вторник, април 23, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Колко ще е субсидията на декар?

Вече е ясно, че за 2023 г. плащането на площ ще е 100 евро/ха, за младите фермери ще е плюс 100 евро, преразпределителното ще е 107 евро, пише „АгроПловдив“.

Стратегическият план за земеделието, който Министерството изпрати в Брюксел на 25 страници, е 1500 страници, извън които са приложенията и анализите. Интервенциите под формата на директни плащания са 37, с цел да може повече земеделски стопани да припознаят стопанствата си в една или две от тях и да получат допълнително подпомагане.

Това съобщи пред земеделци Цветелина Мариновска от дирекция „Директни плащания“ в Министерството на земеделието по време на информационната кампания на Съюза на зърнопроизводителите в Пловдив на новости в следващата ОСП, проведена на 6 юни в Пловдив.

Стратегическият план е изпратен със ставки за всяка интервенция според изискванията на Европейската комисия, въпреки че от министерството не могат да бъдат сигурни колко производители ще кандидатстват по всяка една от тях.

Основни директни плащания

Отсега е известно, че плащането на площ през 2023 г. (предишната СЕПП) ще е 100 евро за хектар. Получава се от стопани, които обработват допустими площи, извършват земеделска дейност и отговарят на критериите за активни земеделски стопани.

Преразпределителното плащане ще е 107 евро/ха за първите 30 ха на стопанства с максимален размер от 600 ха.

Ставката по схемата за младите фермери ще е 100 евро/ха (извън останалото подпомагане) като през следващия програмен период 2023-2027 г. няма да има ограничения за площите на стопанството на производителите на възраст под 40 г. към момента на подаване на заявление. Годишният бюджет е 12 млн. евро. За да бъде подпомогнат, младият стопанин трябва да е ръководител на земеделско стопанство, което е създадено преди не повече от 5 години от момента на кандидатстване по схемата. Необходимо е и да притежава професионални умения и компетенции в областта, в която работи. Трябва да бъдат изпълнени и трите условия, за да бъдат субсидирани младите стопани.

Плащането за малки земеделски стопани е 1250 евро плоска фиксирана ставка. Условията за получаването им са аналогични на тези от настоящия програмен период. Плащането обаче няма да варира, а ще е точно 1250 евро.

Еко схемите са 9 на брой с две подсхеми. Те са доброволни. Плащането за тях е по Първи стълб.

Девет еко схеми и ставки

Еко схемата за поддържане на биологично земеделие (за растениевъди) е с годишна ставка от 100 евро/хектар. Ще се получава само от сертифицирани биологични производители с договор с контролиращо лице до 31 декември на годината предхождаща годината на кандидатстване.

Еко схемата за поддържане на биологично земеделие (за животновъди) е с годишна ставка от 238,01 евро на животинска единица.

Еко схемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологична инфраструктура е с планирана ставка 591,57 евро/ха. Всички видове екологични практики са организирани в подслоеве, обединени в слой, наречен Екологична инфраструктура. В нея влизат живи плетове или редица от дървета; отделни дървета, дървета в група; дървесни противоерозионни пояси; синори; влажни зони; зелени зони около водни течения; тераси. В рамките на цялата екологична инфаструктура се ограничава използването на продукти за растителна защита (ПРЗ), поддръжката се съобразява с периода на гнезденето на птици и се предприемат мерки за предпазване навлизането на инвазивна растителност.

Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зеленото торене и органичното наторяване, е с индикативна ставка 52,87 евро/ха. Тук са предвидени две възможности за финансиране. Първата е чрез отглеждане на непроизводствени междинни или покривни култури с последващо зелено торене. Те не трябва да се подхранват с изкуствени торове и да се третират с пестициди. Културите представляват смески от нежитни и житни растения, които, за да се използват като зелено торене, трябва да се заорат или валират, или унищожат по друг начин. Междинните (покривни) култури трябва да бъдат на полето между 15 октомври в годината на кандидатстване и 15 февруари следващата година.

Органичното наторяване трябва да е с органична материя от отпадъчна биомаса, получена анаеробно или аеробно третиране, или почва от червеи, или чрез термално третиране на отпадъчна биомаса. Забранява се използването на подобрители на почвата, получени след химично третиране.

Внесеният подобрител не може да е по-малко от 100 кг общ азот на хектар и повече от 170 кг. общ азот.

Еко схемата за намаляване използването на пестициди е със планирана субсидия от 65,27 евро за хектар. За да бъде получена, земеделците не трябва да използват продукти за растителна защита от първа професионална категория. не се разрешава и използването на тотални хербициди, в това число и глифозат. Феромоновите уловки също са забранени. При тази схема е задължителна неупотребата на тотални хербициди и поне едно от другите две условия.

Еко схемата за екологично поддържане на трайни насаждения е със ставка за 2023 г. 114,53 евро8хектар.

Еко схемата за екстензивно поддържане на постоянно затревени площи ще подпомага с 64,23 евро/ха.

Еко схемата за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми има три ставки: За площи до 10 ха – 47,30 евро/ха; от 10 до 30 ха – 35,90 евро; над 30 ха – 18,82 евро. Тук е поставено условието към стопаните с до 10 ха да отглеждат 2 различни култури, като основната не надвишава 95% от площите; При 10 до 30 ха да се отглеждат 3 различни култури (основната, от които да заема 75% от обработваемата земя и/или площите, заети от медицински и ароматни култури, а заедно с втората да не надвишават 95%); За стопанства с над 30 ха обработваема земя и/или площи, заети с медицински и ароматни култури изискването е да се отглеждат 4 култури, като отново основната трябва да е върху максимум 75% от площите.

Еко схемата Буферни екологични ивици е с планирана годишна ставка от 469,88 евро/ха. Ивиците може да са по краищата на гори или да са просто буферни. Ивиците по краищата на горите трябва да се косят или мулчират веднъж годишно в период извън гнезденето на птиците.При буферните ивици, които представляват естествен тревостой, не може да се ползват продукти за растителна защита, но има задължително косене или мулчиране веднъж годишно.

Виктор Павлов