събота, юли 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Европа обръща внимание на лозята и вината

Европейската комисия покани представители на държавите членки на ЕС да участват в група на високо ниво по политиката за виното, където ще бъдат обсъдени предизвикателствата и възможностите пред сектора. Групата ще проведе първото си заседание на 11 септември 2024 г. Организациите на заинтересованите страни също ще бъдат поканени на първото заседание, за да представят своята оценка на ситуацията и перспективите за лозаро-винарския сектор в ЕС, съобщи ЕК, цитирана от БТА.

Еврокомисарят по земеделието Януш Войчеховски обяви създаването на група на високо ниво на заседанието на Съвета по земеделие и рибарство на 27 май 2024 г. в отговор на искания от европейския лозаро-винарски сектор.

През последните две десетилетия лозаро-винарският сектор на ЕС беше история на успеха. Рамкиран от всеобхватна регулаторна система, ЕС е водещ в света с износ, чиято стойност се е утроила през посочения период. Въпреки този успех и значителния му принос към БВП на ЕС, секторът сега е изправен пред значителни предизвикателства поради дългосрочен спад на вътрешното потребление, промяна в потребителските предпочитания и нестабилен и по-малко глобализиран международен контекст, засягащ ключовите експортни пазари. Освен това секторът е изправен пред все по-непредвидими производствени условия и реколти поради изменението на климата.

Лозаро-винарският сектор на ЕС трябва да се адаптира към тези нови реалности, а рамката на политиката трябва да е подходяща за съпътстване на необходимия преход.

Групата на високо ниво по политиката за виното ще служи като форум за справяне с тези предизвикателства и проучване на възможни решения. Тя ще се срещне най-малко три пъти и се очаква да представи заключения и препоръки за бъдещо развитие на политиката до началото на 2025 г.

Контекст

Винарският сектор е стълб на културното наследство на ЕС и има жизненоважен принос за икономиката, обществото и селските райони на Съюза. Веригата за създаване на стойност на виното повишава качеството, устойчивостта и конкурентоспособността на селскостопанския сектор в ЕС. Той създава около 3 милиона преки и непреки работни места на пълен работен ден, повечето от които в селските райони, и допринася за около 130 милиарда евро към БВП на ЕС, включително пряката и индуцирана стойност, генерирана по цялата верига на доставки. На ниво ЕС лозаро-винарският сектор е защитен от задълбочена регулаторна рамка и се подкрепя от програми за подпомагане на виното в страните производителки.

ЕС е световен лидер в производството на вино (60 процента), потреблението (48 процента) и експортната стойност (60 процента). В същото време социалните и демографските промени оказват влияние върху количеството, качеството и видовете консумирано вино. Консумацията на вино е на най-ниското си ниво през последните три десетилетия. Водещите червени вина на ЕС се заменят от по-свежи и по-леки вина или от други напитки, по-лесни за адаптиране към новите вкусове. Традиционните пазари за износ на вина от ЕС са засегнати от комбинация от намаляване на потреблението и геополитически фактори, което води до по-непостоянни модели на внос. Освен това производството става непредсказуемо, като се има предвид изключителната уязвимост на лозаро-винарския сектор към изменението на климата. ЕК работи с държавите членки на ЕС, за да помогне на лозаро-винарския сектор да се адаптира към тези сложни нови реалности. Последните данни за лозаро-винарския сектор могат да бъдат намерени в Обсерваторията на пазара на вино.

Виктор Павлов