петък, май 14, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
СъбитияСъбития

Мярка 12 Плащания по Натура 2000

ПРСР 2014-2020

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

1. Цели на мярката
Да допринесе за опазването на биологичното разнообразие в България чрез опазването на видовете и местообитанията в естествената им среда (in situ) ;
Да подобри опазването на водите в качествено и количествено отношение за осигуряване устойчивото използване на водите.
2. Обхват на подпомагане
Обхватът на тази мярка ще включва всички земеделски земи и горски територии, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000, както и всички земеделски земи, попадащи в обхвата на речен басейн с план за управление.

3. Бенефициенти (включително основни условия за допустимост)
Допустими за подпомагане по тази мярка са земеделски и горски стопани, физически или юридически лица, стопанисващи земеделски земи или горски територии попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000, както и земеделски стопани стопанисващи земеделски земи попадащи в обхвата на речен басейн с план за управление.
4. Финансови условия
Подпомагането по тази под-мярка ще бъде в рамките на:
– максимум 500 € на хектар на година през първите 5 години;
– максимум 200 € на хектар на година;
– минимум 50 € на хектар на година.

5. Други специфични условия за мярката
Земеделските стопани трябва да бъдат регистрирани в ИСАК;
Горските стопани трябва да са собственици на горските територии, попадащи в обхвата на Натура 2000.
Да спазват на територията на цялото стопанство изискванията на Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие.
6. Очакван резултат
Мярката ще допринесе за опазването на биологичното разнообразие чрез опазването на видовете и местообитанията в естествената им среда. Освен това ще доведе и за намаляване на емисиите на опасни вещества във водите, за подобряване опазването на водите в качествено и количествено отношение, за опазването на водните и земните екосистеми и влажните зони, зависещи директно от тях.

 

 

Вашият коментар