вторник, май 26, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Агро ДокументиДокументиМЗХПРСР 2014-2020

Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

У К А З А Н И Я

 

по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 

            Масиви за ползване по чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделски имоти в съответното землище, заявили изричното си желание за участие в процедурата за създаване на масиви за ползване, с оглед подадените декларации по чл. 69 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. Споразумението се сключва за една стопанска година – времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година /съгласно § 2, т. 3 от ДР на Закона за арендата в земеделието/. Споразумението за създаване на масиви за ползване или разпределението на масивите за ползване се смята за правно основание по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители, а в частта за земите по чл. 37в, ал.3, т. 2 ЗСПЗЗ /т.нар. „бели петна”/ се смята за правно основание, при условие че е извършено плащане за тях.

NivaBG.com

Вашият коментар