четвъртък, юни 1, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

График за изплащане на субсидии 2023

График субсидии за 2018График субсидии за 2018

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обяви Индикативния график за плащанията към земеделските стопани за Кампания 2022 г., които приключват до 30 юни.

ДФЗ продължава с плащанията през месец май по компенсаторните мерки 11, 12 и 13 за Кампания 2022. Междувременно до 21 април трябваше да бъде изплатена държавната помощ за унищожени животни и пчелни семейства, а от 25 април се очаква нареждане по сметките за хуманно отношение към птиците. Пчелари пък все още чакат плащания по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани“. Ето за какво още да следите през месеца.

Агроекология и климат

 

От 20 май до 10 юни растениевъди могат да очакват подпомагане по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“. При необходимост в същия период ще се извърши и доплащане по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“. Първите плащания за Кампания 2022 по други 4 направления на мярка 10 „Агроекология и климат“ бяха направени на 29 март.

Биологично земеделие

 

От 1 май до 10 юни е планирано изплащане на субсидиите по отделните направления на мярка 11 „Биологично земеделие“. Миналата година първите 8,3 млн. лв. бяха наредени по сметките на 1 024 биопчелари на 20 май. Последваха плащания по направление „Биологично растениевъдство“ в размер на над 23 млн. лв. и още 464 195 лева за биологично отглеждане на животни.

Мярка 13 за необлагодетелствани райони

 

От 10 до 20 май ще бъдат направени окончателните оторизации по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения (НР1 и НР2). Първият транш от близо 98 млн. лв. беше по сметките на 29 785 кандидати на 9 декември 2022 г.

Мярка 12 за Натура 2000

 

От 20 до 31 май се очакват доплащанията по мярка 12 „Натура – 2000 и Рамковата директива за водите”. Първият транш от над 58 млн. лв. беше преведен на 12 759 кандидати на 14 декември 2022 г.

Хуманно отношение към свине

 

От 9 до 19 май се приемат документи за участие в първия транш на подпомагане на прасета за угояване. Вторият транш ще бъде отворен от 4 до 20 септември, а третият – от 6 до 20 октомври. Срокът за изплащане на помощта е до един месец след крайната дата за подаване на заявления. Финансовият ресурс за 2023 г. е 36 717 000 лв.

Кампания 2023 за директни плащания

 

До 5 юни земеделските стопани подават и редактират заявления за Кампания 2023 за директни плащания без санкции. От 6 до 30 юни заявления продължават да се приемат, но се прави намаление от 1% за всеки работен ден на сумата, на която кандидатът за подпомагане би имал право, но не повече от 10%.

Застраховане на земеделска продукция

 

До 9 юни продължава кандидатстването по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните дирекции на ДФЗ е 23 юни. Договорите ще бъдат сключени до 20 работни дни след предоставяне на полиците, а средствата ще се изплатят до 10 работни дни след сключване на договора с Фонда. Финансовият ресурс за 2023 г. е 3,5 млн. лв.

Зимни пръскания

 

До 19 май стопаните, кандидатствали по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, трябва да отчетат направените разходи и да представят документи за закупените и приложени продукти за растителна защита. До 30 юни ДФЗ ще изплати финансовата помощ.

Данъчна кампания 2023

 

До 2 май земеделските стопани, които се облагат като физически лица, обявяват доходите си и плащат дължимия данък върху общата годишна данъчна основа. Тези, които извършват дейност като търговци, подават декларациите си до 30 юни. Това е срокът, в който фирмите трябва да декларират и корпоративен данък съгласно чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни.

 

 

 

Виктор Павлов