Виктор Павлов
02 Янр 2015 г.
Видяна: 10728
Отговори: 3
ТEMA

До 1 март общинските служби за земеделие трябва да публикуват списък на пасищата, мерите и ливадите, както и рентните плащания за тях.

Първо се разпределят общинските мери, а ако не стигнат –  държавните. На стопаните се полагат по 10 дка за една животинска единица в подпомаганите площи и по 20 дка в неподпомаганите

До 1 март общинските служби по земеделие ще трябва да публикуват списък на пасищата, мерите и ливадите, както и рентните плащания за тях.

Това предвижда проекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), публикуван сайта на МЗХ, съобщава агропловдив.

Ето и другите текстове в проектозакона, които касаят животновъдите:

Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в допустимите за подпомагане площи и до 20 дка за 1 животинска единица в недопустимите за подпомагане площи.

Лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документи, посочени в правилника за прилагане на закона.

Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ и разпределя имотите за всяко землище. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи, в срок до 1 май.

При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в съответното землище, към разпределените имоти  комисията извършва допълнително разпределение в съседни землища и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни.

Протоколът се обявява в кметството и се публикува на интернет страницата на общината и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти, в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в съответното и съседни землища, по заявление от правоимащото лицев срок до 10 юни, комисията отправя искане до министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице за предоставяне на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд.

Директорът на областната дирекция „Земеделие“ назначава комисия, в състава на която се включват представители на общинските служби по земеделие и на областната дирекция „Земеделие”. Комисията разпределя необходимата за всеки кандидат площ, по реда на ал. 4, в съответното и/или съседни землища и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите от държавния поземлен фонд, в срок до 1 юли.

Протоколът се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция „Земеделие”. Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

Оценката за разпределените имоти се възлага от директора на областната дирекция „Земеделие“ по местонахождение на земите от държавния поземлен фонд, а за имотите от общинския поземлен фонд – от кмета на общината.

Въз основа на протоколите на комисиите и след заплащане на наемната или арендна цена и на разходите по изготвяне на оценката, кметът на общината, съответно директорът на областната дирекция „Земеделие“, сключва договори за наем или аренда. Минималният срок на договорите е 5 стопански години.

Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд се отдават под наем или аренда чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните. Търговете се провеждат от областна дирекция „Земеделие” – за земите от държавния поземлен фонд и от кмета на общината – за земите от общинския поземлен фонд.

Останалите след провеждане на търга свободни пасища, мери и ливади, се отдават чрез търг и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Условията и редът за отдаване под наем или арендана пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се уреждат в правилника за прилагане на закона.”


Моамер
07 Юни 2015 г.

а


Моамер
07 Юни 2015 г.

а


Моамер
07 Юни 2015 г.

а