събота, март 28, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
БиопрепаратиДокументиИнсектицидиРастителна защитаФунгицидиХербициди

Закон за защита на растенията PDF

Закон за защита на растенията PDF

Гардоприм Плюс Голд

Закон за защита на растенията

Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани със:

1. фитосанитарните мерки по Международната конвенция по растителна защита, одобрена от Конференцията на Международната организация по земеделие и прехранване – ноември 1997 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 32 от 2005 г.) (ДВ, бр. 75 от 2005 г.);

2. опазването на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители;

3. наблюдението, диагностиката, прогнозата и сигнализацията в растителната защита;

4. интегрираното производство на растения и растителни продукти и контрола върху интегрираното производство;

5. фитосанитарния контрол върху растенията и растителните продукти и защитните мерки срещу въвеждането в страната на карантинни вредители по растенията и растителните продукти, и защитните мерки срещу тяхното разпространение в страната съгласно изискванията на Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността;

6. мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309/1 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1107/2009“;

7. изискванията към продуктите за растителна защита с цел защита на здравето на хората и животните и опазване на околната среда, биологичното им изпитване, тяхната употреба съгласно изискванията на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди (ОВ, L 309/71 от 24 ноември 2009 г.), наричана по-нататък „Директива 2009/128/ЕО“, и контрола върху призводството, пускането на пазара, търговията, преопаковането и употребата им;

8. изискванията за извършване на специализирани растителнозащитни услуги и последващия контрол върху тях;

9. мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 2003/2003“;

10. изискванията към торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати и контрола при призводството, пускането на пазара и употребата им. 

NivaBG.com

Вашият коментар