неделя, юли 21, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро експертите съветват

Как ще ви глобяват при неспазване на изискванията на ДЗЕС-овете

МЗХ утвърди Методиката за предварителните условия в Стратегическия план за 2023-2027 г.

Със заповед на министъра на земеделието и храните е утвърдена Методиката за прилагане на предварителните условия в Република България за периода 2023-2027 г., във връзка с изискванията за подпомагане по новия Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР 2023-2027 г.)

Методиката включва правила за определяне на намаленията на плащанията при неспазване на изискванията на стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и законоустановените изисквания за управление.

Изпълнението на предварителните условия е задължително изискване за получаване на финансиране по интервенциите в СПРЗСР 2023 – 2027 г. Те допринасят за висока степен на устойчивост и гарантират условия на равнопоставеност на земеделските стопани.

Методиката за прилагане на предварителните условия определя начина на контрол при изпълнението на стандартите за ДЗЕС, са утвърдени с друга заповед на министъра на земеделието и храните, както и на законоустановените изисквания за управление.

Повече информация може да видите тук:

ИЗВАДКА (целия документ може да свалите ТУК)
7. Система за административни санкции

7.1. Общи принципи
7.1.1. Санкции се прилагат само ако неспазването е резултат от действие или
бездействие, за което бенефициентът е пряко отговорен, и в случай че са изпълнени
едното или двете условия:
а) неспазването е свързано със селскостопанската дейност на бенефициента;

б) неспазването засяга стопанството по смисъла на чл. 3, точка 2 от Регламент
(ЕС) 2021/2115, или други площи, управлявани от него на територията на страната.
7.1.2. Прилагането на административна санкция не оказва влияние върху
законосъобразността и редовността на разходите, по отношение на които тя се прилага.
7.2. Прилагане и изчисляване на административните санкции
7.2.1. Административните санкции, се прилагат посредством намаляване или
изключване на целия размер на плащанията, изброени в чл. 83, параграф 1 от Регламент
(ЕС) 2021/2116, които са отпуснати или предстои да бъдат отпуснати на съответния
бенефициер във връзка със заявленията за подпомагане, които бенефициерът е подал или
ще подаде в хода на календарната година, в която е констатирано неспазването.
Намаленията или изключванията се изчисляват въз основа на плащанията, които са
отпуснати или предстои да бъдат отпуснати през календарната година, през която е
настъпило неспазването.
7.2.2. При изчисляването на намаленията и на изключванията се вземат предвид
тежестта, степента, продължителността или повторяемостта и наличието на умисъл при
установеното неспазване. Налаганите административни санкции са ефективни,
пропорционални и възпиращи.
7.2.3. Административните санкции се основават на контрола, извършван в
съответствие с Раздел II от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на
интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за
проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.
7.3. Процентни стойности на намаленията в случай на неумишлено
неспазване
7.3.1. Съгласно чл. 85, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/2116, намалението като
общо правило представлява 3 % от общия размер на плащанията, посочени в чл. 85,
параграф 1 от същия регламент.
7.3.2. Ако неспазването не оказва въздействие или има само незначително
въздействие върху постигането на целта на съответния стандарт или изискване, не се
прилага административна санкция. Неспазване с незначително въздействие е неспазване
оценено с тежест „Много ниска“, степен „Ограничено в стопанството“ и
продължителност „Естествено възобновими“, съгласно показателите за оценка на
неспазването по Приложение 1.

7.3.3. Когато случаите на неспазване са установени чрез системата за мониторинг
на площта, намалението съгласно чл. 85, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/2116 е 2 %
от общия размер на плащанията, когато не се прилага намалението, описано в т. 7.3.5.

7.3.4. Когато неспазването има сериозни последици за постигането на целта на
съответния стандарт или изискване или ако представлява пряка опасност за
общественото здраве или за здравето на животните, въз основа на оценката на
неспазването, предоставена от компетентния контролен орган, като са взети предвид
критериите, посочени в чл. 85, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) 2021/2116,
процентната стойност, посочена в чл. 85, параграф 2 от същия регламент, се увеличава
до 10 %.
7.3.5. При случаи на установено неумишлено неспазване въз основа на оценката
на неспазването, предоставена от компетентния контролен орган, като вземе предвид
критериите, посочени в чл. 85, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) 2021/2116,
процентната стойност, определена в чл. 85, параграф 2 от същия регламент се намалява
до 1 %.
стр. 15 от 61
7.3.6. Когато се използва системата за мониторинг на площта, посочена в чл. 66,
параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2021/2116, за установяване на случаи на
неспазване, намалението определено по т. 7.3.5, се редуцира до 0,5 %.
7.4. Процентни стойности на намаленията в случай на повторение
7.4.1. Когато едно и също неспазване продължава или се повтори веднъж в
рамките на три последователни календарни години, процентното намаление е 10 % от
общата сума на плащанията, посочени в чл. 85, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2116,
когато бенефициерът е бил информиран за предишното установено неспазване.
Следващи случаи на същото неспазване в рамките на три последователни календарни
години без основателна причина от страна на бенефициера се считат за случаи на
умишлено неспазване и се налага намаление от 15 %.
7.4.2. За целите на определянето на повторяемостта на неспазването се вземат
предвид случаите на неспазване на правилата за кръстосано съответствие, определени в
съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014. Съответствието между правилата
за кръстосано съответствие и правилата за предварителна условност са посочени в
Приложение 1.
7.4.3. Когато установено неспазване не оказва въздействие или има само
незначително въздействие върху постигането на целта на съответния стандарт или
изискване и не е наложена административна санкция в съответствие с чл. 85, параграф 3,
първа алинея от Регламент (ЕС) 2021/2116, неспазването не се взема предвид за целите
на определянето на повторяемостта или на продължаването на неспазването.
7.5. Процентни стойности на намаленията в случай на умишлено
неспазване
7.5.1. Процентни стойности на намаленията в случай на умишлено неспазване
Процентното намаление за установено умишлено неспазване е най-малко 15 % от
общата сума на плащанията и подкрепата, посочени в чл. 83, параграф 1, букви а), б) и
в) от Регламент (ЕС) 2021/2116. Въз основа на оценката на неспазването, предоставена
от компетентния контролен орган, като вземе предвид критериите, посочени в чл. 85,
параграф 1, втора алинея от същия регламент, разплащателната агенция може да реши
да увеличи тази процентна стойност до 100 %.
7.6. Кумулиране на административните санкции
7.6.1. Когато установено неспазване на стандарт представлява и неспазване на
изискване, то се счита за едно-единствено неспазване. За целите на изчисляването на
намаленията неспазването се счита за част от областта на прилагане на предварителните
условия за изискването.
7.6.2. Когато през една и съща календарна година е настъпило повече от едно
установено неумишлено неспазване, което не е с незначително въздействие и се повтаря,
процедурата за определяне на намалението се прилага поотделно за всяко неспазване и
получените процентни стойности се сумират. Общото намаление обаче не може да
надвишава:
а) 5 % от общата сума на плащанията и подкрепата, посочени в чл. 83, параграф
1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2021/2116, когато нито един от случаите на
неспазване няма сериозни последици за постигането на целта на съответния стандарт или
изискване или представлява пряк риск за общественото здраве или за здравето на
животните; или
б) 10 % от общата сума на плащанията и подкрепата, посочени в чл. 83, параграф
1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2021/2116, когато поне един от случаите на
неспазване има сериозни последици за постигането на целта на съответния стандарт или
стр. 16 от 61
изискване или представлява пряк риск за общественото здраве или за здравето на
животните.
7.6.3. Когато през една и съща календарна година е настъпило повече от едно
установено повтарящо се неумишлено неспазване, процедурата за определяне на
намалението се прилага поотделно за всяко неспазване и получените процентни
стойности на намаленията се сумират. Стойността на намалението обаче не може да
надвишава 20 % от общата сума на плащанията и подкрепата, посочени в чл. 83, параграф
1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2021/2116.
7.6.4. Когато през една и съща календарна година е настъпило повече от едно
установено умишлено неспазване, процедурата за определяне на намалението се прилага
поотделно за всяко неспазване и получените процентни стойности на намаленията се
сумират. Стойността на намалението обаче не може да надвишава 100 % от общата сума
на плащанията и подкрепата, посочени в чл. 83, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент
(ЕС) 2021/2116.
7.6.5. Когато през една и съща календарна година са настъпили няколко случая на
неумишлено, повтарящо се и умишлено неспазване, получените процентни стойности на
намаленията се сумират като, когато е приложимо, това се извършва след прилагането
на разпоредбите на т. 7.6.2, 7.6.3 и 7.6.4 от настоящия член. Стойността на намалението
обаче не може да надвишава 100 % от общата сума на плащанията и подкрепата,
посочени в чл. 83, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2021/2116.
7.6.6. Въз основа на оценката за умишлено неспазване на критериите на чл. 85,
параграф 1 на Регламент (EС) 2021/2116 се прилага чл. 10 и 11 на Делегиран регламент
(ЕС) 2022/1172 на Комисията от 4 май 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС)
2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната
система за администриране и контрол в рамките на общата селскостопанска политика и
прилагането и изчисляването на административните санкции във връзка с
предварителните условия (OB L 183 от 8.7.2022 г.).