петък, декември 3, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Има нови срокове за междинните култури

Променя се периода на задържане на полето на междинните култури, заложени в изискванията за екологично насочените площи (ЕНП)

От тази година въвеждат нови срокове, важни за фермерите с междинни култури на полето по схемата за зелени плащания – за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда.

Промяната се отнася до периода на задържане на полето на междинните култури, заложени в изискванията за екологично насочените площи (ЕНП). Досега този срок беше от 1 октомври до 1 декември на годината на кандидатстване. От 2020 г. той ще бъде от 1 септември до 1 ноември на годината на кандидатстване, като се добавя изискване междинните култури да бъдат засети преди 1 септември на годината на кандидатстване.

Зелените директни плащания се отпускат само за площи, които са допустими за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), като стопаните трябва да разполагат с обработваеми земи, трайни насаждения или постоянно затревени площи.

Три са основните зелени изисквания. Да се прави диверсификация (ротация) на културите за обработваемата земя в стопанството, да се запазват постоянно затревените площи и 5% от обработваемата земя да се поддържа като екологично насочени площи.

За площите, заети с трайни насаждения, няма приложими зелени изисквания. По този начин земеделският стопанин може автоматично да получи зелено директно плащане за площите с трайни насаждения.

Важно е да се знае, че за наличието на различните култури и техният дял на полето проверки ще бъдат извършвани в периода 15 май-15 юли 2020 г. В този период трябва да са налични всички култури или поне ясно различими остатъци от културите, с които се изпълнява изискването за диверсификация.

По отношение на запазването на постоянно затревените площи в зони по НАТУРА 2000 – те трябва да фигурират в рамките на слой „Екологично чувствителни постоянно затревени площи”. Те не трябва да бъдат разоравани или преобразувани.

Виктор Павлов