вторник, май 28, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Директни плащания 2023ПРСР 2014-2020

Ставки по екосхемите 2023

Ставки по екосхемите 2023

Екосхемите са основната иновация в зелената архитектура на Общата селскостопанска политика (ОСП), предложена от Европейската комисия в нейния проект на регламент за стратегически план за новия програмен период на политиката.
Те отново са директни плащания – субсидирани от стълб 1 от Общата селскостопанска политика. Всъщност те са този нов инструмент на ОСП, с който ЕС подтиква държавите да позеленят своя агросектор. И тъй като екосхемите са задължителни за страните членки, но доброволни за стопаните, стимулът са по-високите субсидии, спрямо тези в базовото плащане от 100 евро/ ха.

Интервенции в еко схемите заемат 25% от годишния финансов пакет за стълб 1. Плащането е на хектар допустима земеделска земя, при спазване на задълженията по интервенцията. Вариация в ставката може да има според нивото на площите в случаите на заявен по-висок размер на площите от планирания.

Екосхема за биологично земеделие – животни

Планираната ставка е 357,85 евро/ха, а минималната планирана сума – 286,28 евро/ха. Близо 41 млн. евро са предвидени по схемата за 5-годишния период.
За подпомагане по интервенцията могат да кандидатстват само собственици на животни, като подпомагането е само за говеда, биволи, овце и кози, както и свине за пасищно отглеждане – Източно балканска свиня.
Тук фермерите трябва да имат сключен договор с контролиращо лице за биологично производство не по-късно от 31 декември на предхождащата година на кандидатстване.

Земеделските стопани трябва да спазват изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. Независимо от това изискване е допустимо дадено стопанство да се раздели на ясно и ефективно обособени производствени единици за биологично производство, за преход към био и за небиологично производство. Условието тук е животните, определени за небиологично производство, да са от различни видове; както и растенията да са от различни, лесно разграничими сортове. Допустимите за подпомагане площи са постоянни пасища и други фуражни площи, използвани за изхранване на животните.

Задължения:

Поддържане на ПЗП и/или площи с фуражни култури в система на контрол (биологични и в преход), най-малко 0,5 ха.

Отглеждане на биологични и в преход животни при съотношение в размер до 1 ЖЕ/ха.

Ангажиментите са за период от една календарна година.

В националното законодателство престои да бъде създадена правна рамка за избягване на случаи на фермери, които поемат годишни ангажименти за преход, след което се връщат обратно към конвенционалното земеделие.

Ангажиментите по екосхемата надхвърлят задължителните изисквания в следните ДЗЕС – 1, 2, 4, 5, 6, 8 и 9. Както и директивите на ЕС относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството; за определяне на минимални стандарти за защита на телетата: членове 3 и 4; и директива за защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели: член 4.

Екосхема за поддържане и подобряване

на биологичното разнообразие и

екологичната инфраструктура

Накратко се нарича слой „Екологична инфраструктура“. Целта ѝ е връщане на най-малко 10% от земеделските площи с ландшафтни характеристики с голямо разнообразие до 2030 г., което ще окаже положително въздействие върху биологичното разнообразие, качеството на водите, поддържането на почвите.

Видовете екологична инфраструктура обект на тази мярка са: живи плетове или редици от дървета; отделни дървета; дървета в група; дървесни противо-ерозионни пояси; синори; влажни зони; зелени зони около водни течения; тераси; ивици по краищата на гори; буферни ивици.

Ставки:

За обработваеми земи: площи и дейности надхвърлящи ДЗЕС 8 – ставката е 696,86 евро/ха и най-малко 557,49 евро;
За обработваеми земи: дейности, надхвърлящи ДЗЕС 8 – 286,33 евро/ха и най-малко 229,06 евро;
За трайни насаждения – 901,17 евро/ха и най-малко 720,94 евро;
За постоянно затревени площи – 290 евро/ха и най-малко 232 евро.

Това е екосхемата с най-висок бюджет от всички останали – близо 172 млн. евро за периода. Според становище на сдружения от сектор плодове и зеленчуци, които поискаха преразглеждане на Стратегическия план още през януари 2023 г. и по-високи ставки по обвързаната подкрепа, екосхемата залага ставки, които не са правилно разпределени на база разходи за производство. „Подпомагането на декар зърнено-житни е по-високо предвид загубите, които ще претърпят производителите на трайни насаждения“, смятат те.

За бившия земеделски министър и настоящ депутат Десислава Танева е чудно защо няма изискване за наличие на животни при ПЗП. Отговорът на МЗм: В рамките на екосхемата ще се подпомагат елементи на ландшафта, които са разположени в рамките на обработваемите земи (и защото си се отказал от земеделска дейност, компенсацията е по-голяма – бел. ред.), трайните затревени площи и ПЗП. Постоянно затревените площи следва да отговарят на изискването за допустим хектар, което цели извършване на земеделска дейност върху площта, като може да бъде включено наличие на ЖЕ. С цел спазване на принципа за двойно финансиране за едни и същи дейности, не е написано изрично условие за поддържане на екологична инфраструктура в рамките на ПЗП с ЖЕ, за да може животновъдите да получават подпомагане и по двете екосхеми – плюс тази за екстензивната паша, без залагане на еднакви дейности.

Задължения:

Не се извършват третирания с ПРЗ при гореизброените видове инфраструктура с изключение на изрично упоменати в задължителните за извършване дейности.

Запазва се целостта на ландшафтния елемент при: живи плетове и редици от дървета; дървесни противо-ерозионни пояси; синори; тераси.

Извън периода на гнездене на птиците се почистват инвазивни видове растения при: живи плетове и редици от дървета; дървета в група; дървесни противо-ерозионни пояси; синори; зелени зони около водни течения; тераси.

Извън периода на гнездене се почистват сухи клони и ниски клони до 1.5 м. при: живи плетове и редици от дървета; отделни дървета; дървета в група; дървесни противо-ерозионни пояси; синори; тераси.

Извън периода на гнездене най-малко веднъж годишно се косят или мулчират граничните зони/ сервитутните ивици при: живи плетове и редици от дървета; отделни дървета; дървета в група; дървесни противо-ерозионни пояси; синори; ивици по краищата на гори (косенето да се извършва извън периода с риск за горски пожари); зелени зони около водни течения; тераси.

Почистване на сухи храстовидни видове, извън периодите на гнездене на птиците при: дървесни противо-ерозионни пояси; зелени зони около водни течения.

При буферни ивици: поддържане на естествен тревостой, ако такъв съществува без почвени обработки на площите.

При влажни зони: поддържане на крайбрежната растителност чрез изрязване и отстраняване на нежеланата растителност от инвазивни и чужди видове в периоди извън гнездене на птиците; поддържане на естествен тревостой при ниски води на акваторията, ако такъв съществува, без дрениране на площите. Не разораване и/или отводняване на езерцата. Не използване на Първа група ПРЗ в Територии граничещи на акваториите.

За премахването на храстова растителност се забранява използването на шредери, мулчери и др. техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност.

Каква е разликата със стандартите?

Както стана ясно, екосхемата надгражда ДЗЕС 8, по отношение на особеностите на ландшафта както и ДЗЕС 4 при буферните ивици. Ако изпълнението на задълженията по ДЗЕС 8 ще се следи от 2024 г., то от 2023 г. ще трябва да се спазват екосхемата.

При обработваемите земи ДЗЕС 8 се надгражда в два аспекта – качествен и количествен, заради което е и разликата с двете ставки при обработваемите площи.

Ако за дадени площи вече изпълняваме ДЗЕС 8 (за които получаваме базово плащане) и надграждане с още екологични дейности на площите в рамките на ДЗЕС 8 – косене, почистване на инвазивна растителност, неприлагане на ПРЗ, премахване на клони и други, плащането е за извършените разходи за допълнителните дейности, надграждащи ДЗЕС 8. Т.е. 286,33 евро/ха.

А 696,86 евро/ха е подпомагане за пропуснатите приходи от допълнителната земя, отделена за екологична инфраструктура и за извършените разходи за допълнителните дейности, надграждащи ДЗЕС 8.

При постоянно затревените площи и трайните насаждения няма изискване за минимален дял на непроизводствени площи и в тази връзка надхвърлянето на стандарта е количествено и качествено – подпомагането е за пропуснати приходи от площи, заети с екологична инфраструктура и за извършените разходи за допълнителните дейности, надграждащи ДЗЕС 8.

Допустимата площ се изчислява чрез използване на същите коефициенти на преобразуване и тегловни коефициенти, които се използват в ДЗЕС 8.

При буферните ивици по ДЗЕС 4 надхвърлянето на стандарта се състои в поддържането на естествената растителна покривка/тревостой без почвени обработки и косене или мулчиране веднъж годишно извън периода на гнездене на птиците. По този начин се подобрява инфилтрационния капацитет на буферната ивица.

Екосхема за запазване и възстановяване

на почвения потенциал – насърчаване на

зелено торене и органично наторяване

Интервенцията е насочена към допринасяне за изпълнението на целта за намаляване на загубите на хранителни вещества с поне 50%, като същевременно се гарантира, че няма влошаване на плодородието на почвата. Интервенцията е насочена да допринесе към целта да се намали използването на торове поне с 20% до 2030 г.

Екосхемата е допустима за прилагане върху различните типове земеделски площи в стопанството. Земеделският стопанин доброволно решава с кои площи да участва в екосхемата без задължение да е приложимо за цялата площ на стопанството. Върху една земеделска площ може да се получи подпомагане само за една от възможните опции на изброените практики (А или Б).

Както по горната екосхема и тук нарочно не се изисква, но може да има наличие на животни на подпомаганите ПЗП, за да могат животновъдите да кандидатстват по две екосхеми. Единствено в екосхемата за екстензивна паша има условие за наличие на ЖЕ, която ще разгледаме в следващ брой.

Ставката е 66,83 евро/ха, най-малко 53,46 евро. Заявените хектари ще са около 420 хиляди, а общият бюджет на помощта е малко над 143 мн. евро за периода.

Екосхемата надгражда условността по отношение на изискванията за внасяне на азот от изкуствени торове в почвата, осигуряване на зимно покритие на почвата за предотвратяване на риска от ерозия и постигането на зелено торене чрез непроизводствени площи с междинни/покривни култури за зимния период, определени в ДЗЕС 6. Екосхемата определя по-дълъг период, в който междинните култури/покривни култури трябва да бъдат налични на полето.

Екосхемата надвишава изискванията на ЗИУ2 (Законоустановени изискваяния за управление), като при внасяне на подобрител, съдържащ общ N (азот), количеството на осигурен общ азот не трябва да надвишава 150 кг на хектар.

Задължения:

Земеделските стопани прилагат следните практики върху земеделските площи, с които избират да участват:

А) Внасяне на хранителни вещества в почвата чрез отглеждане на непроизводствени междинни култури/покривни култури с последващо зелено торене:

1. Допустими за отглеждане междинни/покривни култури по схемата са създадени като смески от не-житни и житни култури.

2. Изисквания за минимални срокове на отглежданите култури:

Да не са площи, засети със зимни култури за получаване на реколта или използване за паша.
Междинните/покривните култури трябва да бъдат налични на полето в периода от 15 октомври на годината на кандидатстване до 15 февруари на следващата.

3. Изисквания към минимално изискуеми обработки:

Използват се за последващо зелено торене (посредством заораване, валиране, естествено измръзване или друг метод на механично терминиране на културата по избор на земеделския стопанин). В периода на отглеждане на междинните/покривните култури не трябва да се прилагат изкуствени торове и продукти за растителна защита. Терминирането на културите не се извършва с хербицид.

Втори вариант:

Б) Внасяне на хранителни вещества в почвата чрез използването на външни органични подобрители на почвата:

Да извършват внасяне на органично вещество на различни видове (подобрители на почвата) от които: подобрители, получени чрез процес на аеробно или анаеробно третиране от отпадъчна био маса; или чрез процес на биологично третиране от отпадъчна био маса чрез червеи; или чрез процес на термално третиране от отпадъчна био маса.

Използване на нискоемисионни техники за прилагане на оборски тор (впръскване на течен оборски тор; включване в рамките на 4 часа от прилагането).

Забранява се използването на подобрители на почвата получени след химическо третиране.

При внасяне на подобрител, съдържащ общ азот, количеството на осигурен общ азот трябва да не бъде по-малко от 10% от потребностите на конкретната култура и да не надвишава 150 кг. на хектар.

Земеделският стопанин е задължен да има план за управление на хранителните вещества за културите в стопанството, който да бъде изготвен от лице, притежаващо необходимите компетенции. Той трябва да спазва Плана за торене и по-специално прилагането на торове, в съответствие с нуждите на културите, определени в плана.

Доказването на вложените обеми става чрез фактури за закупени торове, както и дневниците за растителна защита за вложени подобрители на съответния парцел.

Ако земеделските стопани сами са произвели органичните подобрители, вместо разходооправдателни документи следва да докажат наличие на приложима технология, одобрена от РИОСВ с капацитет на инсталацията (ако е приложимо);

Както и лицензирана площадка за третиране на отпадъци със съответните кодове (ако е приложимо), и протоколи за произведена продукция идентична на вложената.

Върху една земеделска площ може да се получи подпомагане само за една от възможните опции на изброените практики. (БФ)
Екосхема за намаляване

използването на пестициди

Тя е под номер 4 и следва целта на Зелената сделка за намаляване с 50% на употребата и риска от пестициди и намаляване на употребата на по-опасни пестициди до 2030 г.

За да участват в интервенцията, земеделските стопани трябва:

Задължително да не прилагат тотални хербициди, включително съдържащи глифозат.
И поне едно от следните две изисквания:

Да прилагат ПРЗ – инсектициди, хербициди и фунгициди, които не попадат в първа професионална категория на употреба.
Прилагат феромонови уловки с различна гъстота на ха/дка при отглеждане на полски/зърнено житни, маслодайни, технически и др. култури, и при зеленчуци и плодове. Гъстотата на феромоновите уловки за различните култури ще бъде определена в националното законодателство.
Бенефициентите доказват това с дневниците си за растителна защита, които вече ще са електронни, и фактурите за закупени ПРЗ и феромонови уловки на съответните площи. Те са задължени да отразяват коректно всички операции с прилагане на продукти за растителна защита през съответната година в дневника.

Продуктите за растителна защита се категоризират в професионална или непрофесионална категория на употреба съгласно чл. 80 от Закона за защита на растенията (ЗЗР). ПРЗ, които съдържат активно вещество – кандидат за замяна, се категоризират в категория професионална, където е и първа група. А които съдържат активни вещества с нисък риск или основни вещества, се категоризират в категория непрофесионална – с които се изпълняват условията на екосхемите. Допълнителна детайлизация на понятието е включена в Наредба № 5 от 9 февруари 2021 г. за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

И тъй като се очакват промени в Стратегическия план, една от вероятните е да бъде задължително и второто по избор условие, а именно да бъдат подпомагани само използващите щадящи препарати, които не са от Първа група.

През януари т. г. трябва да се пусне първа нотификация с измененията в Плана, напомня бившият министър Десислава Танева пред изпълнителната власт на едно от изслушванията на служебния министър Явор Гечев в Народното събрание. Също така тя подчерта, че БАБХ трябва да създаде „бърза писта“ за регистриране и пускане на пазара на щадящи препарати за растителна защита и на биоагенти, вкл. които не са споменати в Стратегическия план. Това БАБХ трябва да направи до месец март, когато стартира всичко. Иначе ако не могат да се отворят някои екосхеми заради нормативни забавяния, земеделските производители ще получат по-малко подпомагане.

За торовете също трябва нов норматив заради заменянето им с органични. Има много производители или представители на подобен род производства, които чакат регистрация, напомня тя.

По-късно на писмени въпроси на Комисията по земеделието, храните и горите към НС от БАБХ отговориха, че по тяхно предложение процедурата за разрешаване на продукти за растителна защита с нисък риск беше облекчена, като при взаимно признаване досието не се изпраща за оценка в ЦОРХВ, което съкращава времето за разрешаване от 120 на 60 дни, също така не се заплаща такса в БАБХ от страна на заявителя. До настоящия момент са разрешени само 5 броя ПРЗ с нисък риск – 4 фунгицида и 1 инсектицид. По зоналната процедура (която трае 6 до 12 месеца) през 2022 г. са заявени за разрешаване два продукта с нисък риск.

Процесът на разрешаване на ПРЗ за пускане на пазара и употреба е много динамичен, заседания на Съвета по продукти за растителна защита (СПРЗ) се провеждат ежемесечно, като в дневния ред се разглеждат средно 30-35 продукта по различни процедури. Поради големия обем текущи процедури за разрешаване на ПРЗ и големия обем от постъпващи заявления, БАБХ има необходимост от укрепване на административния капацитет в областта на разрешаването на ПРЗ, чрез увеличаване на експертния състав, отговаря още изпълнителният директор д-р Иван Шишков.

Ставки

В направление обработваеми земи планирана единична сума е 65,27 евро/ха на година; минимална сума – 52,22 евро/ха. За постоянно затревени площи е 5,88 евро/ха и най-малко 4,70 евро/ха. Трайните насаждения биха получили по план 123,48 евро/ха, а най-малко 98,78 евро/ха, ако има повече от предвидените участници по схемата. Бюджетът на помощта за 7 години е над 173 млн. евро.

За ставките в плана засега има едно голямо „но“. По думите на министър Явор Гечев от последното му изслушване от Комисията по земеделие ще се сформира мониторингов комитет, който да работи върху промените в плана, както и ще има нова методика за сформиране на ставките. Управляващият орган на комитета ще е нова структура, обединяваща ресорните дирекции в Мзм.

По тази екосхема парламентарната комисия по земеделие предлага да се увеличи бюджетът по второ и трето направление, като средства могат да се вземат от намалението на бюджетите по други екосхеми – 2 и 7. Депутатите настояват и да се коригират задълженията по условията за намаляването на употребата на ПРЗ за всички направления, така че да са равнопоставени отделните видове селскостопански дейности относно задълженията за участие по тази интервенция, както и да се включи в условията за допустимост при постоянно затревени площи наличие на животни при норма 1 ЖЕ/ха. Тогава обаче животновъди няма как да кандидатстват по повече на брой екосхеми, както бяха предвидили последните автори на Стратегическия план.

Екосхема за екологично поддържане

на трайните насаждения

е под номер 5. Овощари и лозари избират да прилагат една или двете земеделски практики:

Засяване и отглеждане на азотфиксиращи култури с подходяща и неконкурираща биология самостоятелно или в смес с житни или тревни видове в междуредията и по вътрешната граница на парцела с цел на намаляване на влаганите изкуствени торове. Целта е подобряване на хранителния баланс и директно се намалява количеството на влаганите хранителни елементи с торенето.
Поддържане на ивици, заети с естествена растителност по краищата на парцелите с трайни насаждения, върху които не се прилагат продукти за растителна защита (ПРЗ). Размерът на ивиците е с минимална ширина от 1 м и максимална ширина до 20 м. Целта е естествена преграда от изтичане на остатъци от ПРЗ извън парцела.
Земеделският стопанин може да избере с кои свои площи да кандидатства по интервенцията. И тъй като целта на екосхемата е да насърчи отделянето на буферни ивици в краищата на всички площи с трайни насаждения, с което е много близка по изисквания в ДЗЕС 4, е посочено условието: в случай, че трайните насаждения са разположени в близост до водни обекти и подлежат на изискването за ивици по ДЗЕС 4, площите в екосхемата започват да се броят след отчитането на минималните площи по ДЗЕС 4 и ги надхвърлят териториално.

Екосхемата надгражда условността в ДЗЕС 5, като изисква поддържането на междуредията на трайните насаждения да бъде с практиката за поддържане на азотфиксиращи култури или техни смески, което се очаква да има положителен принос върху плодородието на почвата и да намали рисковете от ерозия. Практиките надграждат и ДЗЕС 6, като предвиждат в рамките на междуредията да има растителна покривка от азотфиксиращи култури, самостоятелно или в смес с житни или тревни видове. Освен да намали потребностите от внасяне на изкуствени торове, културите ще служат и за намаляване и предотвратяване на процесите на ветрова или водна ерозия. Практиката, приложена в краищата на парцела ще осигури наличието на естествена растителна покривка и ще намали стимулите за обработка на тази площ и също ще се отрази благоприятно върху рисковете от ерозия.

Ставки:

В направление Междуредия планираната сума е 114,53 евро/ха годишно, минималната планирана единична сума е 91,62 евро/ха. За ивици по краищата сумата е 61,20 евро/ха и най-малко 48,96 евро/ха. Бюджетът на помощта за 7 години е над 37 млн. евро.

Комисията тук предлага да се увеличи бюджетът с 31 161 000 евро, като планираната единична ставка ще възлиза на 218,4 евро/ха. Бюджетът може да се вземе от намалението на бюджетите по интервенции 2 и 7. Ставката за същите дейности в миналия програмен период е с 37% по-висока от планираната в СП. Липсва каквато и да е обосновка за намаление за извършването на едни и същи задължения за 7 години. Нещо повече, най-логичното е тази компенсационна ставка да бъде актуализирана с инфлацията, а не да бъде намалявана, посочват те.

Виктор Павлов