петък, февруари 23, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

МЗХ продава част от държавните земи, за да закърпи бюджета

Подаването на документи по инвестиционните мерки на ПРСР ще става по електронен начинПодаването на документи по инвестиционните мерки на ПРСР ще става по електронен начин

Министерство на земеделието и храните планира да продаде 700 хил. дка от държавния поземлен фонд, за да гарантира пригодната част на ведомството, заложено в държавния бюджет за 2024 г., се посочва в становище на МЗХ по повод Закона за държавния бюджет, внесен за обсъждане в ресорната парламентарна комисия.

Прогнозната стойност на касовите приходи от продажбата на земи от държавния поземлен фонд чрез поименни компенсационни бонове (ПКБ), посочени в предложената рамка за бюджет на МЗХ за 2025 г., е в размер на 340 млн. лв.

За тази стойност, при допускане на продажба чрез търг на земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) за притежатели на поименни компенсационни бонове, на компенсаторни записи и на жилищни компенсаторни записи, ще са необходими по предварителни разчети приблизително 700 000 дка., което представлява 1/5 от наличния държавен поземлен фонд, или 20%, се казва в становището.
За тази стойност, при допускане на продажба чрез търг на земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) за притежатели на поименни компенсационни бонове, на компенсаторни записи и на жилищни компенсаторни записи, ще са необходими по предварителни разчети приблизително 700 000 дка., което представлява 1/5 от наличния държавен поземлен фонд, или 20%, се казва в становището.

Съгласно чл. 35, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), шестдесет на сто от предложената цена в търговете за земеделски земи от държавния поземлен фонд обаче могат да се заплащат с ПКБ от спечелилия участник. Останалите четиридесет процента трябва да бъде направено с парични средства от цената на имота по пазарна оценка.

Сделките обаче могат да бъдат под въпрос, тъй като земите от държавния поземлен фонд са предназначени за обезщетяване на собствениците, чиито имоти не могат да бъдат възстановени, поради проведени мероприятия, както и за обезщетяване български граждани, чиито земеделски земи са послужили за погасяване на държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на икономическото сътрудничество между Народна Република България и Кралство Гърция (ДВ, бр. 87 от 1964 г.), както и за дългосрочно отдаване под наем и аренда, като ежегодно приходите са в размер на приблизително 90 млн. лв.

В законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2024 г., в чл. 47 по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ са предвидени 450 350 000 лв. за държавни помощи, преходна национална помощ за тютюн, преходна национална помощ за животни, схеми за извънредна помощ на земеделски стопани по селскостопански пазарни механизми, средства за ДДС пазарни мерки и национални доплащания за предходни кампании. Необходимо е обаче в законопроекта да се предвидят допълнителни средства общо в размер на 442 000 000 лв. за подкрепа на земеделските стопани, с цел намаляване на неблагоприятния ефект от икономическата криза и повишената инфлация, се казва в становището на МЗХ.

Виктор Павлов