събота, февруари 27, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Европейският комитет по регионите поиска Брюксел да насърчи прилагането на разнообразни агроекологични мерки

Продължаващата реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) се определя от членовете на КР като „неизбежна възможност за„ екологизиране “

обработките на почвата и борбата с житните плевелиобработките на почвата и борбата с житните плевели
56Четения

През този месец от Европейския комитет по регионите излязоха със специално становище, с което се иска от Брюксел да насърчи в новия програмен период на ОСП прилагането на по-голямо разнообразие от агроекологични мерки, съобщава порталът arc2020.eu. “Становището подчертава състоянието на европейското селско стопанство, като отбелязва опасностите от глобалното затопляне, деградацията на почвите и унищожаването на биологичното разнообразие и необходимостта земеделието да защитава природните ресурси, да намалява емисиите на парникови газове, да насърчава биологичното разнообразие и да премине към кръгова икономика. Пандемията COVID-19 засили необходимостта от „устойчиви, суверенни хранителни системи“, се казва в позицията на комитета.

Продължаващата реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) се определя от членовете на КР като „неизбежна възможност за„ екологизиране “на селскостопанския сектор, намаляване на отрицателното му въздействие върху околната среда и осигуряване на продоволствената сигурност в ЕС“. За тази цел в становището се предлага бъдещата ОСП да насърчава агроекологични практики като диверсификация на културите, отглеждане на бобови растения, добро и постоянно почвено покритие и рекултивация от земеделските производители на запазени семена от фермери и добре адаптирани местни породи животни.

Становището на КР се позовава на 10-те елемента на агроекологията, идентифицирани от ФАО – разнообразие, съвместно създаване и споделяне на знания, синергии, ефективност, рециклиране, устойчивост, човешки и социални ценности, култура и хранителни традиции, отговорно управление и кръгова икономика и солидарност и идентифицира ползите от агроекологичния подход. Тези предимства включват намалена зависимост от суровини, развитие на селското стопанство „с и в природата“, развитие на живи почви и участието на повече малки и средни ферми, мрежи за взаимопомощ и къси вериги на доставки.

„Агроекологията е отговорът на многобройните предизвикателства, с които се сблъскваме: необходимостта да декарбонизираме нашето земеделие, да възстановим биологичното разнообразие, да възстановим плодородието на почвата и да подобрим икономическата и социалната устойчивост на нашите ферми, за да осигурим здравословна, местна и достъпна храна за всички. Въз основа на мрежа от малки и средни стопанства, агроекологията може да бъде от решаващо значение за съживяването на селските райони в ЕС. “, заяви Гийом Крос, вицепрезидент на комитета по регионите. .

Членовете на КР гласуваха за редица оперативни предложения, които обхващат реформата на ОСП, законодателството на ЕС и местните и регионални политики. Те включват:

Нова директива относно селскостопанските почви за спиране на намаляването на съдържанието на органични вещества, спиране на ерозията и определяне на приоритета на почвения живот в земеделските практики, предложена от Европейската комисия
По-нататъшно насърчаване на развитието на къси вериги за доставки и дребномащабна преработка на селскостопански продукти.
Разширяване на защитените земеделски площи, създаване на агроекологични демонстрационни ферми и инструменти за наблюдение на изпълнението на агроекологичния преход.
Законодателство на ЕС за изключване на генетично модифицирани или мутагенни семена и за спиране на вноса на земеделски продукти, които не отговарят на европейските социални и екологични производствени стандарти.

Защитете хуманното отношение към животните и смекчаването на климата, като промените сегашното животновъдство в човешки мащаб, като осигурите възможно най-много свободното отглеждане и самодостатъчност при храненето на животните.
Намаляване на ДДС върху биологично-местни сезонни продукти, заедно с „местни“ ваучери за хранене и въвеждането на значителен процент от тези продукти в заведенията за обществено хранене.

Макар да приветства призива на Европейската комисия за значителна селскостопанска трансформация в нейната стратегия „Farm to Fork (F2F)“, КР иска „новият закон за устойчивите хранителни системи, обявен в стратегията F2F, да включва обвързваща правна рамка, за да започне истински агроекологичен преход“.

Комитетът по регионите заявява, че агроекологията не може да бъде развита, ако преки плащания въз основа на хектар продължат в ОСП. Като решение КР предлага „постепенно преминаване“ от хектарни директни плащания към основно плащане, свързано с броя на активните лица във фермата, и директните плащания да бъдат „насочени приоритетно към малки и средни агроекологични ферми. ”

Както отбелязва КР, агроекологията „не отчита просто производството на храни, но обхваща цялата хранителна система, включително справедливите условия на труд“. Съответно становището предлага също така разширяване на условията в ОСП, за да се включи зачитането на правата на земеделските работници. Това е навременна препоръка, тъй като призивите за европейската селскостопанска политика да надхвърля екологичните и икономическите императиви и да отговаря на социалните несправедливости в рамките на селскостопанските хранителни системи стават все по-силни. Точно тази седмица широка коалиция от синдикати, организации на гражданското общество, неправителствени организации и експерти подписаха отворено писмо до ключови институционални играчи в ЕС, изискващи социални условия за по-справедлива ОСП.