, утвърден от изпълнителния директор на РА.

(7)          Р азплащателната агенция извършва последващ контрол по тл. 4 в срок до три месеца от получаване на документите за проведената обществена поръчка за избор на изпълнител.

(8)                               В случай на нередовност или липса на документи, при непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти при извършване на контрола по ал. 6 и 7 РА може дт изиска от ползвателя представяне на допълнителни данни и/или документи. Ползвателят е длъжен в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението дт представи изисканите му данни и/или документи. Представени след        този                              срок       данни и/или документи,   както        и такива,  които         не са

изрично изискани от РА, не се вземат предвид.

(9)          Срокът по ал. 6 и 7 спирт да тече, когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти при извършване на контрола по ал. 4.

(10)                                      При извършване      на   контрола по   л.                                              7,           както   и                                  при  установяване   н т н еспазване н а правилата на Закона за обществените поръчки, РА налага финансови корекции по реда на Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма “Солидарност и управление на миграционните потоци, приета с Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 53 от 2010 г.).

Чл. 52. (1) Ползвателят може да подаде искане за изменение и/или допълнение на договора в РА, като към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на неговата основателност.

(2)          Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, което:

 1.  засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект;
 2.  води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба и договора за предоставяне на финансова помощ;
 3.  води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.

(3)                В     случай        на нередовност или липса       на          документи,                         както        и при                          необходимост от

предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти в искането за изменение на договора, както и с цел да се удостовери верността на заявените данни, РА изисква от ползвателя да представи допълнителни данни и/или документи. Ползвателят представя изисканите му данни и/или документи в срок до 10 работни дни от уведомяването.

(4)                В срок до един месец от подаването на искането за промяна, а когато са изискани документи и/или информация по ал. 3 – до 14 дни от изтичане на срока за представянето им, РА одобрява или отказва исканата промяна. Ползвателят на помощта се уведомява за мотивите за отхвърлянето на искането, а        при                          одобрение в срок до   10              календарни дни                от получаването на

уведомлението трябва да се яви в РА за сключване на допълнително споразумение към договора. В случай че ползвателят или упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице не се яви в посочения срок, правото за подписване на допълнителното споразумение към договора се погасява.

Чл. 53. (1) Ползвателят        на помощта  е   длъжен   да   води   всички   финансови  операции,

свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ до:

 1.  три години от датата на получаване на окончателно плащане – за ползватели, които са малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
 2.  пет години от датата на получаване на окончателно плащане – за ползватели, които са големи предприятия.

(2)    Ползвателят   на помощта    съхранява   всички   документи,    свързани  с подпомаганите

дейности, за периода по ал. 1.

Чл. 54. (1) В срока по чл. 53, ал. 1 ползвателят на помощта е длъжен да:

 1.  използва подпомаганите активи и изпълнява подпомаганите дейности съгласно предназначението им, посочено в бизнесплана;
 2.  не продава, дарява, преотстъпва ползването, да не отдава под наем активите – предмет на подпомагане, под каквато и да е форма, освен когато това се изисква по закон;
 3.  не променя местоположението на подпомаганата дейност, когато проектът на ползвателя е бил одобрен за подпомагане поради съответствие с критериите за подбор, посочени в чл.    30,            ал.        1,           т.    6 и/или        т.     11, или   е получил по-висок размер на финансовата               помощ  поради

изпълнение на     условието  по    чл.  13, ал. 1,   т.   4, с   изключение   на    случаите,  в  които   и след

промяната на местоположението на подпомаганата дейност, ползвателят продължава да отговаря на тези критерии и/или това условие;

 1.  не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини освен изменящите се сезонни условия за производство и/или предоставяне на услуги;
 2.  запази съществуващия към датата нт подаване нт заявлението за подпомагане средносписъчен брой       нт персонала,   както    и   броя  на    допълнително наетите   въз   основа на

бизнесплана лица в случаите, когато проектът е бил одобрен за подпомагане поради съответствие с критерия по чл. 30, л. 1, т. 10.

(2)                           Изискванията по ал. 1, т. 1 и 2 не се прилагат при подмяната на оборудване с изтекъл амортизационен     срок.  Подмяната   е допустима     зт  новопроизведено  оборудване    със  сходни

характеристики и се осъществява след одобрение на РА.

(3)          В случаите на проекти на признати групи/организации на производителите или за колективни инвестиции, преотстъпване ползването на активите – предмет на подпомагане на съдружниците и/или акционерите и/или членовете на юридическите лица – кандидати, не се смята за неизпълнение на задължението по ал. 1, т. 2.

(4)          Изискването п о ал. 1, т .2 ползвателят д а не прехвърля правото н т с обственост н е с е прилага, когато собствеността върху активите – предмет на подпомагане, се прехвърля в резултат на прехвърляне нт търговското предприятие на едноличния търговец – ползвател на помощта, на еднолично търговско дружество, в което той е собственик на капитала, съчетано със заличаване на едноличния търговец, както и в случаите, когато собствеността на активите се прехвърля от ползвателя нт помощта – физическо лице, нт еднолично търговско дружество, в което той е собственик на капитала. В тези случаи трябва да са спазени следните условия:

 1.  ползвателят нт помощта – физическо лице или едноличен търговец, е отговарял на изискването на чл. 8, л. 1, т. 3 към момента на кандидатстване, и
 2.  не е одобрен за подпомагане въз основа на получени точки по критерия за подбор, посочен в чл. 30, ал. 1, т. 1.

(5)          В случаите по ал. 4, както и когато ползвателят нт помощта е получил по-висок размер на подпомагане на основание чл. 12, ал. 2, т. 1, той или неговият правоприемник е длъжен да възстанови финансовата помощ в размер на разликата спрямо процента по чл. 12, ал. 1.

Чл. 55. Ползвателите нт помощ застраховат активите, предмет на подпомагане, зт срока, рисковете и при условията, посочени в договора за предоставяне на финансова помощ.

Чл. 56. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност.

(2)        Контрол з а   изпълнение  изискванията  на тази     наредба,   условията по    договора з а

предоставяне на финансова помощ, процедурите за възлагане нт обществени поръчки по Закона зт обществените поръчки, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на РА, Министерството на з емеделието и храните, Сметната палата, Европейската комисия и Европейската сметна плата, Европейската служба за борба с измамите.

(3)          Нт контрол по ал. 1 подлежат ползватели на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.

(4)        Когато   Министерството   на    земеделието  и  храните     или   Европейската   комисия

извършва оценяване или наблюдение на ПРСР 2014 – 2020 г., ползвателят на помощта предоставя на оправомощените от тях лица всички документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.

Чл. 57. (1) Ако ползвателят нт помощта не изпълнява задължение по тази наредба или по договора за предоставяне на финансова помощ след изплащане нт каквато и да е част от финансовата помощ, РА може да поиска връщане от ползвателя на всички изплатени суми по

договора.

(2)          Ако ползвателят н а помощта н е изпълнява з адължение по чл. 53, РА изисква връщане на частта от изплатената финансова помощ, която е пропорционална на периода, за който задължението не е било изпълнено от ползвателя.

(3)                Разплащателната агенция може да поиска връщане на изплатените по договора суми и

когато:

 1.  установи, че ползвателят на помощта е представил декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински или преправени такива, независимо от момента на представянето им, включително когато този документ и/или декларация са били представени на етапа на кандидатстването му за подпомагане;
 2.  установи, че ползвателят изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за         получаване   на финансова помощ,   за да   извлече    облага  в   противоречие  с   целите  на тази

наредба;

 1. ползвателят    на    помощта  е получил    допълнителна   публична финансова     помощ з а

активите и/или дейностите, финансирани по реда на тази наредба.

(4)                           Когато РА установи н аличие на о бстоятелства п о чл. 10, ал. 3 или 4, п олзвателят н а помощта      дължи  връщане                        на   изплатените авансови    и/или  междинни    плащания заедно                          със

законната лихва, считано от датата, на която е настъпило съответното обстоятелство.

(5)          Когато РА установи, че обстоятелствата по чл. 10, ал. 3 или 4 са били налице към датата на извършване на окончателното плащане, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените суми заедно със законната лихва върху тях, считано от датата на получаването им.

Чл. 58. (1) При неизпълнение на задълженията по чл. 52, 54 и 63 РА писмено предупреждава ползвателя за констатираното неизпълнение и предвидените за това санкции, като му дава възможност в                    едномесечен  срок                      от  получаване   на предупреждението       да  отстрани

нередовностите.

(2)                                                    Ползвателят       на  помощта може                     да    отстрани    констатираното                                            нарушение по     ал.  1 в

едномесечен срок от получаване на писменото предупреждение от РА. В случай на отстраняване на нарушението в указания срок ползвателят не се санкционира.

(3)          В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 ползвателят дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея, считано от датата на констатиране на нарушението на съответното задължение от страна на РА.

Чл. 59. (1) При неизпълнение на задължението по чл. 13, ал. 10 ползвателят на помощта дължи връщане на разликата между получения процент и по-малкия процент на помощта, който би получил, ако не е отговарял на условията за получаване на по-големия размер финансова помощ към датата на подаване на заявлението за подпомагане, заедно със законната лихва.

(2)          При неизпълнение на задължението по чл. 30, ал. 6 ползвателят на помощта дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва само ако неизпълнението е по отношение на условие, което е било основание за избор на ползвателя на помощта пред останалите кандидати. Когато неизпълнението на задължението по чл. 30, ал. 6 е по отношение на условие, което е станало основание за предоставяне на финансовата помощ по договора при условията на чл. 31, ползвателят дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.

(3)          Законната лихва по ал. 1 и 2 се дължи от момента на неизпълнение на задълженията по чл. 13, ал. 10, съответно – по чл. 30, ал. 6, а в случай, че той не може да бъде установен – от момента на установяване на неизпълнението.

Чл. 60. (1) Когато преди плащане на одобрени разходи – обект на ограниченията по чл. 23 и/или чл. 24, РА установи неизпълнение на задълженията по чл. 22, ал. 9 и чл. 24, ал. 2, финансовата помощ за съответните активи се намалява в следните размери:

 1. когато РА установи намаление на размера на земята, което надвишава 50 на сто от размера на земята, посочен в бизнесплана и в договора за предоставяне на финансова помощ, финансова помощ за разходите, обект на ограниченията по чл. 23 и/или чл. 24, не се изплаща;
 2. когато РА установи намаление нт размера на земята, което е по-голямо от 5 на сто, но не надвишава 50 нт сто от размера на земята, посочен в бизнесплана и в договора за предоставяне на финансова помощ, финансовата помощ за разходите – обект на ограниченията по чл. 23 и/или чл. 24, се намлява с установения процент на намаление на размера на земята.

(2) Когато след извършено междинно/окончателно плащане за одобрени разходи – обект на ограниченията по чл. 23 и/или чл. 24, РА установи неизпълнение на задълженията по чл. 22, л. 9 и/или чл. 24, ал. 2, ползвателят дължи връщане нт изплатената финансова помощ в размерите, определени в л. 1, т. 1 и 2.

Чл. 61. (1) Страните по договора не отговарят за неизпълнение нт задълженията, което се дължи на форсмажорни обстоятелства.

(2) Ползвателят    на  помощта или   упълномощено от него    лице уведомява писмено РА з а

възникването нт обстоятелствата по ал. 1 и да приложи достатьчно доказателства за това в срок до 10 работни дни от датата, на която ползвателят на помощта или упълномощеното лице има възможност да го направи.

Глава пета. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 62. (1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на шест месецт РА публикува нт електронната си страница следната информация за всеки одобрен проект на ползватели на помощта:

 1.  лично и фамилно име на ползвателите – физически лица;
 2.  наименование на ползвателите – юридически лица;
 3.  вид на подпомаганите дейности;
 4.  общ размер на одобрената финансова помощ по проекта.

(2)                         С         цел осигуряване                                       на публичност и прозрачност        до        30                          април      всяка година РА

публикува на електронната си страница следната информация зт предходната финансова година зт ползвателите на помощта, на които е извършено плащане по подмярка 4.1. “Инвестиции в земеделски стопанства”:

 1.  лично и фамилно име на ползвателите – физически лица;
 2.  наименование на ползвателите – юридически лица;
 3.  общината, в която ползвателят нт помощта живее или е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;
 4. общата  сума  нт    публично   финансиране,    получена   от  ползвателя  на  помощта  за

съответната финансова      година, която   включва както   съфинансиране    от ЕС,  такт   и  национално

съфинасиране;

 1.  вид на подпомаганите дейности;
 2.  информация за сбора от сумите, изплатени зт предходната годинт от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и ЕЗФРСР за всеки ползвател на финансова помощ.

(3)          Когато размерът на финансовата помощ по л. 1, т. 3 или л. 2, т. 4 е по-малък от левовата равностойност на 1250 евро, физическите лицт се идентифицират чрез код и не се публикува личното и фамилното им име.

(4)          Данните на ползвателя на помощта се публикуват в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно (финансирането, упр авлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и з т отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) 485/2008 нт Съвета (ОВ L 344, 20.12.2013 г.) и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Европейския съюз и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Съюза.

Чл. 63. (1) Ползвателят на помощта се задължава от сключване на договора за отпускане на финансова помощ до крайната дата за изпълнение на проекта да постави на видно за обществеността място:

 1.  плакат с размер не по-малък от А3, съдържащ информация за дейността, подпомагана от ЕЗФРСР – за проекти с размер на публичната финансова помощ от 10 000 евро до 50 000 евро включително;
 2.  табела с размери не по-малко от 50 см в исочина и 70 см широчина, съдържаща информация за дейността, подпомагана от ЕЗФРСР – за проекти с размер на публичната финансова помощ над 50 000 евро;
 3.  временен билборд с размери не по-малко от 3 м височина и 4 м широчина за проекти, включващи строителство с размер на публичната помощ над 500 000 евро.

(2)          Ползвателят на помощта се задължава да включва на професионалната си електронна страница, ако има такава, кратко описание на подпомаганата дейност. Описанието трябва да включва целите и резултатите от дейността, като подчертава финансовото подпомагане от Европейския съюз.

(3)          Ползвателят на помощта се задължава до 3 месеца след крайната дата за изпълнение на проекта да постави и поддържа на видно място билборд или табела с размери не по-малко от 3 м височина и 4 м широчина с информация за подпомагане на дейността му от ЕЗФРСР, когато размерът на публичната помощ надхвърля 500 000 евро и проектът включва помощ за закупуване на движими или недвижими вещи или строителни дейности в срока по чл. 53, ал. 1.

(4)          Електронната страница, плакатът, табелата или билбордът по ал. 1, 2 и 3 съдържат описание на проекта/дейността, която се подпомага, емблемата на Европейския съюз с пояснение за неговата роля,                       националното             знаме на   Република България,  както   и думите:    “Европейският

земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони.”

(5)          Информацията по ал. 4 заема не по-малко от 25 на сто от плаката, табелата, билборда или електронната страница.

(6)         Техническите    изисквания    към     информацията  във     връзка  с    оповестяване   на

подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно Приложение № I II към чл. 13 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 2274, 31.7.2014 г.).

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

 1.  “Административни проверки” са проверки съгласно условията и разпоредбите на чл. 28 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014.
 2.  “Авансово плащане” е плащане по смисъла на чл. 63 на Регламент (ЕС) № 1305/2013 г.
 3.  “Биоенергия” е енергия, включително под формата на течни или газообразни горива, която е получена от преработката на биомаса.
 4. “Биомаса” е   всяка    органична   материя с растителен   произход,  която   може  да бъде

рециклирана, включително специализирани култури и горски продукти, селскостопанска храна и фураж, отпадъци и остатъци от селскостопански реколти, отпадъци и остатъци от дървесина, водни растения, животински и торов отпадък, органични, битови отпадъци и други отпадъчни материали.

 1.  ' ' Големи  предприятия”      с а предприятия, които            не изпълняват критериите                                              н а         чл.                  3 от

Закона за малките и средните предприятия.

 1.  ” Дейност” е проект,                                                            договор, споразумение или друг механизъм, избран                                                                                  съгласно

зложените в ПРСР 2014 – 2020        г. критерии, който се отнася до и се осъществява от         един или

повече ползватели на помощ, предвид постигането на поставените цели в ПРСР.

 1.  “Доминиращо влияние” върху юридическо лице е влиянието на друго лице, което:

а) притежава мажоритарния дял от капитала на юридическото лице, или

б) притежава блокираща    квота в капитала на юридическото лице, или

в) може да назначава         повече от половината от членовете нт управителните               или

контролните органи на юридическото лице.

 1.  “Енергийна ефективност в рамките нт земеделското стопанство” е съотношението между изходното количество произведена стока или продукция и вложеното количество енергия, като инвестициите по проекта трябва дт допринасят зт енергийно спестяване в рамките на цялото земеделско стопанство спрямо годишното потребление на енергия зт годината, предхождаща годината на подаване на заявлението за подпомагане.
 2.  “Земеделска дейност” е производството на земеделски продукти, включително прибиране нт реколтата, добив на мляко, отглеждане и развъждане на селскостопански животни за земеделски цели и/или поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.
 3. “Земеделски  култури”    ст  растения    от   даден     ботанически  вид и   род,   които   се

отглеждат от човека, за да задоволяват определени негови потребности.

 1. ' ' Земеделски       площи”             са    обработваемата         з емя    (включително оставена      като                       угар),

постоянно затревените площи, трайните насаждения и семейните градини независимо дали се използват за производство на земеделска продукция.

 1.  “Земеделска техника” е техника, която се използва зт обработка на почвата и прибиране на реколтата, като: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и др.) и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника.
 2.  “Изкуствено създадени условия” е всяко установено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
 3.  “Икономическа жизнеспособност” е генерирането нт доходи от дейността, гарантиращи устойчивост на земеделското стопанство за периода на бизнесплана.
 4.  ' ' Икономически размер на стопанство” е размерът на земеделското стопанство, изразен в стандартен производствен обем.
 5.  “Иновации” са: иновативен продукт произвеждан от стопанството/предприятието, въвеждане нт нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационнт форма, включително маркетинг, подкрепени с удостоверение зт ползван патент и/или удостоверение за полезен модел, внедрена в рамките нт две години преди датата на подаване на заявлението за подпомагане.

Зт иновации не се считат млки промени или подобрения, увеличаване нт количеството произвеждана продукция чрез прибавяне на производствени или логистични системи, много близки до вече съществуващи такива, изваждане от употреба на определен процес, само подмяна на дълготрайни материални активи (ДМА) или надграждането им, промени, произтичащи изцяло от промени в цените нт производствените фактори, сезонни или други циклични промени, търговия с нови или значително подобрени продукти, както и промени в организацията на работното място или външните отношения, които се основават на организационни методи, които вече се използват в стопанството.

 1.  “Интегрирани проекти” ст проекти, изпълнявани от един кандидат и съчетаващи най-малко две дейности или операции, попадащи в обхвата на две различни мерки:

а) мярка 4 и мярка 6;

б) мярка 4 и мярка 8;

в)  мярка 4 и мярка 9;

или подмерки от тези мерки от ПРСР 2014 – 2020 г., като проектите следва да допринасят и показват по-добри финансови резултати от дейността на кандидата в резултат на едновременното изпълнение на съответните дейности или операции.

 1. “Колективни инвестиции” са инвестиции, свързани с осигуряване на сътрудничеството между над 6 земеделски производители или признати групи/организации на производители, чрез предприемане на по-ефективни и икономически изгодни инвестиции в общи съоръжения, оборудване, инфраструктура и др.
 2.  “Междинно плащане” е плащане за обособена част от одобрената и извършена инвестиция.
 3.  ' ' Международно признат стандарт” е стандарт, който е приет от международна организация по стандартизация или международна организация с дейност по стандартизация и е общодостъпен.
 4.  “Места по националната екологична мрежа Натра 2000” са защитените зони по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
 5.  “Млади земеделски стопани” са лица, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане са на възраст между 18 и не повече от 40 години и притежават съответни професионални       умения и  компетентности  и   се   установяват за   пръв  път като    ръководител на

земеделско стопанство или вече са се установили през петте години преди подаване на заявлението за подпомагане. Когато кандидати за подпомагане са юридически лица, за да се считат за млади земеделски стопани, те следва да отговарят на изискванията по чл. 2 от Делегиран регламент № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета. Не са млади земеделски стопани кандидати – юридически лица, чийто мажоритарен дял от капитала е придобит от физическото лице на възраст между 18 и 40 ненавършени години след 1 януари 2014 г. Установяването като ръководител на земеделско стопанство е настъпването на първото от следните събития:

а) регистрация на кандидата (физическо или юридическо лице), на друго юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от кандидата, на мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата и/или на юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата, за първи път като земеделски стопанин по Закона за подпомагане на земеделските производители;

б) з апочване на отглеждане на животни в животновъден о бект – собствен или нает от кандидата (физическо или юридическо лице), от друго юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от кандидата, от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата и/или на юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата;

в) стопанисване на земя с цел производство на земеделска или животинска продукция от страна на кандидата (физическо или юридическо лице), друго юридическо лице, чийто мажоритарен дял се притежава от кандидата, мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата и/или юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата.

 1. “Независими оферти”  са   оферти,  подадени  от лица,  които не   се намират в следната

свързаност помежду си или спрямо кандидата:

а) едното участва в управлението на дружеството на другото;

б) съдружници;

в) съвместно контролират пряко трето лице;

г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;

д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;

е) лицата, чиято д ейност с е контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;

ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

 1.  “Нередност” означава всяко нарушение на правото нт ЕС или нт националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имло з а последица нанасянето на вреда нт бюджета на Съюз т чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.
 2.  “Оперативни разходи” ст административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
 3. “Организации  и/или   групи нт    земеделски производители”   са  организациите   и/или

групите, признати от министра на земеделието и храните.

 1. “Отпадъчни продукти” е всяка органична материя с растителен произход, включително отпадъци и остатъци от селскостопански реколти, която не се използва за фураж.
 2.  ' 'Полезна топлоенергия” е понятие по смисълт на Директива 2СЮ4/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно насърчаване на комбинираното производство нт енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение нт Директива 92/42/ЕИО (ОВ L 052, 21.02.2004 г. и Българско специално издание: глава 12, том 2).
 3.  “Обособена част от инвестицията” е завършен етап на изпълнение нт инвестицията, който е обособен и е доведен до самостоятелна степен на завършеност.
 4.  “Подмярка” е съвкупност от дейности, спомагащи зт прилагане приоритетите на ПРСР 2014 – 2020 г. Подготовка на продукцията за продажба включва еднт или комбинация от дейности, свързани с почистването, подготовката за съхранение, съхранението, сортирането, маркирането, опаковането и транспортирането на земеделски продукти.
 5.  “Ползвател” е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г.
 6. “Предпроектно проучване”  са   анализите по  чл.   28, ал.   8, становища и     доклади за

енергийна ефективност и доклади за екологична устойчивост на проекта.

 1.  “Преработка на селскостопански продукти” е всяко обработване на селскостопански продукт, в                       резултат на   което се получава    продукт,   който  също е  селскостопански  продукт,  с

изключение на дейностите, извършвани в стопанството, необходими за приготвяне нт животински или растителен продукт за първа продажба.

 1.  “Принос в натура” е предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионлна работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.
 2.  “Проверка на място” е проверка по смисъла на Регламент (ЕС) № 809/2014.
 3.  “Проект” е заявление за подпомагане заедно с всички изискуеми документи, както и съвкупността    от  материални   и  нематериални   активи   и свързаните  с  тях  разходи,    заявени от

кандидата и допустими за финансиране по ПРСР 2014 – 2020 г.

 1.  “Професионални умения и компетентности” означава завършено средно или висше образование в областта нт селското стопанство или ветеринарната медицина, или икономическо образование със земеделска                       насоченост,  или  удостоверение зт       завършен   курс    от 150     част        в

областта на селското стопанство или за завършено обучение от 150 часа по част от професия или получена степен на професионлна квалификация по професии и специалности от професионлно направление с код 621 “Растениевъдство и животновъдство” или с код 3451203 “Земеделско стопанство”, или професионлно направление с код 640 “Ветеринарна медицина”.

Удостоверението за завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство трябва да бъде издадено от висше училище, акредитирано по Закона за висшето образование с актуални акредитации за обучение по минимум едно от професионалните направления “Растениевъдство”, “Растителна защита”, “Животновъдство” и “Ветеринарна медицина”. Удостоверението за завършено обучение от 150 часа по част от професия или получена степен на професионална квалификация трябва да бъде издадено от някоя от институциите по чл. 18, т. 1, 2, 5 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение, които следва да имат право да обучават по специалността, по която е издадено удостоверението, а за центровете за професионално обучение (ЦПО) се изисква и да бъдат вписани в Регистра на лицензираните ЦПО към Националната агенция за професионално образование и обучение.

 1.  “Публична финансова помощ” е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във (финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти по смисъла на Директива 2004/18/БО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги (ОВ L 134, 30.4.2004 г. и Българско специално издание: глава 06, том 8), ще се разглежда като обществен дял.
 2.  “Първично селскостопанско производство” е производство на растителните и животинските продукти, изброени в Приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на Европейския                                 съюз,   както   и      памук, без да                се извършват          никакви по-нататъшни                         операции,   с

които се променя естеството на тези продукти.

 1.  “Първична преработка на    пчелен                               мед”    е процес на преработка,                                           в               който основна

суровина е пчелен мед в сурово състояние.

 1.  “Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка и управление на проекта” са разходи, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане и такива по време на изпълнение на проекта, които задължително включват подготовка на заявление за подпомагане, изработка на бизнесплан, анализ за икономическа устойчивост на проекта и подготовка на заявки за плащане, включително отчитане и управление на проекта.
 2.  “Разходи за инвестиции за обикновена подмяна” са разходи за замяна на активи, които не водят до подобряване на цялостната дейност на кандидата.
 3. “Рефинансиране  на  лихви” е     възстановяване на извършените     разходи за лихви  по

заеми.

 1.  “Стандартен производствен обем” е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в евро по таблица съгласно приложение № 14.
 2.  “Схеми за директно подпомагане” са правилата за предоставяне на финансова помощ, уредени в Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ, L 347/608 от 20 декември 2013 г..
 3. ” Съпоставими  оферти”   са  оферти,  които     отговарят на запитването   за  оферта на

кандидата и съдържат:

а) еднотипни основни технически характеристики – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на машини и земеделска техника;

б) общ      капацитет   на оборудването   – в случаите,  когато   се  кандидатства   за разходи за

закупуване на оборудване;

в) количествено-стойностни сметки – в случаите, когато се кандидатства за разходи за извършване на строително-монтажни работи.

 1.  “Трайни насаждения” са площи, заети с овощни и лозови насаждения, бамбук, черница, камъш, ракита за плетене на кошници, медоносни дървесни видове за производството на мед, други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производството на биоенергия, ягодоплодни, разсадници зт лозов посадъчен материл, овощни дръвчета, декоративни храсти и горски фиданки и други насаждения с вегетационен период повече от две години.
 2. “Уникален идентификационен   номер”                          е   регистрационен номер,  който                                       се   издава на

кандидата от служител в РА след положително становище от извършен преглед на документите към заявлението за подпомагане.

 1. “Услуги,             свързани директно     със      земеделската   дейност”                   са                          услуги,  директно

подпомагащи производството на земеделски продукти, включително услуги, извършвани със земеделска техника, агротехнически мероприятия, ветеринарномедицински услуги и услуги за репродуктивна дейност. Не се считат за “услуги, директно свързани със земеделската дейност” услуги:

а) свързани с продажбата и/или ремонт и/или наем на земеделска техника;

б) свързани с продажбата на земеделски продукти, включително семент и посадъчен материл, с изключение на случаите, в които тя се извършва от производителя на тези продукти;

в) свързани с продажбата и съхранението на торове и препарати за растителна защита.

 1.  “Форсмажорни обстоятелства” са:

а) смърт на ползвателя на помощта;

б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя на помощта;

в) конфискация нт голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е подписан договорът за предоставяне на финансова помощ;

г) тежко природно бедствие, въздействало сериозно върху земята в имота;

д) разрушаване на животновъдните постройки в имота в резултат на инцидент;

е) епизоотично заболяване, засегнало изцяло или частично животните на земеделския производител.

 1.  ' ' Частичен отказ з а финансиране” е отказът дт с е финансират част от з аявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по ПРСР 2014 – 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 9а от Закона за подпомагане на земеделските производители.

§ 3. До 1 септември 2015 г. министърът на земеделието и храните ограничава допустимостта на                                   проекти  за  колективни   инвестиции  и   интегрирани  проекти  в   заповедите за

прием на заявления за подпомагане по чл. 35.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2
Списък на допустимите непреработени земеделски продукти

Растениевъдство

1

Зърнено-житни култури

2

Зърнено-бобови култури

3

Маслодайни култури

 


4

Технически култури (с изключение на тютюн)

5

Зеленчукови култури

6

Медицински и ароматни култури

7

Медоносни и лечебни трайни насаждения

8

Овощни култури (семкови, костилкови, орехоплодни, ягодоплодни, южни култури)

9

Фуражни култури

10

Лозя

11

Цветя

12

Семена и посадъчен материал

13

Гъби, включително диворастящи видове, специално отглеждани в земеделското стопанство на кандидата с цел продажба

14

Трюфели

15

Бързорастящи дървесни видове, използвани като биомаса за производство на биоенергия

16

Други живи растения

Животновъдство (включително непреработените продукти, получени в резултат

на отглежданите по-долу животни)

1

Говеда (крави) – всички видове, включително и за разплод

2

Биволи (биволици) – всички видове, включително и за разплод

3

Овце – всички видове, включително и за разплод

4

Кози – всички видове, включително и за разплод

5

Свине – всички видове, включително и за разплод

6

Коне – за месо, и коне от застрашени местни породи, включени за подпомагане по мярка 10 “Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

7

Зайци

8

Пттци (в т.ч. бройлери, кокошки носачки, пуйки, гъски, щрауси, пъдпъдъци, фазани)

9

Пчелни семейства

10

Буби

11

Охлюви

12

Калифорнийски червей

13

Други селскостопански живи животни
Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2

 

 

Списък на инвестиционни разходи, свързани с прилагане на Директива на Съвета от 12 декември 1991 г. зз опазване на водите от ззмърсяване с нитрати от селскостопански източници (91/676/ЕИО)(ОВ L 375, 31.12.1991 г.)

1

Закупуване/придобиване, строителство/обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвани за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

2

Закупуване/инсталиране на машини, оборудване и съоръжения, необходими за транспортиране, съхранение, оползотворяване на биомаса/животински отпадък и за опазване на водите/водоизточниците от замърсяване с нитрати от земеделски източници

3

Изграждане/модернизиране/оборудване на съоръжения за съхраняване на животински и растителен торов отпадък

4

Изграждане/модернизиране/оборудване на съоръжения за съхраняване на минерални торове, необходими за производствената дейност на стопанството

5

Изграждане/модернизиране/оборудване на съоръжения за съхраняване на отпадни води от процеса на силажиране

 
Приложение № 3 към чл. 6, ал. 2, т. 1Списък на общините, чиито земи попадат в нитратно уязвимите зони

Община

Обхват на уязвимата зона по надморска височина, метри

1

2

3

1

Аврен

*

2

Айтос

до 100

3

Аксаково

*

4

Алфатар

*

5

Антоново

*

6

Балчик

*

7

Белене

*

8

Бойчиновци

*

9

Болярово

до 250

10

Борован

*

11

Борово

*

12

Братя Даскалови

до 250

13

Брегово

*

14

Брезово

до 300

15

Брусарци

*

16

Бургас

*

17

Бяла – Русенска обл.

*

 

 
Бяла Слатина

 
Велики Преслав

 
Велико Търново

 
Венец

 
Ветово

 
Ветрино

 
Видин

 
*

до 200

до 200

*

*

*

до 200

 

 

 

 

 

 

 

 
Враца

до 300

 
*

 
Вълчедръм

 
*

до 300

 
Вълчи дол

 
Върбица

 
*

 
Генерал Тошево

 
*

*

*

до 450

*

*

*

до 200

*

*

*

*

*

до 250

*

до 200

*

*

*

*

*

*

*

 
Главиница

 
Горна Оряховица

 
Гулянци

 
Гурково

 
Г ълъбово

 
Две могили

 
Димитровград

 
Димово

 
Добрич

 
Добричка

 
Долна Митрополия

 
Долни Дъбник

 
Дулово

 
Елхово

 
Завет

 
Златарица

 
Иваново

 
Искър

 
Исперих

 
Каварна

 
Кайнарджа

 
Калояново

 
Камено

 
*

*

*

 
Каолиново

Карнобат

Каспичан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнежа
*
*

до 300

*

*

*

*

до 300

*

*

до 300 до 100

*

*

до 300

*

до 300

до 200

до 100

*

*

*

*

*

до 300

*

*

*

*

до 450

до 150

до 450

*

*

Козлодуй______

Криводол______

Крушари_______

Кубрат________

Левски_________

Летница________

Ловеч_________

Лозница

Лом

Луковит

Любимец

Марица

Медковец

Мездра________

Мизия_________

Минерални бани

Монтана

Несебър

Никола Козлево

Никопол

Нова Загора

Нови пазар

Ново село

Омуртаг

Опака

Опан

Оряхово

Павликени

Пазарджик

Петрич

Пещера

Плевен

Пловдив

 
*

до 100

*

*

 
Полски Тръмбеш Поморие

Попово_________

Пордим________

 

 

 

 

 

94

Провадия

*

95

Първомай

до 300

96

Раднево

*

97

Разград

*

98

Раковски

*

99

“Родопи”

до 300

100

Ружинци

до 200

101

Русе

*

102

Садово

*

103

Самуил

*

104

Свиленград

до 100

105

Свищов

*

106

Севлиево

до 300

107

Силистра

*

108

Симеоновград

*

109

Ситово

*

110

Сливен

до 350

111

Сливо поле

*

112

Смядово

до 100

113

Средец

до 250

114

Стамболийски

*

115

Стара Загора

до 250

116

Стражица

*

117

Стралджа

*

118

Стрелча

до 450

119

Суворово

*

120

Сунгурларе

до 350

121

Сухиндол

*

122

Съединение

*

123

Твърдина

до 400

124

Тервел

*

125

Тополовград

до 350

126

“Тунджа”

*

127

Тутракан

*

128

Търговище

*

129

Хайредин

*

130

Харманли

до 100

131

Хасково

до 250

 


132

Хисаря

до 400

133

Хитрино

*

134

Цар Калоян

*

135

Ценово

*

136

Червен бряг

*

137

Чирпан

до 250

138

Шабла

*

139

Шумен

*

140

Якимово

*

141

Ямбол

*

Забележка. * пълен обхват.

 
Приложение № 4 към чл. 8, ал. 4
Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България

Област

Общини

1

Благоевград

Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда

2

Бургас

Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево

3

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово

4

Велико Търново

Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол

5

Видин

Белоградчик, Бойница, Брегово , Грамада , Димово , Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене

6

Враца

Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин

7

Габрово

Дряново, Севлиево, Трявна

8

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добрич – селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла

9

Кърджали

Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене

10

Кюстендил

Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно

11

Ловеч

Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

 12

Монтана

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово

13

Пазарджик

Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница

14

Перник

Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

15

Плевен

Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг

16

Пловдив

Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, “Марица”, Перущица, Първомай, Раковски, “Родопи”, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря

17

Разград

Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян

18

Русе

Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово

19

Силистра

Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан

20

Сливен

Котел, Нова Загора, Твърдица

21

Смолян

Баните , Борино , Девин , Доспат, Златоград , Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе

22

София област

Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч

23

Стара Загора

Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан

24

Търговище

Антоново, Омуртаг, Опака, Попово

25

Хасково

Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли

26

Шумен

Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино

27

Ямбол

Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа
Приложение № 5 към чл. 22, ал. 1

 

 

 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

БИЗНЕС ПЛАН по

Подмярка 4.1. “Инвестиции в земеделски стопанства”

(име на проекта)

(име на кандидата)

Сума на инвестицията………………………………………………………………………………………………. лв.

(без разходите ро чл. 32, ал. 1, т. 13 на настоящата наредба)

Декларирам, че съм запознат с обстоятелството, че нося наказателна отговорност по Наказа представени от мен неверни сведения.

Подпис/печат:……………………………

Забележки:

 1.  Кандидатът/законният представите на кандидата задължително подписва собственоръчно и страница от бизнес плана (за физическа лица подпечатването не е задължително).
 2.  В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зави за който е изготвен бизнес планът, и спецификата на дейността, за която се кандидатства.
Обща информация

А

Б

Име на кандидата ((физическото лице, юридическото лице, ЕТ)

 

Седалище и адрес на управление

 

Място на извършване на инвестицията

 

Телефон за контакти: Факс:

E-mail:

 

Планиран краен срок за извършване на инвестицията:

 

 

 1. Въведение

А. Кратко описание на проекта:

Б. Очакван резултат след завършване на проекта, в т. ч.

Б.1. Начини за повишаване на конкурентоспособността чрез:


Начини за повишаване на конкурентоспособността на стопанството

Съответствие

(отбележете с Х или V)

А

Б

В

 

Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

 

 

насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

 

 

опазване на компонентите на околната среда;

 

 

спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

 

 

насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

 

 

•Допустимо е отбелязването на повече от едно съответствие.

Обосновка:………………………………. {посяват се мотиви за направениз избор)
Б.2. Подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:
Подобряване на цялостната дейност сна земедтското стопанство

Съответствие

(отбележете с Х или V)

А

Б

В

 

Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, или

 

 

Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, или

 

 

Опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, или

 

 

  

Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, или

 

 

Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство, или

 

 

Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, или

 

 

Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

 

 

•Допустимо е отбелязването на ровене от едно съответствие.

Обосновка:………………………………. (посочват се мотиви за направения избор)

 1. Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност:

А. Кратка информация за дейността на кандидата:

Б. Организация, структура и управление:

Таблица Б. Допълнителна заетост на стопанството, свързана с изпълнението на проекта (попълв кандидатът планира създаване на нови работни места за реализацията на дейностите по прж
приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 9)Средносписъчен брой на персонала за предходна финансова година към датата на подаване на заявление за подпомагане

(за цялото стопанство )

Планиран брой на допълнително наетите на трудово правоотношение лица към датата на подаване на заявката за окончателно плащане

(за реализация на дейностите по проекта)

Средносписъчен брой на персонала, за който кандидатът поема задължение да поддържа за период от 5 години след датата на окончателното плащане

(за цялото стопанство, включително за реализация на дейностите по проекта)

Планиран средносписъчен брой на персонала, увеличен за реализация на дейностите по проекта

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 
Забележки:

 

*                                         В          колона                            “А” се попълва средносписъчният                   брой  на   персонала,               зает    в стопанството                            на кандидата,

посочени в декларацията по чя. 4а ЗМСП.

*                    В колона “Б” се попълва броят на допълнително наети по трудови правоотношениз я ща за реализациз проекта.

*                    В колона “В” се попълва средносписъчният брой на персонала за цялото стопанство, включващ задъя, посочени в колона “А”, както и планираният средносписъчен брой на персонала, увеличен за реализация проекта.

*                    В колона “Г”се попълва разликата между данните от колони “В” и “А”, като данните от тази колоь предвид при оценка на проекта по приоритета по чя. 30, р. 1, т. 9.

 1. Финансов план
 2. 1 Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на проекта.

А. Обект и източници за финансиране на проекта.

Таблица 1. Предмет на инвестицията, за която се кандидатства за подпомагане по проекта (с изключа по чл. 32, ал. 1, т. 13)


Инвестиция

Единична

цена

Стойност *

Включително

Собствени

средства

(%)

Кредит

(%)

Други

(%)

Вид

Модел, порода, тип, сорт, дррги

К-во

Мярк

а

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

Посочва се валутният курс, използван за изчисление стойността на инвестицията

Таблица 2. Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане, но са част от ця инвестицията и без тях обектът не може да бъде завършен и/или да функционира самостоятелно.

Инвестиция

Единична

цена

Стойност *

Включително

Собствени

средства

(%)

Кредит

(%)

Дррги

(%)

Вид

Модел, порода, тип, сорт, дррги.

К-о

Мярк

а

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ Общо__________________________

Посочва се валутният курс, използван за изчисление стойността на инвестицията

 1. 2. Финансово-икономически статус – приходи и разходи А. Приходи

А.1. Приходи от дейността.

Таблица 3. Производствена програма ____________________________________Вид проОукция[1] по години

Мярк

а

Количество/

средногодишна

натовареност

Продукция

Средна цена за единица продукция

П

пр

п

за

износ

за

местния

пазар

за собствено потребление

за

износ[2]

за

местния

пазар

за

изно

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Предходна година/Последен отчетен период

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

I година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

II година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

III година……… n годин/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 
Засята

култура

I година

II година

III…. n година

дка

Среден добив от дка

дка

Среден добив от дка

дка

Среден добив от дка

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо засети площи, дка

 

 

 

 

Забележки:

Таблицата се попълва с размера на земята, която кандидатът се задължава да поддържа за срок до 3 гос микро-,                  малки и  средни  предприятия)     и 5    години  (за   останалите кандидати), считано           от    датата

окончателното плащане по договора за отпускане на финансова помощ.

Когато кандидатът е група/организация на производители, в таблицата се посочва размерът на обуабоп броят на oтрeждaнuте животни от членовете на групата/организацията на производители, с к групата/организацията и                                              се   задължават   да  поддържат         за       срок до 3 години   (за    кандидати микро

предприятия) и 5 години (за останалите кандидати) от датата на окончателното плащане по договор финансовата помощ.

Площта на отглежданите гъби, калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2

Писмена обосновка на капацитета на машините, в т.ч. специализиран транспорт, съоръж съхранение на продукция) и оборудването във връзка с изпълнение на изискването да се произвежда и/или подготвя за продажба само собствена земеделска продукция

Писмена обосновка на капацитета на земеделската техниката. Обосновката трябва да съпо обработваемата земя, сроковете за прибиране на реколтата и други показатели от значение при обраб прибиране на реколтата с техническите показатели на селскостопанските машини, производ (моточаса, дка/ден, т/ден) и др.

Таблица 4.2.1. Описание на площите, предназначени за биологично производство (попълва се в случай подал проект, включващ инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от него ангажименти по мярг

земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 “Агроекологични плащаt “Биологично земеделие” от ПРСР 2007 – 2013 г., и е отбеляза, че проектът му следва да поллчи п помощта при условията на чл. 13, ал. 3 или 5).___________________________________________________________________
Местонахождение на земята/площта, предназначена за биологично производство по проекта, или на животновъдния обект, предназначен за биологично производство (област, община, населено място/№ на животновъдния обект)

Площ на земята (дка)

Животни, отгеждани з животновъдния обект

(вид)

Животни, отгеждани з животновъдния обект

(брой)

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

 

 

Забележки:

Таблицата се попълва с данни за местонахождението, площта и общия размер на земята/площта, биологично производство, а в случаите, когато се кандидатства за инвестиции, изцяло свързани с биолог на животни, се посочва № на животновъдния обект и видът и броят на отглежданите в него животни биологично производство.

В случай     че  кандидатът   е                              получиу   по-висок размер  на финансовата помощ  при условията                    на       чу. 13, а

задължава да поддържа общия размер на земята/площта, посочена в колона В и предназначена за биологг и/или общия брой и вид на животните, посочени в колони Г и Ди предназначени за биологично произвос години (за кандидати микро-, малки и средни предприятия) и 5 години (за останалите кандидати) от дат на окончателното плащане по договора за отпускане на (финансова помощ.

Таблица 4.2.2. Описание на инвестициите, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажиме “Биологично земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 “Агроеколог направление “Биологично земеделие” от ПРСР 2007 -2013 г. (попълва се в случай, че кандидатът включващ инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от него ангажименти по мярка 11 “Биологично зе., 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 “Агроекологични плащания”, направление “Биологи ПРСР 2007 – 2013 г., и е отбелязал, че проектът му следва да получи по-висок размер на помощта при ус ал. 3 или 5).Инвестиция

Единична

цена

Стойност

 

Вид

Молел, порола, тип, сорт, други

К-во

Мярк

а

A

Б

В

Г

Д

Е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

Забележки:

Таблицата се попълва с данните за инвестициите по проекта, изцяло свързани с изпълнявани от кандидат мярка 11 “Биологично земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 “Агроекол направление “Биологично земеделие” от ПРСР 2007 – 2013 г., за които в заявлението за подпомагане е от да получи по-висок размер на помощта при условията на чл. 13, ал. 3 или 5.

В случай че кандидатът е получил по-висок размер на финансовата помощ при условията на чу. 13, а задължава да използва посочените в Таблица 4.2.2 инвестиции изцяло за производство на биологични п данните, попълнени в Таблица 4.2.1, за срок до 3 години (за кандидати микро-, малки и средни предприлг останалите кандидати)                               от  датата на   получаване  на  окончателното    плащане по   договора   за отпуск

помощ.

Площта на отглежданите гъби, калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2

Таблица 4.3. Данни за обработваната от кандидата земя, намираща се в Северозападния район (попъ кандидатът е пода проект, който ще се изпълнява в Северозападния район, и е отбеляза, че проек получи приоритет по чл. 30, а. 1, т. 6, предложение първо)._________________________________________________
Местонаождение на земята/площта, намираща се в Северозападния район, с която се обосновава капацитетът на техниката и/или в която се извършва инвестицията (област, община, населено място)

Площ (дка)

А

Б

В

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

Забележки:

Таблицата се      попълва  с   данни   за     местонахождението,       площта и общия размер    на     земята/площт

Северозападния район, която се съпоставя с данните от Таблица 4.1 на бизнес плана земя с це съответствието с изискванията по чл. 30, ал. 2. В случай че получаването на приоритет по посочения кр станало основание за избор на проекта на кандидата пред тези на останалите кандидати и/или е основан помощта при условията на чу. 31, той се задължава да поддържа общия размер на земята/площта, по намираща се в Северозападния район, за срок до 3 години (за кандидати микро-, малки и средни предприя останалите кандидати) от датата на получаване на окончателното плащане по договора за отпуск помощ.

Таблица 4.4. Данни за обработваната от кандидата земя, намираща се в райони с природни и д ограничения (попълва се в случай, че кандидатът е подау проект, който ще се изпълнява в райони с специфични ограничения, и е отбелязау, че проектът му следва да получи приоритет по чу. 30, ау. 1, второ и по-висок размер на помощта при условията на чу. 13, ау. 2, т. 3).  ______________________________


Местонаождение на земята/площта, намираща се в необлагодетелстван район, с която се обосновава капацитетът на тениката и/или в която се извършва инвестицията (област, община, населено място)

Площ (дка)

А

Б

В

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

Забележки:

Таблицата се попълва с данни за местонахождението, площта и общия размер на земята/площта, нами повече землища на населени места, посочени в Наредбата за определяне на критериите за необлагодетеж териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.), която се съпоставя с да 4.1 на бизнес плана земя с цеу да се установи съответствието с изискванията по чу. 13, ау. 6 или 7 и чу. 30 получаването на приоритет по посочения критерий за оценка е станало основание за избор на проекта , тези на останалите кандидати и/или е основание за отпускане на помощта при условията на чу. 31 и/ш по-висок интензитет на помощта при условията на чу. 13, ау. 6 или 7, той се задължава да поддържа земята/площта, посочена в колона В и намираща се в едно или повече землища на населени места, посоче определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМ (ДВ, бр. 20 от 2008 г.), за срок до 3 години (за кандидати микро-, малки и средни предприятия) и 5 годи кандидати) от датата на получаване на окончателното плащане по договора за отпускане на финансова а Таблица 4.5. Данни за обработваната от кандидата земя, намираща се в защитени зони по Национа мрежа Натура 2000, обявени със заповед на министъра на околната среда и водите (попълва се в случаа подая проект, който ще се изпълнява на територията на места по Натура 2000, и е отбелязая, че прое, получи приоритет по чл. 30, ау. 1, т. 6, предложение трето). ____________________________________________________________
Местонахождение на земята/площта, намираща се в защитени зони зо Натура 2000, с която се обосновава капацитетът на техниката и/или в която се извършва инвестицията (област, община, населено място)

Площ (дка)

№ и дата на заповед на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона по национална екологична мрежа Натура 2000

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

 

Забележки:

Таблицата се попълва с данни за местонахождението, площта и общия размер на земята/площта, намир. зони по Националната екологична мрежа Натура 2000, обявени със заповед на министъра на околнап която се съпоставя с данните от Таблица 4.1 на бизнес плана земя с цеу да се установи съответствието чу. 30, ау. 7. В случай че получаването на приоритет по посочения критерий за оценка е станало осно проекта на кандидата пред тези на останалите кандидати и/или е основание за отпускане на помощта чу. 31, той се задължава да поддържа общия размер на земята/площта, посочена в колона В и намираща а по Националната екологична мрежа Натура 2000, обявени със заповед на министъра на околната среда и 3 години (за кандидати микро-, малки и средни предприятия) и 5 години (за останалите кандидат получаване на окончателното плащане по договора за отпускане на финансова помощ.

Таблица 4.6. Данни за обработваната от кандидата земя, намираща се в селски райони (попъж кандидатът е подая проект, който ще се изпълнява в селски район, съгласно приложение № 4, и е отбеляз(
следва да получи приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 10).
Местонахождение на земята/площта, намираща се в селски район съгласно приложение № 4, с която се обосновава капацитетът на техниката и/или в която се извършва инвестицията (област, община, населено място)

Площ (дка)

А

Б

В

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

Забележки:

Табллцата се попълва л данни за местонахождението, площта и общия размер на земята/площта, нал район, съгласно приложение № 4, която се съпоставя с данните от Таблица 4.1 на бизнес плана мемя с и съответствието с изискванията по ил. 30, ал. 4. В случай че получаването на приоритет по посочения кр станало основание за избор на проекта на кандидата пред тези на останалите кандидати и/или е основан помощта при условията на чл. 31, той се задължава да поддържа общия размер на земята/площта, пос намираща се в селски район, съгласно приложение № 4, за срок до 3 години (за кандидати микро предприятия) и 5 години (за останалите кандидати) от датата на получаване на окончателното плащ отпускане на финансова помощ.

Таблица 5.1. Вид и брой животни, в т.ч. естествения им прираст (за инвестиции в животновъдство)Вид и брой животни, в т.ч. естествения им прираст (за инвестиции в животновъдство)

Животни/птици

I година

II година

III година

IV година

V година

 

вид

порода

брой

брой

брой

брой

брой

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

 

 

 

S…n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

 

 

 

 
Забележка. Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2. Таблица 5.2. Животинска продукция (за инвестиции в животновъдство)__________________________________

Животни/птици

I година

II година

III година

 

 

Вид/Порода

Вид

прооукция

Брой

животни

Продукция (кг, л, др.)

Брой

животн

и

Продукция (кг, л, др.)

Брой

животн

и

Продут

(кг, л,

 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

 

 

 

 

3..М

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

 

 

 

 

 

Забележка. Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2. А.2. Други приходи Таблица 6. Други приходи
Други приходи (вид)

Пуедхдна година/Последен отчетен период

I година

II

година

III година…….. n

годин/

A

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

В    колона  А се    посочват   други приходи,      свързани косвено    с   приходите     от  основна    дейност,  посо

“Производствена програма”.

В колона Б      се   посочва              стойността               на реализираните други                                          приходи                       по   видове за предходната година (

период).

В колона В се посочва предвижданата стойност на други приходи през първата година от периода на бизн

В колони Г и Д се посочва предвижданата стойност на други приходи за целия период на бизнес плана.

В ред “Общо” се посочва сборът от данните в колони Б, В, Ги Д.

Б. Разходи

Б.1. Разходи за дейността

Таблица 7. Разходи за суровини, материали и външни услуги


Вид н/ разходите

Предходна година/Последен отчетен период

I година

II

година

III година…….. n

година

A

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орщо

 

 

 

 

 

В колона А се описва подробно видът на всички извършвани разходи, необходими за осъществяването дейност.

В колона Б се посочва стойността на разходите по вид за предходната година (последен отчетен период) В колона В се посочва прогнозната стойност на разходите за първата година на периода, описан в бизнес В колони Г и Д се посочват слмите на предвижданите разходи за целия период, разглеждан в бизнес плана. В ред “Общо” се посочва сборът от данните в колони Б, В, Ги Д.

Таблица 8. Разходи за заплати и осигуровки


Вид на персонаа

Брой на заетите лица

Месечно

възнаграждение

Орщо

заплати за година

Осигуровки

Орщо за година

A

Б

В

Г

Д

Е

Предходна година/Последен отчетен период

Управленски

 

 

 

 

 

Админнстративен

 

 

 

 

 

Производствен

 

 

 

 

 

Орщо

 

I година

Управленски

 

 

 

 

 

Административен

 

 

 

 

 

Производствен

 

 

 

 

 

Орщо

 

II година

Управленски

 

 

 

 

 

Административен

 

 

 

 

 

Производствен

 

 

 

 

 

Орщо

 

III година

Управленски

 

 

 

 

 

Административен

 

 

 

 

 

Производствен

 

 

 

 

 

Орщо

 

IV година

 
Управленски

 

 

 

 

 

Административен

 

 

 

 

 

Производствен

 

 

 

 

 

Общо

 

V година…….. n година

Управленски

 

 

 

 

 

Административен

 

 

 

 

 

Производствен

 

 

 

 

 

Общо

 

 

Кандидатът, описва подробно разходите за заплати и осигуровки, като посочва: заетия персонал по г административен, производствен) както за предходната година (последен отчетен период), така и за години, включени в бизнесплана.

В колона Б се посочва броят на заетия персонал (по години и по групи).

В колона В се посочва средномесечното възнаграждение на персонала (по години и по групи).

В колона Г се      посочва  годишната    сума на разходите за    заплати    (по   години и по групи),   получена кат

данните в колони В и Б, умножени по 12 месеца.

В колона Д се посочва ссмата за осигуровки (по години и по групи), които са за сметка на кандидата.

В колона Е се посочват общите годишни разходи за заплати и осигуровки, получени като сбор от данните Г и Д.

В редове “Общо ” се посочва сборът от данните за разходите по години от колона Е.

Кандидатите физически          лица и   еднолични  търговци    не    включват   разходи   за   собственото    си  ме

възнаграждение, а само разходите за осигуровки.

Таблица 9. Разходи за амортизация (амортизационен план)

Актив

Дата на придобиване

Цена на придобиване

Период на експлоатация

Амортизационна

норма

Амортизационна

Предходна година/Последен отчетен период

I

година

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

Кандидатът подробно описва разходите за амортизация за активите, свързани с подпомаганата дейнос метод на амортизация трябва да бъде съобразен със Закона за корпоративното подоходно облагане, З< върху доходите на физическите лица или друг приложим за съответния случай нормативен акт).

В колона А се посочва видът, на актива.

В колона Б се посочва датата на придобиване на описаните активи.

В колона В се посочва цена на придобиване на описаните активи.

В колона Г се посочва периодът на експлоатация на описаните активи.

В колона Д се посочва амортизационната норма на описаните активи.

В колони Е, Ж, З и Исе посочва годишната сума на разходите за амортизация.

В ред “Общо ” се посочва сумата на разходите за амортизация по години от колони Е,Ж,Зи И Б.2. Финансови разходи

Б.2.1. Погасителен план на привлечените средства Таблица 10. Погасителен план на привлечените средства

Години

Остатъчна сума в началото на годината

Лихви

Главници

Остатъчна сума в края на годината

A

Б

В

Г

Д

Предходна година/Последен отчетен период

 

 

 

 

I година

 

 

 

 

II година

 

 

 

 

III година…….. n година

 

 

 

 

 

Кандидатът прави погасителен план на привлечените средства, свързани с проекта.

В колона А се посочват годините, за които кредитът ще бъде погасен.

В колона Б се посочва остатъчната ссма в началото на годината.

В колона В се посочва вноската за договорената лихва върху кредита по години.

В колона Г се посочва вноската за главницата по кредита по години.

В колона Д се посочва остатъчната сума в края на годината, получена като разлика между данните о случай че кандидатът ползва приходите от дейността, описана в бизнес плана, за погасяване на други щ свързани с проекта, той следва да включи и погашенията по тях в Таблица 10.

Б.2.2. Разходи за лихви Таблица 11. Разходи за лихви


Вид на кредита

Предходна година/Последен отчетен период

I година

II година

III година……… n

година

A

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

* Кандидатът, описва съществуващите и прогнозните разходи за лихви поотделно за всички кредити, опис В колона А се посочва видът на кредита.

В колона Б се посочват разходите за лихви за предходната година (последен отчетен период).

В колони В, Г и Д се посочват прогнозните разходи за лихви за целия период, описан в бизнес плана.

В ред “Общо” се посочва сборът от разходите за лихви по години, посочени в колони Б, В, Г и Д.

Б.3. Други разходи Таблица 12. Други разходи
Други разходи

Предходна година/Последен отчетен период

I година

II

година

III година

A

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

Кандидатът подробно описва всички други разходи – които са свързани с инвестицията, както и такива, . от приходите, посочени в таблица 6 “Други приходи”.

В колона А се посочва видът на разходите.

В колона Б се посочва общата сума на описаните разходи по вид за предходната година (последен отчетен

В колона В, Г и Д се посочва общата сума на описаните разходи по вид за съответната година.

В ред “Общо ” се посочва сбора от ссмите за други разходи по години от колони Б В, Г и Д.

Б.4. Себестойност

Таблица 13. Себестойност на единица продукция

Вид на продукта

Видове ресурси, необходими за производство единица продукт

К-во за единица продукция

Мярка

Единична

цена

Стойност на разходите за единица продукция по вид

А

Б

В

Г

Д

Е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

В колона А се посочва видът, на всеки от продуктите, посочени в таблица 3 “Производствена програма “.

В колона Б се посочват видове ресурси (суровини, материали, външни услуги и др.), необходими за произв продукция.

В колона В се посочва количество на всеки вид ресурс за производство на единица продукция.

В колона Г се посочва мярка (рам, килограм, брой и др.) на количеството от колона В.

В колона Д се посочва единична цена на всеки вид ресурс.

В колона Е се посочва стойност на разходите за всеки вид ресурс, получена като произведение от данн, колона Д.

В ред “Общо ” в колона Е се калкулира себестойността на единица продукция.

 1. 3 Прогнози за нетните парични потоци на проекта и другите дейности, осъществявани от кандидаг А. Прогноза за нетните парични потоци на проекта.

Таблица 14. Прогноза за нетните парични потоци на проекта


Индекс

Предходна

година/

Последен

отчетен

период

I година

II година

III година

IVгодина… n година

A

Б

В

Г

Д

Е

I. Приходи:

1. Приходи от продажби

 

 

 

 

 

2. Друг приходи

 

 

 

 

 

Общо приходи (1+2)

 

 

 

 

 

II. Разходи:

A. Разходи за дейността:

 

 

 

 

 

3. Разходи за суровини, материали и външни рслуги

 

 

 

 

 

4. Разходи зл амортизация

 

 

 

 

 

5. Разходи зл заплати и ссциални зсигуровки

 

 

 

 

 

6. Други разходи

 

 

 

 

 

Б. Финансови разходи:

7. Разходи за лихви

 

 

 

 

 

Общо разходи (3+4+5+6+7)

 

 

 

 

 

III. Печалба преди облагане (I-II)

 

 

 

 

 

IV. Данъци и такси

 

 

 

 

 

V. Печалба след облагане (III -IV)

 

 

 

 

 

VI. (Финансиране по Програмата

 

 

 

 

 

 

Попълва се:

 1.  Приходи: ред 1 – данните от таблица 3. Производствена програма; ред 2 – данните от таблица 6. Други
 2.  Разходи: ред 3 – данните от таблица 7. Разходи за суровини, материали и външни услуги; ред 4 – данн Разходи за амортизация; ред 5 – данните от таблица 8. Разходи за заплати и социални осигуровки; ре таблица 12. Други разходи; ред 7 – данните от таблица 11. Разходи за лихви;
 3.  Печалба преди облагане                         (1                                   – II): резултатът от разликата между I.                      Приходи (общите приходи) и II

разходи);

 1.  Данъци и такси: данъци и такси, съобразно националното законодателство;
 2.  ПечалУа след облагане (III – IV): резултатът от разликата между III. ПечалУа преди облагане и IV. Дат
 3.  (Финансиране по Програмата: сумата на (финансиране по Програмата;
 4.  Нетен паричен поток (V+4+VI): получава се от сбора между печалбата след данъци, амортизацията по Програмата.

Б. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейности на кандидата Таблица 15. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейности на кандидата


Индекс

Предходна

година

Последен

отчетен

период

I година

II година

III година

IVгодина… n година

A

Б

В

Г

Д

Е

I. Приходи:

1. Приходи от продажби

 

 

 

 

 

2. Друг приходи

 

 

 

 

 

Общо приходи (1+2)

 

 

 

 

 

II. Разходи:

A. Разходи за дейността:

 

 

 

 

 

3. Разходи за суровини, матерхачх х външни услуг

 

 

 

 

 

4. Разходи за амортизация

 

 

 

 

 

5. Дазходх за заплати х ссциалнх зсхгуровкх

 

 

 

 

 

6. Друг разходх

 

 

 

 

 

Б. Финансови разходи:

7. Разходх за лххвх

 

 

 

 

 

Общо разходи (3+4+5+6+7)

 

 

 

 

 

III. Печалба преди облагане (I-II)

 

 

 

 

 

IV. Данъци и такси

 

 

 

 

 

V. Печалба след облагане (III -IV)

 

 

 

 

 

VI. Нетен паричен поток (V+4)

 

 

 

 

 

 

В таблица 15 се попълват приходите, разходите и т.н., съгласно указаното в самата таблица, от дет, свързани с дейността, в която се инвестира.

 1. Показатели за оценка ефективността на инвестицията и финансовите показатели (изчисляват по проекта, така и за цялата дейност на кандидата)

1.1.      Нетна настояща стойност (NPV)

 1.  Определение:

NPV отразява ефекта на времето върху очаквания паричен поток през периода на инвестицията. Необхо условие е NPV да бъде положително число, т.е.NPV> 0.

 1.  Формула за изчисление:

Изчисляване NPV на проекта
п

NCFt

NPV = – Io + ^

 

 

където:

NCF е нетният паричен поток;

1о – сумата на инвестицията (ех разходите по чл. 32, ал. 1, т. 13 на настоящата наредба);

NPV- нетната настояща стойност; r – дисконтов процент (6 %)с

п – броят години, за които е изготвен бизнеспланът;

t – периодът, равен на една година.

Забележка.

NPV > 0. Положителната нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния пог разходите за проекта (инвестицията) и инвестицията се счита за ефективна.

NPV < 0. Отрицателната нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния потс инвестицията не е достатъчна, за да покрие разходите за инвестицията.

NPV = 0. Нетната настояща стойност, равна на нула, показва, че сумата от паричните потоци на проекта да се възвърне инвестираният капитал.

Проектът се счита за икономически жизнеспособен, ако NPV > 0.

1.2.     Изчисляване NPVt на проекта и другите дейности на кандидата

Г

 

 

 
NCFt

 
NCFt

 
п

 
и
f=/
tF 1

 
J

 

 

 

 

 

*           Изчислява се сумата на дисконтираните парични потоци на проекта на кандидата.

*           Изчислява се сумата на дисконтираните парични потоци на другите дейности на кандидата.

Забележка.

NPVf    >0. Положителна  нетна     настояща стойност    показва, че  настоящата  стойност на   паричния  пот

разходите за проекта (инвестицията) и другите дейности на кандидата, следователно инвестицията е ефекти подобряване на цялостната дейност.

NPVf <0.     Отрицателна  нетна настояща   стойност показва,    че настоящата   стойност на     паричния пото

инвестицията не е достатъчна за да покрие разходите за инвестицията и не допринася за подобряване     на цял

NPVf =0. Нетната настояща стойност е равна на нула показва,      че   сумата от    паричните потоци на проекта

да се възвърне инвестирания капитал и не се подобрява цялостната дейност.

Проектът се счита за икономически жизнеспособен, ако NPVf > 0.

2.1.   Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) по проекта

 1.  Определение:

Показателят NPV е минимален критерий за ефективност на инвестицията, но не е достатъчен, затова е изчисли и показателят IRR

 1.  Формула за изчисление:

където:

IRR е вътрешна норма на възвръщаемост;

п – дисконтов процент, при който NPV1 > 0;

r2 – дисконтов процент, при който NPV2 < 0;

Проектът се счита за икономически жизнеспособен, ако IRR > r (6 %).

2.2.   Вътрешна норма на възвръщаемост (IRRi) на другите дейности на кандидата

При определяне на вътрешната норма на възвръщаемост на другите дейности на кандидата се вземат получени в т. 1.2.

Проектът се счита за икономически жизнеспособен, ако IRR1 > r (6%).

3.1.      Индекс на рентабилност (PI) по проекта

 1.  Определение:

Индексът на рентабилност (PI) представлява дохода, който всеки един инвестиран лев ще осигури. Про< одобрение, ако PI > 1, ттй като такава стойност на P1 осигурява ефективността на инвестицията.

 1.  Формула за изчисление:
 2. Изчисляване PI на проекта

 

където:

PI е индекс на рентабилност;

NCF – нетният паричен поток;

lo – сумата на инвестицията (без разходите по чл. 32, ал. 1, т. 13 на настоящата наредба) ', r – дисконтов процент (6 %);

п – броят години, за които е изготвен бизнеспланът; t – периодът, равен на една година.

Проектът се счита за икономически жизнеспособен, ако PI > 1.

3.2.      Индекс на рентабилност (PIi) на другите дейности на кандидатаГ

 

•k

f

 

 

rt

NCFt

 

n

NCFt

у

 

 

£

 

 

t=l

(l±rf

Аше'

1

(l+r/

 

 

PI,

'0

където:

*           Изчислява се сумата на дисконтираните парични потоци на проекта на кандидата.

*           Изчислява се сумата на дисконтираните парични потоци на другите дейности на кандидата. PI – индекс на рентабилност;

NCF – нетен паричен поток;

I о – сума на инвестицията; r – дисконтов процент (6 %);

 

n- брой години, за които е изготвен бизнес-плана;

t – период, равен на една година.

Проектът се счита за икономически жизнеспособен, ако PI1 > 1.

4. Срок на откупуване (PBP)

 1.  Определение:

Срокът на откупване e очакваният брой години, за които се възвръща направената инвестиция.

 1.  Метод за изчисление:

PBP е срок на откупуване на инвестицията в години;

I0 – сумата на инвестицията (без разходите по чл. 32, ал. 1, т. 13 на настоящата наредба);

n – броят години, за които е изготвен бизнеспланът;

t – периодът, равен на една година.

Срокът на откупуване на инвестицията трябва да бъде в рамките на периода на бизнесплана.

 1. Показатели, доказващи че инвестициите водят до подобряване на земеделската дейност на земеделс лицата участници в дружеството кандидат за колективна инвестиция или членовете на група/организация (посочва се кой от показателите показва съответствие с това условие, представя се подробна обоснс необходимост се прилагат допълнителни документи).
Приложение № 6 към чл. 30, ал. 2


Списък на областите/общините, които са в обхвата на Северозападен район съгласно Закона за регионалното развитие

Област

Община

1

Видин

Белоградчик, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село

2

Враца

Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин

3

Ловеч

Априлци, Леттица, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

4

Монтана

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово

5

Плевен

Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Искър, Червен бряг

 

Приложение № 7 към чл. 30, ал. 5
Критерии за оценка на проектиПриоритет

Критерии

Минимално изискване

Масимален брой точки

Точки

1

Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство

 

 

19

 

1.1

Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор “Плодове и зеленчуци”

Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор “Плодове и зеленчуци”

15

Над 50 % – 10 точки; Над 85 % – 15 точки

1.2

Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор “Животновъдство”

Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор “Животновъдство”

15

Над 50 % – 10 точки; Над 85 % – 15 точки

1.3

 

Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор “Етеричномаслени и медицински култури”

Над 5 0 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор “Етеричномаслени и медицински култури”

15

Над 50 % – 10 точки; Над 85 % – 15 точки

1.4

Проекти с комбинация от инвестиции и дейности изцяло в секторите по т. 1.1, 1.2 и 1.3

Над 85 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта се формират от такива, изцяло насочени в най-малко два от секторите по т.1.1, 1.2 и 1.3, като всеки от тези сектори не надхвърля 65 % от общите инвестиционни разходи

16

Над 85 % –

15      точки; 100 % –

16                точки

1.5

Проекти от кандидати – тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство на тютюн

Кандидатът трябва да фигурира в регистъра на данните за изкупения и премиран тютюн за периода 2007 – 2009 г.

3

 

2

Подпомагане на биологичното производство

 

 

15

 

 


2.1

 

Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти

Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти и/или продуктите са в преход към биологично производство

15

Над 50 % – 10 точки; Над 85 % – 15 точки

3

Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост

 

 

10

 

3.1

 

Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства

*

10

До 5 работни места включително –

5 точки;

Над 5 до 10 работни м включително –

8 точки;

Над 10 работни мест

10 точки

4

Подпомагане на проекти, представени от млади земеделски стопани

 

 

5

 

4.1

 

Проекти на земеделски стопани до 40 години, одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007 – 2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014-2020 и не са получаваи подкрепа по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” и подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделските стопанства” от ПРСР 2014 – 2020

*

5

 

5

Подпомагане на кандидати с проекти на територията на селските райони в страната

 

 

10

 

5.1

Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на селски район в страната

*

10

 

 


6

Подпомагане на кандидати с проекти на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения

 

 

18

 

6.1

Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната

*

9

 

6.2

Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения

*

9

 

6.3

Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на места по Натура 2000

*

9

 

7

Подпомагане на проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата

 

 

8

 

7.1

Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата

Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 5 % за земеделското стопанство

8

От 5 % до 10 % включит

4 точки;

Над 10%- 8 точки

7.2

Проекти с инвестиции и дейности за иновации в стопанствата

Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството

8

Над 30 % –

4 точки; Над 50 % –

5 точки; Над 85 % –

8 точки

 

8

Подпомагане на проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите

 

 

8

 

8.1

Проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи изпълнението на интегриран проект в рамките на ПРСР 2014 – 2020

*

4

 

8.2

Проекти за колективни инвестиции и такива, представени от групи/организации на производители на земеделски продукти

*

4

 

9

Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/пли постигане на стандартите на ЕС

 

 

7

 

9.1

Проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи опаване на компонентите на околната среда, и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандратите на ЕС.

Над 3 0 % от д опусимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандратите на Е С

7

Над 30 % –

4 точки; Над 50 % –

5 точки; Над 85 % –

7 точки

 

ОБЩО

100

 

 

Приложение № 8 към чл. 32, ал. 1, т. 4

 

Списък на стандартите на ЕС, за постигането на които се предоставя финансова помощ

Стандарт

Право на ЕС

Национално

законодателство

Дата, от която стандартът е задължи –

телен

Дата на гратисния период

Вид на инвестии

Преходен период за въвеждане на стандарти за качеството на сурово мляко

Анекс VI от Договора за присъединяване на РБългария към Общността; Регламент ([ЕО) № 853/2004

Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти

( обн., ДВ, бр. 23 от 2008 г., изм., бр. 9 от 2009 г., изм.

бр. 27 от 2010 г., изм., бр. 23 от 2

011 г., изм. и доп., бр.

16 от 2012 г., изм. и доп., бр. 94 от 2013 г.)

31.12.2015

31.12.2016

1. Закупуване/изгра

придобиване, подобр сгради, използва производството/съхрг сурово мляко/млечни п ниво стопанство, вкл. опазване на околнат

2. Закупуване/инсталир техника/оборудване за производството/съхран сурово мляко или млечн вкл.такива за опа компонентите на околн

 

 

(Име и адрес на кандидата)
(Дата)

(Име и адрес на оферента)

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Бихме искали да ни представите оферта за:

Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай че тя е по-подробна, може да я приложите към бланката)____________________________________________________________

Вашата оферта трябва да съдържа:

 1. име и адрес на оферента;
 2. техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване;
 3. цена с описание на ДДС;
 4. валидност на офертата.

Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена, да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена по пощата, куриер или доставена лично.___________________________________________________________

Подпис

(печат)

(ме на кандидата)

Забележка – за (физически лица подпечатването не е задължително.

 


Уникален идентификационен номер (УИН)

 

Уникален регистрационен номер (УРН)

 

Попълва се от служител на РА
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

 1. Наименование на

кандидата

М. Наименование на проекта__________

. Уникален идентификационен номер при регистрацията на земеделския стопанин по реда на § 4 ЗПЗП
IV. Описание на кандидата

1. За юридически лица, еднолични търговци и други:ЕИК/БУЛСТАТ:

 

Юридически стат

ут:

 

Районен съд Фирмено дело:

Дата………

Том…….

Стр………..

Парт.

Регистър

2. За физически лица и/или управителя на ЮЛ и/или представляващия кандидата:

Име, презиме,

 

 

фамилия

 

 

ЕГН:

 

Лична карта:

 

валидна до:

 

издадена от:….

 

 
3. За всички кандидати:

 

 
Данни за банкова сметка:

Име на обслужваща

 

банка:

 

IBAN:

 

BIC:

 

Адрес:

 

Седалище/постоянен адрес на кандидата:

 

 
град/село:
ПК

Населено място:

 

Улица, №, блок, вх.,

ап. №:_______________________________________________

Община:…………………….. ……………………………………………………….

Област:……………………… ……………………………………………………….

Адрес за кореспонденция:_______________________________

Населено място:______ град/село:_____________________ ПК

Улица, №, блок, вх.,

ет., ап.:____________________________________________________

Община:…………………….. …………………………………………………………………

Област:……………………… …………………………………………………………………

Телефон, факс, е-mail:    Тел:…………………….. факс:…………………. е-mail:

Упълномощено лице (в случай, че има такова):___________________

Име, презиме,

фамилия____________________________________________________________________

ЕГН:………………………….. ………………………………………………………………………………………………..

Лична карта:………………. ………………………………………………………………………………………………..

Пълномощно №:…………. ………………………………………………………………………………………………..

 1. Описание на проектното предложение

(Подробно описание на проектното предложение се извършва в бизнес плана, приложение към

заявлението за подпомагане)_____________________________________________________

1. Кратко описание на проектното предложение:___________________________________

1.1.     Вид на продукцията:                                                                                                             

(в съответствие с таблица ……………………………………………………………………………………………..

“Производствена                                                                                                                           

програма от бизнес плана) …………………………………………………………………………………………….

1.2.     Сектор:

 

• Строителство/реконструкция на:

• Машини, оборудване, съоръжения за:

• Специализиран транспорт за:

 
• Създаване/презасаждане на трайни насаждения (вид/дка):

13. Кратко описание на инвестицията, за която се кандидатства:

• Нематериални активи:

•Други:

 2. Кандидатствам за финансова помощ със:____________________________________________________

□ Проект на група/

□ Индивидуален проект  □ Интегриран проект       организация на             □ Проект за колективна инвестиция
производители


2.1. Кандидатствам по заповед за определяне на прием:

 

………….. точка……….

 

2.2. Общ размер на разходите по проекта:

(Посочва се размерът на разходите, за които се

 

 

………. лв.

кандидатства)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Минимален размер на финансовата помощ в процентно съотношение спрямо размера на разходите по проекта

50 %

 

2.4. Увеличение за проекти, подадени от млади земеделски стопани

10 %

□ Да □ Не

2.5. Увеличение за интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите

10 %

□ Да □ Не

2.6. Увеличение за проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони

10 %

□ Да □ Не

2.7. Увеличение за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица от 6 до 10 земеделски стопани

10 %

□ Да □ Не

2.8. Увеличение за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка “Биологично земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г.

15 %

□ Да □ Не

2.9. Увеличение за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители

20 %

□ Да □ Не

Общ размер на финансовата помощ1:

(в процентно съотношение спрямо размера на разходите, за които се кандидатства, както и в левова равностойност)

 

…………………… лв.

%

 

 

 

0 За проекти, представени от един земеделски производител, финансовата помощ не може да надхвърля 70 % от размера на разходите, с които се кандидатства по проекта

0 За проекти за колективни инвестиции финансовата помощ не /може да надхвърля 90 % от

размера на разходите, за които се кандидатства по проект

0 В случай че заявената по-горе финансова помощ е в размер над 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, кандидатът се задължава да поддържа съответствие с условията за всяко отбелязано увеличение за срок от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ до изтичане на срока по чл. 22, ал. 9.

лв.

□ Да □ Не

 
(стойност)
Кратко описание на етапа:

3.1.   Първо междинно плащане

 
лв.

 
□ Да □ Не

 
(стойност)

 
Кратко описание на етапа:

 
3.2. Второ междинно плащане (при

инвестиции, включващи СМР и/или създаване на трайни насаждения)

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Инвестиции за постигане изискванията на стандартите на ЕС
Моля, отбележете коя инвестиция от Таблицата за допустими инвестиции за достигането на кой стандарт на ЕС допринася и с кой нормативен документ е въведен този стандарт
Стандарт/законодателство на ЕС и национално законодателство

Вид на разходите, за които се кандидатства съгласно

Таблицата за допустимите инвестиции

Стойност в лева

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 
VI. ПРИДРУЖАВАЩИ ОБЩИ ДОКУМЕНТИ (Моля, отбележете с x/v)

 

 
 1. Нотариално заверено изрично пълномощно – в случай че документите не се подават лично от кандидата


3. Справка-декларация за приходите от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ, получени за предходната или текущата финансова година – за кандидати юридически лица с изключение на такива, които са създадени до 1 година преди датата на кандидатстване и са подали проект в селски район, съгласно приложение № 4, с инвестиции изцяло в сектор “Животновъдство”, “Плодове и зеленчуци” или “Етеричномаслени и медицински култури”, включително с инвестиции, в обхвата на два или повече от тези сектори.

4. Декларация за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството (по образец) – не се изисква за признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти и юридически лица, кандидати за колективни инвестиции.

5. Справка-декларация за обработваната земя/отглежданите животни от членовете на групата/организацията на производители, с които участват в групата/организацията (по образец) – важи за кандидати признати групи/организации на производители.

6. Декларация в оригинал по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни.

7. Декларация за нередности в оригинал.

8. Декларация в оригинал по чл. 10, ал. 5, т. 1.

9. Декларация в оригинал по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката).

 

10. Документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата, по която ще бъде преведена финансовата помощ, получена по реда на тази наредба.

11. Бизнес план (по образец), включително на електронен носител, и таблиците от бизнес плана в електронен формат по образец.

12. Документ, удостоверяващ представителната власт на законния представител на кандидат, създаден по Закона за Селскостопанската академия – важи за юридическите лица, създадени по Закона за Селскостопанската академия.

13. Удостоверение за признаване на групата/организацията на производители – важи за кандидати признати групи/организации на производители.

14. Удостоверение за вписване в Регистъра на вероизповеданията – важи за юридическите лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията.

15. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящата наредба.

16. Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 ЗПЗП, и анкетни формуляри към нея. Към анкетните формуляри се прилага опис, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато в изчисляването на стандартния производствен обем участват животни – не се изисква за признати групи/организации на производители и юридически лица, кандидати за колективни инвестиции .

17. Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 ЗСПЗЗ, която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен обем – важи в случай, че няма регистрирана обработваема земя в ИСАК за текущата към датата на кандидатстване стопанска година.

 
18. Отчет за приходи и разходи за предходната финансова година или последен приключен междинен период – важи за кандидати юридически лица, с изключение на кандидатите, посочени в чл. 8, ал. 4.

19. Инвентарна книга към датата на подаване на заявлението за подпомагане с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване.

20. Удостоверение, издадено от Националната агенция за приходите, че ползвателят на помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане.

21. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за водите.

22. Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията, или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане (когато е учредено срочно право на строеж) – важи в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 1.

23. Документ за собственост или документ за ползване върху имота (земя и/или земеделска земя, и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията), валиден за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, вписан в районната служба по вписванията, а в случай на договор за аренда на земя – и регистриран в съответната общинска служба на МЗХ – важи в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 2 и ал. 2 .

 1. Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ – важи в случаите по чл.

25,  ал. 3, т. 1.

25. Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза “Технически проект” или “Работен проект (работни чертежи и детайли)”, в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) – важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ .

26. Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж – важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно ЗУТ.

27. Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице – важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи .

28. Разрешение за строеж – важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ.

29. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ – важи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти.

30. Одобрен технически/технологичен проект, придружен от предпроектно проучване, изготвен и съгласуван от правоспособно лице – важи в случаите по чл. 28.

 

31. Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в лева или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение – важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки на хартиен и електронен носител (по образец).

32. Договор за (финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски – важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг.

33. Една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС – важи в случаите по чл. 32, ал. 11 и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост.

34. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС, ведно с направени от кандидата запитвания за оферти съгласно приложение № 9 – важи в случаите по чл. 32, ал. 12 и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост.

35. Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител – важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП , а когато избраната оферта не е с най-ниска цена – и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора (важи в случаите по чл. 32, ал. 12).

36. Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на заявлението за подпомагане – важи в случаите – важи в случаите по чл. 32, ал. 1, т. 13.

37. Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане – важи в случай, че се проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост.

38. Удостоверение съгласно чл. 24, ал. 4 от Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър – важи в случай, че проектът включва разходи за производство на пчелни майки по чл. 32, ал. 1, т. 5.

39. Договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и – важи в случай, че кандидатът заявява по-висок размер на помощта при условията на чл. 13, ал. 3 и не се отнася за признати групи/организации на производители.

40. Документ за професионални умения и компетентности – важи в случай, че кандидатът завява по-висок размер на помощта при условията на чл. 13, ал. 2, т. 1 и в случай, че към момента на подаване на заявлението за подпомагане този документ е наличен).

 

41. Документация по проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и – важи в случай, че проектът включва разходи по чл. 32, ал. 1, т. 13, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане от кандидат, който се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.____________________________________________________________


С подписване на заявлението за подпомагане

Декларирам, че:

 1.  Не               съм                    получавал/а публична финансова помощ                                                за  разходите,   за               които кандидатствам за финансиране         с

настоящия проект.

 1.  Нямам изискуеми и ликвидни задължения към ДФ “Земеделие”.
 2.  Осигурил/а съм финансови средства за извършване на инвестицията.
 3.  Запознат/а съм с правилата за отпускане на финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 ■ 2020 г.
 4.  Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл. 313 или чл. 248а от Наказателния кодекс за представяне н неверни сведения.
 5.  Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват действителното правнс положение относно                    посочените      в           тях факти и обстоятелства. Представените от мен частни                                             документи     са             с    вярнс

съдържание, автентични и носят моя подпис.

 1.  Започнал съм отглеждането на животни в собствен/нает животновъден обект и/или стопанисването на земя с цел

производството на земеделска продукция на…………………………………………………………… (ден/мес./год.) – важи за

проекти, подадени от млади земеделски стопани, кандидатстващи за по-голям размер на помощта при условията на чл. 13, ал. 2, т. 1.

 1.  Информиран съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие с разпоредбите на чл. 111 от Регламент (ЕО) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 344, 20.12.2013 г.), както и че те могат да бъда- обработени от одитиращи и разследващи органи на Съюза и на държавите-членки с цел защита на финансовите интереси на Съюза.
 2.  Представените от мен данни на електронен носител са идентични стези, представени на хартиен носител.
 3.  Предварителните разходи по чл. 32, ал. 1, т. 13, направени преди сключване на договора за подпомагане, с осъществени при спазване на Закона за обществени поръчки – само за кандидати, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.
 4.  Се задължавам да придобия съответните професионални умения и компетентности в срок до 36 месеца считано от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ, но не по-късно от датата на подаване н заявка за окончателно плащане – за проекти, подадени от млади земеделски стопани, кандидатстващи за по-висок размер на помощта при условията на чл.13, ал. 2, т. 1 и които не притежават изискуемите професионални умения и компетентности към датата на подаване на заявлението.

Задължавам се за срок от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ до

изтичане на срока по чл. 22, ал. 9 да:

 1.  Обработвам земя в размер не по-малък от размера на земята, обоснована в бизнесплана и одобрена от РА, коятс съответства на капацитета           на      машините,   съоръженията и         оборудването                                      – предмет         на      договора       за    отпускане н

финансовата помощ и финансирани по Програмата за развитие на селските райони.

 1.  Осигуря спазването на условието членовете на представляваната от мен група/организация н производители/лицата, участващи в юридическото лице кандидат за колективна инвестиция, да обработват земя е размер не по-малък от размера на            земята,    обоснована                      в                          бизнес плана и     одобрена                 от    РА,                       която       съответства                     н

капацитета на машините, съоръженията и оборудването – предмет на договора за отпускане на финансовата помощ и финансирани по Програмата за развитие на селските райони.

 1.  Водя всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използвам счетоводни сметки с подходящи номера.
 2.  Съхранявам документите, свързани с подпомаганите дейности.
 3.  Осигурявам достъп  на територията                   на   моето земеделско стопанство за                             извършване на контролни дейности        н

упълномощените за това лица и да показвам необходимите документи за този контрол.

 1.  Инвестициите – предмет на подпомагане, ще се ползват единствено при осъществяване на земеделската дейнос от страна на лицата, участващи в юридическото лице кандидат за колективни инвестиции – важи в случаите на кандидатстване с проект за колективни инвестиции.
 2.  Да поддържам съответствие с условията, станали основание за избора ми пред други кандидати, с изключение н условието по чл. 30, ал. 1, т. 1.

Кандидатствам за сума от____________________________________ лева.

(Сумата трябва да бъде същата като записаната на ред “Сума на разходите” от таблица за допустимите

инвестиции)

Кандидатът/законният представител на кандидата задължително подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнесплана (за физическа лица подпечатването не е задължително).

Дата__________________________________________________   /________________

(име, подпис и печат на кандидата)
IX. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР


 

 

 

 

Точки

Обосновка на

 

 

Минимално

Максимален

 

 

 

заявения брой

Критерии

 

брой точки

(Отбележи с X,

 

 

 

 

изискване

или V)

точки

 

 

 

 

 

 
1.1

Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор “Плодове и зеленчуци”

Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор”Плодове и зеленчуци”

15

Над 50%о – 10 точки – Е Да Над 85%о – 15 точки – Е Да

 

1.2

Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор “Животновъдство”

Над 5 0 %о от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор “Животновъдство”

15

Над 50%о – 10 точки – Е Да Над 85%о – 15 точки – Е Да

 

1.3

Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор “Етеричномаслени и медицински култури”

Над 5 0 %о от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор “Етеричномаслени и медицински култури”

15

Над 50%о – 10 точки – Е Да Над 85%о – 15 точки – Е Да

 

1.4

Проекти с комбинация от инвестиции и дейности изцяло в секторите по т. 11, 1.2 и 1.3

Над 85 %о от допустимите инвестиционни разходи по проекта се формират от такива, изцяло насочени в най-малко два от секторите по т. 1.1, 1.2 и 1.3, като всеки от тези сектори не надхвърля 65 %о от общите инвестиционни разходи.

16

Над 85%о – 15 точки – Е Да 100% – 16 точки – Е Да

 

1.5

Проекти от кандидати – тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители,за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство на тютюн

Кандидатът трябва да фигурира в регистъра на данните за изкупения и премиран тютюн за периода 2007 – 2009 г.

3

Е Да

 

 2

Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти

Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти и/или продуктите са в преход към биологично производство

15

Над 50%о – 10 точки – Е Да Над 85%о – 15 точки – Е Да

 

3

Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства

*

10

До 5 работни места включително –

5 точки

–  Е Да

Над 5 до 10 работни места – 8 точки

–    Е Да Над 10 работни места – 10 точки

–  Е Да

 

4

Проекти на земеделски стопани до 40 години, одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007- 2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014- 2020 и не са получавали подкрепа по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” и подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделските стопанства” от ПРСР 2014- 2020.

*

5

Е Да

 

5

Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на селски район в страната

*

10

Е Да

 

 


6.1

Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната

*

9

Е Да

 

6.2

Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на необлагодетелствани райони и райони с природни и други ограничения

*

9

Е Да

 

6.3

Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на места по Натура 2000

*

9

Е Да

 

7.1

Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата

Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 5 % за земеделското стопанство

8

От 5 %о до 10% включително – 4 точки – Е Да

Над 10°% – 8 точки – Е Да

 

7.2

Проекти с инвестиции и дейности, за иновации в стопанствата

Над 30 %о от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството

8

Над 30 °% – 4 точки – Е Да Над 50 °% – 5 точки – Е Да Над 85 °% – 8 точки – Е Да

 

8.1

Проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи изпълнението на интегриран проект в рамките на ПРСР 2014 – 2020

*

4

Е Да

 

8.2

Проекти за колективни инвестиции и такива, представени от групи/организации на производители на земеделски продукти

*

4

Е Да

 

 

9

Проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС

Над 30%о от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС

7

Над 30%о – 4 точки – Е Да Над 50%о – 5 точки – Е Да Над 85%о – 7 точки – Е Да

 

Общ брой на заявените точки по критериите за оценка на проекта

 

 

 

* Кандидатът отбелязва/посочва         в колона “Точки”    коя част     от   съответния    критерий     изпълнява, а в кол<

“Обосновка на заявения брой точки” посочва мотиви за съответния избор.
Таблица за допустими инвестиции
Вид на разходите

Марка, модел

Количество

Мярк

а

Единична цена без ДДС (лева)

Обща

сума

без

ДДС

(лева)

Обща сума с ДДС** (лева)

Междинно

плащане

(отбележете с X или V коя инвестиция в кое междинно плащане е включена)

№ по ред от списъка с разходите, за които РА има определени референтни цени

I

II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

Разходи за закупуване/придобиване на материални и нематериални активи (без извършване на строително-монтажни работи)*

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Разходи за извършване на строително- монтажни работи **

 

 

1

Подобект 1.

разгърната

застроена

площ

 

м2

 

 

 

 

 

 

 2

Подобект 2.

разгърната

застроена

площ

 

м2

 

 

 

 

 

 

n

Подобект n.

разгърната

застроена

площ

 

м2

 

 

 

 

 

 

III

Бизнес

план

 

бр.

 

 

 

 

 

 

IV

Други разходи, свързани с инвестицията

 

 

1

 

 

 

бр.

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

бр.

 

 

 

 

 

 

Сума на разходите:

 

 

 

 

 

Междинно плащане в размер на:

 

 

 

 

Дата/име/подпис на кандидата/печат

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕРАБОТЕНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ, ДИРЕКТНО СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕДХОДНА ФИНАНСОВА ГОДИНА ИЛИ ПОСЛЕДЕН ПРИКЛЮЧЕН МЕЖДИНЕН ПЕРИОД В ГОДИНАТА НА КАНДИДАТСТВАН1

(попълва се от кандидати юридически лица, с изключение на тези, които са създадени до 1 година преди датата на кандидатстване и са подали проект, който се изпълнява в селски район, съгласно приложение № 4, с инвестиции, изцяло насочени във: сектор “Животновъдство”, “Плодове и зеленчуци” или “Етеричномаслени и медицински култури”, включително с инвестиции, в обхвата на два или повее от тези сектори)

Долуподписаният(та)……………………………………………………………………………………………………………………..

(име, презиме, фамилия)

сл. к. №……………………. ,. издадена от……………………………….. на………………………………………………………..

ЕГН………………………………. , адрес:…………………………………………………………………………………………………. ,

в качеството си на………………………………………………………………………………………………………………………….

(представляващ, управител)

на фирма………………………………………………………………………………. с ЕИК                                                   

(наименование на фирмата)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 1. За предходната година, последен приключен междинен период, обхващащ/а периода от……. /………….. г. до

…………… /………….. г., представляваното от мен дружество/управляваното от мен земеделско стопанство има

следните видове приходи:

1.1. Приходи от растениевъдство и животновъдство, включително получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности:
Таблица 1

Вид на растителния/животинския продукт

Приходи (лв.)

 

 

 


 

 

 

 

получен приход от публична финансова помощ, директно свързана с дейностите по производството на горните продукти – общо

 

в т.ч. от финансирания за………………………………………………………………………..

(подробно описание на вида на финансирането и неговия източник)

 

в т.ч. от финансирания за………………………………………………………………………..

(подробно описание на вида на (финансирането и неговия източник)

 

в т.ч. от финансирания за………………………………………………………………………..

(подробно описание на вида на финансирането и неговия източник)

 

Общо

 

 

Продукти на растениевъдството/животновъдството, които се преработват от кандидата, не се посочват в Таблица 1. Крайният продукт в резултат на тяхната преработка се посочва в Таблица 2.

1.2.    Приходи от производство на преработена земеделска продукция (растителна и животинска), включително получе! публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности:

Таблица 2
Вид на преработения растителен/животински продукт

Приходи (лв.)

 

 

 

 

получен приход от публична финансова помощ, директно свързана с дейностите по производството на горните продукти – общо

 

в т.ч. от финансирания за……………………………………………………………………

(подробно описание на вида на (финансирането и неговия източник)

 

в т.ч. от финансирания за……………………………………………………………………

(подробно описание на вида на финансирането и неговия източник)

 

в т.ч. от финансирания за……………………………………………………………………

(подробно описание на вида на (финансирането и неговия източник)

 

 

 

Общо

 

 

1.3.    Приходи от извършване на услуги, директно свързани със земеделската дейност, включително получена публичн; финансова помощ, директно свързана с извършването на тези услуги:
Таблица 3


Вид на услугите, директно свързани със земеделската дейност

Приходи (лв.)

 

 

 

 

 

 
получен приход от публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези услуги – общо

 

в т.ч. от финансирания за…………………………………………………………………………

(подробно описание на вида на финансирането и неговия източник)

 

в т.ч. от финансирания за…………………………………………………………………………

(подробно описание на вида на финансирането и неговия източник)

 

в т.ч. от финансирания за…………………………………………………………………………

(подробно описание на вида на (финансирането и неговия източник)

 

Общо

 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.
дата гр…

Декларатор

(подпис, печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА МИНИМАЛНИЯ СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ НА СТОПАНСТВОТО КЪМ ДАТАТА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ

(Декларацията се попълва от земеделски стопани и лицата, участващи в юридическо лице – кандидат колективна инвестиция)

Долуподписаният(ата)……………………………………………………………………………………………………………………….

(име, презиме, фамилия)
на

с л. к. №…………………. , издадена от

ЕГН……………………….. , адрес:………..

в качеството си на

(представляващ, управител) на фирма…………………………………………………………………………………………………………… с ЕИК

(наименование на фирмата)

 

За определяне на минималния стандартен производствен обем (СПО) на стопанството за текущата спрямо подаван на заявлението за подпомагане стопанска година отглеждам:

I. Следните земеделски култури,

регистрирани в ИСАК:

Земеделска

култура

Площ, служеща за изчисление на СПО (дка)

Засадени/

засети

ДА/НЕ

С намерение за засаждане/

засяване

ДА/НЕ

Период, в рамките на който ще се извърши засаждането/

засяването

Поземлен/и имот/и, върху които ще се извърши засаждането

засяването

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. Следните земеделски култури, описани в анкетната карта за регистрация като земеделски стопанин:

 

 
Земеделска

култура

Площ, служеща за изчисление на СПО (дка)

Засадени/

засети

ДА/НЕ

С намерение за засаждане/

засяване

ДА/НЕ

Период, в рамките на който ще се извърши засаждането/

засяването

Поземлен/и имот/и, върху които ще се извърши засаждането

засяването

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Следните земеделски култури, за които съм предоставил документи за собственост, ползване на земята и/или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 ЗСПЗЗ:
Земеделска

култура

Площ, служеща за изчисление на СПО (дка)

Засадени/

засети

ДА/НЕ

С намерение за засаждане/

засяване

ДА/НЕ

Период, в рамките на който ще се извърши засаждането/

засяването

Поземлен/и имот/и, върху които ще се извърши засаждането

засяването

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Следните видове животни, за които към анкетната карта съм приложил опис, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и/или съм регистрирал в ИСА

 

 

 

дата………… Декларатор…………………………………………………………………………………………………………………

гр……………. (подпис, печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният(ата)………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

сл. к. №…………………… , издадена от                                                  на .

ЕГН………………………….. , адрес:………………………………………………………

в качеството си на

(представляващ, управител)

на фирма……………………………………………………………………………… с ЕИК ..

(наименование на фирмата)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ СЪС СЛЕДНОТО:

Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични данни по смисъла на чл от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни i идентификационен номер 197214.

ДФЗ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по програмите, схемите и мерки прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за подпомагане на земеделските производите наредбите, свързани с директните плащания на площ, Програмата за развитие на селските райони и наредби свързани с прилагането й, Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”, европейското законодателств предвидени в други нормативни актове дейности.

Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и мерките, прилагани

ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица, не се предоставя на трети лица, ос при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен акт случаи.

Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни: три имена, Е адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и допълнителни данни, необходими i връзка с участието по съответните схеми и мерки, прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване, за упълномощен лица, ДФЗ обработва следните категории лични данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).

При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите. Вс физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват от ДФЗ, и право коригиране на същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.

Дата:________ Декларат

(подпис)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 19 И 20 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични данни по смисъла на 4J от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни i идентификационен номер 197214.

ДФЗ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по програмите, схемите и мерки прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за подпомагане на земеделските производите наредбите, свързани с директните плащания на площ, Програмата за развитие на селските райони и наредби свързани с прилагането й, Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”, европейското законодателств предвидени в други нормативни актове дейности.

Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и мерките, прилагани ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица, не се предоставя на трети лица, ос при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен акт случаи.

Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни: три имена, Е адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и допълнителни данни, необходими i връзка с участието по съответните схеми и мерки, прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване, за упълномощен лица, ДФЗ обработва следните категории лични данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).

При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите.

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват от ДФЗ право на коригиране на същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.

Декларация за нередности [3]

Долуподписаният(ата)…………………………………………………………………………………………..

(име, презиме, фамилия)

с л. к. №………………….. ,.. издадена от………………………………………………………………… на .

ЕГН………………………. , адрес:…………………………………………………………………………………

в качеството си на…………………………………………………………………………………………………

(представляващ, управител)

на фирма…………………………………………………………………………………………………….. с ЕИК

(наименование на фирмата)

– кандидат по подмярка 4.1. “Инвестиции в земеделски стопанства”,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 1.  Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламен на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейс фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дел рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, а именно:

“Нередност” означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

Всички форми на корупция са също нередност.

 1.  Запознат/а съм с              определението    за измама съгласно чл. 1,                    параграф                                    1,    буква          “а”                                   от    Конвенцията за защита

финансовите интереси на Европейските общности, а именно:

Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:

– Използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общно

 

или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;

–            Укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходн подточка;

–            Използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;

–            Злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.

 1. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и измами или съмнение за нередности и измами, а именно:

–            до служителя по нередности в РА.

При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нереднос със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от следните органи:

–            до изпълнителния директор на РА;

–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  до Ръководителя на Управляващия орган на “Програмата за развитие на селските райони 2014      – 2020 г.”;

–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е Управляващият орган на “Програмата за развитие на селск райони 2014- 2020 г”;

–            до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси Европейските общности, и до Ръководителя на дирекция “Защита на финансовите интереси на Европейския съ (АФКОС)” в Министерството на вътрешните работи;

–            до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.

Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра – по един за деклариращия и за РА.

дата………….. Декларатор……………………………………………………………………………………………………………….

гр……………… (подпис, печат)

относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква “а” от Регламент (ЕС Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета

Долуподписаният(ата)……………………………………………………………………………………………………………………….

(име, презиме, фамилия)

с л. к. №………………….. , издадена от…………………………………………………………………. на……………………………. ,

ЕГН………………………. , адрес:…………………………………………………………………………………………………………….. ,

в качеството си на……………………………………………………………………………………………………………………………..

(представляващ, управител)

на фирма…………………………………………………………………………………………………….. с.. ЕИК………………………..

(наименование на фирмата)

– кандидат по подмярка 4.1. “Инвестиции в земеделски стопанства”

 1.  Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидац дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустано! стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива въпроси, и не се намирам в подобна процед' съгласно националните законови и подзаконови актове;
 2.  Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгла законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
 3.  Не     съм   признат     за виновен за                     тежки правонарушения                                               при     упражняване  на   професионална дейност,                 доказан

всякакви средства, които Управляващият орган или РА може да обоснове;

 1.  Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на вноски за социа. осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
 2.  Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в престъпна организа! или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите;
 3.  Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено предоставяне на документ невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана от РА;

договор, финансиран от бюджета на ЕС;

 1.  Представляваният от мен кандидат   не             е в   трудов или друг                                                    договор    за            изпълнение          на ръководни       или  контро.

функции с лице на трудово и/или служебно правоотношение в Управляващия орган или РА до една година прекратяване на правоотношението, в представлявания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притеж, дялове или акции, не е управител или член на орган на управление или контрол;

 1.  При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………….. 20…… г.                                                                                                 Декларатор:……………….

 

(представляващ, управител) на групата/организацията на производители…………………………………….

(наименование на фирмата и правноорганизационна форма) с ЕИК………………………………..

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Членовете на представляваната от мен група/организация на производители обработват земя/отглеждат животы които участват в групата/организацията, както следва:


Членове на групата/организацията

(трите имена, наименование на фирмата)

ЕГН/ЕИК

Видове култури/ животни

Размер на земята (дка)/брой на животните

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

 

 

дата……….. Декларатор……………………………………………………………………………………………………………….

гр…………… подпис

(печат)

Приложение № 11 към чл. 40, т. 2

относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква “а” от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО,

Евратом) № 1605/2002 на Съвета

Долуподписаният(ата)…………………………………………………………………………………………………….

(име, презиме, фамилия)

с л. к. №…………………… , издадена от……………………………………………. на…………………………………. ,

ЕГН………………………. , адрес:…………………………………………………………………………………………….. ,

в качеството си на…………………………………………………………………………………………………………..

(представляващ, управител)

на фирма……………………………………………………………………………………………. с ЕИК…………………….

(наименование на фирмата)

– кандидат по подмярка 4.1. “Инвестиции в земеделски стопанства”

 1.  Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове;
 2.  Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
 3.  Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които Управляващият орган или РА може да обоснове;
 4.  Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

изискана от РА;

 1.  Не съм получил пълен отказ за плащане на финансова помощ поради виновно неизпълнение на задължения по договор, финансиран от бюджета на ЕС;
 2.  Представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово и/или служебно правоотношение в Управляващия орган или РА до една година от прекратяване на правоотношението, в представлявания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител или член на орган на управление или контрол;
 3.  При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

20 г.                                                                             Декларатор:

 

 1.  Заявка за авансово плащане (по образец).
 2.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от ползвателя на помощта.
 3.  Банкова гаранция.
 4.  Свидетелство за съдимост на ползвателя на помощта – физическо лице, от представляващия ползвателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и членовете на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, а в случай, че членове са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му – оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта. Когато за някое от лицата свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя в легализиран превод – оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта.
 5.  Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателят на помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие, от ползвателя на помощта.

6 Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е обявен в процедура по несъстоятелност, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие. Представя се само от ползвател на помощта, при който това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър.

 1. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е в процедура по ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие. Представя се само от ползвател на помощта, при който това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър.

8 Декларация по чл. 10, ал. 5, т. 1.

Приложение № 13 към чл. 45, ал. 1

А.  Общи документи

 1.  Заявка за плащане и попълнена таблица за извършените инвестиции по групи разходи към заявката за плащане, включително формата за наблюдение и оценка на проектите (по образец).
 2.  Удостоверение за вписване в Регистъра на вероизповеданията (за юридическите лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията).

3 Нотариално заверено изрично пълномощно в случай, че документите не се подават лично от ползвателя на помощта, съгласно сключения договор за отпускане на финансовата помощ.

 1.  Копие от регистрационна и анкетна карта (заедно с анкетните формуляри) по реда на наредбата по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (не се изисква за признати групи/организации на производители).
 2.  Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателят на помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие, от ползвателя на помощта.

6 Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно Закона за счетоводството (за едноличните търговци и юридическите лица).

 1. Счетоводен баланс към датата на подаване на заявка за плащане съгласно Закона за счетоводството (за едноличните търговци и юридическите лица).

8 Отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно Закона за счетоводството (за едноличните търговци и юридическите лица).

 1.  Отчет за приходите и разходите към датата на подаване на заявка за плащане съгласно ЗС (за едноличните търговци и юридическите лица).
 2.  Справка з а дълготрайните а ктиви към счетоводния б аланс з а п редходната година съгласно ЗС ( за едноличните търговци и юридическите лица).
 3.  Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към датата на подаване на заявката за плащане съгласно ЗС (за едноличните търговци и юридическите лица).
 4.  Копие от специфични регистри съгласно чл. 32, ал. 4 от Закона за счетоводството – копие от книга за приходите и копие от книга за разходите (за физически лица – ЗП).
 5.  Копие на извлечение от Инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на ползвателя на помощта, доказващо заприходяването на финансирания актив (за едноличните търговци и юридическите лица).
 6.  Декларация по образец (в случай че ползвателят на помощта няма регистрация по ДДС), че ползвателят на помощта няма да упражни правото си на данъчен кредит за активи и услуги, финансирани по ПРСР 2014 – 2020 г.
 7.  Договор за услуги/работи/доставки за всеки обект на инвестицията с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове или евро, срок, количество и начин на доставка ведно с подробна количествено-стойностна сметка, която да е на хартиен и електронен носител. В договорите се описва ДДС.
 8.  Приемно-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и ползвателя на помощта за всеки обект на инвестицията, съдържащ детайлно описание на техническите характеристики и индивидуализиращи данни, когато е приложимо (напр, серийни номера, номер на рама, номер на двигател, др.).
 9.  Копие от лиценз, разрешение и/или регистрация за извършване на подпомаганата дейност/инвестиция съгласно българското законодателство (в зависимост от вида подпомагана дейност).
 10.  Първични счетоводни документи (напр, фактури), доказващи извършените разходи.
 11.  Платежни нареждания, доказващи плащане на одобрените разходи от страна на ползвателя на помощта, заверени от обслужващата банка.
 12.  Пълно банково извлечение от деня на извършване на всяко плащане по проекта, доказващо плащане от страна на ползвателя на помощта, заверено от обслужващата банка.
 13.  Застрахователна полица за всички активи на предмета на инвестицията в полза на Разплащателната агенция, валидна за срок минимум 12 месеца, ведно с опис на имуществото при застраховане на машини, съоръжения, оборудване и прикачен инвентар и покриваща всички посочени в договора за финансово подпомагане рискове за съответния вид инвестиция.
 14.  Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката, придружено от пълно дневно извлечение (в случай че плащането е извършено по банков път).
 15.  Копие от становище на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), удостоверяващо, че земеделското стопанство отговаря на изискванията в областта на хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания (в случай че ползвателят на помощта отглежда животни).
 16.  Копие от становище на БАБХ, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изисква нията на За кона з а за щита на ра стенията , а ко ползвателят на помощта отглежда земеделски култури.
 17.  Декларация по образец, че земеделското стопанство отговаря на всички европейски стандарти, свързани с хигиената и безопасността и контрол на храните (при проект, по който се изисква становище/разрешение от БАБХ).
 18. Копие от удостоверение за регистрация на животновъден обект, ако ползвателят на помощта

 

отглежда животни.

 1.  Декларация за съответствие с всички задължителни стандарти по чл. 50, ал. 3 (по образец).
 2.  Декларация по образец, че земеделското стопанство на кандидата, получаващ подкрепа по подмярка 6.1 от ПРСР 2014 – 2020 г. до 24 месеца от създаването на земеделското стопанство, е достигнало съответния стандарт, включен в одобрения му бизнесплан.
 3.  Декларация от всеки доставчик, че активите, обект на инвестиция, не са втора употреба, съдържаща детайлно описание на техническите характеристики и индивидуализиращи данни, когато е приложимо (напр, серийни номера, номер на рама, номер на двигател, др.).
 4.  Декларация от ползвателя на помощта за наличие или липса на двойно (финансиране за същата инвестиция по други национални и/или европейски програми (по образец).
 5.  Копие от документ, удостоверяващ, че земеделското стопанство отговаря на изискванията за хигиена на фуражите и тяхната безопасност, издаден от БАБХ, в случай на производство на фуражи.
 6.  Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на закупуване на активи чрез финансов лизинг).
 7.  Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП.
 8.  Свидетелство за съдимост на ползвателя на помощта – физическо лице, от представляващия ползвателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и членовете на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, а в случай, че членове са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-късно от 3 месеца преди предоставянето му – оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта. Когато за някое от лицата свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя в легализиран превод – оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта.
 9.  Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е обявен в процедура по несъстоятелност, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие. Представя се само от ползвател на помощта, при който това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър.
 10.  Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е в процедура по ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие. Представя се само от ползвател на помощта, при който това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър.
 11.  Декларация почл. 10, ал. 5, т. 1.

Б. Специфични документи по видове разходи

 1.  Строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда:

а) Разрешително за ползване на строеж и акт образец 16 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) (Наредба № 3 от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията).

б) Удостоверение за въвеждане в експлоатация и акт образец 15 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане.

в) Приемателно-предавателен протокол на хартиен и електронен носител между строителя и ползвателя на помощта за всички извършени строително-монтажни работи.

 1.  Закупуване/придобиване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда:

а) Документ, удостоверяващ правото на собственост на ползвателя на помощта, представен в предвидената от българското законодателство форма.

б) Копие от удостоверение за данъчна оценка на сградите и/или друга недвижима собственост към датата на закупуването им.

3 Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, а именно Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия, в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.

 1.  Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения:

а) сертификат за качество на посадъчния материал;

б) документ за посадъчния материал, издаден от БАБХ или от друго лице, отговарящо на изискванията на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.).

 1.  Закупуване на земя, необходима за изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения:

а) Документ, удостоверяващ правото на собственост на ползвателя на помощта, представен в предвидената от българското законодателство форма.

търговски марки:

а) Копие на патент, издаден от Патентното ведомство, който е предмет на закупуване от ползвателя на помощта.

б) Лицензионен договор, вписан в Патентното ведомство, или друг документ, удостоверяващ правото на ползване на патент от ползвателя на помощта, за срок не по-малък от 9 години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ, с описани финансови условия.

в) Договор за отстъпване на ноу-хау.

г) Документ, доказващ регистрацията на търговската марка.

 1. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, а именно свидетелство за регистрация на моторно превозно средство.

8 Инвестиции за достигане на съответствие с (международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация, а именно – копие от документ (сертификат), удостоверяващ постигането на съответствие с международно признати стандарти.

В.  Специфични документи за доказване на съответствие с критерии за допустимост, критерии за подбор и други ангажименти и задължения на ползвателя на помощта, в това число съответствие с изискванията, даващи право на по-висок размер на финасовата помощ по реда на чл. 13:

 1.  Копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо последната проведена по дата инспекция, или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и (в случай че кандидатът развива биологично производство и е получил приоритет по този критерий при кандидатстване или съответствието с критерия формира минималния брой точки по чл. 31 на тази наредба).
 2.  Справка от НОИ за средносписъчния брой на наетите в стопанството лица към датата на подаване на заявка за междинно/окончателно плащане, когато проектът на ползвателя е бил одобрен за подпомагане поради съответствие с критерия, посочен в чл. 30, ал. 1, т. 11, или съответствието с критерия формира минималния брой точки по чл. 31 на тази наредба или друг подходящ документ според решението на Комитета по наблюдение.

 

текущата стопанска година (за доказване на минималния стандартен производствен обем на стопанството).

 1.  Документ за завършен 150-часов курс на обучение или копие от диплома за завършено средно специално или висше образование в областта на селското стопанство (за млади земеделски стопани, одобрени да получат по-висок размер на финансова помощ по реда на тази наредба) или друг подходящ документ според решението на Комитета по наблюдение.
 2.  Документ за собственост или ползване на земя или заповеди по чл.                                                                  37в,      ал.  4,   10               и            12 от Закона                                                                                                     за

собствеността и ползването на земеделските земи (за доказване на изискването най-малко 50 на сто         от

обработваната от ползвателя земя попада в необлагодетелстван район).

 1.  Документ за собственост или ползване на земя или заповеди по чл.                                                                  37в,      ал.  4,   10               и            12 от Закона                                                                                                     за

собствеността и ползването на земеделските земи (за доказване на изискването за поддържане на определен размер земя, съответстващ на подпомаганата по мярката техника или оборудване).

Приложение № 14 към § 1, т. 44 от допълнителната разпоредба
Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства

Данни за стопанството

ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВОТО В СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ/СТАНДАРТНА    ПРОДУКЦИЯ      (СПО) В ЛЕВА

ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВОТО В ЕВРО


Код по Наредба № 3

Видове култури и категории животни

М.

ед.

Данни на стопанството (основни

култури)

Покаател за СПО (лв./дка; лв ./глава)

 

1

2

3

4

5

 

3001

Обикновена (мека) пшеница и лимец

дка

 

114,00

 

3002

Твърда пшеница

дка

 

112

 

3003

Ечемик

дка

 

101

 

3004

Ръж

дка

 

55

 

3005

Тритикале

дка

 

88

 

3006

Овес

дка

 

54

 

3007

Царевица за зърно

дка

 

145

 

3008

Сорго

дка

 

72

 

3009

Просо

дка

 

43

 

3010

Ориз

дка

 

269

 

3109

Други зърнени култури –

дка

 

51

 

Други зърнени култури –

дка

 

51

 

Други зърнени култури –

дка

 

51

 

 

 

Други зърнени култури –

дка

 

51

 

Други зърнени култури –

дка

 

51

 

3011

Тютюн

дка

 

668

 

3012

Хмел

дка

 

1 019

 

3013

Захарно цвекло

дка

 

22

 

3015

Памук

дка

 

79

 

3016

Лен

дка

 

68

 

3017

Коноп

дка

 

68

 

3018

Слънчоглед

дка

 

110

 

3019

Рапица

дка

 

157

 

3020

Соя

дка

 

97

 

3021

Фъстъци

дка

 

139

 

3119

Други зърнени култури -…………

дка

 

139

 

Други зърнени култури -………….

дка

 

139

 

Други зърнени култури -………..

дка

 

139

 

Други зърнени култури -………….

дка

 

139

 

Други зърнени култури -………….

дка

 

139

 

 

Други зърнени култури -…………..

дка

 

139

 

3023

Маслодайна роза

дка

 

462

 

3024

Кориандър

дка

 

68

 

3025

Анасон

дка

 

68

 

3026

Резене

дка

 

68

 

3027

Лавандула

дка

 

164

 

3028

Салвия

дка

 

68

 

3029

Мента

дка

 

68

 

3030

Валериана

дка

 

68

 

 


3129

Други етерично-маслени и лекарствени култури -………………………………

дка

 

68

 

Други етерично-маслени и лекарствени култури -………………………………..

дка

 

68

 

Други етерично-маслени и лекарствени култури -…………………………………

дка

 

68

 

Други етерично-маслени и лекарствени култури -……………………………….

дка

 

68

 

Други етерично-маслени и лекарствени култури -………………………………..

дка

 

68

 

3032

Фасул

дка

 

219

 

3033

Грах

дка

 

99

 

3035

Леща

дка

 

94

 

3036

Нахут

дка

 

103

 

3139

Други протеинодайни култури -.

дка

 

96

 

Други протеинодайни култури -.

дка

 

96

 

Други протеинодайни култури -.

дка

 

96

 

3037

Царевица за силаж

дка

 

108

 

3096

Фий

дка

 

187

 

3040

Люцерна

дка

 

88

 

3041

Естествени ливади

дка

 

35

 

3159+3149

Други фуражни култури -………..

дка

 

94

 

Други фуражни култури -………..

дка

 

94

 

Други фуражни култури -………..

дка

 

94

 

Други фуражни култури -………..

дка

 

94

 

3042

Картофи

дка

 

660

 

3048+30481

Домати – открито производство

дка

 

1 614

 

30482

Домати – оранжерийни

дка

 

9 753

 

 


3050+30501

Краставици – открито производство

дка

 

1 223

 

30502

Краставици – оранжерийни

дка

 

9 753

 

3052+30521

Пипер – открито производство

дка

 

948

 

30522

Пипер – оранжерийни

дка

 

9 753

 

3053

Зелен фасул

дка

 

393

 

3054

Зелен грах

дка

 

350

 

3058

Тикви

дка

 

721

 

3059

Дини

дка

 

721

 

3060

Пъпеши

дка

 

899

 

3169

Други зеленчуци -…………………….

дка

 

1 087

 

Други зеленчуци -…………………….

дка

 

1 087

 

Други зеленчуци -…………………..

дка

 

1 087

 

Други зеленчуци -…………………..

дка

 

1 087

 

Други зеленчуци -…………………..

дка

 

1 087

 

Други зеленчуци -………………….

дка

 

1 087

 

Други зеленчуци -…………………..

дка

 

1 087

 

Други зеленчуци -………………….

дка

 

1 087

 

Други зеленчуци -………………….

дка

 

1 087

 

Други зеленчуци -…………………..

дка

 

1 087

 

Други зеленчуци -…………………..

дка

 

1 087

 

3074+3075

Семкови овощни видове (ябълка, круша, дюля )

дка

 

989

 

3068+3069+3070+3071+3072

Костилкови овощни видове (череша, вишна, праскова, кайсия, сливи)

дка

 

1 417

 

3078+3079+3080+3081

Черупкови овощни видове (орех, лешник, бадем, кестени)

дка

 

426

 

 

3179

Други овощни видове -…………..

дка

 

944

 

Други овощни видове -…………..

дка

 

944

 

Други овощни видове -…………..

дка

 

944

 

Други овощни видове -………….

дка

 

944

 

Други овощни видове -………….

дка

 

944

 

Други овощни видове -……………

дка

 

944

 

 

Други овощни видове -……………

дка

 

944

 

Други овощни видове -……………

дка

 

944

 

Други овощни видове -…………..

дка

 

944

 

Други овощни видове -……………

дка

 

944

 

Други овощни видове -………….

дка

 

944

 

3082+3083+3077

Ягодоплодни овощни видове (ягода, малина, арония)

дка

 

971

 

3189

Други ягодоплодни -………………

дка

 

971

 

Други ягодоплодни -……………….

дка

 

971

 

Други ягодоплодни -……………….

дка

 

971

 

Други ягодоплодни -………………..

дка

 

971

 

Други ягодоплодни -……………..

дка

 

971

 

Други ягодоплодни -……………….

дка

 

971

 

 

3089

Лозя – десертни

дка

 

273

 

3090

Лозя – винени

дка

 

220

 

3091

Цветя – за рязан цвят

дка

 

8 003

 

3092

Цветя – луковични растения

дка

 

8 003

 

3093

Цветя – саксийни

дка

 

8 003

 

3200

Цветя – оранжерийни

дка

 

12 031

 

3199

Производство на семена/посадъчен материа

дка

 

310

 

3201

Расадници за трайни насаждения

дка

 

2 483

 

3095

Други (угари/други)

дка

 

0

 

30941

Култивирани гъби – култивирани печурки

м2

 

51

 

30942

Култивирани гъби – кладница

м2

 

23

 

4100

Говеда и биволи – общо

бр.

 

0

 

4101

Телета и маачета до 1 г.

бр.

 

473

 

4102

Телета и мачета над 1 г. и под 2 г. за угояване

бр.

 

203

 

4103+4006

Телета и мачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни маакини

бр.

 

648

 

4104+4005

Млечни крави и биволици

бр.

 

2 076

 

4105

Крави от месодайни породи

бр.

 

386

 

4007

Овце – общо

бр.

 

#########

4008 и 4106

Овце – млечни и овце – месодайни

бр.

 

143

 

4112

Други овце (раликата между общия брой на овцете по код 4007 и броя на месодайните и млечните овце по кодове 4008 и 4106)

бр.

0

6

 

4010

Кози – общо

бр.

 

///

 

4011

Кози – майки

бр.

 

182

 

4107

Други кози

бр.

 

106

 

4013

Свине – общо

бр.

 

///

 

4014

Свине – майки

бр.

 

1 708

 

4108

Прасенца под 45 дни

бр.

 

535

 

4109

Други свине

бр.

 

389

 

4016

Птици – общо

бр.

 

///

 

4017

Кокошки – носачки

бр.

 

29

 

4110

Бройлери

бр.

 

20

 

4019

Пуйки

бр.

 

140

 

4020

Гъски

бр.

 

80

 

4021

Пашци

бр.

 

80

 

4023

Щрауси

бр.

 

857

 

4022+4111

Пъдпъдъци и други птици

бр.

 

35

 

4024

Зайци – общо

бр.

 

0

 

4031

Зайкини – майки

бр.

 

293

 

4025

Коне и други еднокопитни

бр.

 

490

 

4027

Пчелни семейства

бр.

 

125

 

4029

Буби – кутийки бубено семе

бр.

 

265

 

4309

Каифорнийски червеи

м2

 

41

 

4030

Охлюви

м2

 

12

 

 

 
 

СПО-

СПО-

 

ПРОВЕРКА НА ФУРАЖНИЯ

фуражни

преживни животни, коне и други

Фуражен излишък

БАЛАНС

култури

еднокопитни

животни

 

 

(1)

(2)

(3)=(1)-(2)

 

0

0

0

 

Фуражни култури – царевица за силаж, фий, фуражни зеленчуци, люцерна, естествени ливади, други фуражни култури.

Преживни животни – Телета и малачета до 1 г.; Говеда и биволи над 1 г. за угояване; Говеда и биволи над 1 г. за разплод и бременни юници; Млечни крави и биволици; Крави от месодайни породи; Овце – млечни и овце – месодайни; Други овце; Кози – майки; други кози.

В повечето случаи стопанствата са във фуражен баланс, т.е. има съответствие между отглежданите от тях преживни животни, коне и други еднокопитни животни (4025) и фуражните култури и СПО на фуражните култури не надвишава тази на тези животни. В този случай СПО на фуражите не се включва в общия икономически размер на стопанството.

Фуражен излишък има тогава, когато СПО на фуражните култури надвишава този на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни. В този случай разликата между сумата от СПО на фуражните култури и на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни се включва в общия икономически размер на стопанството, а не цялата сума от СПО на фуражните култури.

 

2. Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец

 1. ПРИДРУЖАВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ (Моля, отбележете с x/v )

1. В случай на интегрирани проекти – Приложение № А                                                                           □

2. В случай на проект, представляващ колективна инвестиция – Приложение № Б                                □

3. Допълнителни документи, доказващи съответствие с приоритет по критериите за оценка /в случай, че е приложимо/:

3.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване ^ на инвестиции, изпълнени по чл.35 от Регламент 1305/2013.

3.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Становище на БАБХ, от което да е видно кои от предвидените инвестиции в проекта са ^ насочени към постигане на стандартите на ЕС.

3.3.            Резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената система съобразно изискванията на Наредба № РД-16-346 от 2.04.2009 г. за показателите за разход на

енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване        □

на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, изготвени от правоспособни лица, вписани в публичния регистър по чл. 34, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ).

3.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Декларация по чл. 33, ал. 6 от ЗЕЕ, придружена с доказателства за подаването й □ пред АУЕР – важи в случаите, предвидени в ЗЕЕ .

3.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Становище, издадено от правоспособно лице, от което да е видно кои от инвестициите в ^ проекта са свързани с опазване компонентите на околната среда.

3.6.            Документ, издаден от правоспособно лице, удостоверяващ наличието на технологии, които

водят до намаляване на емисиите съгласно Регламент за изпълнение на Директива                              □

2009/125/ЕС.

 1. ДЕКЛАРАЦИИ

7. Не съм получил  пълен отказ за плащане  на  финансова помощ поради виновно неизпълнение     на задължения

2 Декларацията се подписва задължително от кандидата/ползвателя – ФЛ, от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя ЕТ, търговско дружество или юридическо лице, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта. Когато управляващите кандидата/ползвате са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица – членове на управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай, че членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителе! орган, както и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНАТА ЗЕМЯ/ОТГЛЕЖДАНИТЕ ЖИВОТНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГРУПАТА/ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, С КОИТО УЧАСТВАТ В ГРУПАТА/ОРГАНИЗАЦИЯТА

(Декларацията се попълва само от кандидати групи или организации на производители)

Долуподписаният(ата)…………………………………………………………………………………………………………………….

(име, презиме, фамилия)

с л. к. №………………………… , издадена от                                             на

ЕГН………………………………….. ,. адрес:…………………………………………….

в качеството си на

5. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията,

3 Декларацията се подписва задължително от кандидата/ползвателя – ФЛ, от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя ЕТ, търговско дружество или юридическо лице, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица – членове на управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай, че членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган, както и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.

Приложение №12 към чл. 44, ал. 1

б) Актуална скица на земята, издадена не повече от 6 месеца преди датата на подаване на заявката за плащане.

в) Копие от удостоверение за данъчна оценка на земята към датата на закупуване.

 1. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти, права и лицензи, разходи за регистрация на

3 Документ за собственост или ползване на земя или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по отношение на земята, участваща при изчисляване на минималния стандартен обем на стопанството и/или анкетни формуляри от анкетна карта на земеделския стопанин и декларация по образец за видовете култури, засадени от кандидата през

 

[1] В колона А се посочват видовете продукти, които кандидатът произвежда и които са пряко свързани с която кандидатства. В случай че даден вид продукция на кандидата е свързан косвено с дейността, в ко тя се описва в Таблица 6 “Други приходи”.

[2] Посочва се валутният курс, на база на който е калкулирана продукцията за износ.

Таблица 4.1. Сеитбооборот/обработваеми площи по видове култури и среден добив от дка ( растениевъдство) –                                      само за      земята,   която     съответства  на       капацитета на активите,      за   които  се

финансиране

[3] Декларацията се подписва задължително от кандидата – ФЛ, от представляващия и управляващия кандидата ЕТ, търговско дружество или юридическо лице. Когато управляващите кандидата са повече от едно лице, декларацията с попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата, а в случай, че членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.

NivaBG.com

Вашият коментар