петък, ноември 22, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
Агро ДокументиБабхДокументиМЗХПРСР 2014-2020

Одитен доклад за финансовото управление на НССЗ от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

Одитен доклад за финансовото управление на НССЗ от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

208Четения
NivaBG.com

Одитен доклад № 0300100314 за извършен одит за съответствие при финансово управление на Национална служба за съвети в земеделието за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Извършеният одит за съответствие при финансовото управление на НССЗ обхваща периода от 01.01.2013 г. до 31.01.2013 г.

За одитирания период в НССЗ изпълнените информационни срещи, семинари и други мероприятия за безплатни съветнически услуги, с цел подпомагане трансфера на научни знания и технологии в практиката са повече от планираните. Изпълнението на консултантски дейности, осъществени от НССЗ, е в съответствие във всички съществени аспекти с нормативните актове, вътрешните правила и договорите. Извършените разходи за осъществяване на дейностите са законосъобразни.

Организацията на дейността на „Агрохимичната лаборатория” е в съответствие с управленските решения, вътрешните правила и договорите. Осъществяването на агрохимичните анализи допълва и подпомага предоставянето на консултанстките услуги, актуална информация и техническа помощ. Тази дейност създава условия за конкурентно и ефективно земеделие и е добра переспектива за земеделските стопани.

Приходите са осчетоводени в съответствие с вътрешните правила, Индивидулания сметкоплан и утвърдената Счетоводна политика на НССЗ. 

Дейностите по организиране, провеждане и възлагане на обществена поръчка за доставка са в съответствие с нормативните актове и вътрешните правила. Доставени са два автомобила в съотвествие с клаузите на сключения договор.

СФУК, във всяка област на изследване е адекватна и ефективна, с изключение на осъществения предварителен контрол в касовите плащания през 2013 г. 

NivaBG.com

Вашият коментар