понеделник, юни 17, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро Новини

ЕК предлага въвеждане на задължителни централизирани регистъри за подпомагането по de minimis

Близо 40% от бюджета на ЕС отива за финансиране на проекти от Общата селскостопанска политикаБлизо 40% от бюджета на ЕС отива за финансиране на проекти от Общата селскостопанска политика

До 21 юли заинтересованите страни могат да се включат в обществена консултация за промените по de miminis

Като част от планираните промени в регмамента за схемата на подпомагане по de minimis ЕК предлага въвеждане на задължителни централизирани регистри на помощта de minimis на национално или европейско равнище. Целта е да се повиши прозрачността и да се намали административната тежест за фермерите.

Към момента те използват система за самодеклариране, и тъй като вече няма да е необходимо сами да следят за спазването на правилата (към момента наличието на такива централни регистри е на доброволни начала за държавите членки).

В тази връзка ЕК приканва всички заинтересовани страни да се включат с мнения по планираните изменения на регламента като ще могат да дадат своето мнение до 21 юли.

 

С Регламента de minimis в селското стопанство се изключват малките суми държавни помощи от контрола върху държавните помощи, тъй като се счита, че те нямат отражение върху конкуренцията и търговията в рамките на единния пазар.

След последното преразглеждане през 2019 г. понастоящем държавите членки могат да предоставят подпомагане на селскостопанския сектор в размер до 20 000 EUR на бенефициер за период от три бюджетни години без предварително уведомление до Комисията за одобрение. Ако дадена държава членка разполага с централен регистър на национално равнище за регистриране на помощта de minimis, се прилага по-висок таван от 25 000 EUR за период от три бюджетни години. Освен тези тавани на бенефициер за всяка държава — членка на ЕС, има максимален национален размер за такава помощ (т.нар. „национален лимит“), за да се избегне евентуално нарушаване на конкуренцията.

Какви промени предлага ЕК

 

Увеличаване на максималния таван de minimis на предприятие за три години от 25 000 EUR на 37 000 EUR, за да бъде отчетена инфлацията.
Корекцията на националните лимити се изчислява въз основа на стойността на селскостопанската продукция. За това изчисление с действащите правила се взема предвид референтният период 2012—2017 г. Този референтен период ще бъде удължен на 2012—2023 г., с което става възможно да се вземе предвид повишената стойност на селскостопанската продукция, особено през последните години, като по този начин се увеличава националният лимит за всички държави членки.
Максималният размер на помощта ще се изчислява за период от три години вместо три бюджетни години в съответствие с общите правила de minimis, които не се отнасят само до сектора.

Чрез увеличаването на максималния таван de minimis на дружество, за да се отчете инфлацията, с предложените изменения ще бъдат увеличени възможностите на държавите членки да предоставят подкрепа на земеделските стопани по по-опростен, по-бърз, по-пряк и ефикасен начин, тъй като за такава помощ не е необходимо уведомление до Комисията и одобрение от нейна страна.

ЕК предлага и удължаване срока на действие на механизма по de minimis до 2023 година.