петък, май 24, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Изготвят безплатни проекти по подмярка 4.1.2

Пакети от безплатни консултантски услуги се полагат на малките земеделски стопани

4.43ХилядиЧетения
NivaBG.com

Фермерите имат право на безплатно изготвяне на проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за 2014 – 2020 г.

Изготвянето на проектите по подмярка 4.1.2 от НССЗ е в рамките на консултантските пакети, които Службата предоставя по подмярка 2.1.2. Те се предоставят на малките земеделски стопанства напълно безплатно шест основни консултантски пакета. Желаещите могат да подадат заявление за услугата във всеки от Териториалните областни офиси на НССЗ.
Службата предлага съдействие и при подаването на проектните предложения в новата електронна платформа Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).
 
Приемът на проектни предложения по подмярката започна на 20 юли, а крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 22 октомври тази година.
Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 24 447 500 лева. Максималният размер на общите разходи по подмярката за един проект е 48 895 лв., а за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лв.
NivaBG.com
Виктор Павлов