петък, май 14, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
СъбитияСъбития

На 25 юни 2014 г. приключва приемът по мярката за Преструктуриране и конверсия на лозя

Помощ от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор се отпуска за презасаждане без промяна на местонахождението на лоз

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

На 25 юни 2014 година приключва приемът по мярка Преструктуриране и конверсия на лозя

 

„Преструктуриране и конверсия на лозя” –   Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

———————————————————————————————-

По мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя” се подпомагат следните дейности:

Бюджет – 80,8 млн. евро

1. конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната чрез:

а) презасаждане без промяна на местонахождението на лозята – практики изкореняване, засаждане, изграждане на подпорна конструкция;

б) присаждане – практики присаждане, грижи за присадените лози.

2. преструктуриране на лозята чрез:

а) презасаждане с промяна на местонахождението на лозята – практики изкореняване, засаждане, изграждане на подпорна конструкция;

б) засаждане с права от Националния резерв – практики засаждане, изграждане на подпорна

конструкция.

3. подобряване на техниките за управление на лозята чрез:

а) смяна на формировката със смяна на подпорната конструкция – практики резитби и изграждане на новата подпорна конструкция;

б) изграждане на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения, включително новосъздадени – самата дейност е конкретна практика;

в) смяна на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения – практики смяна на съществуваща с нова подпорна конструкция;

г) изграждане на съоръжения за борба с ерозията в следните форми:

– изграждане на противоерозионна агротехника (оттоко-задържащи или оттоко-отвеждащи бразди и/или колектори, затревени или не) – самата дейност е конкретна практика;

практика;

– изграждане на шахти и канали за отводняване (изграждане, почистване и оформяне на изкопи за траншеи за дренажните тръби, полагане на дренажни тръби) – самата дейност е

конкретна практика;

 

– изграждане или реконструкция на тераси – самата дейност е конкретна практика и е възможно да включва работа (механизирана или ръчна), разходи за закупуване на материали

и транспорт.

д) изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване – самата дейност е конкретна практика и е възможно да включва разходи за закупуване на помпена

станция (генератор, буферен съд, автоматизация), оборудване (тръби, маркучи, скоби, кранове, клапани и др.), работа по инсталиране на системата, материали. Финансовата помощ се определя на база разстояние между редовете на лозовите насаждения (до 1,8 м, до 2,0 м, до 2,5 м, до и над 3,0 м).

 

(2) Посочените в ал. 1 практики включват разходите за материали, труд и транспорт.

 

(3) За дейностите по ал. 1, т. 1, б. „а” и т. 2, б. „а” одобрените кандидати получават обезщетение за загуба на доход в една от следните форми:

1. разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения за определен период от време (право на отложено изкореняване), който не надвишава три години, до края

на преходния режим за правата за засаждане;

2. парично обезщетение – предназначено да компенсира загубата на приходи в периода до встъпване в плододаване на новосъздадените лозови насаждения за определен период от време, който не надвишава три години, с цел полагане на грижи за същите и опазване на околната среда. година следваща годината на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, сключен между одобрения кандидат и ДФЗ.

 

 Недопустими за подпомагане по мярката по чл. 1, ал.1, т. 1 са следните дейности:

1. презасаждане на лозарски парцел със същия винен сорт в съответствие със същата система за култивиране, представляващо обичайно обновление на лозята, които са приключили

естествения си жизнен цикъл;

2. защита от щети, нанесени от диви животни, чрез изграждане на огради или с активна защита, която включва човешки звуци;

3. защита от щети, нанесени от птици, чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи, закупуване на машини за плашене на птици или с активна защита, която включва

човешки звуци;

4. защита от градушка чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи;

5. изграждане на прегради/стени срещу вятър;

6. изграждане на пътища в рамките на лозовото насаждение или които водят до него;

7. подмладяване на лозовите насаждения и попълване на празни места от пропаднали растения с нов посадъчен материал (подсаждане);

8. смяна на формировката от един вид в същия в зависимост от височината на стъблото – нискостъблени, средностъблени и високостъблени.

 

Допустими кандидати

 

Чл. 7. За финансова помощ за дейностите по тази мярка могат да кандидатстват производителите (физически лица, юридически лица – търговци, кооперации по ЗК и ЮЛНЦ

по ЗЮЛНЦ), отговарящи на изискванията на чл. 1, ал. 2, които:

1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие“;

2. нямат изискуеми публични задължения към държавата.

3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

4. не са в производство по ликвидация.

 

Финансова помощ

 

Чл. 8. (1) Максималният размер на финансовата помощ за мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” е до 75 % от стойността на действителните разходи за изпълнение на

всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1.

 

(2) Паричното обезщетение за загуба на доход (ПОЗД) по чл. 5, ал. 3, т. 2 се изчислява на база среден годишен добив на хектар за период от три години преди получаване на право на

презасаждане, умножено по изкоренената площ и умножено по определена със заповед на министъра на земеделието и храните цена за килограм грозде, съгласно приложение № 2.

 

(3) Парично обезщетение за загуба на доход се предоставя само на производители, получили финансова помощ за изкореняване на съществуващи плододаващи лозови насаждения, за които се издава или е издаден акт за презасаждане в съответствие с националното законодателство.

 

 

(4) За създаване на лозови насаждения с права от Националния резерв не се предоставя парично обезщетение за загуба на доход

Вашият коментар