Виктор Павлов
03 Юни 2014 г.
Видяна: 6063
Отговори: 1
ТEMA

Праг на икономическа вредност Струпясване по ябълката, ЯПЧ, СПЧ - Бюлетин РЗ 8 Пловдив

Из Бюлетин 8 по растителна защита, издаден от БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ гр.Пловдив, 2 юни 2014г

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ВРЕДИТЕЛИ ПО СЕМКОВИТЕ КУЛТУРИ Струпясване по ябълката /Venturia inaequalis/ Фенологично развитие: завръз с големина орех за всички АЕР.

Нестабилната агрометеорологична обстановка през изминалия период, благоприятства развитието и разпространението на струпясването в масивите на областта. Изборът на продукти за растителна защита да се извършва според степента на допуснатата зараза и метеорологичните условия конкретно за всеки масив и микрорайон. За предпазване на новия прираст от зараза и завръза от инфекция в масивите на областта препоръчваме да се извърши поредно следцъфтежно третиране със системни средства за борба до пълно преодоляване на допуснатата зараза. При пропуски в редовната РЗ и допусната зараза да се ползват с предимство ПРЗ с активна база Додин, които имат стопиращ и изкореняващ ефект върху петната. След валеж третирането не трябва да е по-късно от 48 часа, за Скор до 72-96 часа от последния регистриран валежен период. Един и същи фунгицид може да се включва до три пъти в рамките на една вегетация. В масиви с преобладаващ сортов състав чувствителен на брашнеста мана е необходимо да продължи комбинираната борба през 10-12 дни.

Подходящи ПРЗ за комбинирана борба срещу двете болести са Скор 250 ЕК, Строби ДФ, Ардент 50 СК, Систан супер 24ЕК и други. Ябълков плодов червей /Laspeyresia pomonella/ Праг на икономическа вредност-ПИВ: 0.8-1% пресни вгризвания на дърво. В плододаващите масиви на областта неприятелят има традиционно висока плътност. Вредят гъсениците, които се развиват в плода. Една гъсеница за своето пълно изхранване поврежда от 2-3 плода. Да се извърши второ пръскане срещу първо поколение на неприятеля – в периода – 05-07.06 за равнините АЕР; в периода – 07-09.06 за предпланинските части на областта. Важно условие за успешна РЗ е използването на ПРЗ с различни активни бази. Да не се просрочват сроковете между третиранията повече от 10-12 дни. Да се използва един от одобрените и регистрираните ПРЗ за неприятеля като Дурсбан 4 ЕК, Афърм 095 СГ, Релдан 40 ЕК, Калипсо 480 СК и други.

Калифорнийска щитоносна въшка / Quadraspidiotus perniciosusi/ Развитие на първо поколение: начало на раждане на ларвите – 26.05 АЕР Пловдив. Калифорнийската щитоносна въшка е най- вредоносния неприятел от всички щитовки у нас. Борбата се води срещу младите подвижни ларви, които не са защитени от щитче. На този етап от вегетацията борбата включва вегетационни пръскания комбинирани с основния икономически неприятел по културата ябълковия плодов червей . Бяла американска пеперуда /Hyphantria cunea/ Развитие на първо поколение: начало на излюпване на гъсениците - 29.05 АЕР Пловдив, община Марица. Регистрирано е излюпване на гъсениците от първо поколение на неприятеля. Вредят гъсениците, които живеят заедно в паяжинни гнезда и скелетират листата. След пета възраст гъсениците се разпълзяват и водят самостоятелен начин на живот. При масово намножаване те са в състояние да унищожат цялата листна маса, като остават само дръжките на листата и централната жилка. Проблемни микрорайони – АЕР Марица, Съединение, Раковски, където с години се подценяват механичните форми на борба, почти не се прилага химично третиране.

При откриване на гъсенични гнезда от бяла американска пеперуда да се извърши механична борба свързана с изрязване и задължително изгаряне на гъсеничните гнезда. Навременното ? извършване е напълно достатъчно, за да ограничи популацията на вредителя. При нападение на селскостопански култури – череши,сливи и вишни и при необходимост да се използва един от разрешените ПРЗ: Дурсбан 4Е – 0.1%; Суперсект 10ЕК – 0.0125% и Мимик 240 ЛВ – 0.04%; ВРЕДИТЕЛИ ПО КОСТИЛКОВИТЕ КУЛТУРИ Източен плодов червей /Grapholitha molesta/ Праг на икономическа вредност-ПИВ: млади градини 1-1.5% нападнати клонки; плододаващи градини 1.5% повредени леторасти; Да продължат обследванията в прасковените масиви. При доказан ПИВ да се извърши второ пръскане срещу гъсениците от първо поколение в периода: -04-06 юни. Следващото третиране да се извърши след 10-12 дни, според последействието на използвания препарат. Прасковен клонков молец /Anarsia lineatella/ Развитие на първо лятно поколение: начало на излюпване на гъсениците от – 02.06 АЕР Пловдив ; Праг на икономическа вредност 3% повредени леторасти и плодове; Да се обследват сливовите и прасковените масиви и при доказана плътност да се извърши първо пръскане комбинирано с третирането срещу източния плодов червей. Следващото третиране да се извърши след 10-12 дни, според последействието на използвания препарат. Може да се третира с Дурсбан 4 Е К 0.15%, Нуреле Д 0.05%, Суми Алфа 5 ЕК 0.02% и други. ЛОЗЯ Брашнеста мана по лозата Оидиум /Uncinula necator/ Фенофаза на културата: цъфтеж. Развитие на патогена начало на локална форма - 02.06. Поради критичната фенофаза на културата е необходимо третиранията да продължат през 10-12 дни със системни средства, комбинирани с тези за маната като Байфидан 250 ЕК, Шавит 25 ЕК, Болеро 12 ЕК и други.

Критичният период продължава от цъфтеж до фенофаза прошарване на зърното.

Мана по лозата /Plasmopara viticola/ Развитие на патогена: първо мазно петно – 21.05. Развитието на болестта се благоприятства от сравнително хладно и влажно време чести, но слаби превалявания или наличие на роса. Най-критичният период от фенологичното развитие на лозата за нападение от мана е от масов цъфтеж до големина на зърната “грахово зърно”. Да се извеждат редовни третирания за опазване на листната маса и генеративния орган от инфекции с фунгициди със системно-контактно действие. Да се извършват сгъстени третирания на всеки 8-10 дни, според метеорологичните условия и последейстивето на подбрания фунгицид. Лятните просветляващи резитби – филизине, колтучене осигуряват по-добър микроклимат и намаляват вероятността от вторично развитие на патогена. Едновременно срещу маната през интервал от 10-12 дни пръскането да се комбинира и срещу оидиума по лозата. Сиво гниене по лозата /Botrytis cinerea/ Болестта се проявява от фенофаза “цъфтеж” до прошарване и узряване на гроздето. Нападнатите цветове изсъхват и опадат. По зърната се появяват бледокафяви петна, от които кожицата лесно се олющва. При влажни условия нападнатите части се покриват с обилно сиво спороношение. Да се извършат предпазни пръскания: - 1-во след приключване на цъфтежа; - 2-ро – преди затваряне на грозда; - 3-то пръскане при прошарване на грозда; - 4-то – 20 дни преди узряване с един от разрешените фунгициди.

ЖИТНИ КУЛТУРИ Вредна житна дървеница Пшеница и ечемик са в млечна зрялост. Развитие на вредителя: начало на излюпване 23.05. Очаквани 30% ларви от трета възраст – 04.06. Икономически праг на вредност: - 2 бр.ларви/кв.м – при благоприятни климатични условия и нормален посев ; -4 бр.ларви/кв.м – при хладна пролет и гъсти посеви; -1 бр.ларви/кв.м - за семепроизводни посеви при косене със стандартен ентомологичен сак. От извършените обследвания в житни посеви се констатира плътност до прага на вредност за преобладаващите площи в областта. При провеждането на борбата да се има предвид, че най-чувствителните фази от развитието на пшеницата са “наливане на зърното” и “млечна зрялост” през които ларвите нанасят повреди и намаляват добива от зърно. Ларвите от първа възраст не се хранят, а ларвите от втора до пета възраст смучат сок от плевите и зърната. Повредените в млечна зрелост зърна по- късно се спарушват. При провеждане на химична борба с авиотехника стриктно да се спазва Наредба №15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Възложителят на всяко авиационно третиране с инсектициди е длъжен писмено да уведоми не по-късно от 5 дни преди началото на третирането съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). Уведомителните писма се представят в отдел „Растителна защита”. Пшеничен трипс /Haplothrips tritici/ Праг на икономическа вредност 30 броя ларви на клас във фенофаэа восъчна зрялост, 20 бр. ларви на клас във фенофаза млечна зрялост и засушени райони. Основна вреда нанасят ларвите, които във фенофаза “млечна” и “восъчна зрялост смучат сок от различни места на зърното, като най-често се струпват в браздичката. Брашнеста мана по житните /Erysiphe graminis/ Праг на икономическа вредност 30% нападната листна маса и първи пустоли по последния флагов лист.Във фенофаза „поява на 1/2-ра от класа” – „край на цъфтеж”; Нестабилната метеорологична обстановка налага да се следи за темповете на движение на заразата и процентното нападение по горните етажи. Нападението от брашнеста мана до момента е локализирано основно в средните етажи.

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ Зелева нощенка /Mamestra – Barathra brassicae/ Развитие на неприятелите: начало на излюпване – 31.06; - гъсеници 2-ра ,трета възраст – 07-08.06. Праг на икономическа вредност: 12-15 гъсеници от трета възраст на 100 растения при ранното зеле, граха и късното зеле 15-18 гъсеници от трета възраст на 100 растения; Плътността от този неприятел е трайно над ПИВ за областта. Младите гъсеници живеят задружно от долната страна на листата. Нагризват ги във вид на по-малки или големи неправилни отвори. След като нарастнат живеят по единично, като изгризват листата и дълбаят ходове в главите на зелето, които са изпълнени с извержения. В резултат зелките загиват или стават негодни за консумация . Третирането е ефикасно ,когато е насочено срещу гъсеници втора и трета възраст. Картофена мана /Phytophthora infestans/ Развитие на патогена: начало на проява по полски картофи. В областта има натрупан ифекциозен фон от последните години. В микрорайони с доказана зараза да се работи с предимство с контактно-системни средства. Пръскането да продължи през 8-10 дни до пълното преодоляване на признаците на болестта. ЯГОДИ След приключване на беритбата е необходимо да се извърши почистване на насаждението от старите изсъхнали, нападнати листа и цветни дръжки. Да се обработят плевелите в междуредията. Препоръчва се коситба и изнасяне на старата листна маса. Тази практика намалява плътността от листни петна, брашнеста мана, акари, ягодов пъпков и стъбло хоботници и гарантира добро общо фитосанитарно състояние на културата. агропловдив.бг


Виктор Павлов
30 Сеп 2014 г.

Бюлетин растителна защита 18 на Nivabg.com - Сеитба на рапица: https://nivabg.com/brz/byuletin-rastitelna-zashtita-18-seitba-na-rapitsa-nachini-i-sredstva-za-borba-s-vreditelite-po-rapitsa-34/

Бюлетин растителна защита 19 на Nivabg.com - Сеитба на есенници: https://nivabg.com/brz/byuletin-rastitelna-zashtita-19-seitba-na-pshenitsa-i-echemik-35/

 Добри съвети (агрокалендар) за месец октомври https://nivabg.com/calendar/dobri-suveti-za-gradinarya-ovoshtarya-lozarya-zhivotnovuda-i-pchelarya-prez-oktomvri-34/