неделя, януари 20, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХПРСР 2014-2020СъбитияСъбития

Бюджет на ПРСР 2014-2020

ПРСР 2014-2020

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

317Четения
NivaBG.comКОД Мярка Публични средства, евро Дял на финансиране на ЕЗФРСР,
1 Мярка 1-Трансфер на знания и действия за осведомяване. 25 394 595 90,00%
2 Мярка 2-Консултантски услуги,управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството. 8 254 532 85,00%
3 Мярка 3-Схеми за качество заселскостопански продукти и храни. 2 751 511 85,00%
4 Мярка 4-Инвестиции в материални активи. 753 062 305 82,84%
  в т.ч. Инвестиции към които се прилага основен процент съфинансиране 590 171 519 85,00%
  в т.ч. Инвестиции свързани с изпълнение на агроекологични и свързани с климата ангажименти 30 688 767 75,00%
  в т.ч. Дейности свързани с агроекологични инвестиции 132 202 019 75,00%
6 Мярка 6-Развитие на стопанството и стопанската дейност. 173 421 596 86,31%
  в т.ч. Инвестиции към които се прилага основен процент съфинансиране 127 945 241 85,00%
  в т.ч. Стартова помощ за млади земеделски производители” 45 476 355 90,00%
7 Мярка 7-Основни услуги и обновяване на селата в селските райони. 630 725 910 85,00%КОД Мярка Публични средства, евро Дял на финансиране на ЕЗФРСР,
8 Мярка 8-Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите. 64 309 597 82,53%
9 Мярка 9-Учреждяване на групи и организации на производителите. 7 795 947 90,00%
10 Мярка 10-Агроекология и климат. 290 533 233 75,00%
11 Мярка 11-Биологично земеделие. 102 906 495 75,00%
12 Мярка 12- Плащания по Натура-2000 и Рамковата директива за водите. 62 367 572 75,00%
13 Мярка 13- Плащания за райони,изправени пред природни или други специфични ограничения. 296 938 008 75,00%
14 Мярка 14-Хуманно отношение към животните. 56 859 510 85,00%
15 Мярка 15-Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите. 8 750 000 75,00%
16 Мярка 16-Сътрудничество. 34 795 947 90,00%
17 Мярка 17-Управление на риска. 52 720 055 85,00%
18 Мярка 18 0 0,00%
19 Мярка 19-ЛИДЕР- 129 932 443 90,00%
20 Мярка 20-Техническа помощ. 64 117 647 85,00%
21 Тематична подпрограма по ПРСР 2014-2020 82 174 249 85,00%
  Общо ПРСР 2 847 811 150 82,13%

 

Вашият коментар