Виктор Павлов
22 Дкм 2014 г.
Видяна: 13219
Отговори: 4
ТEMA

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - съвети за растителна защита бабх СПРЗ БАБХ

Протоколи от Заседанията на Съвета за растителна защита за 2014 година

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2014г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2014г.
Точка първа: Предложение за ново разрешаване на продукти за растителна защита,
съгласно чл. 15г от Закона за защита на растенията;
? Сулкоган 300 СК с активно вещество:сулкотрион, функция на продукта:
хербицид, заявен от фирма Мактешим Аган
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
? Мирадор Форте 160 ЕК с активни вещества: азоксистробин и тебуконазол,
функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма Мактешим Аган Холдинг.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
Точка втора: Предложение за зонално разрешаване на продукти за растителна
защита, съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009;
? Ретенго( Комет) с активно вещество: пираклостробин, функция на продукта:
фунгицид/растежен регулатор, заявен от фирма БАСФ.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
? Систан Екозом ЕВ с активно вещество: миклобутанил, функция на продукта:
фунгицид, заявен от фирма Дау Агросаънсис.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
Точка трета: Предложение за ново разрешаване на продукти за растителна защита с
нотифицирано активно вещество, съгласно чл. 15и от Закона за защита на растенията
? .Енервин с активни вещества: метирам и аметоктрадин(инитиум), функция на
продукта: фунгицид, заявен от фирма БАСФ.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
? Ранкона И Микс с активни вещества: ипконазол и имазалил, функция на
продукта: фунгицид, заявен от фирма Кромптън.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
? Волиам Тарго 063 СК с активни вещества: хлорантранилипрол и абамектин,
функция на продукта: инсектицид, заявен от фирма Синджента
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.Точка четвърта: Предложение за разрешаване на продукти за растителна защита чрез
взаимно признаване на разрешенията, съгласно чл. 15д от Закона за защита на
растенията;
? Дифенд ФС с активно вещество: дифеноконазол, функция на продукта:
фунгицид, заявен от фирма Глобахем.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
? Лонтрел 72 с активно вещество: клопиралид, функция на продукта: хербицид,
заявен от фирма Дау Агросаънсис
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
? Ридомил Голд Р ВГ с активно вещество:меден оксихлорид и металаксил – М,
функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма Синджента България ЕООД
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
Точка пета: Предложение за подновяване разрешаването на продукти за растителна
защита, съгласно чл. 15л и допълнителна употреба на продукта, съгласно чл.15е от
Закона за защита на растенията;
? Ефциметрин 10 ЕК/Цайпер 10 ЕК с активно вещество: циперметрин, функция
на продукта:инсектицид, заявен от фирма К+Н Ефтимиадис.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
? Ламадор 400 ФС с активни вещества: протиоконазол и тебуконазол, функция на
продукта:фунгицид, заявен от фирма Байер.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
Точка шеста: Предложение за разрешаване на ограничена и контролирана употреба,
съгласно чл. 16 от Закона за защита на растенията;
? Амистар Екстра СК с активни вещества: азоксистробин и ципроконазол,
функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма Синджента.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му за ограничена
и контролирана употреба.
? .Пиринекс 5Г с активно вещество: хлорпирифос етил, функция на продукта:
инсектицид, заявен от фирма Алфа Агрикълчъръл Съплаис.
Членовете на СПРЗ взеха решение да не се разрешава ограничена и контролирана
употреба на продукта
? Аканто плюс с активни вещества: пикоксистробин и ципроконазол, функция на
продукта: фунгицид, заявен от фирма ДюПон.Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му за ограничена и
контролирана употреба.
Точка седма: Предложение за промяна в разрешаването на продукт за растителна
защита съгласно чл.15 п, ал.3 от Закона за защита на растенията;
? Силит 40 СК с активно вещество: додин, функция на продукта: фунгицид,
заявен от фирма Агрифарм
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на промяната в разрешаването му.
? Сантана 0,7 Г с активно вещество: клотианидин, функция на
продукта:инсектицид, заявен от фирма Сумитомо Кемикъл.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на промяната в разрешаването му.
? Дека ЕК с активно вещество: делтаметрин, функция на продукта:инсектицид,
заявен от фирма Шарда.
?
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на промяната в разрешаването му.
Точка осем: Други
? Сипервет 25 ЕК с активно вещество: циперметрин, функция на продукта:
инсектицид с писмо от фирма Ветерин се прекратява разрешението на продукта.
Членовете на СПРЗ гласуваха за прекратяване срока на разрешаване на продукта.

 

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОВЕДЕНО НА 08.04.2014г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ПРОВЕДЕНО НА 08.04.2014г.
Точка първа: Предложение за ново разрешаване на продукти за растителна защита,
съгласно чл. 15г от Закона за защита на растенията;
? Вивандо с активно вещество: метрафенон, функция на продукта: фунгицид,
заявен от фирма БАСФ СЕ, Германия.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
? Тримакс 175 ЕК с активно вещество: тринексапак-етил, функция на продукта:
растежен регулатор, заявен от фирма Аган Кемикъл Манюфакчърърс АД,
Израел.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
? Фини с активно вещество: метсулфурон метил, функция на продукта: хербицид,
заявен от фирма Агрикем, Холандия.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
Точка втора: Предложение за зонално разрешаване на продукти за растителна
защита, съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009;
? Делтагри с активно вещество: делтаметрин, функция на продукта: инсектицид,
заявен от фирма Агрифар С.А. Белгия.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
? Скато с активно вещество: делтаметрин, функция на продукта: инсектицид,
заявен от фирма Исагро С.А..
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
Точка трета: Предложение за подновяване разрешаването на продукти за растителна
защита, съгласно чл. 15л и допълнителна употреба на продукта, съгласно чл.15е от
Закона за защита на растенията;
? Циклон 10 ЕК с активно вещество: циперметрин, функция на продукта:
инсектицид, заявен от фирма СБМ Девелопмънт” - Франция
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
Точка четвърта: Предложение за разрешаване на ограничена и контролирана
употреба, съгласно чл. 16 от Закона за защита на растенията;
? Пиринекс 5Г с активно вещество: хлорпирифос етил, функция на продукта:
инсектицид, заявен от фирма Алфа Агрикълчъръл Съплаис.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването на продукта за
ограничена и контролирана употребаТочка пета: Предложение за прекратяване на разрешаването на продукт за
растителна защита съгласно чл.15 п, ал.2 от Закона за защита на растенията;
? Тиморекс 66 ЕК с активно вещество: екстракт от чаено дърво, функция на
продукта: фунгицид (с писмо фирма Стоктон Кемикъл желае прекратяване на
процедурата по подновяване на разрешаването на продукта);
Членовете на СПРЗ гласуваха за прекратяване срока на разрешаване на продукта.
? Гоал 2 Е (ЕК), Удостоверение за разрешаване № 0244/04.01.2005г с активно
вещество: оксифлуорфен, функция на продукта: хербицид (с писмо фирма Дау
Агросайънсис желае прекратяване на процедурата по подновяване на
разрешаването на продукта);
Членовете на СПРЗ гласуваха за прекратяване срока на разрешаване на продукта.
? Гоал 4 Ф (СК), Удостоверение за разрешаване № 0364/29.06.2006 с активно
вещество: оксифлуорфен, функция на продукта: хербицид (с писмо фирма Дау
Агросайънсис желае прекратяване на процедурата по подновяване на
разрешаването на продукта).
Членовете на СПРЗ гласуваха за прекратяване срока на разрешаване на продукта.

 

 

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОВЕДЕНО НА 06.06.2014г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА
ЗАЩИТА ПРОВЕДЕНО НА 06.06.2014г.
Точка първа: Предложение за ново разрешаване на продукти за растителна
защита, съгласно чл. 15г от Закона за защита на растенията;
? Бутизан Макс с активни вещества: метазахлор, диметенамид ІІ и квинмерак,
функция на продукта: хербицид, заявен от фирма БАСФ.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
? Калиф Мега с активни вещества: кломазон и метазахлор, функция на
продукта: хербицид, заявен от фирма Мактешим Аган.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
? Аркада 880 ЕК с активни вещества: метрибузин и просолфукарб, функция на
продукта: хербицид, заявен от фирма Синджента.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
? Домарк 10 ЕК с активно вещество: тетраконазол, функция на продукта:
фунгицид, заявен от фирма ИСАГРО С.п.А., Италия.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
Точка втора: Предложение за зонално разрешаване на продукти за растителна
защита, съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009.
? Монсун Актив с активни вещества: форамсулфурон-натрий, тиенкарбазон-
метил и антидот ципросулфамид, функция на продукта: хербицид, заявен от
фирма Байер България.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
? Ланат 20 СЛ с активно вещество: метомил, функция на продукта:
инсектицид, заявен от фирма Дю Пон България ЕООД.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
Точка трета: Предложение за разрешаване на продукти за растителна защита чрез
взаимно признаване на разрешенията, съгласно чл. 15д от Закона за защита на
растенията.
? Смартфреш с активно вещество: метилциклопропен, функция на продукта:
растежен регулатор, заявен от фирма Rohm and Haas Europe Trading ApS.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
? Зенкор 600 СК с активно вещество:метрибузин, функция на продукта:
хербицид, заявен от фирма Байер България ЕООД.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.? Логран 20 ВГ с активно вещество: триасулфурон, функция на продукта:
хербицид, заявен от фирма Синджента.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
? Корело Дуо с активни вещества: пироксулам, флорасулам, клоквинтоцет
метил функция на продукта:хербицид, заявен от фирма Дау
Агросаънсис.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
? Протеус О-тек с активни вещества: тиаклоприд и делта метрин, функция на
продукта:инсектицид, заявен от фирма Байер България ЕООД.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
? Протеус 110 ОД с активни вещества: тиаклоприд и делта метрин, функция на
продукта:инсектицид, заявен от фирма Байер България ЕООД.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
Точка четвърта: Предложение за подновяване разрешаването на продукти за
растителна защита, съгласно чл. 15л от Закона за защита на растенията;
? Нуреле Д с активни вещества: хлорпирифос и циперметрин, функция на
продукта: инсектицид, заявен от фирма Агрифар СА.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на подновяването му.
? Милдикът с активно вещество: циазофамид, функция на продукта:
фунгицид, заявен от фирма: ИСК Биосайансис Юръп СА.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на подновяването му.
? Ранман Туин Пак с активно вещество:циазофамид и адювант „Активатор”
(органосиликонов адювант) заявен от фирма: ИСК Биосайансис Юръп СА.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на подновяването му.
Точка пета: Предложение за разрешаване на допълнителна употреба, съгласно чл.
15е от Закона за защита на растенията;
? Екип ОД с активно вещество: флорамсулфурон, функция на продукта:
хербицид, заявен от фирма Байер България ЕООД.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
Точка шеста: Други.
? Прекратяване на процедурата по подновяване на продукта Систан супер 24
ЕК с активно вещество: миклобутанил на фирма Дау Агросайънсис.
Членовете на СПРЗ гласуваха за прекратяване на процедурата по подновяване
на продукта

 

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОВЕДЕНО НА 04.07.2014г.

ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ПРОВЕДЕНО НА 04.07.2014г.
Точка първа: Предложение за ново разрешаване на продукти за растителна защита,
съгласно чл. 15г от Закона за защита на растенията;
• Дессикаш 200 СЛ с активно вещество: дикват, функция на продукта: хербицид,
заявен от Шарда Уърдуайд Експортс Прайвит Лимитед”, Индия,
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Масай ВП с активно вещество: тебуфенпирад, функция на продукта:
инсектицид/акарицид, заявен от фирма БАСФ ЕООД.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Раундъп Макс с активно вещество: глифозат (глифозат под форма на калиева
сол), функция на продукта: хербицид, заявен от фирма Монсанто Европа С.А.,
Белгия
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Амистар 25 СК с активно вещество: азоксистробин, функция на продукта:
фунгицид, заявен от фирма Синджента България ЕООД
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Целест Топ с активни вещества: дифеноконазол, флудиоксонил, тиаметоксам,
заявен от фирма Синджента България ЕООД
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
Точка втора: Предложение за подновяване на разрешаването на продукти за
растителна защита чрез взаимно признаване на разрешенията, съгласно чл. 15д от
Закона за защита на растенията; (чл.40-42 от Регламент 1107/2009 на Европейския
парламент);
• Инфинито СК с активни вещества: флуопиколид и пропамокарб-хидрохлорид
функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма Байер България ЕООД.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на подновяване на разрешаването му.
Точка трета: Предложение за ново разрешаване на продукти за растителна защита с
нотифицирано активно вещество, съгласно чл. 15и от Закона за защита на растенията
• Фонтелис с активно вещество: пентиопирад, функция на продукта:фунгицид,
заявен от фирма ДюПон България. Членовете на СПРЗ взеха решение за отлагане разглеждането на продукта на
следващо заседание на СПРЗ.
• Салса 75 ВГ с активно вещество: етаметсулфурон-метил, функция на продукта:
хербицид, заявен от фирма ДюПон България.
Членовете на СПРЗ взеха решение за не разрешаване на продукта за растителна
защита за пускане на пазара и употреба на територията на Р България.
Точка четвърта: Предложение за разрешаване на ограничена и контролирана
употреба на продукт за растителна защита, съгласно чл. 16 от Закона за защита на
растенията;
• Арвалин ЛР с активно вещество: цинков фосфид, функция на продукта:
родентицид, заявен от фирма Деция Фрайберг, Германия.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването на продукта за
ограничена и контролирана употреба.
Точка пета: Предложение за прекратяване на разрешението на продукт за
растителна защита съгласно 15п, ал. 2, т. 1, и чл. 15р, ал. 2 от Закона за защита на
растенията;
• Корсейт М ДФ с активни вещества: симоксанил и манкоцеб, функция на
продукта: фунгицид, заявен от фирма ДюПон България ЕООД.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа за прекратяване на разрешението на
продукта.
Точка шеста: Други
За промяна в разрешението:
• Базагран 480 СЛ с активно вещество: бентазон, функция на продукта: хербицид,
заявен от фирма БАСФ ЕООД.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на промяната в разрешаването му.
Промяна в срока на валидност на продуктите:
• Аксиал Едно ЕК с активни вещества: пиноксаден и флорасулам, функция на
продукта: хербицид, заявен от фирма Синджента България.
• Аксиал 050 ЕК с активно вещество: пиноксаден, функция на продукта:
хербицид, заявен от фирма Синджента България.Промяна на собствеността на продукти за растителна защита, разрешени за
паралелна търговия:
• Алфамекс 100 ЕС, нов с активно вещество алфа-циперметрин
• Тримекса 75 ДФ с активно вещество трибенурон-метил
• Делтамекс 2,5 ЕС с активно вещество делтаметрин
• Глиомекс 360 СЛ - с активно вещество глифозат
• Никомекс 40 СК с активно вещество никосулфурон
• Ципермекс Плюс с активни вещества хлорпирифос-етил и циперметрин
• Фолмекс 250 ЕВ – с активно вещество тебуконазол
• Квизамекс 50 ЕК с активно вещество квизалофоп-П-етил
• Пендимекс 330 ЕК с активно вещество пендиметалин

 

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОВЕДЕНО НА 02.10.2014г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ПРОВЕДЕНО НА 02.10.2014г.
Точка първа: Предложение за разрешаване пускането на пазара и употребата на
продукти за растителна защита съгласно чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г.
• Ланат 25 ВП с активно вещество: метомил, функция на продукта: инсектицид,
заявен от фирма ДюПон България ЕООД.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Фолдър 80 ВГ с активно вещество: фолпет, функция на продукта: фунгицид,
заявен от фирма Агрифар.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
Точка втора: Предложение за ново разрешаване на продукти за растителна защита, съгласно
чл. 15 г от Закона за защита на растенията (изм. ДВ. бр. 28 от 5 Април 2011 г.).
• Амистар Екстра с активно вещество: азоксистробин, ципроконазол, функция на
продукта: фунгицид , заявен от Синджента България.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Моментум Екстра с активно вещество:фосетил-алуминии, фолпет, функция на
продукта: фунгицид, заявен от фирма Мактешим Аган.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Талиус 20 ЕК с активно вещество: прокиназид, функция на продукта: фунгицид,
заявен от фирма ДюПон България ЕООД.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
Точка трета: Предложение за подновяване разрешаването за пускане на пазара и употреба на
продукт за растителна защита, съгласно 15 л от Закона за защита на растенията (изм. ДВ. бр. 28
от 5 Април 2011 г.).
• Игъл 75 ВГ/Глийн 75 ВГ с активно вещество: хлорсулфурон, функция на
продукта: хербицид, заявен от фирма ДюПон България ЕООД.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на подновяване на разрешаването му. Точка четвърта: Предложение за ново разрешаване на продукти за растителна защита,
съгласно чл.15 и от Закона за защита на растенията (изм. ДВ. бр. 28 от 5 Април 2011 г.).
• Фонтелис с активно вещество: пентиопирад, функция на продукта: фунгицид,
заявен от фирма ДюПон България ЕООД.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Клио с активно вещество: топрамезон , функция на продукта:хербицид , заявен от
фирма БАСФ.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
Точка пета: Предложение за прекратяване разрешаването на продукт за растителна защита
съгласно чл.68, ал.1 от Закона за защита на растенията.
• Тревисимо СК с активно вещество:диурон, глифозат, функция на продукта:
хербицид, производител Ариста Лайфсайанс.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на прекратяване разрешаването му.
• Ардент 50 СК с активно вещество:крезоксим-метил, функция на продукта:
фунгицид, производител Мактешим Аган.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на прекратяване разрешаването му.
• Хусар Макс ВГ с активни вещества: мезосулфурон, йодосулфурон, функция на
продукта: фунгицид, производител Байер Кропсайанс.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на прекратяване разрешаването му.
• Рафт 400 СК с активно вещество: оксадиаржил, функция на продукта: хербицид,
производител Байер Кропсайанс.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на прекратяване разрешаването му.
Предложение за прекратяване разрешаването на продукт за растителна защита съгласно чл. 15
п, ал. 2 от Закона за защита на растенията (изм. ДВ. бр. 28 от 5 Април 2011 г.).
• Тайгър Платинум/Торнадо 5 ЕК с активно вещество: квизалофоп-П-етил,
функция на продукта:хербицид, производител Зенит Кроп Сайънсис АД.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на прекратяване разрешаването му.

 

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОВЕДЕНО НА 08.10.2014г.

Точка първа: Предложение за разрешаване на продукти за растителна защита чрез
взаимно признаване на разрешенията, съгласно чл.57 от Закона за защита на
растенията;
• Старане Голд с активно вещество: флорасулам, флуроксипир, функция на
продукта: хербицид , заявен от фирма „ Дау Агросайънсис Експортс”
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Хармони Екстра с активно вещество: трибенурон-метил и тифенсулфурон-метил,
функция на продукта:хербицид, заявен от фирма „ДюПон България” ЕООД
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Геокс ВГ с активно вещество: флудиоксонил, функция на продукта: фунгицид,
заявен от фирма „Синджента България”ЕООД
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Карате Експрес с активно вещество: ламбда-цихалотрин , функция на продукта:
инсектицид, заявен от фирма „Синджента България”ЕООД.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Лиматак с активно вещество: металдехид , функция на продукта: молюскоцид,
заявен от фирма „Де Сангос” Франция
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Солигор 425ЕК с активни вещества протиоконазол, спироксами и тебуконазол,
функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма „Байер България” ЕООД.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Лузиндо с активно вещество: тиаметоксам 200 г/кг и хлорантранилипрол 200 г/кг,
функция на продукта: инсектицид, заявен от фирма Синджента България ЕООД
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му. • Рубрик 125 СК с активно вещество: епоксиконазол, функция на продукта:
фунгицид, заявен от фирма Хеминова България и Румъния
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Амплиго с активно вещество: Ламбда-цихолатрин 50 г/л и хлорантранилипрол 100
г/л, функция на продукта: инсектицид, заявен от фирма Синджента България
ЕООД
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Магнело с активно вещество: дифеноконазол 100 г/л и тебуконазол 250 г/л,
функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма Синджента България ЕООД
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Сонидо 400 ФС с активно вещество: тиклоприд, функция на продукта:
инсектицид, заявен от фирма Байер, България
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Изомейт с активно вещество: Z-8-додеценил ацетат, 95%7, 0,0288 г/диспенсер;
E-8- додеценил ацетат, 95%, 0,4464 г/диспенсер и Z-8-додеценил, 92%, 0,0048
г/диспенсер, функция на продукта:феромонов диспенсер, заявен от фирма Суммит
Агро Румъния СРЛ – клон България
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.

 

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОВЕДЕНО НА 22.10.2014г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ПРОВЕДЕНО НА 22.10.2014г.
Точка първа: Предложение за разрешаване на продукти за растителна защита чрез
взаимно признаване на разрешенията, съгласно чл.57 от Закона за защита на
растенията;
• Шарпен 33 ЕК с активно вещество пендиметалин, функция на продукта:
хербицид, заявен от фирма „Шарда Европа”, Белгия;
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Шарпен 40 СК с активно вещество пендиметалин, функция на продукта:
хербицид, заявен от фирма „Шарда Европа”, Белгия;
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Галаксия СЛ с активно вещество глифозат + МЦПА, функция на продукта:
хербицид, заявен от фирма „Индустриас Афраза”, Испания;
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Дриза ВГ с активно вещество ипродион, функция на продукта: фунгицид, заявен
от фирма „Индустриас Афраза”, Испания;
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Алфил с активно вещество фосетил алуминий, функция на продукта: фунгицид,
заявен от фирма „Индустриас Афраза”, Испания;
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Алфил ВГ с активно вещество фосетил алуминий, функция на продукта:
фунгицид, заявен от фирма „Индустриас Афраза”, Испания;
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Дерби Супер Едно с активни вещества аминопиралид и флорасулам, функция на
продукта: хербицид, заявен от фирма Дау АгроСайънсис Експорт
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Дикарзол 10 СП с активно вещество форметанат, функция на продукта:
инсектицид, заявен от фирма Гоуан Комерсио Интернасионал, Португалия
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му. • Систива 333 ФС с активно вещество флуксапироксад, функция на продукта:
фунгицид, заявен от фирма БАСФ СЕ.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Симбал 45 ВГ с активно вещество симоксанил, функция на продукта: фунгицид,
заявен от фирма Белхим Кроп Протекшън, Белгия.
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
• Пендиган330 ЕК НОВ с активно вещество пендиметалин, функция на продукта:
хербицид, заявен от фирма Адама Аган ООД, Израел, (Мактешим Аган Холдинг).
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
Точка втора: Предложение за подновяване разрешението за пускане на пазара и
употреба на продукт за растителна защита с допълнителни употреби, съгласно чл.
57 и чл. 66 от Закона за защита на растенията;
• Дурсбан 4ЕК с активно вещество: хлорпирифос, функция на
продукта:инсектицид, заявен от фирма Дау Агросайнсис
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на подновяване на разрешаването му.
На продукта ще бъде издадена заповед и разрешение след представяне на писмо за
достъп до данните за остатъчни количества от пестициди на активното вещество.
• Сопрано 125 СК с активно вещество епоксиконазол, функция на продукта:
фунгицид, заявен от фирма „Адама Агрикалчър Б.В.”, Израел;
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на подновяване на разрешаването му.
Точка трета : Предложение за разрешаване пускането на пазара и употреба на
продукт за растителна защита, съгласно чл. 55 от Закона за защита на растенията;
• Моксимат 505 ВГ с активно вещество: манкоцеб и симоксанил, функция на
продукта: фунгицид , заявен от фирма „Индофил Индърстрис Лимитед”, Индия
Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.
Точка четвърта: Други
• Заявление от фирма БАСФ ЕООД за промяна в удостоверението на Стомп Аква с
активно вещество: пендиметалин, за отпадане на високата доза на употреба ( 400
мл/дка ).
Членовете на СПРЗ гласуваха за промяна в удостоверението на продукта.


Виктор Павлов
06 Янр 2015 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОВЕДЕНО НА 19.12.2014г.

Точка първа: Предложение за разрешаване пускането на пазара и употреба на продукти за растителна защита, чрез взаимно признаване на разрешенията, съгласно чл. 57 от Закона за защита на растенията:

• Дифо 25%ЕК с активно вещество дифеноконазол, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма „Шарда Европа б.в.б.а.”, Белгия; Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.

• Зантара 216 ЕК (допълнителни употреби) с активно вещество тебуконазол и биксафен, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма „Байер България” ЕООД; Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.

• Зуум 11 СК с активно вещество етоксазол, функция на продукт: инсектицид, заявенот фирма Сумитомо Кемикъл Агро Юръп, S.A.S. Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.

• Ортива ТОП СК с активни вещества азоксистробин и дифеноконазол, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма Синджента България ЕООД; Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.

• Фолоу 80 ВГ с активното вещество фолпет, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма Шарда Юръп .b.v.b.a., Белгия. Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.

• Трика Експерт с активно вещество ламбда-цихалотрин, функция на продукта: инсектицид, заявен от фирма Оксон Италия СпА; Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.

• Естрела с активно вещество ламбда-цихалотрин, функция на продукта: инсектицид, заявен от фирма „Шарда Европа б.в.б.а.”, Белгия; Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.

• Електрон с активно вещество метазахлор и квинмерак, функция на продукта: хербицид, заявен от фирма „Адама Груп”, Холандия; Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.

• Ерколе ГР с активно вещество ламбда-цихалотрин, функция на продукта: инсектицид, заявен от фирма Оксон Италия СпА; Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му. Точка втора: Предложение за разрешаване пускането на пазара и употреба на продукт за растителна защита, съгласно чл. 55 от Закона за защита на растенията;

• Талендо Екстра с активно вещество: тетраконазол и прокиназид, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма „ДюПон България” ЕООД; Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му. Точка трета: Предложение за разрешаване пускането на пазара и употреба на продукт за растителна защита, на основание параграф 6, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за защита на растенията (Обн., ДВ, бр 61 от 25.07.2014 г.), във връзка с чл. 15 г, ал. 1 от Закона за защита на растенията (отменен.)

• Белведере с активно вещество: десмедифам, фенмедифам, функция на продукта: хербицид, заявен от фирма „Адама Агрикалчър”, Германия; Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.

• Белведере Форте с активно вещество: етофумезат, десмедифам, фенмедифам, функция на продукта: хербицид, заявен от фирма „Адама Агрикалчър”, Германия; Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му. Точка четвърта: Предложение за промяна в разрешението за пускането на пазара и употреба на продукт за растителна защита, съгласно чл. 68 от Закона за защита на растенията;

• Акцент 75ВГ с активно вещество: никосулфурон, функция на продукта: хербицид, заявен от фирма „ДюПон България” ЕООД. Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на промяна в разрешаването му.

• Гардоприм Плюс Голд/Силба СК с активно вещество: s-метолахлор, тербутилазин, функция на продукта: хербицид, заявен от фирма „Синджента България” ЕООД. Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на промяна в разрешаването му.

• Домарк 10ЕК с активно вещество: теткаконазол, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма „Кемтура Агро Сълюшънс”. Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на промяна в разрешаването му. Точка пета: Предложение за прекратяване на разрешението за пускането на пазара и употреба на продукт за растителна защита, съгласно чл. 67 и чл. 68 от Закона за защита на растенията;

• Антракол 70ВГ с активно вещество: пропинеб, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма „Байер България” ЕООД. Членовете на СПРЗ гласуваха за прекратяване на разрешаването му.

• Екип СК с активно вещество: форамсулфурон, функция на продукта: хербицид, заявен от фирма „Байер България” ЕООД. Членовете на СПРЗ гласуваха за прекратяване на разрешаването му Точка шеста: Предложение за ограничена и контролирана употреба на продукт за растителна защита по чл.62 ал. 1 от Закона за защита на растенията

• Аканто плюс с активно вещество: пикоксистробин, ципроконазол, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма ДюПон България ЕООД. Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.

• Сфера Макс с активно вещество: трифлоксистробин, ципроконазол, функция на продукта: функция, заявен от фирма Байер България ЕООД Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.


Виктор Павлов
09 Фвр 2015 г.
На 03. 02. 2015 г., се проведе заседание на Съвета по продукти за растителна защита, на който бяха разрешени 7 нови продукта за растителна защита. Разпределението на растителните препарати е следното: - 3 фунгицида; - 2 хербицида; - 1 растежен регулатор; - 1 биологичен инсектицид Съветът по продукти за растителна защита уточни, че при минимални култури, познати на потребителите като фасул, грах, соя, марули, спанак, моркови, лук, тиквички, пъпеши и тикви, намират приложение един хербицид и един фунгицид. В интервю за в. „Български фермер“ зам.-изпълнитялният директор на Дирекция „Растителна защита и контрол“ инж. агр. Антон Величков заяви, че ежеседмично се правят обследвания на определени площи, за да се наблюдава развитието на културите, както и на вредителите, като на този етап от дейността на РЗК, единственият проблем е увеличаването на популацията на обикновената полевка. В тази връзка на Съвета по продукти за растителна защита, състоял се на 03.02.2015 г., бе разрешен продукт за ограничена и контролирана употреба за борба срещу обикновенната полевка. Благодарение на този, вече разрешен, продукт за растителна защита фермерите ще могат за предприемат своевременни мерки. -

Виктор Павлов
31 Март 2015 г.
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2015 г. Точка първа: Предложение за разрешаване пускането на пазара и употреба на продукти за растителна защита, чрез взаимно признаване на разрешенията, съгласно чл. 57 от Закона за защита на растенията: • ФАБАН с активни вещества пириметанил и дитианон, функция на продукта фунгицид, заявен от фирма БАСФ СЕ Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му. • КОРУМ с активни вещества имазамокс и бентазон, функция на продукта: хербицид, заявен от фирма БАСФ СЕ Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му. • МЕДАКС ТОП с активни вещества прохексадион-калций и мепикват хлорид, функция на продукта: растежен регулатор, заявен от фирма БАСФ СЕ Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му. • ТРИБЕ 75 ВГ с активно вещество трибенурон-метил, функция на продукта хербицид, заявен от фирма Шарда Юръп Докладва: Николай Тошев • ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р с активни вещества симоксанил, фозетил-алуминий и мед, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма Оксон Италия Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му. • ДИТАН М45 с активно вещество манкоцеб, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма Индофил Индъстрис, Индия Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му. • ДИТАН ДГ с активно вещество манкоцеб, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма Индофил Индъстрис, Индия Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му. • САНКОЦЕБ с активно вещество манкоцеб, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма от фирма Индофил Индъстрис, Индия Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му. • МАДЕКС ТОП с активно вещество Сидиа Помонела грануловирус, функция на продукта: биологичен инсектицид, заявен от фирма Андермат Биоконтрол, Швейцария Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му. • ТИЛМОР 240 EК с активно вещество протиоконазол и тебуконазол, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма Байер Кроп Сайънс, Германия Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му. Точка втора: Предложение за изменение на разрешението за пускането на пазара и употреба на продукти за растителна защита, съгласно чл. 68 от Закона за защита на растенията • КОЛИС с активно вещество боскалид и крезоксим-метил, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма БАСФ СЕ, Германия Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на изменение на разрешението му. • КАРАТЕ ЕКСПРЕС с активно вещество ламбда-цихалотрин, функция на продукта: инсектицид, заявен от фирма „Синджента България” ЕООД. Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на изменение на разрешението му. Точка трета: Предложение за разрешаване на ограничена и контролирана употреба на продукт за растителна защита, съгласно чл. 62 от Закона за защита на растенията; • АРВАЛИН ЛР с активно вещество: цинков фосфид, функция на продукта: родентицид, заявен от фирма Деция Фрайберг, Германия. Членовете на СПРЗ гласуваха в подкрепа на разрешаването му.

НЗР
28 Янр 2017 г.
Курс за растителна защита по чл. 83 на БАБХ - 30 часа

За повече информация се свържете с нас на 0885 556672
За повече от 2 човека цените са по-ниски!