неделя, май 26, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Зеленчукопроизводство

Инспекцията по труда започна проверки за нелегални работници на полето

Със започването на активния селскостопански сезон Изпълнителна агенция  „Главна инспекцията по труда“ (ИА ГИТ) традиционно засилва контрола в селското стопанство. Секторът ежегодно е сред акцентите в контролната дейност на Агенцията, защото е идентифициран като рисков по отношение използването на различни форми на недеклариран труд.

През 2022 г. контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 4039 проверки в селското стопанство. Констатираните нарушения са 13 551. Установените случаи на работа без трудов договор в сектора са 228. И през 2023 г. проверките в сектора отново ще обхващат основно растениевъдството и животновъдството.

От Инспекцията по труда напомнят, че работодателите трябва да сключват трудови договори с наетите от тях работници. Договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа са възможност земеделските стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн, да наемат законосъобразно работна ръка по облекчена процедура. Т.нар. еднодневни трудови договори не се регистрират в НАП. Те са с продължителност един ден и земеделските стопани нямат задължение да издават заповеди за прекратяването им и да оформят трудови книжки. При този вид договори наетите не губят право на социално подпомагане и не се спират обезщетенията им за безработица. Така те получават допълнителен доход от труд заедно със социалните помощи и обезщетения. От тези договори могат да се възползват регистрираните земеделски стопани, отглеждащи плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн.

За 2022 г. са предоставени 260 826 броя образци на еднодневни трудови договори на 3714 броя земеделски стопани. Те се предоставят след предварително заплатени осигурителни вноски за здраве, пенсия и професионална болест и трудова злополука в размера, който е за сметка на работодателя. С цел да облекчи администрирането на еднодневните договори ИА ГИТ създаде онлайн система за предоставяне на образците им.

Чрез нея земеделските стопани могат да получат образците по всяко време, дори в извънработното. Преди трудовите договори се попълва​ха само на хартия. За целта работодателят трябваше да вземе лично такива договори от офисите на Инспекцията по труда, след това да попълни данните на работниците и после отново да се върне в Инспекцията по труда, за да ги предаде лично и те да бъдат заверени. Ако работодателите предпочетат това да става електронно, няма да има нужда да се разхождат по институциите, а само да попълват данните в интернет, като системата ще потвърждава електронно, че договорът е заверен.

По проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, са назначени помощник-инспектори, които могат да предоставят на земеделските стопани достъп до системата и насоки за работата с нея. Софтуерът позволява автоматично генериране на образци на договори, в които да фигурират данните на лицата, които веднъж вече са наемани от даден производител. Той разполага и с калкулатор, който автоматично генерира в разписката към договора дължимите за сметка на наетото лице данъци и осигуровки и чистата сума, която трябва да му бъде изплатена. Калкулатор изчислява и броя образци на договори, които земеделският стопанин може да получи срещу заплатената за осигуровки сума за съответния месец, пише „Марица“.

В сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика  „Трудови договори по чл. 114а от КТ“, може да бъде намерена повече информация за еднодневните договори и предоставянето на образци, както и Ръководство за работа със системата https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/401.

 

Виктор Павлов