четвъртък, октомври 28, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Ето няколко важи за фермерите срокове

Наближава краят на няколко важни за фермерите срокове. До петък, 15 октомври 2021 г., в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ продължават да се приемат документи по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“. Заявления се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Бюджетът по помощта е 500 000 лв. Срокът за отчитане на отчетни документи за покупка на продукти за борба с вредителите е 29 октомври 2021 г. Срокът за изплащане на средствата е 15 декември 2021 г.

Целта на схемата е ограничаване загубите на продукция, причинени от вредителя по зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии.

Максималният интензитет на помощта е до 100% от разходите по закупуване на продукти и средства за растителна защита за предотвратяване и унищожаване на нашествието от доматен миниращ молец – Tuta absoluta в оранжерии, но не повече от 250 0лв./ха с ДДС.

До 31 октомври  собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, могат да подадат в общинската служба по земеделие по местонахождение на пасищата, мерите и ливадите заявление по образец за участие в споразумение.

Заявлението се подава лично или чрез пълномощник и при възможност се представя и на оптичен носител. Фермерът прилага и декларация, че няма задължения по ал. 12, чл. 34, ал. 6 и чл. 37в, ал. 7, както и задължения към държавния и общинския поземлен фонд. Той не трябва да е свързан по смисъла на Търговския закон с лица, които имат такива задължения.

Виктор Павлов