сряда, май 27, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Индикативен график на ПРСР 2014-2020 Г. ЗА 2019 ГОДИНА
МЗХПРСР 2014-2020

Индикативен график на ПРСР 2014-2020 Г. ЗА 2019 ГОДИНА

Кои мерки ще се отворят през 2019 година

Министър Десислава Танева публикува  на профила си индикативен график на мерките от ПРСР

 по редНаименование на  процедуратаЦели на предоставяната БФП по процедуратаНачин на провеждане на процедурата съгласно чл. 2 от ПМС № 162 от 2016 г.Извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложенияОбщ размер на БФП  по процедурата (в лв.)Допустими кандидатиПримерни допустими дейностиКатегории допустими разходиМакси мален % на съ-финансиранеДата на обявяване на процедуратаКраен срок за подаване на проектни предложенияПредставлява ли процедурата/част от нея:Размер на БФП за проект (в лв.)
държавна помощминимална помощминималенмаксимален
1Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“Подпомагане на организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанствоПодбор на проектни предложенияНеДо левовата равностойност на 8 000 000 евроОрганизациите, които предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари;

Висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение;

Научни институти или опитни станции в областта на селското стопанство или горите –  за организиране само на семинари

Курсове за обучение; семинариСтандартни разходи с размер на сумата  по дейности в зависимост от вида и продължителността на съответния курс за обучение или семинар.До 100%Август 2019 г.Септември 2019 г.НеНеНепр.Непр.
2Подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по

Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

Модернизиране на физическите активи в земеделските стопанства, преработващи земеделски продукти, с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставкаПодбор на проектни предложенияНеДо левовата равностойност на

1 685 121 евро

Малки земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обемМатериални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на цялостната дейност и резултати на стопанството, чрез внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, внедряване на нови продукти, процеси и технологии,;Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество; Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване; Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги. Закупуване на съоръжения, оборудване за преработка на пчелен мед и пчелни продукти60 – 90%Септември 2019 г.Октомври 2019 г.ненеЛевовата равностойност на 1 250 евро

минимален размер на допустимите разходи

Левовата равностойност на 75 000 евро
3Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“Възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията ѝ в съответствие с идентифицираните нужди.Подбор на проектни предложенияНеДо левовата равностойност на 50 465 860 евро**

Оператори, предоставящи услугата „Доставяне на вода за напояване“, които са собственици или ползватели на хидромелиоративна инфраструктура: 1.Напоителни системи ЕАД;

2.Юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Закона за сдружения за напояване (ЗСН);

3.Юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК)

Инвестиции извън земеделските стопанства, включващи:

•Инвестиции за намаляване загубите на вода, свързани с реконструкция/рехабилитация на съоръжения, модернизация и механизация на оборудване, включително и съоръжения за съхранение на вода за напояване в съществуващи мрежи извън стопанствата;

•Инвестиции в машини и съоръжения за напояване, включително и такива, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда;

Материални инвестиции:

1. Реконструкция/ рехабилитация на сгради и друга недвижима собственост, използвана за дейността, включително такава, използвана за опазване на околната среда.

2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на дейността, включително свързани с опазване на околната среда и подобряване на енергийната ефективност.

Нематериални инвестиции:

1. Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/.

2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

3. Закупуване на софтуер, пряко свързан с дейността;

4. Разходите, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството, подготовка за сертификация;

До 100%Октомври 2019 г.Декември 2019 г.****Левовата равностойност на 15 000 евроЗа „Напоителни системи“ ЕАД: левовата равностойност на

6 000 000 евро;

За всички останали кандидати левовата равностойност на 1 500 000. евро

 

4Подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП)Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единициПодбор на проектни предложенияНеДо левовата равностойност на 22 000 000Земеделски стопанства – физически лица,еднолични търговци, ЕООДДейности за развитие на малки земеделски стопанстваРазходи за развитие на малки земеделски стопанства, посочени в бизнес планНепр.Юли 2019 г.Септември 2019 г.НеНеНепр.Левовата равностойност на 15 000 евро
5Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони; запазване на културната идентичност и традиции в селските райони и да се повиши качеството на живот на хората, живеещи в тяхПодбор на проектни предложе-нияНеДо левовата равностойност на 14 532 817 евроМестни поделения на вероизповеданиятаДейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространстваПодобрения на недвижимо имущество;

Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива; Нематериални инвестиции;

Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост

75-100%Юни 2019 г.Август 2019 г.НеНеНепр.Левовата равностойност на 400 000 евро
6Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“Подпомагането по процедурата е насочено към функциониране на оперативни групи, създадени за изпълнение на конкретен иновативен проект за постигане на целите на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост. посочени в член 56 на Регламент (ЕС) № 1305/2013.Подбор на проектни предложенияНеДо левовата равностойност на 20 000 000 евро –Оперативни групи, учредени като дружества по смисъла на чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите,Дейности за функциониране на оперативната група, както следва:

а) Осъществяване на сътрудничеството във връзка с изпълнение на иновативния проект;

б) Преки дейности за изпълнение на иновативния проект.

Текущи разходи за осъществяване на сътрудничеството във връзка с изпълнение на иновативния проект и преки разходи за изпълнение на иновативния проект

 

60 -100%Септември 2019 г.Ноември 2019 г.НеНе

 

Непр.Левовата равностойност на 450 000 евро
7Подмярка 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки.Подкрепата се предоставя за създаване и развитие на къси вериги на доставки и за създаване и развитие на местни пазари, съгласно определенията в подмярката. Подпомагането обхваща само къси вериги на доставки, които включват не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя.Подбор на проектни предложе-ния. Подборът на проекти може да се извършва за една или две фази на изпълнение.НеДо левовата равностойност на 8 000 000 евро за втора фазаОрганизации, съставени от земеделски стопани, МСП или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар.

Организациите могат да бъдат юридически лица по Търговския закон или обединения по Закона за задълженията и договорите

Предоставя се помощ и за дейности за популяризиране на къси вериги на доставки и на местни пазари.Проучвания за приложимост на проекта за сътрудничество – 5 000 евро на година за обединение за къса верига на доставки или обединение за местен пазар- допустими само за първа фаза на изпълнение;

•      Стимулиране на интерес и разширяване на състава – 10 000 евро на година за обединение за къса верига на доставки или обединение за местен пазар- допустими само за първа фаза на изпълнение;

•      Текущи разходи във връзка със сътрудничеството  –  допустими само за втора фаза на изпълнение

•      Разходи за популяризиране –допустими само за втора фаза на изпълнение;

• Преки разходи за изпълнение на проект за сътрудничество, включително разходи за инвестиции;

За разходите за проучвания, разходите за стимулиране на интерес и приобщаване към сътрудничеството и за текущите разходи максималният интензитет на помощта е 50%;

До 70% за инвестиционни разходи

Септември 2019 г.Октомври 2019 г.ДаНеНепр.Максимално допустимият размер на помощта за периода на прилагане на програмата е  500 000 евро
8Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“Подпомагане за малки  пилотни проекти на МИГ, преминали оценка за административно съответствие и допустимост по реда на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г.Подбор на проектни предложе-нияНеОстатъкът по подмярка 19.1 + остатъци от другите подмерки на мярка 19, чиято стойност предстои да се уточниМИГ, преминали оценка за административно съответствие и допустимост по реда на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г.,1. дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност;

 

2. материални и нематериални активи в интерес на местната общност;

 

3. въвеждане на иновативни за местната общност дейности.

Разходи за:

1. дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност, в това число за популяризиране на местни традиции, културно и историческо наследство, традиционни местни продукти и други;

2. материални и нематериални активи в интерес на местната общност;

3. въвеждане на иновативни за местната общност дейности.

До 100%Ноември 2019 г.Декември 2019 г.НеНеНепр.15 000 евро
9Подмярка 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“Подпомагане на проекти за подготвителни дейности и на проекти за съвместни дейности, насочени към разработване и въвеждане в практиката на продукти, услуги, иновации и др. в селските райони, комбинирайки разнообразните възможности на селските райони и развитие на селски райони с добавена стойност;

създаване на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност.

Подбор на проектни предложе-нияНеЗа 2019 г. 1 000 000 евро.Одобрени местни инициативни групи1. подготвителни дейности по проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество

2. дейности за сътрудничество в рамките на Република България или проекти за сътрудничество между територии в две или повече държави членки или с територии в трети държави .

Разходи, свързани с разработването на съвместен продукт/услуга, вкл. разходи за материални и нематериални инвестиции;

Разходи за изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със съвместното действие;

Разходи, свързани с реализирането на промоционални и маркетингови кампании;

Разходи, свързани с организирането на обучения, семинари, съвместни събития, срещи и т. н.;

Разходи за публикации в медиите;

Разходи, свързани със създаването и оперативната поддръжка на общи структури, създадени с цел изпълнение на проекта;

Координация на дейностите по проекта (разходи за допълнителен персонал, пътни разходи, разходи за нощувки и храна, хонорари за експерти, разходи за превод, разходи за комуникация и др.).

Разходи, свързани със срещи с потенциални партньори;

Разходи, свързани с организирането на заседания и мероприятия за планиране на дейностите по проекта;

Разходи, свързани с разработването на проекта.

До 100%Август 2018 г.Съгласно Регламент (ЕС) 1305/2013, чл. 44, пар. 3 кандидатстването по подмярка 19.3 е текущо.ДаДаНепр.За подготвителна помощ:

левовата равностойност на 10 000 евро за проекти за вътрешнотериториално сътрудничество и на 25 000 евро за проекти за транснационално сътрудничество.

 

За изпълнение на проекти за сътрудничество:

левовата равностойност на 100 000 евро за транснационално сътрудничество и на 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество.

Общ индикативен бюджет по всички приеми от 2019 г.125 683 798 €
NivaBG.com