събота, септември 19, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Ето новостите при директните плащания за Кампания 2020

Като надекларирани ще се приемат всички площи за подпомагане по схемата за обвързана подкрепа, където се установи култура, различна от домати, пипер и краставици

1.21ХилядиЧетения

На среща в Стара Загора, част от информационната кампания на Министерството за Директни плащания 2020, присъстваха над 250 стопани от областта. По време на нея експерти на МЗХГ разясниха предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство през 2020 г.

Експертите от МЗХГ представиха селскостопанска политика, както и новостите в условията по схемите за директни плащания и подаването на заявления.

На събитието бяха представени промените по отношение на подмярка 13.2 “Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни прородни ограничения”. В момента по определения нов обхват тече обществено обсъждане.

За кандидати от райони, които вече не отговарят на условията за подпомагане е предвидена преходна помощ за кампания 2020г. в размер на 25 евро на хектар.
Наръчникът за директните плащания за тазгодишната кампания ще бъде готов и публикуван за нейното начало, което започва на 1 март.

Това увериха от министерството на земеделието, припомняйки, че до 17 февруари продължава обсъждането на промените в наредба 3 за прилагане на схемите за директните плащания. Веднага след одобрението им и обнародването в „Държавен вестник“ наръчникът ще бъде разпратен до общинските и областни служби.

Като надекларирани ще се приемат всички площи за подпомагане по схемата за обвързана подкрепа, където се установи култура, различна от домати, пипер и краставици – оранжерийно производство, моркови, зеле, дини и пъпеши.

Проблемът със схемите за източване на обвързаната подкрепа при зеленчуците предизвиква въвеждането и на нови слоене, по които фонд „Земеделие“ ще налага санкции, съобщиха от ведомството. Субсидии няма да се изплащат за всички за площи, които незаконно са опожарявани и това е доказано от властите в периода до 9 юни, когато приключва кампанията по директните плащания.

Наказания ще има и за разоравани постоянно затревени площи, намиращи се в защитени зони в Натура 2000, което се установи при проверките. Инспекциите ще се извършват автоматично през системата.

В новия наръчник се дава и точно определение на агротехническо мероприятие, според което те представляват съвкупност от технологични операции и дейности, съобразени с биологичните изискванията на вида и сорта, съобразени с района и технологията на отглеждане и включващи спазване на оптимални срокове и норми на сеитба и засаждане, навременно извършване на обработка на почвата в реда и междуредията, торене, напояване, провеждане на растителнозащитни мероприятия за опазване от болести, неприятели и плевели и вписани в дневниците за проведени агротехнически мероприятия и за растителна защита.“.

Средствата се изплащат за допустима площ в стопанството от минимум 5 декара и минимален размер на парцела от 1 дка. Земеделските площи, които се подпомагат, са обработваеми земи, постоянно затревени площи и трайни насаждения, върху които се извършва земеделска дейност, т.е. да се произвежда земеделска продукция, да се извършва паша или да се поддържат в състояние, което ги прави подходящи за обработване или паша, за да бъдат допустими за подпомагане.

Угарте са допустими за подпомагане,

когато върху тях е извършена най-малко една почвена обработка (изораване или дисковане) до 31 май на годината на кандидатстване и максималната височина на тревостоя не надхвърля 0.5 м.

Постоянно затревените площи са допустими за подпомагане, когато на тях има не повече от 100 броя дървета и/или храсти на хектар с височина над 0.5 м.

(за орлова папрат, чемерика, айлант, къпина, клек, хвойна и аморфа – независимо от височината), които са с мозаечно разположение;

разпръснато разположените на тях сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени заемат не повече от 10 % от общата площ, след изключване на компактните (над 100 кв. м.) неподходящи за подпомагане площи;

постоянните пасища се използват за паша, като при заявяването им в ИСАК се следи за гъстота от минимум 0.15 ЖЕ/ха;

ливадите за косене се поддържат с максимален тревостой от 0.7 м във всеки момент на годината;

на постоянно затревените площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша или косене, е извършена минимална земеделска дейност, съгласно Наредбата за критериите за допустимост на земеделските площи и в същото време максималният тревостой във всеки момент от годината не трябва да надхвърля 0.35 м.

Трайните насаждения са допустими за подпомагане, когато:

най-малко 70 % от растенията в парцела след изключване на недопустимите части, са живи (неизсъхнали);

почвената повърхност в междуредията се поддържа с подходящи обработки или косене според прилаганите системи (угарна, чимово-мулчирна, мулчирна или ливадно зачимяване).

Земеделските площи, с които се кандидатства, трябва да бъдат на разположение на кандидата, което се проверява в специализиран софтуер за наличие на регистрирано валидно правно основание.

При попълването на заявлението за подпомагане на земеделските стопани ще бъде предоставен документ, в който са отбелязани допуснатите грешки, които могат да доведат до отказване или намаляване на размера на субсидията. Важно е кандидатът да прегледа много внимателно евентуалните грешки и да прецени дали желае да въведе корекции в заявлението с цел минимизиране и избягване на пропуски.

От изключителна важност е земеделският стопанин да се запознае подробно със съдържанието на заявлението, което подписва. Много съществено е да не пропусне да заяви участие по всички схеми, за които отговаря на условията за подпомагане. Ако е пропуснато да се заяви участие по някоя от схемите след това по нея няма да му бъде отпусната субсидия. Затова е препоръчително земеделският стопанин да обърне изключително внимание на частта от заявлението, в която отбелязва схемите, за които кандидатства за подпомагане

И тази година фермерите ще имат възможност за електронно подаване на документи.

NivaBG.com
Виктор Павлов