четвъртък, септември 21, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
Животновъдство

Хуманно отношение: Какви документи още трябва да предадат стопаните?

До 30 август стопаните, които са заявили помощ по интервенцията Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност (ХЖ-АМР) трябва да предадат в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ становище по образец, издадено от директора на ОДБХ. Това е едно от изискванията на §4 от Преходните и заключителни разпоредби на НАРЕДБА №10.

Допустими по интервенция „ХЖ-АМР“ са земеделски стопани – Физически, юридически лица и ЕТ, отглеждащи едри преживни животни (ЕПЖ) и/или дребни преживни животни (ДПЖ).

Кандидатите трябва да спазват законоустановените изисквания за управление (ЗИУ), съгласно законодателството на Съюза и националните стандарти за ДЗЕС, неразделна част от система от предварителни условия, описана в националния Стратегически план. Помощта се отпуска само за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, които надхвърлят задължителните стандарти или други изисквания и стандарти от националното законодателство.
Животни от един и същи вид, заявени по интервенция за „Биологично животновъдство“ по чл. 31 или чл. 70 от Регламент (ЕС) 2021/2115, не са допустими за подпомагане по интервенцията „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“.

Помощта по интервенцията се отпуска за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти.

Помощта покрива само онези задължения, които надвишават задължителните стандарти и други задължителни изисквания, наложени чрез националното законодателство. Изчисленията съгласно чл. 82 от Регламент (ЕС) 2021/2115 са направени от организация, която е функционално независима от органите, отговарящи за изпълнението на стратегическия план по ОСП, и която разполага с подходящите експертни знания.

Виктор Павлов