неделя, януари 20, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХПРСР 2014-2020СъбитияСъбития

Мярка 15 „Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите“

ПРСР 2014-2020

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

157Четения
NivaBG.com

1. Цели на мярката
Да се запази биологичното разнообразие и да поддържат естествените механизми на саморегулация в горите.
2. Обхват на подпомагане
Обхватът на тази мярка ще включва всички горски територии в България.
3. Бенефициенти
Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията собственици на горски територии;
Общини собственици/управляващи горски територии;
Юридически лица управляващи държавни горски територии;
Юридически лица наематели на горски територии;
Сдружения на горепосочените.

4. Условия за допустимост
За под-мярка „Плащания за горски екологични ангажименти, допустим вид дейности са поемане на ангажименти за срок от пет години, свързани с горската екология, които надхвърлят съответните задължителни изисквания;
За под-мярка „Подпомагане за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси“ допустими са дейности по опазване на горските генетични ресурси.

5. Финансови условия
По тази под-мярка ще се прилага годишно компенсаторно плащане на площ с размер до левовата равностойност на 200 евро/ха.

5. Други специфични условия за мярката
Плащанията покриват само онези ангажименти, които надхвърлят съответните задължителни изисквания, установени от националния закон за горите или друго съответно национално законодателство.
Задълженията се поемат за период от пет.

6. Очакван резултат
Мярката ще допринесе за опазването на биологичното разнообразие чрез опазването на видовете и местообитанията в естествената им среда. Освен това ще доведе и до поддържане на естествените механизми на саморегулация в горите.

Вашият коментар