понеделник, юли 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро Новини

МОСВ: Данните за съдържащите се в язовирите водни обеми се контролират от собствениците или концесионерите, оценката за нужната за напояване вода е дело на МЗХ

2024 се очертава като трета поредна много сушава, предупреждават от ведомството

 

В резултат на отправени от Nivabg.com въпроси във връзка с перманентния недостиг на вода за напояване, от министерството на околната среда ни изпратиха следните отговори. По отношение на това, какъв е недостига на вода през тази година, от ведомството отговарят:

„МОСВ разполага с информация само за обема води зарегулирани в 52 броя комплексни и значими язовири. За всички язовири, данните се поддържат от собствениците или стопанисващите ги органи.

От екологичното министерство акцентират върху това, че 2024 година се явява третата поредна година, която може да се определи като „много сушава“. Водите, необходими за напояване, зависят от напояваните площи и засятите в тях култури, както и от метеорологичните условия по време на напоителния сезон. Оценката на необходимите водни количества и възможностите за доставянето им до напоителните полета е част от политиката в сектор земеделие, за която е отговорно министерство на земеделието и храните, пишат още от там.

Ако обезпечеността с вода за напояване през 2024 г. е на 95%, защо тогава има драстично разминаване в заявените и одобрени от МОСВ количества какъвто е случаят с язовир „Тича“ където при заявени 2,8 млн. куб.м вода, за напояване са били одобрени 1,5 млн. куб. м?!

Обезпеченост 95% на притока е хидроложки термин, който определя притока към язовира като характерен за много суха година.

От МОСВ отбелязват още, че водите от яз. „Тича“ се използват за приоритетно питейно-битово водоснабдяване на гр. Търговище, гр. Шумен, гр. Велики Преслав и други населени места в района, което е първи приоритет на водовземане и следва да бъде осигурено преди водовземането за земеделски цели т.е. преди напояването.

ОТ министерството пишат още, че при продължаване на тенденцията за постъпващ малък приток към язовирите и повишен разход на вода, при наличните към момента водни обеми не може да се гарантира водоподаването през тази и следващата година. Поради обезпокоително ниското ниво на запълване на язовирите МОСВ ще се стреми да разпределя оставащия воден ресурс и да отпуска наличните в язовирите водни обеми спрямо годишния график за съответната обезпеченост на притока и прогнозите на НИМХ.

Според предоставените от МОСВ актуални данни за запълняемостта на 52-та язовира контролирани от министерството, 16 се използват за целите на напояване на земеделските площи. От тях с най-нисък % наличен обем от общия воден обем са язовирите „Пясъчник“- 9,57%, „Рабиша“ с 28,13% и Огоста“ с 38,14%. В останалите са с наличен воден обем в процентно съотношение спрямо общия от 44,6% до 99,3%.

Общо за напояване към 5 юли от посочените 18 язовира е предоставена 43,9% от водния им обем, като се отбелязва задържане на обема.

В ежедневния бюлетин се отбелязва процента на запълване на язовирите, разделени според основното им предназначение за използване на водите (питейно-битово водоснабдяване, резервно-питейно битово водоснабдяване, напояване и енергетика).

Таблицата с обобщените данни към ежедневния бюлетин съдържа подробна информация за всеки един от язовирите и може да се види каква част от язовирите се използват приоритетно за питейни цели (маркираните в син цвят). Язовирите които се използват за напояване на земеделски площи са маркирани в зелено.