вторник, юли 14, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Агро ДокументиБабхДокументиМЗХПРСР 2014-2020

Одитен доклад за финансовото управление на НССЗ от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

Одитен доклад за финансовото управление на НССЗ от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

225Четения

Одитен доклад № 0300100314 за извършен одит за съответствие при финансово управление на Национална служба за съвети в земеделието за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Извършеният одит за съответствие при финансовото управление на НССЗ обхваща периода от 01.01.2013 г. до 31.01.2013 г.

За одитирания период в НССЗ изпълнените информационни срещи, семинари и други мероприятия за безплатни съветнически услуги, с цел подпомагане трансфера на научни знания и технологии в практиката са повече от планираните. Изпълнението на консултантски дейности, осъществени от НССЗ, е в съответствие във всички съществени аспекти с нормативните актове, вътрешните правила и договорите. Извършените разходи за осъществяване на дейностите са законосъобразни.

Организацията на дейността на „Агрохимичната лаборатория” е в съответствие с управленските решения, вътрешните правила и договорите. Осъществяването на агрохимичните анализи допълва и подпомага предоставянето на консултанстките услуги, актуална информация и техническа помощ. Тази дейност създава условия за конкурентно и ефективно земеделие и е добра переспектива за земеделските стопани.

Приходите са осчетоводени в съответствие с вътрешните правила, Индивидулания сметкоплан и утвърдената Счетоводна политика на НССЗ. 

Дейностите по организиране, провеждане и възлагане на обществена поръчка за доставка са в съответствие с нормативните актове и вътрешните правила. Доставени са два автомобила в съотвествие с клаузите на сключения договор.

СФУК, във всяка област на изследване е адекватна и ефективна, с изключение на осъществения предварителен контрол в касовите плащания през 2013 г. 

Вашият коментар