събота, януари 23, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Ето каква подкрепа предлага МЗХГ за младите стопани в новата ОСП

183Четения

Министерството на земеделието вече е предложило проект на интервенция „Подпомагане на млади земеделски стопани чрез директни плащания“ и очаква становищата на бранша.

Интервенцията е с наименованието „Подпомагане на млади земеделски стопани чрез директни плащания“.

Възрастово изискване към кандидатите: в годината на първо подаване на заявление следва да не са навършили повече от 40 години

Период на създаване на стопанството: не повече от 5 години преди кандидатстване по схемата.

Според проекта се запазват базовите изисквания за възрастта на кандидатите – ненавършили 40 години в годината на първо подаване на заявление, периода на създаване на стопанството – не повече от 5 години преди кандидатстване по схемата, и документ за аграрно образование.Годишно плащане за първите до 30 ха /300 дка/, допустими за подпомагане площи, заявени за основно подпомагане на доходите за устойчивост, изплатено допълнително към основното подпомагане, с ежегодно нарастваща ставка.

Това са базови изисквания, които осигуряват ефективно определяне и насочване на финансирането към целевата група земеделски стопани и допринася към привличане и задържане нови на млади земеделски производители в селското стопанство и подновяване на поколенията в сектора.

Въвеждането на максимален праг за площи (30 хектара) за изплащане на подпомагането, от една страна ще позволи насочване на плащането предимно към малките и средни по размер млади земеделски стопани, от друга страна ще позволи разпределяне на финансов ресурс към по-голям брой стопанства.

Условия за допустимост:

– Истински земеделски стопанин (в случай, че се прилага);

– Възраст: кандидати на възраст до 40 год. в годината на първо подаване на заявление;

– Допустими кандидати: Физически (вкл. ЕТ) и юридически лица (ЕООД, ООД и кооперации). Условие за участие на юридически лица- ефективният и дългосрочен контрол по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове да се упражнява от физическо лице на възраст до 40 години. Физически лица упражняват ефективен и дългосрочен контрол върху юридическо лице по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове, ако:

а) са управители или председатели и/или са половината или повече от половината от членовете на управителния орган на дружеството или кооперацията и

б) притежават капитала на еднолично търговско дружество.

– Период на създаване на стопанството: Не повече от 5 години преди кандидатстване по схемата. За създаване на стопанството се счита:

  • датата на регистрация на кандидата за първи път като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г.;
  • датата на подаване от кандидата на заявление за подпомагане;
  • датата на започване на осигуряване на кандидата като земеделски производител, в случай че се осигурява като такъв;
  • датата на вписване на животновъден обект в регистъра по чл. 137, ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

– Придобити професионални умения и познания: При участие за първи път по схемата и/или ако не са предоставяли документи, кандидатите трябва да предоставят до 1 декември на годината на кандидатстване, (един) документ за придобити професионални умения и познания (завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или завършено средно или висше икономическо образование със земеделска насоченост, и/или удостоверение за завършен курс или свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство)

Виктор Павлов