понеделник, юни 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
СъбитияСъбития

За да получат директно подпомагане по схемите в животновъдството, кандидатите трябва да спазват следните основни изисквания

Всички животни от рода на ЕРД трябва да бъдат идентифицирани с лазерно надписана индивидуална ушна марка на двете уши с един и същи идентиф

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

1. Идентификация на животните.

Всички животни от рода на ЕРД трябва да бъдат идентифицирани с лазерно надписана индивидуална ушна марка на двете уши с един и същи идентификационен номер.

Всички животни от рода на ДПЖ, които са родени след 01.01.2010 г. трябва да бъдат идентифицирани с комплект електронни ушни марки (електронна и визуална) на двете уши, с един и същи идентификационен номер.

Животните от рода на ДПЖ, родени преди 01.01.2010 г. могат да бъдат идентифицирани с обикновени (визуални) ушни марки.

 

2. Подмяна на идентификатори.

В случаите, в които ушна марка на животно от рода на ЕРД бъде изгубена или е станала нечетлива незабавно трябва да се подмени с нова (лазерно надписана със същия идентификационен номер).

В случаите, в които ушна марка на животно от рода на ДПЖ бъде изгубена или е станала нечетлива незабавно трябва да се подмени с нова електронна ушна марка.

 

3. Регистър на животновъдния обект.

Идентифицираните животни трябва да са вписани в Регистъра на животновъдния обект – образец ЗХОЖ-69, който се съхранява в животновъдния обект и вписванията в него се извършват от собственика на животните. В Регистъра се отразява и информацията за: подменените идентификатори, движенията на животните и промяна на техния статус. Образец ЗХОЖ-69 е публикуван на страницата на БАБХ, https://www.babh.government.bg/, Документи/Образци на документи/Здравеопазване и хуманно отношение към животните.

 

4. Вписване на животните в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ.

Идентифицираните животни трябва да са вписани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ (ВетИС) от обслужващия животновъдния обект ветеринарен лекар.

За всички идентифицирани животни от рода на ЕРД от Системата на БАБХ (ВетИС) се издава Ветеринарномедицински паспорт, който трябва да се съхранява от собственика на животните.

В Системата на БАБХ (ВетИС) се вписват подменените идентификатори на ДПЖ, като се прави връзка между тях.

Всички движения на животните с цел търговия, смяна на пасище или при движение към кланица трябва да се придружават с Ветеринарномедицинско свидетелство, издадено от Системата на БАБХ (ВетИС).

 

5. Поддържане на заявените животни.

За да получат подпомагане земеделските стопани имат задължение да поддържат заявените животни в срок 100 дни (от 10 юни 2014 г. до 17 септември 2014 г.). Кандидатите за подпомагане могат да извършват замяна на заявени животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по реда и в сроковете, определени с Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане.

Настоящите указания представят кратко описание на схемите за директни плащания и национални доплащания, които ще се прилагат в България през 2014 г. и техните основни изисквания. Правилата за директното подпомагане са определени в следните нормативни актове:

Регламент 73/2009

Регламент 1122/2009

Закон за подпомагане на земеделските производители

Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания

Наредба № 5 от 10 март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища

Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане

Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол

Наредба № 21 от 30 юни 2010 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за национални доплащания към директните плащания.

Вашият коментар